OpsoDiili Länsi-Suomi

OpsoDiili Länsi-Suomi2018-10-05T13:10:36+00:00

Opsodiili Länsi-Suomi

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2015 – 31.12.2017

Opsodiili Länsi-Suomi on osa ESR-nuorisotakuuta, jossa yhtenä tavoitteena on kehittää koulutukseen ja työelämään siirtymistä sekä koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluja ja toimintatapoja. Hanke muodostaa kehittämiskokonaisuuden yhdessä valtakunnallisen koordinoivan hankkeen sekä Pohjois-, Etelä- ja Itä-Suomen suuralueiden hankkeiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on vahvistaa nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytyksiä.

opso_diili lansi_suomi1

Tavoitteet

Länsi-Suomen suuralueen teemana on: Yritykset nuorten oppisopimuksen mahdollistajina – nuoret osaajat yritysten voimavarana.

Hankkeen aikana rakentuu Länsi-Suomen suuraluekohtainen oppisopimustoimijoiden verkosto tuke-maan oppisopimustoimintaan liittyvien käytänteiden yhtenäistymistä. Lisäksi kootaan ja vahvistetaan alueellisia moniammatillisia toimijaverkostoja, joiden avulla voidaan vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin työllistää nuoria oppisopimuksella sekä edistää nuorten ohjautuvuutta oppisopimuskoulutukseen.

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla parannetaan oppisopimuskoulutuksen tun-nettavuutta, helpotetaan oppisopimuskoulutukseen ohjautumista sekä edistetään työpaikkojen ja nuor-ten kohtaamista. Myös nuorten siirtymiä koulutuksesta koulutukseen tuetaan.

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa oppisopimuskoulutuksen win-win –tilanteiden syntymistä, joissa sekä nuoret että yritykset ovat voittajia; nuoret saavat tarvitsemansa koulutus- ja työpaikan ja työnanta-jat tuottavia ja innovatiivisia nuoria osaajia yrityksiinsä kasvamaan.

Tavoiteltavat tulokset

– oppisopimustoimijoiden käytänteet ovat yhdenmukaistuneet
– toimijaverkoston yhteistyön tasot ja –muodot on tunnistettu, määritelty ja vakiinnutettu
– oppisopimuskoulutuksen eri toimijoiden roolit ovat selkiintyneet
– oppisopimustoimijoiden osaaminen on vahvistunut (erit. verkosto-osaaminen, verkostojohtaminen, some-osaaminen ja verkkopohjaisten työvälineiden käyttö)
– on rakentunut yhteinen näkemys siitä, miten työnantajia tuetaan mahdollistamaan nuorten oppiso-pimuskoulutus
– on otettu käyttöön uusia toimintamalleja yritysten, nuorten ja verkostotoimijoiden suuntaan (esim.opsoagenttimalli, nuorten oppisopimuskoulutukseen soveltuva mentorointimalli, yritysten välisen jakamisen ja vertaistuen malli)

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Osatoteuttajat

Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu aikuiskoulutus –liikelaitos
Länsirannikon koulutus Oy
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Optima samkommun

Hankkeen yhteyshenkilöt

Projektipäällikkö Tarja Orellana (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä) tarja.orellana(at)jao.fi
puh. 040 341 5189

Rahoittaja

Euroopan sosiaalirahasto
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

 

eu_vipu_ely