Ammatillinen peruskoulutus

Tässä osiossa esitellään koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen liittyvät hankkeet.

ALADIN = avoin, laadukas, digitaalinen

ALADIN on OPH:n rahoittama verkostohanke, jonka koordinaattorina toimii Työtehoseura. Hankkeen tavoitteet ovat:

 • Opiskelijoiden oppimateriaalien hankkimisesta ja niihin verrattavista muista kustannuksista aiheutuvien kulujen pienentäminen ja materiaalipankin täydentäminen puuttuvilla laadukkailla, avoimilla digitaalisilla opetusmateriaaleilla (myös selkeäkieliset opetusmateriaalit), jotka ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti kaikilla oppilaitoksesta ja oppimisalustasta riippumatta.
 • Pedagogisten toimintatapojen ja toimintaprosessien uudistaminen opettajien verkkopedagogisen osaamisen kehittämiseksi ja Parasta-hankkeen luotsiopettajamallin jalostaminen digiluotsimalliksi.
 • Aikaisempien hankkeiden tuloksien ja käynnissä olevien hankkeiden hyödyntäminen opettajien osaamisen kehittymisessä ja sen arvioimisessa.
 • Kehitetään verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen sekä laadun arvioinnin tukityökaluja sekä oppimisanalytiikan osaamista, jotta verkko-oppiminen on sujuvaa, hyödyllistä ja ajantasaista opiskelijalle eikä tarvitse turvautua esim. opetusta tukeviin maksullisiin oppikirjoihin/materiaaleihin. Tämän pohjalta luodaan ja pilotoidaan malli, joka levitettävissä valtakunnallisesti.

Hankkeen kesto: 1.1.2019 – 30.11.2020
Lisätietoja: Anne Mähönen, hankkeen nettisivut

HyGGe – Hyvinvointiteknologia hyödyksi

HyGGe on OPH:n rahoittama verkostohanke, jota koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Novidan sosiaali- ja terveysalalla

 • hankitaan uusia ja syvennetään vanhoja kumppanuuksia (laitevalmistajia, maahantuojia, hoivapalvelutuottajia), jotta hyvinvointiteknologian laitteita ja ohjelmista saadaan edullisesti Novidan toimipisteiden yhteiskäyttöön.
 • perustetaan uutta teknologiaa hyödyntäviä hyvinvointiteknologian oppimisympäristöjä.
 • hyvinvointiteknologinen tieto ja välineistö yhdistetään opintopolkuun. Kokonaisuudesta mallinnetaan palvelupolku
 • pilotoidaan toimintamallia, joka mahdollistaa verkko-opetuksen toimipaikkarajojen yli.

Hankkeen kesto: 1.10.2019 – 31.12.2021
Lisätietoja: Suvi Laurikkala, Timo Kulmala

Innoheimo – yksilöllisille yrittäjyyden poluille yhteisöllisyyden kautta rajat rikkoen

INNOHEIMO on ESR:n rahoittama verkostohanke, jonka koordinaattorina toimii Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla oikea-aikaisia ohjausmalleja yrittäjyyteen sekä rajoja rikkovia, yhteisöllisyyteen ja asiakaskokeiluihin perustuvia uudenlaisia yrittäjyyden oppimisratkaisuja, -ympäristöjä sekä INNOHEIMO-yhteisöjä yhteistyössä työelämän ja verkostokumppaneiden kanssa. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden siirtymävaiheiden palveluja koulutuksesta koulutukseen ja/tai työelämään siirryttäessä työelämän ja eri koulutusasteiden välisenä yhteistyönä. Lisäksi tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa verkostoyhteistyöllä. Samalla pystytään tuottamaan laadukkaampaa ja aiempaa paremmin työelämän tarpeita vastaavaa oppimista, edistämään koulutus- ja nuorisotakuun toteutumista sekä tehostamaan opiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä.

Hankkeen kesto: 1.5.2018 – 31.12.2020
Lisätietoja: Anne Mähönen

LIVE – lisää vetovoimaa

LIVE on Turun koordinoima ESR-rahoitteinen verkostohanke.

Tavoitteet:

 • tekniikan koulutusalojen (rakennusala, talotekniikka, sähkö- ja auto-maatiotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka sekä prosessiteollisuus) vetovoimaisuutta lisätään tekemällä alat tutuiksi nuorille nuorten tapaan
 • yhteistyötä yläkoulujen kanssa kehitetään sekä lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä nuorten ja vanhempien tietoisuutta tekniikan koulutusalojen työllistymismahdollisuuksista
 •  yhteistyötä ja verkostoitumista ammattikorkeakoulujen kanssa kehitetään sekä lisätään nuorten ja vanhempien tietoisuutta tekniikan koulutusalojen työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuk-sista

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 31.10.2020.
Lisätietoja: Kari Valtanen

Yhdessä parasta Länsi

Yhdessä parasta Länsi on OPH:n rahoittama verkostohanke, jonka koordinaattorina toimii Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Kehitystyössä hyödynnetään Parasta-hankkeiden materiaaleja, kehitetään arjen kumppanuuksia pilottien kautta sekä edistetään yksilöllisten tukitoimien tarpeiden tunnistamista ja toimenpiteiden toteutusta. Toteutuksen painopisteitä ovat:

 • Vertaisoppiminen koulutuksen järjestäjien välillä
 • Vertaistukea tuovan luotsiopettajatoiminnan vahvistaminen ja vakiinnuttaminen Novidassa
 • Asiakaslähtöisen arjen palveluprosessin kehittäminen: HOKS- sekä koulutus- ja oppisopimusprosesin kehittäminen

Hankkeen kesto: 17.6.2020 – 30.4.2022
Lisätietoja: Anne Mähönen

Päättyneitä hankkeita

Aava, avoin väylä ammattiin

Aava-hankkeen tavoitteena on hyödyntää olemassa olevaa koulutustarjontaa innovatiivisella tavalla kehittämällä ja kokeilemalla maakuntarajat ylittävää avointa oppimisympäristö- ja koulutustarjotinmallia, joka mahdollistaa opiskelijan joustavan opiskelun eri oppilaitoksissa riippumatta oman kotikunnan tai paikallisen oppilaitoksen tarjonnasta. Sen avulla opiskelija voi hankkia joustavasti sellaista osaamista, jota hän ja työelämä tarvitsevat.

Toimenpiteet:

 • opintomoduulien laadinta yhteiselle koulutustarjottimelle
 • osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen kehittäminen
 • ohjaustoiminnan kehittäminen tukemaan opiskelijoiden siirtymistä opintopolulla koulutustarjotinta hyödyntäen

Hankkeen kesto: 4.5.2015–31.6.2018
Hankkeen www-sivut: www.avoimetammatillisetopinnot.fi
Lisätietoja: Paula Kairinen

Digiroihu

Digiroihuhanke on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH. Tavoitteena hankkeessa on edistää yhteisöllisen oppimisen kulttuuria oppilaitoksissa pohjautuen opettajien yhteiseen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistaen samalla myös opiskelijat tähän työhön. Hanke sisältää TVT-painotteisia osioita: digitaalisuus uudistaa open, syty digitaalisuuteen ja Sytyke, kuvita sekä  simulaatiokouluttajan pedagogiset taidot.
Hankkeen kesto: 1.5.2016-31.12.2017
Lisätietoja: Jarkko Kantola

Henkilökohtaista!

Henkilökohtaista! on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH.  Henkilökohtaista!-hankkeen tavoitteena on henkilökohtaistamisen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännön toteutuksen kehittäminen. Kehitystyön pohjana käytetään aikuisten osaamisen tunnistamisen mallia. Toteutuksen sisältö:

 • Pilotoidaan muutamalla koulutusalalla aikuisten osaamisen tunnistamisen mallia nuorilla.
 • Kehitetään mallia, jossa samassa ryhmässä opiskelee sekä perustutkinnon että ammattitutkinnon suorittajia ja lisäksi eri rahoituksesta tulevia opiskelijoita.
 • Kokeillaan mobiiliosaamispassia osaamisen tunnistamisessa.
 • Lisätään opettajien osaamista vertaisoppimisen keinoin, erityisesti ammatillisen perusopetuksen ja aikuiskoulutuksen kesken.
 • Vahvistetaan opiskelijan roolia henkilökohtaistamisessa.

Hankkeen kesto: 4.11.2016-31.12.2017
Lisätietoja: Anne Mähönen

Hyvä PORE – Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin

Hyvä PORE –hankkeen tavoitteena on positiiviseen rakennemuutokseen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen koulutusorganisaatioiden ja yritysten laaja-alaisen yhteistyön ja yhteisen kehittämisen avulla. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Satakunnan ja Varsinais-Suomen ammatillisten koulutuksen järjestäjien kumppanuushanke.

Hankkeessa kehitetään yritysten tarpeista lähtevää koulutusta, työpaikkalähtöisiä oppimisratkaisuja, yritysten rekrytointeja tukevia osaamisen kartoitus- ja kehittämispalveluita, uusia oppimisympäristöjä ja ratkaisuja, joilla työpaikat toimisivat entistä vahvemmin osaamisen kehittämisen ympäristöinä.

Hankkeen kesto: 1.12.2017-31.12.2019
Hankkeen www-sivut: https://www.novida.fi/hyva-pore/
Lisätietoja: Jarkko Kantola

Innostamo, yrittäjyyden uusien oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen

Innostamo on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on Ely-Keskus. Hankkeen tavoitteena on kehittää maakunnallisesti yrittäjyyttä ja yrittäjyyden oppimista tukevia uudenlaisia poikkialaisia yrittäjyyden oppimisympäristöjä sekä yrittäjyyspedagogiikkaa verkostoyhteistyöllä. Hankkeessa rakennetaan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen INNOSTAMO-verkosto ja jaetaan ja kehitetään yrittäjyyden oppimiseen liittyvää asiantuntemusta. Lisäksi hankkeen aikana kehitetään uusia, poikkialaisia yrittäjämäisen oppimisen oppimisympäristöjä ja kehitetään oppilaitosten rajat ylittäviä yrittäjyyskoulutuspolkuja ja -palveluja.
Hankkeen kesto: 1.1.2015-30.6.2017
Lisätietoja: Eeva Lehtinen

Kiertotalous tutuksi

Kiertotalous tutuksi –hankkeessa Novida kokoaa kiertotalouden opetusmateriaalia julkiselle verkkosivustolle. Kokonaisuuksien pohjalta on mahdollista toteuttaa kestävän kehityksen kursseja myös muissa toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteenamme on uuden opetusmateriaalin ja kurssien avulla lisätä nuorten tietämystä kiertotaloudesta, jotta he osaisivat soveltaa kestäviä ratkaisuja niin tulevassa työssään kuin myös arjessaan. Hankkeella on Sitran rahoitus.

Yhteistyökumppaneina:

 • paikallisia yrityksiä ja Loimaan kaupunki
 • Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus (Valonia) ja muita asiantuntijaorganisaatiota
 • Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, toisen asteen oppilaitoksia

Hankkeen kesto: 30.10.2017-31.8.2019
Lisätietoja: Anne Mähönen

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka

Luonnonvara-alan reformin kehittäminen ja digiloikka on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH. Luonnonvara-alalla on jo pitkään ja koordinoidusti yhteisen Virtuaalikylä-verkkoympäristön avulla kehitetty toimintakulttuuria digitaalisuuden hyödyntämiseksi. Tämän hankkeen tavoitteena on rakentaa koko luonnonvara-alaa palvelevat toimintamallit sekä toiminnalliset puitteet, jotka tukevat osaamisperusteisia ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja huomioiden myös nuorten ja aikuisten koulutusrakenteen yhdistyminen.

Asiantuntijuutta jakamalla, eri oppilaitosten erikoistumista ja vahvuuksia esiin nostamalla sekä yhteisiä digitaalisia oppimateriaaleja eri tutkinnonosiin tuottamalla ja jakamalla luodaan puitteet yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen toteutumiselle koko alan sisällä ja kaikille verkoston oppilaitoksille. Hankkeen nettisivut: http://www.virtuaali.info/index.php?id=8

Novidan kehittämiskohteena on kasvituotannon digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen. Novida on mukana maatalousteknologian virtuaali- ja simulaatio-opetusmenetelmien, GreenCare-oppimisympäristön kehittämisessä, sekä oppilaitosten käytännön yhteistyön suunnittelun kehittämisessä.

Hankkeen kesto: 4.11.2016-31.12.2017
Lisätietoja: Erkki Kemppi

Parasta digiohjausta työpaikoilla

Parasta digiohjausta työpaikoilla on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OKM. Hankkeessa kehitetään työpaikkojen ja opetushenkilöstön yhteistyötä digitaalisten ratkaisujen avulla:

 • Vähennetään käytössä olevien digitaalisten ratkaisujen pirstaleisuutta.
 • Pilotoidaan malleja, joissa digitaalisten ratkaisujen avulla parannetaan työpaikkaohjaajan, opiskelijan ja ohjaavan opettajan keskinäistä vuorovaikutusta.
 • Työpaikkaohjaajille ja ohjaaville opettajille järjestetään koulutusta ja luodaan tukimateriaalia digitaalisten ratkaisujen käyttöön.
 • Pilotoidaan mallia, jossa työpaikalla järjestettävään opiskelujaksoon osallistuvalle opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle lainataan yhteiseen käyttöön oppilaitoksen IT-tuen etähallinnan piirissä oleva tablettitietokone.

Hankkeen kesto: 1.1.2018 – 31.12.2019
Lisätietoja: Anne Mähönen

Saumaton

Saumaton on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OKM. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tavoitteena on, että yhä suurempi osa opinnoista tehdään työpaikoilla. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään malleja työelämän edustajien ja opiskelijoiden aktiiviseen kuulemiseen, työpaikkojen osaamistarpeiden kartoittamiseen sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamisen kehittämiseen. Hankkeen toteutus Novidassa:

 • Ammattiaineiden opettajat jalkautuvat työpaikoille kartoittamaan alan työpaikkojen mahdollisuuksia tarjota tutkinnon osien näyttömahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia ohjauksen kehittämiselle. Suunnitellaan työpaikkapolkuja, jotka mahdollistavat mahdollisimman monen tutkinnon osan suorittamisen työelämässä. Kehitetään työssäoppimisen ohjausta.
 • Kehitetään ja aktivoidaan Novidan työssäoppimisen kolmikantaista palautekyselyä.
 • Pilotoidaan mallia, jossa yhteisten aineiden opettajat jalkautuvat työpaikoille opiskelijaryhmän top-jakson aikana kartoittamaan kielenkäyttötilanteita ja –mahdollisuuksia yhdessä ammattiaineiden opettajan kanssa.

Hankkeen kesto: 30.9.2016-31.12.2017
Lisätietoja: Anne Mähönen

Vetovoimaa teknologia-aloille

Vetovoimaa-hanke on maakunnallinen kumppanuushanke, jonka rahoittajana on ESR. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Varsinais-Suomessa teknologiateollisuusalalla toivottua heikommin opiskelijoita vetävien koulutusalojen vetovoimaa. Hankkeen aikana kokeiltavat toimintamallit kuvataan ja tuotteistetaan niin, että niitä voidaan levittää ja hyödyntää maa- ja valtakunnallisesti.
Hankkeen kesto: 1.7.2015-30.6.2018
Lisätietoja: Tuija Mustalahti