Kuntayhtymän johto tiedottaa

Kuntayhtymän strategialuonnos on valmistunut
Strategialuonnos vuosille 2018-2030 on nyt koko henkilökunnan luettavissa ja kommentoitavissa. Luonnos, joka perustuu 27.3. pidetyn työseminaarin tulokseen ja yhteenvetoon, henkilökunnalta saatuun palautteeseen sekä johtoryhmän työstämään kokonaisuuteen, löytyy pilviportaalista. Portaaliin pääset helpoiten kirjautumalla intraan ja napsauttamalla sinne laitettua valmista linkkiä. Käykää tutustumassa luonnokseen ja antakaa siitä portaalin kommenttipalstalla runsaasti palautetta. Hallitus päättää strategiasta 24.4. kokouksessa ja se vahvistetaan valtuuston toukokuun kokouksessa. Strategiaa tullaan päivittämään tarpeen mukaan 1-2 vuoden välein. Lisätietoja antaa johtoryhmä ja lukion rehtori.

Ammatillinen koulutus ja lukio lähes yhtä suosittuja
OPH:n julkaiseman tiedon mukaan yhteyshaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki yhteensä 71900 henkilöä, joista perusopetuksen päättäviä oli 56200. Aloituspaikkoja oli yhteensä 79800. Ensisijaisesti hakijoista haki ammatilliseen koulutukseen 52 % ja lukioon 48 %. Novidan ammatilliseen koulutukseen haki yhteishaussa 355 ensisijaista hakijaa ja lukiokoulutukseen 76 ensisijaista hakijaa. Novidan ammatilliseen koulutukseen voi hakea jatkuvan haun kautta.

Oppisopimuskoulutukseen muutoksia
Oppisopimuspaikkojen tarjoamista koskevia lainsäädännöllisiä esteitä on poistettu. Jatkossa työantaja voi ottaa oppisopimusopiskelijan määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen työnantajalle laissa säädetyn lisätyön tarjoamisvelvollisuuden tai takaisinottovelvollisuuden estämättä. Muutos mahdollistaa oppisopimuksen tekemisen myös osa-aikatyöaloilla lisätyön tarjoamisvelvoitteen sivuuttamisella

OPH on antanut kaksi reformin toimeenpanoon liittyvää määräystä
Määräykset koskevat opiskelijahuoltoa ja kurinpitokeinoja. Koulutuksen järjestäjällä tulee määräysten mukaan päivittää suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista sekä opiskelijahuoltosuunnitelma

Yhtymähallituksen asioita
Yhtymähallituksen huhtikuun kokouksen listalla on mm.
– Ugin A-rakennuksen putkisaneerauksen 2. vaihe
– maaliskuun talousarvion toteuma
– käyttösuunnitelma 1.
– opettajien vuosityöaika
– työpaikalla järjestettävän koulutuksen hyväksymisen toimivalta
– lomarahan vaihtaminen vapaaksi
– Turun hallinto-oikeuden päätös Merja Kosken valitusasiassa
– koulutuskuntayhtymän tulevaisuusstrategia
– palkan harmonisointi
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 9008450


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista
Opetushallitus on laatinut opaslehtiset, joista toinen sisältää tukea näyttöjen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä osaamisen arviointiin ja toinen erityisen tuen järjestämiseen sekä mukauttamiseen ja poikkeamiseen liittyviin kysymyksiin ammatillisessa koulutuksessa. Löydät ne täältä.

Uusi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen –määräys löytyy myös reformin sivuilta (http://oph.fi/reformintuki/103/0/osaamisen_tunnistamisen_ja_tunnustamisen_mitoituksen_periaatteet_ja_arvosanojen_muuntaminen_-_maarays_voimaan_16_4_2018).

Lisäksi TurunAKK on julkaissut selkeän lukupaketin reformista (https://issuu.com/turunakk/docs/reformi_opettajanopas_03042018).

Reformin tietoa janoavien kannattaa muutoinkin liittyä Uudistutaan yhdessä –ryhmään, johon kaikki asiat näyttävät tulevan ensimmäisinä. Lisäksi kannattaa tilata itselleen Pysy kartalle viikkotiedote täältä (https://mailchi.mp/f90a8dd1c26e/pysy-kartalla-reformiasioista-vko-15).

Parasta osaamista –hanke kehittää yhteisiä työkaluja reformin tueksi. Alta löydät linkkejä hankkeen blogiin, webinaareihin, osaamistarveraporttiin sekä muihin materiaaleihin:

Parasta osaamista blogi https://blogit.jao.fi/parastaosaamista/

suora linkki webinaareihin ja materiaaleihin https://blogit.jao.fi/parastaosaamista/2018/04/03/webinaareista-vetoapua-koulutuksen-jarjestajan-sisaisiin-koulutuksiin-ja-kehittamispaiviin/

Rohkeasti uudistumaan – osaamistarveselvityksen raportti http://www.oph.fi/download/190043_Rohkeasti_uudistumaan_-osaamistarveselvitysten_raportti.pdf

Open day video https://www.youtube.com/watch?v=MGz89DWTA0g

Työpaikalla järjestettävä koulutus www.ohjaan.fi

Lisätietoa asiasta antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, p. 040 900 1340.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan vaihtamisesta vapaaksi
KVTES:n liitteessä 15 ovat uudet määräykset lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi. Liite on määräaikainen ja se koskee lomanmääräytymisvuosilta 2017-2018 ja 2018-2019 maksettavan lomarahan vapaaksi vaihtamista (2 §).

Lomarahavapaan määrä on 35 % työntekijän/viranhaltijan ansaitsemien vuosilomapäivien lukumäärästä. Jos vain osa lomarahasta annetaan vapaana, lomarahasta vähennetään pidettävien lomarahavapaapäivien osuus. Lomarahavapaan antamisajankohdasta tulee sopia viranhaltijan/työntekijän ja työnantajan välillä. Lomarahavapaat tulee kuitenkin pitää lomamääräytymisvuotta seuraavan lomakauden alkuun eli 30.4. mennessä.

JHL ry:n ja JYTY ry:n pääluottamusmiehet ovat hyväksyneet 9.4.2018 käydyssä neuvottelussa asiaa koskevan paikallissopimuksen. Yhtymähallitus päättää paikallissopimuksen hyväksymisestä 24.4.2018 kokouksessa.

Anomukset lomarahan vaihtamisesta lomarahavapaaksi koskien lomanmääräytymisvuotta 2017-2018 tulee tehdä 31.5.2018 mennessä.
Vuosilomalain piirin kuuluvien (KVTES:n, TS:n ja OVTES:n liite 7 alaiset) tulee anoa lomakaudelle 2.5.-30.9.2018 sijoittuva vuosilomansa eli kesäloma 30.4.2018 mennessä.

Opiskelijoita koskevat vakuutukset
Kuntayhtymällä on opiskelijoita koskevien tapaturmien osalta vakuutukset, jotka ovat voimassa henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisessa toiminnassa sekä tähän liittyvillä välittömillä matkoilla.

Työtapaturmavakuutus 40-397-101-9 korvaa tapaturmat osallistuttaessa opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen, työpaikalla järjestettävään koulutukseen tai työelämään tutustumiseen. Vakuutus on voimassa välittömillä matkoilla oppilaitoksesta tai asunnosta työpaikalla järjestettävän koulutuksen työpaikkaan sekä työelämään tutustumispaikkoihin ja takaisin.

Ryhmätapaturmavakuutus 16-513-931-4 korvaa tapaturmat, jotka sattuvat henkilökohtaisen kehit-tämissuunnitelman mukaisella ja koulun osoittamalla kouluajalla ja opetussuunnitelman mukaisilla retkillä ja koulumatkalla.

Ryhmätapaturmavakuutuksesta ei korvata hoitokuluja, jos vahingoittuneella on jonkin muun lain nojalla oikeus korvaukseen, esimerkiksi liikennevahinko. Myöskään ei korvata tapaturmaa, joka sattuu ammattimaisessa urheilussa.

Opiskelijoille on myös opetussuunnitelman mukaisille matkoille matkavakuutus, josta korvataan matkatapaturman ja matkasairauden hoitokuluja. Matkatavarat ovat kunkin omalla vastuulla, joten esimerkiksi ulkomaanmatkoille opiskelijoiden on muistettava itse ottaa matkatavaravakuutus.

Jos opiskelijan työssäoppiminen/harjoittelu tapahtuu työsuhteessa, opiskelija on työnantajan tapaturmavakuutuksen piirissä.

Lisäksi koulutuskuntayhtymällä on voimassa toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusturva korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, josta kuntayhtymä on lain mukaan korvausvastuusta. Kuntayhtymän omavastuu on 2 000 euroa jokaisessa vahingossa. Vakuutusturva on voimassa kaikkialla maailmassa paitsi Yhdysvalloissa ja Kanadassa taikka näiden maiden lakien mukaan muualla tapahtuvissa oikeudenkäynneissä. Vahingonkorvauslain 3. luvun 1 §:n mukaan opiskelijan sivulliselle aiheuttamasta vahingosta on ensisijaisessa korvausvastuussa se, jonka lukuun työ suoritetaan eli työnantaja. Kysymyksessä voi olla opiskelijan vahinko, virhe tai laiminlyönti. Opiskelija voi myös itse joutua korvausvelvolliseksi, jos vahinko on aiheutunut muutoin kuin lievästä tuottamuksesta.
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Päälliköt tiedottavat

Jos et ole vielä vastannut työhyvinvointikyselyyn, kannattaa se tehdä nyt. Kysely on auki 20.4.2018 saakka.

Lisätietoja antaa työsuojelupäällikkö Kari Valtanen puh. 040 900 1295.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Lounais-Suomen alueen ammattioppilaitosten rakennusosastojen opettajien neuvottelupäivää vietettiin Uudenkaupungin toimipaikassa. Kokoonkutsujana oli rakennusteollisuus RT asiamies Kimmo Lang. Kuvat oppilastyönä tehdystä omakotitalosta, jonka pitäisi valmistua kesäksi. Esittelijänä opettaja Petri Kuusela.

Loimaan talonrakentajat ovat tehneet Myllykyläntien lähelle omakotitaloa, joka tulee myyntiin tänä vuonna. Työmaakokoukset pidetään rakennuskohteessa, joka on nimetty Kisälli-taloksi.