Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Tässä osiossa esitellään koulutuskuntayhtymän työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvät kehittämishankkeet.

KulTa – kuluttajat ruokatalouden keskiössä

KulTa on usean toimijan kumppanuushanke, jota rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hallinnoitajana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus ja koordinaattorina Turun Yliopiston Brahea-keskus. Novidan hankeosuus toteutetaan Loimaan seutukunnassa. Hanke parantaa varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. Tapahtumakalenteri: vs-lähiruoka.fi

​Tavoitteet:

  • synnyttää uutta liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja mikro- ja pk-elintarvikeyritysten keskuudessa kuluttaja vuoropuhelua korostamalla
  • synnyttää kasvua koko ruokasektorille ja tukea kasvuhalukkaita elintarvikealan yrityksiä tiedonvälityksen keinoin
  • kannustaa mikro- ja pk-elintarvikeyrityksiä hyödyntämään erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja omassa liiketoiminnassaan
  • demonstroida erilaisia jakamistalouden malleja ja jakaa niistä saatuja kokemuksia mikro- ja pk-elintarvikeyrityksille sekä koko ruokajärjestelmälle
  • lisätä elintarvikealan yritysten ja kuluttajien tietoa vastuullisesta ruokajärjestelmästä
  • nostaa ruoka olennaiseksi osaksi matkailua
  • lisätä ruokajärjestelmän merkitystä Varsinais-Suomen alueella

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 31.12.2020
Lisätietoja: Lasse Alisaari

Yhteistyöllä tulosta

Yhteistyöllä tulosta -hanke on LSKKY:n oma hanke, jonka rahoittajana on ELY-keskus. Hankkeen tavoitteena on vihannesviljelyn kehittäminen vihannesten laadun parantamiseksi ja sitä kautta viljelyn kannattavuuden parantamiseksi. Samalla saadaan aikaan positiivisia ympäristövaikutuksia, kun laadun paranemisella satotappiot/laatuhävikit ja sitä kautta jätteen määrä pienenee. Viljelyn kehittämistä tehdään yhteistyössä viljelijöiden, pakkaamoiden, vihannesten jalostusyritysten ja muiden alan yritysten kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön parhaat mahdolliset käytännöt ja toimintatavat avomaanvihannesviljelyssä. Parhaimmat käytännöt valitaan hankkimalla tietoa sekä testaamalla viljelykokein uusia tuotteita, tekniikoita ja menetelmiä. Hankkeessa lisätään viljelijöiden osaamista koulutuksia, pellonpiennarpäiviä ja matkoja järjestämällä sekä kokoamalla kasvikohtaisia työryhmiä.
Hankkeen kesto: 1.11.2015-31.12.2019.
Lisätietoja: Susanna Saari.

Päättyneitä hankkeita

3D käyttöön! -hanke

Leader Ravakka on myöntänyt rahoitusta Novidan 3D-hankkeelle EU:n maaseuturahastosta. Hankkeen tavoitteena on tiedottamalla lisätä 3D-tietämystä ja -osaamista sekä edistää verkoston syntymistä, mikä yhdessä oppien nostaa 3D-osaamista seutukunnassa. Hankkeen tilaisuudet ja työpajat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille yrityksille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Työpajoissa voi kokeilla valmistaa erilaisia 3D-tulosteita. Jokainen työpaja kerta on itsenäinen kokonaisuus, joten voit osallistua yhteen tai useampaan kertaan oman tarpeen mukaan. Hankkeen puitteessa järjestetään myös yrityskohtaisia infotilaisuuksia aiheesta. Hankkeen tavoitteena on nostaa 3D-tulostusta koskevan tietoisuuden tasoa ja parantaa yritysten kilpailukykyä seutukunnassa.
Hankkeen kesto: 1.6.2016-31.12.2017.
Lisätietoja:  Marko Kivistö,  041 435 9852, marko.kivisto@novida.fi

Lähiruoka kasvuun yhteisillä eväillä Varsinais-Suomessa

Lähiruokahanke on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on MAVI. Hanke tukee elintarvikealan ja siinä toimivien yritysten kehittymistä vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin tiivistämällä lähiruokasektorin yhteistyötä sekä verkostoimalla alan yrityksiä, hankkeita ja toimijoita keskenään.Tavoitteena on, että lähiruokaverkosto tekee saumatonta yhteistyötä elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämän avulla lisätään lähiruokasektorilla toimivien yritysten määrää sekä kasvatetaan jo alalla toimivien lähiruokayritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta. Hankkeen avulla löydetään ja kannustetaan alalle uusia yrittäjiä sekä aktivoidaan uutta yrittäjyyttä ja yrittämisen muotoja mm. vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä etenkin aikuiskoulutuksen puolella.
Hankkeen tavoitteena on löytää ns. lyhyitä jakeluketjuja ja vaihtoehtoisia myynti- ja markkinointikanavia. Näiden kanavien löytäminen sekä jalkauttaminen eri puolelle Varsinais-Suomea on yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä.
Hankkeen kesto: 1.11.2015-31.3.2018.
Lisätietoja: Lasse Alisaari