Kaikille jatkuvassa haussa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskoe.

 • Uudenkaupungin toimipaikan koepäivät ovat
 • Loimaan toimipaikan koepäivät ovat
 • Liedon toimipaikan koepäivät ovat

Seuraavat koepäivät ilmoitetaan myöhemmin. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioidaan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, ongelmaratkaisutaitoja sekä soveltuvuutta alalle. Kokeen tarkoituksena on parantaa alalle parhaiten soveltuvien hakijoiden mahdollisuutta tulla valituksi sekä ohjata muuhun koulutukseen heidät, joiden tavoitteet ja taipumukset eivät näytä vastaavan alan vaatimuksia.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu kirjallisista tehtävistä, ryhmätilanteesta ja haastattelusta. Koe mittaa hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1–10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi tutkintoon, mikäli hän saa pääsy- ja soveltuvuuskokeesta nollan tai ei saavu kokeeseen.

Koe kestää hakijalle 4-6 tuntia ja se on maksuton. Hakijoille lähetetään pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu, jossa on koepäivän tarkempi aikataulu, ennakkotehtävä ja ohjeet kokeeseen valmistautumiseen.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinut kutsutaan myös kielikokeeseen. Kielikoepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisäksi opiskelijaksi hakeutumisvaiheeseen kuuluu myös hakijan terveyden ja toimintakyvyn arviointi. Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa edellytetään käytännön tehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Terveydentilan tai toimintakyvyn rajoitteet arvioidaan yksilöllisen hoitotilanteen mukaan.

Opiskelijavalinnan esteenä sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon voi olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • veriteitse tarttuva sairaus, joka saattaa rajoittaa koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimista
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus, -korvaushoito

Sinulta voidaan pyytää terveydentilaasi koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia ja päätöksentekoa varten, milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös, josta hakijan tulee ilmoittaa jo hakuvaiheessa. Mikäli hakija valitaan opiskelijaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, on ennen opintojen aloittamista toimitettava rikostaustaote.

Kielitaidon arviointi -kielikoe

Jatkuvan haun sekä yhteishaun hakijoille, joiden äidinkieli muu kuin suomi, järjestetään kielikoe. Kielikoe on pakollinen, Kokeesta poisjääminen on este opiskelijavalinnalle. Jos hakija saa kielikokeesta hylätyn tuloksen, on opiskelijavalinta hylätty.

Hakijan opetuskielen (suomi) hallinta katsotaan riittäväksi kaikissa perustutkinnoissa, jos hakija esittää jonkun seuraavista suorituksista:

Hakijan ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos

 • Hakijalla on suomen kielisen perusopetuksen päättötodistus.
 • Hakija on suorittanut perusopetuksessa vähintään arvosanalla 7 toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän (esim. ruotsin kielellä perusopetuksen käyneet).
 • Hakija on suorittanut perusopetuksen koko oppimäärän vähintään arvosanalla 7 jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille (aineopiskelijat).
 • Hakija on suorittanut lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
 • Hakija on suorittanut lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän.
 • Hakija on suorittanut lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille.
 • Hakija on suorittanut yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen tutkinnon kaikki osakokeet vähintään taitotasolla 3. Tai hakija on suorittanut Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.
 • Hakija on suorittanut hyväksytysti valtakunnallisen kielikokeen tai jossain toisessa oppilaitoksessa kielikokeen, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään B1.1
 • Hakijalla on kotoutumiskoulutuksen, maahanmuuttajanuorten (MANU), Valman tai Mavan todistus, jossa kaikki neljä osa-aluetta on vähintään B1.1.
 • Hakijalla on suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon, ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.