Oppisopimus soveltuu sinulle, mikäli sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai muodollinen pätevyys, haluat kouluttautua uuteen ammattiin tai haluat kehittää omaa ammattitaitoasi ja osaamistasi.

Oppisopimusopiskelijaksi aikovan tulee olla vähintään 15 vuotias ja oppivelvollisuuden suorittanut.

Oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on alalle soveltuva työpaikka, jonka opiskelija hankkii itse (ellei hänellä jo ole voimassa olevaa työsuhdetta alan työpaikassa).

Oppisopimustyösuhteessa työtunteja tulee kertyä vähintään 25 tuntia viikossa. Koeaika uusissa työsuhteissa on yleensä 4kk.

Opiskelijalle maksetaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Koulutus on opiskelijalle maksuton ja lisäksi hänelle maksetaan teoriapäiviltä opintososiaalisia etuuksia.

Oppisopimuksella opiskelevaan henkilöön sovelletaan kaikkia niitä lakeja, asetuksia ja määräyksiä, mitä työntekijän osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja muusta työsuojelusta. Työsuhdeasioista saa tarvittaessa tietoa alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä sekä työsuojeluhallinnosta.

Oppisopimusopiskelija sitoutuu tekemään työtä ja noudattamaan työnantajan ohjeita, opiskelemaan ja osallistumaan lähipäiviin sekä tekemään annetut etätehtävät.

Oppisopimusaika kartuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan vaadittavaa työssäoloaikaa. Vuosiloma-oikeus kertyy myös tietopuolisen koulutuksen (lähipäivien) ajalta.
   

Työssäoppiminen

Työssäoppimisen ja tietopuolisen koulutuksen tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa tutkinnon suorittamiseen.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, joka tarkentuu opintojen edetessä. Työssäoppiminen suunnitellaan etukäteen opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimustoimiston yhteistyönä. Suunnitelmassa otetaan huomioon työpaikan tarjoamat työtehtävät sekä opiskelijan aikaisemmat tiedot ja taidot.

Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan, jonka tehtävä on mm. ohjata ja opettaa opiskelijaa työtehtävissä. Oppisopimus vaatii usein työpaikalla työkiertoa eli perehtymistä erilaisiin työpisteisiin ja työtehtäviin.

Työtehtäväkartoitus ja oppimispäiväkirja

Yli sadasta eri tutkinnosta on saatavilla työtehtäväkartoitus, jonka opiskelija saa oppisopimustoimistosta. Työnantajan kanssa yhdessä täytetty kartoitus palautetaan oppisopimustoimistoon.

Työtehtäväkartoitus selkeyttää ammatin sisältöjä kaikille osapuolille (opiskelija, työnantaja, työpaikkaohjaaja) ja se sisältää työtehtäviä, joita oppisopimuksen aikana tulisi päästä tekemään. Kartoitus varmistaa tutkinnon soveltuvuuden työpaikalle ja toimii osana henkilökohtaistamista.

Opiskelija ja työpaikkaohjaaja täyttävät kartoituksen yhdessä, samalla ammatin sisällöt tulevat tutuiksi. Kartoitus toimii myös muistilistana monipuolisista työtehtävistä ja sen avulla opiskelija ja ohjaaja voivat miettivät yhdessä, mitkä työtehtävät vaativat vielä harjoitusta. Lisäksi työtehtäväkartoitus toimii työpaikalla tapahtuvan oppimisen väli- ja loppuarvioinnin välineenä

Työtehtäväkartoituksen lisäksi opiskelijan tulee pitää vapaamuotoista oppimispäiväkirjaa seuratakseen omaa oppimistaan ja ammatillista edistymistään. Oppimispäiväkirjan avulla opiskelija voi varmistua, että henkilökohtainen opiskeluohjelma toteutuu. Samalla opiskelija pysyy jatkuvasti ajan tasalla oppimisensa edistymisestä. Oppimispäiväkirjasta on apua, kun käydään palautekeskusteluja ja valmistaudutaan tutkintotilaisuuksiin. Oppimispäiväkirja on opiskelijan oma työväline eikä sitä toimiteta oppisopimustoimistoon.