Ohjaus- ja tukipalvelut

Tässä osiossa esitellään koulutuskuntayhtymän opiskelijan ja tutkinnon suorittajan ohjaus- ja tukipalveluiden kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Liikettä niveliin lv 2019 – 2020

Liikettä niveliin on Novidan oma hanke, jolle Lounais-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt veikkausvoittovaroista myönnettyä valtionavusta.

  • tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista. Pyrkimyksenä on, että jokainen toisen asteen opiskelija innostetaan liikkumaan vähintään tunnin päivässä.
  • keskeistä toiminnan integroituminen arkeen ja yhdessä tekeminen, istumisen katkaiseminen, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuudet
  • vähän liikkuville ja/tai opintojen keskeytymisvaarassa oleville elämänhallinnan ongelmien kanssa kamppaileville opiskelijoille laaditaan henkilökohtaisia hyvinvointisuunnitelmia
  • järjestetään yhteisöllisiä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä liikunnallisia tapahtumia ja tempauksia

Hankkeen kesto: 1.8.2019 – 30.6.2020
Lisätietoja: liikunnanopettaja Juha Laine, puh. +358 44 051 6366

Seutu-AIKO: Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa

Seutu-AIKO:n rahoitus tulee Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Etelä-Pohjanmaan liitto hallinnoi ja Raahen koulutuskuntayhtymä koordinoi hanketta.

  • toiminnallisena päätavoitteena on luoda ketterä ja tehokas ammattikorkeakoulun etäopiskelupiste ja -konsepti Loimaan ja Uudenkaupungin seutukunnille. Luodaan toimintamalli, jonka tuloksena opiskelijat voivat opiskella amk-opintoja muuttamatta toiselle paikkakunnalle.
  • Amk-opintojen joustava suorittaminen on alueen vetovoimaisuutta lisäävä tekijä niin yritysten kuin myös yksittäisten henkilöiden näkökulmasta katsoen. Hanketta on suunniteltu ja tullaan toteuttamaan yhdessä paikallisen elinkeinoelämän, peruskuntien elinkeino- ja yrityspalveluhenkilöstön, TE-toimistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Hankkeen kesto: 1.4.2019 – 31.8.2021
Lisätietoja: pedagoginen rehtori Petri Lähde

Päättyneitä hankkeita:

Liikettä niveliin lv 2017 – 2018 ja 2018 – 2019

Liikettä niveliin -hankkeen tavoitteena on saada Novidan yhdeksän toimipistettä aktivoitumaan ja löytämään kukin oma kehityspolkunsa, joka mahdollistaa opiskelijoille mielekkäitä liikkumisen kokemuksia jokaisena lähiopetuspäivänä. Hankkeen kautta lisätään matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin myös henkilöstölle. Toimintasuunnitelmaan sisältyy liikunnallisen toimintakulttuurin kehittämistä, välituntiliikunnan aktivoimista, liikuntakerhotoimintaa, yhteisöllisten liikunnallisten tapahtumien ja tempauksien järjestämistä, oppituntien aikaisen istumisen katkaisemista ja ergonomian kehittämistä. Liikettä niveliin -hanke kuuluu Lounais-Suomen AVI:n rahoittamaan toisen asteen Liikkuva koulu -pilottiohjelmaan.
Hankkeen kesto: 8.6.2017 – 29.6.2018, 1.8.2018 – 30.6.2019
Lisätietoja: liikunnanopettaja Juha Laine, puh. +358 44 051 6366

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi Loimaalla

OKM:n rahoittamassa hankkeessa edistetään Loimaan evankelisessa kansanopistossa opiskelevien maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tiivistämällä kansanopiston ja Novidan yhteistyötä. Työ sisältää koulutuspolkujen ja tutustumisten järjestämisestä toiselle asteelle sekä yhteisöllisten päivien järjestämisestä yhteistyössä Novidan Liikettä niveliin –hankkeen kanssa.
Hankkeen kesto: 1.10.2017 – 31.7.2019
Lisätietoja: pedagoginen rehtori Petri Lähde

Osuva ohjaus

Osuva ohjaus-hanke on maakunnallinen kumppanuushanke, jonka rahoittajana on OPH. Hankkeen tavoitteena on osaamisperusteisuuden yksilöllisyyden ja joustavuuden edistäminen uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpanossa. Kehittämisprosessissa avainkohteina ovat ohjauskeskustelut, niiden dokumentointi ja jäsentäminen muotoon, jossa tavoitteita, menetelmiä ja tuloksia voidaan seurata, muokata ja arvioida opiskelijan opintopolun eri vaiheissa kaikkien toimijoiden kesken. Kehittämistoiminnassa edistetään opinto-ohjauksen suunnitelmassa kuvattujen tehtävien ja roolien näkyväksi tekemistä ja opiskelijoiden osallisuutta ja vastuullisuutta. Kehittämistoiminta kohdennetaan matkailu-, ravitsemis- ja talousalan sekä yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon aloille, joilla opintojen keskeyttäminen on ollut yleisintä ja läpäisy on ollut alhaisinta viimeisten kolmen vuoden aikana.
Hankkeen kesto: 1.8.2015-31.12.2016
Lisätietoja: opinto-ohjaajat