OPISKELU NOVIDAN LUKIOSSA LOIMAALLA

 

1. YLEISTÄ

Lukiossa opiskelu vaatii opiskelijalta suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Jotta opiskelusi etenisi toiveittesi mukaisesti, on paras laatia suunnitelma sekä seuraavaa lukuvuotta että koko lukiota varten. Lukujärjestyksen ja opinto-ohjelman suunnittelussa avustavat ryhmänohjaajasi, opinto-ohjaaja ja rehtori.

Jos haluat muuttaa ainevalintojasi, sinun on keskusteltava siitä opinto-ohjaajan kanssa. Muista, että opinto-ohjelmasi ja sen muuttaminen ei ole vain sinun yksityisasiasi, vaan ne vaikuttavat opetusryhmien kokoon. Sama koskee myös kurssin uudelleen suorittajien tekemiä muutoksia. Siksi kaikki opintosuunnitelman muutokset on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa ja merkittävä välittömästi kurssijärjestykseen.

Lukion suoritettuasi saat päättötodistuksen, kunhan sinulla on suoritettuna vähintään 75 lukiokurssia ja kaikkien aineiden pakolliset opinnot. Jos aiot suoriutua lukiosta kolmessa vuodessa, sinun on heti alusta alkaen laadittava opintosuunnitelmasi sen mukaiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ensimmäisenä lukuvuonna opiskelet noin 30-34 lukiokurssia, samoin seuraavana ja kolmantena vuotena loput 15-20. Yhden jakson aikana sinun on opiskeltava vähintään neljä kurssia, ja käytännössä pystyt opiskelemaan korkeintaan seitsemän kurssia.

 

2. OPINTOJEN KESTO

Lukiossa voit itse vaikuttaa opinto-ohjelmaasi ja opintoihin käyttämääsi aikaan. Voit nopeuttaa opintojasi kahteen ja puoleen vuoteen tai hidastaa niitä neljään vuoteen. Rehtori voi lisäksi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle yhden lisävuoden. Jos haluat nopeuttaa opiskelutahtiasi, joudut yleensä lukemaan kaikissa jaksoissa 7 kurssia ja suorittamaan joukon kursseja itsenäisesti opiskellen. Pidennetty neljän vuoden vaihtoehto saattaa olla järkevä valinta esimerkiksi paljon aikaa vievän harrastuksen tai hyvin laajan kurssiohjelman vuoksi. Neljäs opiskeluvuosi voi tulla kohdallesi myös pakottavaista syistä ns. etenemisesteiden vuoksi.

 

3. KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS

Kunkin aineen pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei asiasta ole muuta mainintaa kurssien selosteissa. Suoritusjärjestyksestä voidaan poiketa opettajan ja rehtorin luvalla. Rehtori voi myöntää aktiivisesta oppilaskunnassa toimimisesta tai muusta työstä koulun juhlien ja teemapäivien hyväksi oppilaskunta-toimintakursseja sekä kansainvälisen toiminnan kursseja.

 

4. OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta oikeisiin valintoihin lukio-opiskelussa ja samalla antaa tarvittavat tiedot jatko-opiskelua varten. Opinto-ohjauksen oppitunnit suoritetaan pääosin ensimmäisenä lukuvuotena. Lisäksi OPO-kurssiin kuuluvat kahden päivän mittainen työelämään tutustumisjakso (TET), vuosittaiset ammatinvalintapäivät sekä abivuoden opintomessukäynti (STUDIA-messut).

Muu opinto-ohjaus tapahtuu henkilökohtaisena ohjauksena avulla. Opinto-ohjaajalla on vastaanotto, johon oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti.

 

5. KOEVIIKKO

Koeviikon kokeiden ajankohdat näet kunkin kurssin osalta Wilmassa omassa työjärjestyksessäsi.

Jos oppilas sairastuu koeviikolla, siitä on ilmoitettava opettajalle kunkin kokeen alkuun mennessä. Muussa tapauksessa poissaolo lasketaan lintsaukseksi ja kokeen suorituskerraksi.

 

6. KURSSIEN ARVIOINTI

Kurssin opettaja arvioi kurssin sen päättyessä. Kurssiarvosana määräytyy koearvosanan ja muun näytön perusteella. Muuhun näyttöön sisältyvät mm. tuntiosaaminen ja -aktiivisuus, kotitehtävistä huolehtiminen sekä erilaiset esitelmät, kirjoitelmat ja tutkielmat.

Kaikki kurssit arvostellaan itsenäisesti toisistaan riippumatta numeroin 4 – 10, joista neljä merkitsee hylättyä kurssin suoritusta tai kirjainarvosanoin S (suoritusmerkintä) ja H (hylätty). Arvosana K (kesken) merkitsee kurssin suorituksen keskeneräisyyttä.

Koesuoritus tai kurssityö hylätään ja kurssi on suoritettava uudelleen, jos opiskelija syyllistyy kokeessa tai muissa opinnäytetöissä vilpin yritykseen tai vilpilliseen menettelyyn. Muiden kirjoittamien tekstien esittäminen omina töinä on vilppiä.

 

7. KURSSIEN UUSIMINEN

Hylätyn kurssin kokeen (kurssiarvosana 4 tai H) uusintakokeeseen on osallistumisoikeus opiskelijalla, joka on saanut kurssista hylätyn arvosanan tai joka on hyväksyttävästä syystä ollut poissa kokeesta. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi käydä koko kurssin uudelleen opetukseen osallistumalla.

Uusintakoepäiviä on yksi. Uusintakokeet alkavat kello 15.00 ja kestävät kolme tuntia. Jos arvosana on uusintakokeen jälkeenkin hylätty, koko kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistumalla.

Uusintakuulusteluihin on ilmoittauduttava Wilmassa annettuun määräaikaan mennessä. Myös uusintakokeesta poissaolo on ilmoitettava.

Hyväksytyn kurssin voi anomuksen perusteella uusia kerran lukukaudessa järjestettävissä hyväksyttyjen kurssien uusintakuulusteluissa. Kurssin arvosanan on tällöin oltava selvästi muista ko. aineen kurssiarvosanoista poikkeava. Parempi arvosana jää voimaan.

 

8. KURSSIEN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Itsenäisessä kurssisuorituksessa opiskelija suorittaa lukiokurssin osallistumatta opetukseen. Tällöin opiskelija suorittaa opettajan ohjeiden mukaisesti opintoja ja tehtäviä jotka vastaavat laajuudeltaan lukiokurssin suorittamista (38 tuntia).

Itsenäinen kurssisuorituksen voi tehdä jos opiskelija haluaa opiskella jonkun lukion opetussuunnitelmassa olevan pakollisen tai valtakunnallisen syventävän kurssin, joka ei valintojen vähäisyyden johdosta muuten toteudu. Myös työjärjestyksessä päällekkäin menevien kurssien takia voi saada luvan itsenäiseen kurssisuoritukseen. Itsenäinen kurssi on suoritettava hyväksytysti.

Opiskelijan tulee aina ensisijaisesti pyrkiä suorittamaan lukiokurssit tuntityöskentelynä, mikäli se on mahdollista.

Hylättyä (arvosana 4) kurssia ei voi suorittaa uudelleen itsenäisesti.

Itsenäistä suoritusta harkitsevan opiskelijan tulee aloittaa kurssin suorittaminen keskustelemalla aiheesta kyseisen aineen opettajan ja opon kanssa. Lupaa itsenäiseen kurssisuoritukseen anotaan rehtorilta erityisellä lomakkeella, joita saa 2. kerroksen ilmoitustaululta tai koulun www-sivuilta printtaamalla.

 

9. PITKÄN MATEMATIIKAN (MA) VAIHTAMINEN LYHYEEN (MB)

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai paikallisia soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

 

10. PÄÄTTÖARVIOINTI

Oppiaineen päättöarvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvona.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien aineiden opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja,
pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa                                    joista voi olla hylättyjä
määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja,                            kurssiarvosanoja enintään

1–2 kurssia                                                                                                          0

3–5 kurssia                                                                                                          1

6–8 kurssia                                                                                                          2

9 kurssia tai enemmän                                                                                      3

 

11. PÄÄTTÖARVOSANAN KOROTTAMINEN TENTTIMÄLLÄ

Abiturienteille järjestetään mahdollisuus päättöarvosanan korottamiseen erillisessä tentissä, joihin kukin opiskelija voi osallistua suoritettuaan kyseisen oppiaineen opinnot loppuun oman opintosuunnitelmansa mukaisesti. Tentteihin ilmoittaudutaan koulun ohjeiden mukaan.

 

12. WILMA

Novidan Wilman välityksellä opiskelija voi tarkastella kurssisuorituksiaan, arvosanojaan ja valintojaan. Wilmalla lähetetään myös opiskeluun liittyviä viestejä ja opiskelijan tulee seurata Wilmaa päivittäin. Keväällä tiettyyn aikaan avataan Wilmassa mahdollisuus tehdä seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat kurssitarjottimelta.

Jokaisella opiskelijalla on Wilmaan käyttäjätunnus ja salasana. Ne jaetaan viimeistään vuoden ensimmäisessä ryhmänohjauksessa. Salasanan voi vaihtaa. Jos et muista salasanaasi tai käyttäjätunnustasi, käänny koulun kanslian tai opon puoleen.

Kunkin jakson kurssisuoritukset näkyvät Wilmassa heti kun opettaja on toimeenpannut arvostelun.

Wilmaan annetaan käyttäjätunnukset myös alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden vanhemmille. Näin vanhemmat voivat halutessaan helposti seurata huollettaviensa opintomenestystä.