Kehitystoimenpiteet oppilaitoksessa

Oppilaitoksen tulee toimia hyvänä esimerkkinä tuomalla kiertotalous ja kestävä kehitys osaksi arkea. Tämä edellyttää, että opettajat tunnistavat kestävän kehityksen näkökulmat ja osaavat soveltaa niitä omilla aloillaan. Esimerkiksi jätehuollon, kemikaalien ja materiaalien ekologisen ja eettisen valinnan, työ- ja paloturvallisuuden, siisteyden, työhyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden tulee noudattaa työpaikkojen parhaita käytäntöjä.

Opiskelijoiden pitää omaksua ammatillisessa koulutuksessa oikeat käytännöt ja asenteet työelämää ajatellen.

Opettajien perehdyttäminen

Kiertotalous tutuksi -hankkeessa toteutettiin kaikille Novidan ammattiopiston opettajille kiertotalousteemainen koulutuspäivä. Aamupäivällä suunnattiin ajatukset tulevaisuuteen asiantuntijoiden puheenvuorojen kautta ja iltapäivän ohjelmana oli oman alan kiertotalousopetuksen ideointi ja alojen välinen ristiinarviointi. Päivän suunnittelun ja toteutuksen kuvaus:

Toteutussuunnitelmien ja oppimisympäristöjen kehittäminen

Kehitystyötä jatkettiin kirjaamalla kestävän kehityksen ja kiertotalouden teemoja ammatillisten perustutkintojen opetuksen toteutussuunnitelmiin tutkinnon osien alle. Samassa yhteydessä annettiin alojen opettajille toimeksianto omien oppimisympäristöjen turvallisuuden ja jätehuollon kehitystarpeiden kartoittamiseen:

Yhteisölliset tapahtumat oppilaitoksessa

Novidan kaikissa toimipaikoissa toteutetaan ympäristöpäivät huhti-toukokuussa. Tavoitteena on esitellä ajankohtaisia kestävän kehityksen ja kiertotalouden teemoja toiminnallisten rastien kautta. Yhteistyökumppaneina toteutuksissa ovat olleet mm. Valonia, Turun ammattikorkeakoulu, Lions Club ja paikalliset jätehuoltotoimijat. Palaute on ollut positiivista ja vuosittaista toteutusta tullaan jatkamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen.