Johtaminen

Tässä osiossa esitellään koulutuskuntayhtymän johtamisen ja toimintajärjestelmän kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

OKM:n myöntämällä vuoden 2019 strategiarahoituksella toteutetaan hanketta:

 • Tarjonnan rakenteen uudistaminen
 • Tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen
 • Koulutus- ja oppisopimusosaamisen lisääminen

Hankkeiden kesto: 1.1.2019 – 31.12.2020
Lisätietoja: pedagoginen rehtori Petri Lähde

Kohti huippulaatua Lännessä (KHL)

​KHL on OPH:n rahoittama verkostohanke, jonka koordinaattorina toimii Turun ammattiopistosäätiö. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisvaltaisuutta ”Kohti huippulaatua – Ammatillisen koulutuksen laatustrategia vuoteen 2030” asettamien tavoitteiden pohjalta. Novidan painopisteet hankkeessa ovat seuraavat:

 • Laadunhallinta on kokonaisvaltaista
 • Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana
 • Toiminnan laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden saavuttamista ja tuloksia seurataan systemaattisesti

Hankkeen kesto: 1.1.2020-31.12.2021
Lisätietoja: Anne Mähönen

Parasta johtamista, Länsi

Tampereen koordinoima ja OPH:n rahoittama verkostohanke. Teemat:

 • Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen
 • Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen kehittäminen
 • Tiedolla johtamisen kehittäminen ja tiedon laadun parantaminen

Hankkeen kesto: 1.1.2019 – 31.12.2020
Lisätietoja: Anne Mähönen

Päättyneitä hankkeita:

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hanke on LSKKY:n oma hanke, jonka rahoittajana on AVI. Hanke toteutetaan yhteistyössä Novidan eri toimipaikkojen ja Loimaan, Liedon ja Uudenkaupungin lukioiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on opetushenkilöstön digitaalisen osaamisen parantaminen täydennyskoulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin sekä löytää ne digitaaliset monimuoto-työkalut, jotka parhaiten soveltuvat opetuksen apuvälineiksi ja ne oppimistilanteet, joissa digitaalisista työkaluista on hyötyä.

Hankkeen blogi: http://digityokalut.blogspot.fi/

Hankkeen kesto: 1.4.2016-31.5.2017
Lisätietoja: Jarkko Kantola

Hyvin tekemistä länteen 2016 (HTL 2016)

HTL 2016 -hanke on maakunnallinen kumppanuushanke, jonka rahoittaja on OPH. Hanke on osa laadunhallinnan toimeenpanon tukea. Hankkeessa kehitetään laadunhallinnan läpinäkyvyyttä ja viestintää, osallistetaan henkilöstöä ja opiskelijoita toimintajärjestelmän käyttöönottoon ja kehittämiseen sekä tunnistetaan kehitetään omia laadunhallinnan käytäntöjä järjestelmällisesti hankekumppanien yhteisen laatumatriisin kautta.
Hankkeen kesto: 1.1.2016-31.12.2016
Lisätietoja: Anne Mähönen

Hyvin tekemistä länteen 2017 (HTL 2017)

HTL2017 on maakunnallinen kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH ja koordinaattorina Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Hanke kuuluu laadunhallinnan toimeenpanon tuki -kokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintajärjestelmää henkilöstön tarpeiden mukaisesti. Toteutuksen painopisteet:

 1. Toimintaohjeiden, lomakkeiden ja toimintaan liittyvien indikaattoreiden hyvä löydettävyys ja järjestelmän selkeys: IMS-järjestelmän, intran ja niistä tiedottamisen kehittäminen henkilöstön tarpeiden mukaisesti.
 2. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadunhallinnallinen kehittäminen:
 • toimintajärjestelmän päivitys vastaamaan reformin aiheuttamia muutoksia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen erilaisten mallien kuvaaminen ja tarvittavien toimintaohjeiden, lomakkeiden ja prosessikuvausten päivittäminen.
 • opiskelijoihin liittyvien määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden päivittäminen reformin rahoitusmallia ennakoivaksi.

Hankkeen kesto: 1.1.-31.12.2017
Lisätietoja: Anne Mähönen

Hyvin tekemistä länteen 2019 (HTL 2019)

HTL2019 on useamman toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH ja koordinaattorina Salon seudun koulutuskuntayhtymä. Hanke kuuluu laadunhallinnan toimeenpanon tuki -kokonaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on päivittää ammattiopiston toimintajärjestelmä ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallinta ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden mukaiseksi sekä vertaisoppiminen muiden hanketoimijoiden käytännöistä.

Hankkeen kesto: 1.1.2019-31.12.2019
Lisätietoja: Anne Mähönen

Osaava Varsinais-Suomi IV

Osaava Varsinais-Suomi IV -hanke on maakunnallinen kumppanuushanke, jonka rahoittajana on AVI. Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten opettajien pedagogista osaamista (verkko-opetus), varmistaa ammatillisen substanssiosaamisen ajan tasalla pitäminen (ammattialakohtaisten työryhmien kautta), tukea ammatillista kasvua ja jaksamista (uusien osaamisen kehittämisen menetelmien kautta) sekä vahvistaa alakohtaisia verkostoja Varsinais-Suomen oppilaitoksissa.
Hankkeen kesto: 1.8.2015-31.12.2016
Lisätietoja: Petri Lähde

Pedagoginen uudistaminen muutosjohtamisen välineenä

Pedagoginen uudistuminen muutosjohtamisen välineenä -hanke  on usean kunnan ja LSKKY:n Osaava-ohjelmaan kuuluva kumppanuushanke, jonka rahoittajana on AVI. Hankkeen tavoitteena on kehittää osallistujien pedagogisia muutosjohtamisen taitoja strategiaan perustuen sekä edistää työssä jaksamista jatkuvan muutoksen keskellä. Tavoitteena on edistää valtuuttavan ja osallistavan johtajuuden kulttuuria henkilöstön motivaation, viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kehittämisohjelman aikana laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä suunnitellaan toimenpiteitä opetustoimen verkostoitumiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi.
Kehittämisohjelman kesto: 1.7.2015-31.12.2016
Lisätietoja: Antti Virtanen.

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia (V-S EKA2)

Työelämän muutosten ennakointi ja muutoksiin varautuminen on entistä kriittisempi tekijä niin yritysten, koulutuksenjärjestäjien kuin maakunnan menestyksen, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden kannalta.
Ennakointiakatemia -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa uusinta ennakointi- ja tulevaisuustietoa tuotetaan ja analysoidaan säännöllisesti ja systemaattisesti elinkeinoelämän, työelämän järjestöjen, viranomaisten ja oppilaitosten verkostoyhteistyönä. Hankkeessa tarkastellaan tulevaisuuden kehityskulkuja toimialarajat ylittäen.

Hankkeen kesto: 1.9.2018-31.8.2020
Hankkeen hallinnoija: Turun AMK
Osatoteuttajat: Lounais-Suomen Koulutuskuntayhtymä, Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Varsinais-Suomen Liitto, Varsinais-Suomen Yrittäjät ry, Turun yliopisto, Yrityssalo Oy, Turun Kauppakamari, ELY-keskus

Lisätietoja: Ennakointiakatemian suunnittelija Paula Kairinen (1.9.2018-31.7.2019)