Opiskeluhuollon ohjausryhmä 1.8.2017-31.7.2021

 • Lähde Petri, opetuksen edustaja ja kokoonkutsuja
 • Suonkanta Leena, kuntayhtymän johdon edustaja
 • Myllymäki Lea, yhtymähallituksen edustaja puheenjohtaja
 • Lindholm Hannele, yhtymähallituksen edustaja
 • Suominen Olavi, yhtymähallituksen edustaja
 • opiskelijakunnan nimeämä jäsen

Opiskelijahuoltotoimielin 1.8.2017-31.7.2021

 • Lähde Petri, pedagoginen rehtori, puheenjohtaja
 • Jokinen Juha, apulaisrehtori
 • Ketonen Hannu, kuraattori
 • Kastio-Moisio Kaisa, opinto-ohjaaja
 • Vesalainen Mervi, erityisopettaja
 • Toivola Kirsi, erityisopettaja
 • Yli-Lähde Tuula, terveydenhoitaja
 • Nikusaari Julia, opiskelija
 • Iivonen Tiia, huoltaja
 • Eteläaho Jesse, psykologi

SORA-toimielin

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (951/2011) on säädetty tulemaan voimaan 1.1.2012. Uudistuksesta käytetään nimitystä SORA-lainsäädäntö (soveltumattomuuteen ratkaisuja). Sen 35 a pykälässä säädetään seuraavaa:

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.

Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.

Kokoonpano 1.1.2018-31.12.2020:

 • työelämän edustaja Ari Haranto (puheenjohtaja), varajäsen Kirsi Theodorakis varapuheenjohtaja
 • koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen (varapuheenjohtaja), varajäsen talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta
 • opettajien edustaja Suvi Laurikkala, varajäsen Siru Visti
 • opiskelijahuollon edustaja opinto-ohjaaja Kaisa Kastio-Moisio (sihteeri), varajäsen Pasi Junttanen
 • opiskelijoiden edustaja Meri Lindgren, varajäsen Veera Mustajoki