Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Strategiarahoitus 2019
OKM päätöksen pitäisi tulla tällä viikolla.  LSKKY tulee saamaan strategiarahoitusta.

Elinikäinen oppiminen
Suomen itsenäisyysrahasto SITRA on yhteistyössä 30 keskeisen julkisen hallinnon, eläkevakuutuslaitoksen ja edunvalvontatahon kanssa visioinut koulutuspalveluita vuonna 2030. Elinikäinen oppiminen on jälleen kerran nostettu keskeiseksi menestystekijäksi. SITRA on julkaissut neljä teesiä: 1) Kaikki oppivat läpi elämän, 2) Yleissivistys, perustaidot ja osaaminen ovat hyvinvoinnin perusta, 3) Osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista, 4) Suomen menestys rakentuu osaamiselle.  Kolmanteen teesiin liittyy myös ammatillisen koulutuksen tulevaisuuteen liittyviä asioita. Oppilaitosten roolia työelämässä ja muualla tapahtuvan oppimisen tulemisessa sekä työssä syntyvän osaamisen osoittamisessa vahvistetaan. Nähtäväksi jää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Rakennerahastokauden 2021-2017 valmistelutilanne
LSKKY on mukana hankkeissa, jotka rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta ESR tai Euroopan aluekehitysrahastosta EAKR. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa EU:n seuraavan alue- ja rakennepolitiikan kansallisesta valmistelusta. Suomen osuus tulevalla rahoituskaudella on n. 1.6 miljardia euroa (42 euroa/asukas), josta Varsinais-Suomen osuuden toivotaan kasvavan nykyisestä tasosta, joka on 7 euroa / asukas. Tämä on toiseksi pienin Uudenmaan jälkeen. Lapissa asukaskohtainen rahoitus on yli 300 euroa. Suomen saaman rahoituksen tuleva jako maakuntatasolle on puhtaasti poliittinen päätös. EU:n komission mukaan Suomen pitäisi keskittyä mm. koulutuksen ja elinikäisen oppimisen sekä työllisyyden edistämiseen. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Viikkotiedote ei ilmesty viikolla 17
Toimituksen opintovapaasta ja vuosilomasta johtuen viikkotiedote ei poikkeuksellisesti ilmesty viikolla 17.

Sisältöjen toimittaminen viikkotiedotteeseen
Viikkotiedotteen päätoimittaja on kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen ja toimituksessa ovat Päivi Vihe ja Marko Merikanto. Viikkotiedotteessa on palstat kuntayhtymäasioille, talous- ja hallintoasioille, Novidan asioille, it-, kiinteistö, laatu- ja hankeasioille sekä yleisille asioille. Esimiehet vastaavat, että viikkotiedotteessa kerrotaan ajankohtaisista asioista. Viikkotiedote on avoin tiedotuskanava, joka on kaikkien luettavissa mm. kuntayhtymän www-sivuilla.

Viikkotiedote ilmestyy pääsääntöisesti jokaisen viikon maanantaina ennen puolta päivää. Viikkotiedotteen materiaali käsitellään julkaisukuntoon viikonloppuna ja taitetaan maanantaina aamupäivällä. Viikkotiedotteeseen tulevan materiaalin tulee olla L-asemalla edellisen viikon perjantai-iltaan mennessä. Esimiehillä on oikeudet laittaa materiaalia L-asemalle. Muu viikkotiedotteeseen esitettävä materiaali toimitetaan suoraan kuntayhtymäjohtajalle sähköpostilla antti.virtanen(at)novida.fi.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Opiskeluhuollon asioita
Novidan opiskeluhuollon ohjausryhmän yhtenä tehtävänä on teemoittaa lukuvuoden opiskeluhuollon työtä ja seurata niiden toteutumista. Lukuvuoden 2018-2019 opiskeluhuollon teemat olivat opiskelijoiden kuuleminen, oppilaskuntatoimintaan panostaminen ja opiskelijoiden poissaolojen vähentäminen. Opiskelijoiden kuulemistilaisuuksia järjestettiin Novidan kaikissa toimipaikoissa ja ne koettiin onnistuneiksi tapahtumiksi ja niitä päätettiin jatkaa.

Oppilaskuntatoimintaa on saatu aktivoitua, ainoastaan yhteisen koko Novidan oppilaskunnan toiminta vielä uupuu. Puheenjohtaja määräsikin oppilaskuntien puheenjohtajia kokoontumaan vielä huhtikuun aikana ja perustamaan Novidan yhteinen oppilaskunta, joka koostuisi kaikkien toimipisteiden oppilaskuntien puheenjohtajista.

Poissaolojen vähentämisen eteen on tehty paljon töitä, mutta edelleen on huoli suuresta määrästä opiskelijoiden poissaoloja sekä opintojen keskeyttämisten määrästä. Loimaalla Valma-ryhmän perustaminen on ollut hyvin toimiva ratkaisu vähentämään keskeyttämisiä. Uudenkaupungin toimipaikkaan yritetään saada Valma-ryhmä ensi syksynä.

Lukuvuodelle 2019-2020 ohjausryhmä asetti opiskeluhuollon teemoiksi hyvät käytöstavat, yhteisöllisyys – kaverista huolehtiminen ja oppilaskunnan toiminnan edelleen kehittämisen. Näitä teemoja ja niiden toteuttamista lähtevät suunnittelemaan opiskeluhuollon toimielin sekä toimipaikkojen hyvinvointityöryhmät. Lisätietoa asiasta antavat kaikkien opiskeluhuoltotyöryhmien jäsenet

eHOKS käyttöön 1.5.2019
Henkilökohtaistaminen ja opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) luominen ja ylläpitäminen ovat ammatillisen koulutuksen keskeisiä toimintaprosesseja. Henkilökohtaistamisen tueksi rakennetaan digitaalinen eHOKS-palvelu, joka mahdollistaa HOKS-tietojen katselun ja jakamisen Opintopolun kautta.

eHOKS kokoaa HOKS-tietoja valtakunnalliseen tietovarantoon. HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjän omassa opintohallintojärjestelmässä. Niistä lainsäädännössä määritellyt eHOKS-tiedot siirretään tietovarantoon rajapintojen kautta. Opintopolun kautta tietovarantoon siirrettyjä tietoja voi katsella ja jakaa.

eHOKSissa oppijat ja koulutuksen järjestäjät voivat katsoa HOKS-tietoja yhdestä paikasta riippumatta siitä, kenen koulutuksen järjestäjän opiskelijana HOKS on alun perin tehty. Oppijalle palvelu tarjoaa mahdollisuuden jakaa tietojaan haluamilleen tahoille esimerkiksi hakeutuessaan koulutukseen jatkamaan kesken jääneitä opintoja tai hakiessaan koulutus- tai oppisopimustyöpaikkaa. Koulutuksen järjestäjä voi hyödyntää tietoja tarpeelliseksi katsomallaan tavalla esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä osaamisen hankkimisen ja osoittamisen suunnittelun tukena. Tavoitteena on, että myös työpaikan toimijoilla eli vastuullisella työpaikkaohjaajalla ja osaamisen arvioijana toimivalla työelämän edustajalla olisi mahdollisuus nähdä HOKS-tietoja eHOKS-palvelun kautta niiltä osin, kuin heillä on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja.

Palvelun keskeisiä tavoitteita:
•tarjota oppijalle väline hallita omia osaamisen kehittämisen suunnitteluun liittyviä tietojaan
•sujuvoittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista
•sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä koulutuksen järjestäjältä toiselle tai keskeytyneiden opintojen jatkamista
•helpottaa eri järjestelmissä ja tietovarannoissa olevan tiedon hyödyntämistä HOKSin tekemisessä.

eHOKSin käyttöönotto ja tietosisältö

eHOKSin käyttöönotto käynnistetään tiedonsiirroilla toukokuussa 2019 lakimuutosten voimaantulon jälkeen. eHOKS-tiedot siirretään tietovarantoon 1.7.2019 mennessä. Tietojen katseluun tarkoitettuja käyttöliittymiä otetaan käyttöön vaiheittain touko-kesäkuusta 2019 lähtien.  Lisätietoa asiasta voi kuunnella eHOKS-webinaarin kautta tiistaina 16.4.2019 klo 11.30-13.00. Linkki webinaaritilaan: https://connect.funet.fi/eperusteet/

Webinaarissa aiheena:
HOKSin laatimiseen, hyväksymiseen ja päivittämiseen liittyvät roolit ja vastuut sekä näihin liittyvät pelisäännöt eHOKS-palvelussa, käyttöönoton ja tiedonsiirtojen aikataulu, HOKS-tietojen katselu eHOKS-palvelun kautta, eHOKS-palvelun käyttöönottoon valmistautuminen. Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja opinto-ohjaajat.


Yleisiä tiedotteita

Tilinpäätöstä 2018 koskeva informaatiotilaisuus
Tilinpäätöstä 2018 koskeva informaatiotilaisuus henkilökunnalle pidetään keskiviikkona 17.4.2019 klo 14.15 etäneuvotteluvälineiden välityksellä. Tilinpäätöstä selostamassa talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta ja pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Yhtymähallituksen 23.4.2019 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa keskiviikkoaamuna intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kuntatyönantajien työmarkkinalakimies Riitta Kolkkala ja opetusalan ammattijärjestön johtava työmarkkina-asiantuntija Markku Perttunen kertoivat viime perjantaina henkilökunnalle ammatillisten opettajien vuosityöajasta.

Loimaan autoalan lehtori Jari Lehtonen täytti 60 vuotta.

Erasmus+ safe.netizens@eu -projektin kokouksessa Unkarissa oli viime viikolla opiskelijoita ja opettajia lukiolta.

Novidan lukion rehtori Hannu Lahden 50-vuotiskahvitilaisuus pidettiin lukiolla viime maanantaina.

Uudenkaupungin toimipaikan NY24-leirin päätöstilaisuudessa parhaasta liikeideasta “Pocketprint” palkittiin Jatta Rantanen (vas.), Tinja Elo ja Elias Ylä-Vannesluoma.

Uudenkaupungin toimipaikassa 9.4. järjestetyt lastensuojelun järjestömessut keräsivät varsinaissuomalaiset lastensuojelujärjestöt yhteen esittelemään palvelujaan ja toimintaansa.