OPINTOSOSIAALISET EDUT

 

1. KOULUMATKATUKI

Kela (valtion kansaneläkelaitos) korvaa koulumatkatukena päivittäisten lukiolaisen koulumatkojen kustannukset, jos yhdensuuntaisen koulumatkan pituus on opiskelijan asunnolta oppilaitokseen vähintään 10 kilometriä ja koulumatkan kustannukset ovat vähintään 50,45e/kk.

Koulumatkatukeen eivät vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voi saada niin kauan kuin opiskelija harjoittaa lukio-opintoja edellyttäen, että hänellä on päivittäinen tukiehdot täyttävä koulumatka.

Koulumatkatukihakemuksia on saatavissa koulun kansliasta. Tuki on anottava kullekin lukuvuodelle erikseen. Lukion kanslia auttaa tarvittaessa kaavakkeiden täyttämisessä. Hakemuksen lisäksi opiskelijan tulee täyttää erillinen ostotodistus. Lukion kanslia tekee ostotodistukseen tarvittavat merkinnät ennen lipun ostamista.

 

2. OPINTOTUKI  

Valtion opintotukea myönnetään 17 vuotta täyttäneelle lukiolaiselle hakemuksesta. Opintotukea myönnetään opintorahana, asumislisänä tai opintolainan valtiontakauksena. Tuki myönnetään päätoimiselle opiskelijalle joka suorittaa vähintään 4 kurssia / jakso ja jonka opinto-ohjelma sisältää vähintään 75 kurssia säännönmukaisen opiskelun kestoajaksi. Lukiokoulutuksessa opintotukilaki määrittelee lisäksi opiskelijan päätoimisuuden siten, että lukiolaisen tulee suorittaa vähintään 10 kurssia tai kaksi ylioppilastutkinnon koetta lukukaudessa. Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon, siviilisäädyn ja vanhempien tulojen perusteella. Tarkempia tietoja saa www-sivulta www.kela.fi/opintotuki.

Hakemuslomakkeita saa mm. lukion kansliasta. Hakemus on jätettävä asianmukaisin liittein varustettuna hyvissä ajoin ennen mahdollista maksuajankohtaa. Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Opintotuen saajalla on velvollisuus ilmoittaa Kela:lle hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista olosuhdemuutoksista. Liikaa tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin.