Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Tässä osiossa esitellään koulutuskuntayhtymän työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvät kehittämishankkeet.

Etäopintoja työelämän osaamistarpeisiin

Novida toteuttaa Etäopintoja työelämän osaamistarpeisiin -hankkeen yhdessä Uudenkaupungin kaupungin kanssa. Hankkeessa kartoitetaan Vakka-Suomen elinkeinoelämän osaamistarpeita ja muodostetaan yhteistyöverkostoja, joilla ohjataan toisen asteen tutkinnon suorittaneita, korkea-asteella jo opiskelevia ja työelämässä opintoja suunnittelevia henkilöitä ilman tutkintotavoitetta suoritettaviin osaamista täydentäviin etäopintoihin. Tavoitteena on lisätä yritysten kilpailukykyä. Hankkeessa hyödynnetään Uudenkaupungin kaupungin varustamaa etäopiskelukampusta ja pilotoidaan keinoja, joilla etäopiskeluun luodaan yhteisöllisyyttä ja vertaistukea. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on saatu Ravakan kautta EU:n maaseuturahaston osarahoitus.

Hankkeen kesto: 1.5.2020 – 31.12.2022
Lisätietoja: Elina Siivonen

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa (Seutu-AIKO)

Seutu-AIKO:n rahoitus tulee Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Etelä-Pohjanmaan liitto hallinnoi ja Raahen koulutuskuntayhtymä koordinoi hanketta. Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeen toiminnallisena päätavoitteena on luoda ketterä ja tehokas ammattikorkeakoulun etäopiskelupiste ja -konsepti Loimaan ja Uudenkaupungin seutukunnille. Luodaan toimintamalli, jonka tuloksena opiskelijat voivat opiskella amk-opintoja muuttamatta toiselle paikkakunnalle.

Amk-opintojen joustava suorittaminen on alueen vetovoimaisuutta lisäävä tekijä niin yritysten kuin myös yksittäisten henkilöiden näkökulmasta katsoen. Hanketta on suunniteltu ja tullaan toteuttamaan yhdessä paikallisen elinkeinoelämän, peruskuntien elinkeino- ja yrityspalveluhenkilöstön, TE-toimistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Hankkeen kesto: 1.4.2019 – 31.8.2021
Lisätietoja: pedagoginen rehtori Petri Lähde

KulTa – kuluttajat ruokatalouden keskiössä

KulTa on usean toimijan kumppanuushanke, jota rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hallinnoitajana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus ja koordinaattorina Turun Yliopiston Brahea-keskus. Novidan hankeosuus toteutetaan Loimaan seutukunnassa. Hanke parantaa varsinaissuomalaisten elintarvikealan mikro- ja pk-yritysten kilpailukykyä välittämällä uusinta tietoa infotilaisuuksien ja viestinnän avulla sekä mahdollistamalla aktiivisesti yritysten välisiä kumppanuusverkostoja, demonstraatioita ja järjestämällä ammattilaisten opintomatkoja. Tapahtumakalenteri: vs-lähiruoka.fi

​Tavoitteet:

 • synnyttää uutta liiketoimintaa ja uusia liiketoimintamalleja mikro- ja pk-elintarvikeyritysten keskuudessa kuluttaja vuoropuhelua korostamalla
 • synnyttää kasvua koko ruokasektorille ja tukea kasvuhalukkaita elintarvikealan yrityksiä tiedonvälityksen keinoin
 • kannustaa mikro- ja pk-elintarvikeyrityksiä hyödyntämään erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja omassa liiketoiminnassaan
 • demonstroida erilaisia jakamistalouden malleja ja jakaa niistä saatuja kokemuksia mikro- ja pk-elintarvikeyrityksille sekä koko ruokajärjestelmälle
 • lisätä elintarvikealan yritysten ja kuluttajien tietoa vastuullisesta ruokajärjestelmästä
 • nostaa ruoka olennaiseksi osaksi matkailua
 • lisätä ruokajärjestelmän merkitystä Varsinais-Suomen alueella

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 31.12.2021
Lisätietoja: Lasse Alisaari, Mertsi Töttölä

TuKeVa – Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinais-suomalaisessa ruokaketjussa (TuKeVa)

TuKeVa on usean toimijan kumppanuushanke, jota rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hallinnoitajana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus ja koordinaattorina Turun Yliopiston Brahea-keskus. Novidan hankeosuus toteutetaan Loimaan seutukunnassa.

Hankkeen päätavoitteena on varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi mm. lisäämällä yritysten välistä yhteistyötä toiminnallisilla yritysverkostoilla.

Hankkeen keskeisenä osatavoitteena on selvittää varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehittämistarpeita ja liiketoiminnan kehittymisen esteitä sekä analysoida toimintaympäristön ja kuluttajakysynnän muutostekijöitä ml. koko ruokaketjun toimijaverkosto sekä ennakoida tulevaisuuden kehityssuuntia.

Hankkeen kesto: 1.1.2021 – 31.12.2022
Lisätietoja: Lasse Alisaari, Mertsi Töttölä

Viljelijäneuvosto

Viljelijäneuvosto on Novidan oma hanke, jota rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hallinnoitajana toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus. Hankkeessa perustetaan kasvikohtaisia viljelyneuvostoja, joissa viljelijät yhteistyössä toisten viljelijöiden ja alan yritysten kanssa suunnittelevat, kokeilevat ja toteuttavat vihannesviljelyn kehittämistoimenpiteitä. Tavoitteena on:

 • Vihannesten laadun ja viljelyn kannattavuuden parantaminen uusia menetelmiä kehittämällä ja viljelijöiden osaamista lisäämällä
 • Ympäristökuormituksen vähentäminen ja vihannesten luomuviljelyn lisääminen
 • Uusien tuotteiden kehittäminen
 • Kriisitilanteisiin varautuminen

Hankkeen kesto: 1.6.2020 – 31.12.2022
Lisätietoja: Susanna Saari 050 324 3006

Päättyneitä hankkeita

3D käyttöön! -hanke

Leader Ravakka on myöntänyt rahoitusta Novidan 3D-hankkeelle EU:n maaseuturahastosta. Hankkeen tavoitteena on tiedottamalla lisätä 3D-tietämystä ja -osaamista sekä edistää verkoston syntymistä, mikä yhdessä oppien nostaa 3D-osaamista seutukunnassa. Hankkeen tilaisuudet ja työpajat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille kiinnostuneille yrityksille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Työpajoissa voi kokeilla valmistaa erilaisia 3D-tulosteita. Jokainen työpaja kerta on itsenäinen kokonaisuus, joten voit osallistua yhteen tai useampaan kertaan oman tarpeen mukaan. Hankkeen puitteessa järjestetään myös yrityskohtaisia infotilaisuuksia aiheesta. Hankkeen tavoitteena on nostaa 3D-tulostusta koskevan tietoisuuden tasoa ja parantaa yritysten kilpailukykyä seutukunnassa.

Hankkeen kesto: 1.6.2016-31.12.2017.
Lisätietoja:  Marko Kivistö,  041 435 9852, marko.kivisto@novida.fi

Lähiruoka kasvuun yhteisillä eväillä Varsinais-Suomessa

Lähiruokahanke on usean toimijan kumppanuushanke, jonka rahoittajana on MAVI. Hanke tukee elintarvikealan ja siinä toimivien yritysten kehittymistä vastaamalla toimintaympäristön muutoksiin tiivistämällä lähiruokasektorin yhteistyötä sekä verkostoimalla alan yrityksiä, hankkeita ja toimijoita keskenään.Tavoitteena on, että lähiruokaverkosto tekee saumatonta yhteistyötä elinkeinon kilpailukyvyn parantamiseksi. Tämän avulla lisätään lähiruokasektorilla toimivien yritysten määrää sekä kasvatetaan jo alalla toimivien lähiruokayritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta. Hankkeen avulla löydetään ja kannustetaan alalle uusia yrittäjiä sekä aktivoidaan uutta yrittäjyyttä ja yrittämisen muotoja mm. vahvistamalla oppilaitosyhteistyötä etenkin aikuiskoulutuksen puolella.
Hankkeen tavoitteena on löytää ns. lyhyitä jakeluketjuja ja vaihtoehtoisia myynti- ja markkinointikanavia. Näiden kanavien löytäminen sekä jalkauttaminen eri puolelle Varsinais-Suomea on yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä.

Hankkeen kesto: 1.11.2015-31.3.2018.
Lisätietoja: Lasse Alisaari

Yhteistyöllä tulosta

Yhteistyöllä tulosta -hanke on LSKKY:n oma hanke, jonka rahoittajana on ELY-keskus. Hankkeen tavoitteena on vihannesviljelyn kehittäminen vihannesten laadun parantamiseksi ja sitä kautta viljelyn kannattavuuden parantamiseksi. Samalla saadaan aikaan positiivisia ympäristövaikutuksia, kun laadun paranemisella satotappiot/laatuhävikit ja sitä kautta jätteen määrä pienenee. Viljelyn kehittämistä tehdään yhteistyössä viljelijöiden, pakkaamoiden, vihannesten jalostusyritysten ja muiden alan yritysten kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön parhaat mahdolliset käytännöt ja toimintatavat avomaanvihannesviljelyssä. Parhaimmat käytännöt valitaan hankkimalla tietoa sekä testaamalla viljelykokein uusia tuotteita, tekniikoita ja menetelmiä. Hankkeessa lisätään viljelijöiden osaamista koulutuksia, pellonpiennarpäiviä ja matkoja järjestämällä sekä kokoamalla kasvikohtaisia työryhmiä.

Hankkeen kesto: 1.11.2015-31.12.2019.
Lisätietoja: Susanna Saari.