Ammatillisen kehittymisen ja opiskelunsa tueksi yrittäjä tarvitsee henkilökohtaisen tutorin (mentorin), jolta edellytetään, että hän on motivoitunut ja kiinnostunut tehtävästään. Tutorilta edellytetään myös varsinaista alaan liittyvää osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tutor-suhde onkin ensisijaisesti vuorovaikutussuhde, jossa tutor ja opiskelija vaihtavat tietojaan ja kokemuksiaan. Tutorointi perustuu molemminpuoliseen luottamukseen, avoimuuteen ja yhteiseen tavoitteeseen sitoutumiseen.

Oppisopimuskoulutuksessa tutorointi on tapa auttaa oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää pääsemään asettamaansa tavoitteeseen, yleensä tutkinnon suorittamiseen. Yrittäjä luo itse suhteensa tutoriin, joka puolestaan sitoutuu keskustelemaan, ohjaamaan ja jakamaan kokemuksiaan. Tutor-toiminta on ennalta suunniteltua, tavoitteellista ja uusia näkökulmia avaavaa mielipiteiden vaihtoa. Opiskelun edistymistä myös arvioidaan säännöllisin välein yhteisissä palaute-/arviointikeskusteluissa.

Tutor on useimmiten joku toinen yrittäjä tai kokenut yhtiökumppani omasta yrityksestä. Tehtävässä voi toimia myös yrityksen hallituksen puheenjohtaja tai muu jäsen sekä esimerkiksi yrittäjäjärjestön edustaja. Tutorin tehtävänä on omalla kokemuksellaan auttaa yrittäjää kehittämään toimintaansa opiskelijana ja yrittäjänä sekä kannustaa ja antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta.

Oppisopimuskoulutuksessa tutorin rooli voi olla hyvin erilainen riippuen yrittäjäopiskelijan kokemuksesta ja koulutuksen tavoitteesta. Yrittäjätutkinnoissa (esimerkiksi yrittäjän ammattitutkinto) korostuu  vuorovaikutukseen perustuva, keskusteleva tutorointisuhde, joka ei edellytä välttämättä kovin tiivistä kanssakäymistä. Ammatillisissa (perus)tutkinnoissa ohjaus voi sen sijaan vaatia hyvinkin tiivistä yhteistyötä.

On hyvä muistaa, että tutorilla on myös omat kiireensä ja opiskelijan tehtävänä on sopia tapaamisista ja pitää keskusteluyhteyttä yllä. Opiskelijalla itsellään on siis ensisijainen vastuu tavoitteiden saavuttamisesta. Parhaaseen tulokseen päästään, kun molemmat osapuolet kokevat saavansa vuorovaikutussuhteesta uusia ajatuksia itsensä ja yrityksensä kehittämiseen.

Sähköinen asiointi (palautekeskustelut)

Oppisopimustoimisto pyytää työpaikkaohjaajaa (tutoria) käymään palautekeskustelun opiskelijan kanssa kolme kertaa vuodessa. Oppisopimuksen päättyessä täytetään päättöarviointi sekä työnantajan todistus (arviointi työssäoppimisesta).

Verkkopalvelussamme työpaikkaohjaaja pääsee täyttämään yhdessä opiskelijan kanssa käytyjen palautekeskustelujen pohjalta välipalautteet ja päättöarvioinnin sekä tarkastelemaan opiskelijansa aiempia palautteita. Kun palaute on kirjattu, käy opiskelija omilla tunnuksillaan kuittaamassa sen, jonka jälkeen palaute siirtyy oppisopimustoimiston käsiteltäväksi. Koulutuskorvaukset maksetaan palautteen käsittelyn jälkeen (erillistä laskua ei lähetetä).

Tutorille toimitetaan oppisopimuksen solmimisen jälkeen henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana verkkopalveluun. Salasana on hyvä käydä muuttamassa heti. Samoilla tunnuksilla tutor pääsee tekemään kaikkien opiskelijoidensa palautteita. Mikäli tutor myöhemmin kouluttaa toista opiskelijaa, samat tunnukset toimivat edelleen eli ne eivät vanhene.

Pidä käyttäjätunnus ja salasanasi tallessa. Mikäli olet unohtanut salasanasi, klikkaa verkkopalvelusta linkkiä Unohtuiko salasana? Unohtuneen salasanan pyytämistä varten sinun tulee kirjoittaa annettuun kenttään joko Käyttäjätunnuksesi tai Sähköpostiosoitteesi ja klikata tämän jälkeen Lähetä-painiketta. Ohjelma lähettää unohtuneen salasanan sähköpostiisi.

Huom! Mikäli tutorisi vaihtuu tai hänen sähköpostiosoitteensa muuttuu, muista ilmoittaa siitä oppisopimustoimistoosi.

Sähköiseen asiointiin pääset: Hakeutuminen ja sähköinen asiointi > Sähköinen asiointi