Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Ammatillisen koulutuksen reformista
OKM antaa eduskunnalle hallituksen esityksen ammatillisen koulutuksen laiksi ja sitä koskevaksi rahoituslaiksi maaliskuun aikana. Sivistysvaliokunnan lisäksi lakipakettia käsittelee myös perustusvaliokunta ja työ- ja tasa-arvovaliokunta.

Lausuntokierroksen jälkeen OKM on tehnyt valmisteluluonnokseen ainakin seuraavia muutoksia.
Ammatillisen koulutuksen yhdeksi tavoitteeksi on tuotu sivistynyt ihminen. Opiskeluvuoteen sisältyy 365 päivää rahoitettua koulutusta, jota koulutuksen järjestäjä voi käyttää eri opiskelijoille oppilaitoksessa, koulutussopimuksessa tai oppisopimuskoulutuksessa toteutettavaan koulutukseen. Opettaja on määritelty koulutuksen järjestäjän edustajaksi osaamisen arvioinnissa. Opiskelija ei ole sopimusosapuolena koulutussopimuksessa, kirjallisen sopimuksen allekirjoittaa koulutuksen järjestäjä ja koulutussopimustyöpaikan edustaja. Koulutuksen järjestäjä voi hakea laajennettua oppisopimustehtävää ja näin saada oikeuden järjestää oppisopimusta myös muissa kuin järjestämisluvan mukaisissa tutkinnoissa. Koulutusviestiä on tilauskoulutuksena mahdollista tehdä myös EU/ETA alueen ulkopuoliselle asiakkaalle. Opiskelijan enintään kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta voisi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.

LSKKY:n seuraava Studia Generalia reformista pidetään 8.3. klo 15.00 alkaen. Kannattaa tulla kuulemaan ja kyselemään.

Valtioneuvoston kanslian lainsäädännön arviointineuvoston 2.3. antama lausunto reformin lakiluonnoksista
Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksessa tulisi perustella tarkemmin, miksi juuri esitetyn kaltainen painotus perusrahoitusosuuden, suoriterahoituksen ja vaikuttavuusrahoituksen kesken olisi paras keino asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Esitysluonnoksessa tulisi esittää täsmällisempi arvio lain vaikutuksista yrityksiin, viranomaisten työmäärään ja henkilöstön asemaan. Erityisesti määrällisiä arvioita tulisi lisätä.
Esitysluonnoksen yhteiskunnallisia vaikutuksia tulisi arvioida tarkemmin. Erityisesti tulisi arvioida uudistuksen vaikutuksia koko ikäluokan koulutustehtävän toteutumiseen ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten asemaan. Esitysluonnoksessa tulisi myös esittää nykyistä tarkempi arvio esitettävien toimenpiteiden vaikutuksista alueittain, uudistuksen vaikutukset väkirikkailla alueilla voivat olla hyvin erilaisia verrattuna syrjäisiin ja harvaan asuttuihin alueisiin.
Esitysluonnoksessa tulisi kuvata ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkausten, uudistuksen muutoskustannusten ja säästöpotentiaalin arvioitu jaksottuminen ja kokonaisvaikutus uudistusta seuraavien kymmenen vuoden aikana. Esitysluonnokseen tulisi toisin sanoen sisällyttää julkisia menoja koskevien vaikutusarvioiden osalta taulukkomuotoinen tai vastaava yhteenveto keskeisistä määrällisistä vaikutuksista.
Arviointineuvosto katsoo, että uudistus voi vaikuttaa kuntasektorin talouteen merkittävämmin kuin esitysluonnoksessa esitetään. Vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi, jos kunnat päättävät lisätä omaa rahoitustaan koulutuksen järjestäjälle, joka on mahdollisesti joutunut talousvaikeuksiin uuden rahoitusjärjestelmän tai rahoituksen leikkausten vuoksi. Uudistuksessa on varsinkin alkuvaiheessa odotettavissa tehtävien uudelleenjärjestelyjä, joilla voi olla vaikutuksia paitsi henkilöstön määrään, myös henkilöstön osaamistarpeisiin ja henkilöstörakenteeseen. Arvioissa tulisi ottaa huomioon ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön määrän arvioitu väheneminen rahoitusleikkausten vuoksi noin seitsemällä prosentilla vuosina 2016-2018, ja asteittain myös sen jälkeen.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Johtoryhmässä todettua
Johtoryhmä keskittyi käsittelemään ammattiopiston ja lukion asioita, joista ryhmälle kertoivat pedagoginen rehtori ja lukion rehtori. Kuultiin rehtoreiden vierailusta Savon koulutuskuntayhtymän Varkauden 300 opiskelijan lukiossa ja asioista, joista voimme ottaa Savosta oppia. Yhtenä asiana mm. kaksoistutkintojen määrän lisääminen. Ensi viikolla johtoryhmä käsittelee pelkästään kuntayhtymän talouteen liittyviä asioita.
Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Koulutuspäälliköiden sisäinen haku
Yhtymähallitus päätti 28.2.2017, että 1.8.2017 alkaen opettajien lähiesimiehinä toimii kahdeksan (8) kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio C, liitteen 4, 7 §:n 3 mom. mukaista toistaiseksi virkasuhteessa olevaa opettajaa, joista käytetään nimikettä koulutuspäällikkö ja yksi (1) aikuiskoulutuksen koulutuspäällikkö. Aikuiskoulutuksen koulutuspäällikön resursoinnista päättää yhtymähallitus ja resurssit määräytyvät yhtymähallituksen aikaisemman päätöksen mukaisesti. Tehtäviin määrätään henkilöt kahdeksi vuodeksi (lukuvuodet 2017-2018 ja 2018-2019) ja tehtävät laitetaan kuntayhtymän sisäiseen hakuun. Tarvittaessa voidaan kuntayhtymäjohtajan päätöksellä käyttää ulkopuolista soveltuvuusarviota.

Kuntayhtymä julistaa sisäisesti haettavaksi kahdeksan koulutuspäällikön tehtävää ajalle 1.8.2017 – 31.7.2019.

Koulutuspäälliköltä edellytetään hyvää henkilöstöjohtamista, talousosaamista, hyviä yhteistyötaitoja, täsmällisyyttä ja vastuuntuntoisuutta, johtamiskokemusta ja toistaiseksi voimassa olevaa päätoimista virkasuhdetta 1.8.2017 (lehtori tai päätoiminen tuntiopettaja) alkaen. Eduksi katsotaan näytöt hyvästä johtamiskokemuksesta ja hyvistä johtamistuloksista.

Koulutuspäällikön tehtävän huojennus (suuruus on 8 – 15 vvh) määräytyy ryhmien lukumäärän lisäksi opiskelijoista, tutkinnoista, henkilökunnasta ja taloudesta. Lisäksi tehtävästä maksetaan 215 €/kuukausi suuruinen TVA-lisä. Koulutuspäällikön tehtävän kuvaus löytyy intranetistä Pedagogisen johdon muistioista Koulutuspäälliköt –tiedoston Koulutuspäällikön tehtävät -välilehdeltä.

Haettavat koulutuspäälliköiden tehtävät ovat:

Lieto:
Koulutuspäällikkö 1: Liedon koulutusalat

Loimaa:
Koulutuspäällikkö 2: sosiaali- ja terveys-, liiketalous-, media-, käsi- ja taideteollisuus- sekä verhoiluala
Koulutuspäällikkö 3: logistiikka-, auto- ja maatalousala
Koulutuspäällikkö 4: kone- ja metalli-, sähkö-, rakennus- sekä talotekniikka-ala
Koulutuspäällikkö 5: catering-, hius- ja kosmetologiala sekä yhteiset aineet

Uusikaupunki:
Koulutuspäällikkö 6: sosiaali- ja terveys-, liiketalous- ja catering-ala sekä yhteiset aineet
Koulutuspäällikkö 7: logistiikka-, auto- sekä kone- ja metalliala
Koulutuspäällikkö 8: prosessitekniikka-, sähkö- ja rakennusala

Tehtävien hakuaika on 6. – 17.3.2017 klo 16 mennessä. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan pedagogiselle rehtorille. Hakijat haastatellaan. Pedagoginen rehtori valitsee koulutuspäälliköt apulaisrehtorien esityksestä.

Aikuiskoulutuksen koulutuspäällikön tehtävässä jatkaa enintään vuoden 2017 loppuun saakka nykyinen koulutusalavastaava. Tehtävän tarpeellisuus ratkaistaan eduskunnan annettua lain ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2018 alkaen.

Lisätietoja antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, puh. 040 900 1340


Hankkeet

Digihankkeet Novidassa – DigiTyökalut-työpajat
Digityöpajat jatkuvat Novidassa koko kevään ajan. Digiohjelmaa on tarjolla kolmella eri paikkakunnalla samoina viikonpäivinä kuin syksyllä eli maanantaisin työpaja pidetään Liedossa, tiistaisin Loimaalla ja keskiviikkoisin Uudessakaupungissa.

Työpajat ovat iltapäivisin, mutta aamupäivisin on myös mahdollista saada digitukea nonstopina. Jos jokin opetuksessa käyttämäsi digityökalu ei ota toimiakseen tai työpajat eivät vastaa ongelmaasi, tule digitukeen. Katso työpajakalenterista paikkakunnat ja päivät. Kiinnostuitko? Ilmoittautumiset digitukeen tai työpajoihin jarkko.kantola(at)novida.fi tai p. 040 900 1343.

Uutta!
Kevään aikana on myös mahdollisuus osallistua etädigipajoihin Skypen välityksellä. Ajankohta on maaliskuun torstai-illat työajan jälkeen klo 16 – 18.

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hankkeen blogi löytyy osoitteessa digityokalut.blogspot.fi, jonka kautta saat lisätietoa työpajoista ja pajateemoista sekä digityökaluista.
DigiTyökalut – Työpajakalenteri kevät 2017
Moodle 2

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien kevään tarjontaa löytyy alta:

Verkon avoimet palvelut oppitunnilla
Design for all! 2017
OneNote Class Notebook

Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


Yleisiä tiedotteita

Kansainvälinen tapaaminen Loimaalla
Novidan lukio on mukana Art and Space in the City –hankkeessa, jonka Activity 2 – Student exchange meeting pidetään Loimaalla 6. – 10. maaliskuuta. Viikonlopun aikana Loimaalle saapui 20 opiskelijaa ja 9 opettajaa Saksasta, Italiasta, Ranskasta ja Kreikasta. Vieraiden isäntinä toimivat lukion opettajat ja opiskelijat. Hankkeen aikana opiskelijat suunnittelevat erilaisia tilaratkaisuja julkisiin tiloihin ja oppilaitoksiin. Viikkoa voi seurata lukion Fb-sivuilta

Yhtymähallituksen 28.2.2017 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko (yhtymähallituksen pöytäkirjat). Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Tapahtumia ja kuvia viikon varrelta

Marika Kuusisto (vasemmalla) ja Wilhelmiina Mäki-Arvela ovat neljä viikkoa työssäoppimassa Hollannin Sneekissä. Työpaikka on kuvassa näkyvä Frittemahofin kuntoutuskeskus.

Kansainväliset vieraat lukiolla yhdessä isäntien kanssa.

Cahvida-Puoti avasi ovensa keskiviikkona 1.3. Uudenkaupungin toimipaikassa. Cahvida on avoin sekä talon omalle väelle että ulkopuolisille. Asiakkaita palvelevat liiketalouden ja hotelli-, ravintola- ja catering-alan opiskelijat.