Kestävä kehitys

Novida edistää toiminnassaan vastuullisuutta ja kestävää kehitystä. Kestävä kehitys on integroitu osaksi laadunhallintajärjestelmää. Päivittäisessä toiminnassa huomioidaan koulu- ja työyhteisön, elinympäristön sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden parantaminen. Kestävän kehityksen politiikka ja strategia ohjaavat osaltaan vuosittain asetettavia kehittämistavoitteita.

Kestävä kehitys on yksi elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävän kehityksen näkökulmat otetaan huomioon kaikissa opetuksen toteutussuunnitelmissa. Opiskelijoille syntyy ammattiosaamisen päälle rakentuva ymmärrys kiertotaloudesta ja kestävän kehityksen näkökulmista. Ammattilainen osaa soveltaa kestäviä ratkaisuja omassa työssään ja jokapäiväisissä valinnoissaan. Ammattitaito muodostuu tiedosta, taidosta ja asenteesta.