Novidan järjestyssäännöt

 

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työ- ja oppimisympäristö sekä taata koulun tavoitteiden saavuttaminen. Koulun yhtenä tavoitteena on hyvien tapojen opettaminen ja edistäminen sekä yhteisöllisesti toimiva oppimisympäristö.

Nämä järjestyssäännöt koskevat opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä soveltuvin osin myös vierailijoita.

Novidan kaikissa toimipaikoissa. Oppilaitoksen alueena pidetään koulurakennuksia tonttialueineen, joihin luetaan myös niille johtavat ajotieliittymät ja porttialueet.

Sääntöjä tulee noudattaa myös muissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, kuten työssäoppimisessa, opinto- ja työmatkoilla, yrityskäynneillä, virtuaaliopinnoissa sekä sosiaalisessa mediassa.

Järjestyssääntöjen rinnalla noudatetaan myös muita kuntayhtymän ja Novidan toiminnasta annettuja sääntöjä ja ohjeita.

 2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

a) Opiskelijan oikeudet

Oppilaitoksessa toimitaan Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo -suunnitelman ohjeen mukaisesti.

b) Opiskelijan velvollisuudet

Opetustunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana. Opiskelijoiden tulee osallistua opetukseen työjärjestyksen mukaisesti. Poissaoloihin sovelletaan niistä erikseen annettuja ohjeita.

Opiskelijalla tulee olla tarvittavat opiskeluvälineet mukanaan oppitunneilla, kokeissa ja muissa koulun tapahtumissa.

Hyvien tapojen mukaisesti ulkovaatteet riisutaan ennen luokkaan menoa. Luokassa ei pidetä lakkia tai pipoa päässä.

Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan.

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

a) Reilu käytös

Kouluyhteisön jäsenten tulee käyttäytyä toisiaan kohtaan asiallisesti ja oikeudenmukaisesti. Oppitunneilla ja työtiloissa on säilytettävä hyvä työrauha. Kiusaamisesta ja häirinnän ehkäisemisestä ja varhaisesta puuttumisesta on erillisohje.

Opiskelua ovat kaikki oppilaitoksen toimesta järjestetyt tilaisuudet koulualueella tai sen ulkopuolella.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

b) Oleskelu ja liikkuminen

Kulkuvälineet on säilytettävä niille varatuilla paikoilla. Koulualueella ajettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Pelastustiet on pidettävä vapaana ja esteettömänä.

Opiskelijoilla on lupa poistua koulun alueelta välitunneilla ja vapaatunneilla. Vapaatunnit eivät ole kouluaikaa, joten opiskelija liikkuu koulualueen ulkopuolella omalla vastuullaan.

c) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Kaikissa koulun tiloissa tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Roskaaminen on kielletty, ja jätteet lajitellaan annettujen ohjeiden mukaisesti.

d) Ruokailutavat

Ruokalaan ei mennä ulkovaatteet päällä eikä lakki päässä. Ruokajonossa jokainen odottaa vuoroaan. Ruokalassa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja huolehditaan siisteydestä. Ruokailuvälineet viedään niille kuuluvaan paikkaan ja tuoli nostetaan paikoilleen.

e) Turvallisuus

Opiskelija on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen työturvallisuutta koskevia ohjeita. Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi lähimmälle opettajalle tai muuhun henkilökuntaan kuuluvalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittava ensiapu.

4. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteiden käyttö oppituntien aikana on kielletty, jos opetus ei nimenomaan edellytä niiden käyttöä.

5. Päihteet ja vaaralliset esineet

Tupakkatuotteiden käyttö (esimerkiksi tupakka, sähkötupakka ja nuuskatuotteet), päihteiden käyttö ja hallussapito sekä päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulun alueella sekä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa. Novida on savuton opisto.

Oppilaitokseen ei saa tuoda sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty, tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.

Teräaseiden yms. hallussapito ja tuonti teorialuokkiin on kielletty.

6.Hälytystilanteet

Hälytyksen tullessa kaikkien tulee toimia kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti. Palohälytyksen sattuessa rakennuksesta on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikoille.

 7. Järjestyssäännön täydentäminen, rikkominen ja kurinpito

Pedagoginen rehtori, rehtori tai apulaisrehtori voi antaa tätä sääntöä täydentäviä ja muita ohjeita.

Näiden sääntöjen rikkomisesta aiheutuvissa seuraamuksissa noudatetaan, mitä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta 1998/630, 35 § Kurinpito todetaan. 

8.Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssääntöjä seurataan säännöllisesti ja tarkistetaan tarvittaessa.

 9. Voimaantulo

Tämä järjestyssääntö on voimassa 1.8.2016 lähtien.