Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti

 • hakea ruoka-lukiolle eritystä koulutustehtävää ja valtakunnallista kehittämistehtävää
 • hyväksyä vastuuyksiköiden esittämät muutokset talousarvion käyttötalouteen ja investointeihin ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle määrärahamuutosta
 • merkitsi henkilöstökertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi saaduksi ja lähettää sen edelleen yhtymävaltuustolle tiedoksi
 • hyväksyi konserniohjeen ja esittää sitä yhtymävaltuuston päätettäväksi
 • myönsi täyttöluvan palkkasihteerin palkkaamiseen
 • myönsi täyttöluvan laitoshuoltajan palkkaamiseen
 • myönsi täyttöluvan 10:een ammatillisten aineiden tuntiopettajan virkasuhteeseen ja yhteen lukion lehtorin virkaan
 • myönsi täyttöluvan logistiikka-alan ammatillisen ohjaajan työsopimussuhteeseen
 • myönsi ehdollisen täyttöluvan rakennusalan ammatillisen ohjaajan palkkaamiseen
 • päätti tarkistaa ruokapalveluvastaavan tehtäväkohtaista palkkaa
 • päätti muuttaa atk-tukihenkilön tehtäväkohtaista palkkaa
 • päätti hyväksyä Inhouse Partners Oy:n tarjouksen siivoussopimuksen sisältyvästä optiovuodesta

Johtoryhmässä todettua

 • tutustuttiin talous- ja hallintojohtajan tekemiin laskelmiin rahoituslain muutoksista kuntayhtymän rahoitukseen ja todettiin, että ne esitetään myös yhtymähallitukselle
 • kuultiin V-S:n Ely-keskuksen koulutuksen järjestäjille pidetyn tilaisuuden annista ja merkittiin tiedoksi, että nykyiseen ennakointimalliin ovat koulutuksen järjestäjät tyytyväisiä
 • todettiin, että tässä vaiheessa keskitymme lukion erityisen koulutustehtävän ja valtakunnallisen kehittämistehtävän hakemiseen emmekä nyt valmistele aikuislukioon liittyviä asioita
 • todettiin, että Turun kaupungin koordinoima Peda-roihu –hanke on saanut 60 t euroa rahoitusta ja hankkeella edistetään ammatillisen koulutuksen reformin toteutumista
 • ruoka-lukiolle on haettu Turun yliopiston Avain-hankkeen kautta 4800 euron hankerahaa
 • lähiruokahankkeessa olisi mahdollista hakea jatkoa Eväskorihankkeelle ja asiaa valmistellaan Ukin toimipaikassa
 • Petri, Hannu, Leena ja Antti pitävät lukion henkilökunnalle lähiaikoina yleisen infotilaisuuden kuntayhtymän ja lukion ajankohtaisista asioista
 • pikkujouluihin osallistuminen on henkilökunnalle vapaaehtoista ja sitovat ilmoitukset tullaan keräämään lokakuussa
 • käytiin läpi yhteishaun ja erillishaun tulokset ja todettiin, että eräissä tutkinnoissa tilanne on huolestuttava
 • seuraava kokous on perjantaina 28.4. klo 9.00

Selvitysmiehen raportti
Positiivisen rakennemuutoksen koulutuspoliittisia vaikutuksia pohtineen selvitysmies Jari Jokisen raportti luovutettiin opetus- ja kulttuuriministerille ja oikeus- ja työministerille viime viikon torstaina. Selvitysmies esittää, että Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformia valmistelevia kasvupilotteja, joilla pyritään nopeasti ja etupainotteisesti vastaamaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeeseen. Kasvupilotin käynnistämisestä ja sen resursoinnista ja arvioinnista sovitaan alueen toimijoiden ja OKM:n ja TEMin yhteisessä neuvottelussa. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa OKM:n sivuilta ja linkistä Positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeet – Selvitysmiehen raportti

Ammatillisen koulutuksen reformi
Reformin seurantaryhmän kokous on sovittu maanantaille 24.4. Lakipaketin antamisajankohdasta eduskunnalle ei ole vielä mitään varmuutta. YLE:n saaman tiedon mukaan perussuomalaiset edellyttävät muutosta ruotsin kielen opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Jos hallituksen esitystä ei anneta tällä viikolla, on myös mahdollista, että esitys annetaan vasta eduskunnan kesätauon jälkeen tai, että lakipaketin voimaantulo siirtyy vuodella eteenpäin ja valmistelua jatketaan vielä tämän vuoden. Viivästymisellä ei ole vaikutusta tehtyihin säästöpäätöksiin eikä tutkintorakenteen uudistamiseen. Melko todennäköistä kuitenkin on, että esitys annetaan kevään aikana ja ministeriö lähettää koulutuksen järjestäjille uudet koulutuksen järjestämisluvat loppukesästä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Työvoimakoulutuksen uudistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaksi siirtyy asteittain vuosien 2018 – 2019 aikana kaikki työvoimakoulutuksena toteutettava tutkintoon tai sen osaan johtava ammatillinen koulutus. Uudistusta, opiskelijavalintaa, seurantaa ja raportointia sekä siirtymäajan järjestelyjä on kuvattu OKM:n ja TEM:n uudistusten yhteenvedossa, jonka voit lukea tästä.

Kuntayhtymäjohtaja ministeriössä ja maanpuolustuskurssilla
Antti on maanantaina ministeriössä keskustelemassa ylijohtajan kanssa Novidan lukion erityisestä koulutustehtävästä ja valtakunnallisesta kehittämistehtävästä. Tiistaista torstaihin maanpuolustuksen 51. erikoiskurssilla. Kiireellisissä asioissa sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja.


Päälliköt tiedottavat

Muutoksia kuntayhtymän matkapuhelinten käyttöä koskeviin ohjeisiin
Matkapuhelimen sim-korttiin liittyviä ohjeita on täsmennetty ja ne löytyvät intrasta Matkapuhelimen käyttö –ohjeeseen kohtaan Matkapuhelimen käyttöä koskevat määräykset https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Matkapuhelimen%20käyttö.aspx sekä intran Aloitussivulle Ajankohtaista-palstalta https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Kotisivu.aspx
Lisätietoja antavat talous- ja hallintojohtaja puh 040 900 1279 ja ATK-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Yrityssopimus VR:n kanssa
Yhteistyösopimus tuo sopimusetuna kuntayhtymälle 2 % alennusta kaukoliikenteen junapalveluista. Atk-päällikkö Juha Skyttälä on pääkäyttäjä internetpohjaiseen ostosovellukseen. Sovellukseen pääsee osoitteesta www.vr.fi/yrityksille

Maksuttoman internet-pohjaisen ostosovelluksen valikoimassa on kaikki kotimaan kaukoliikenteen liput ja sarjalippujen paikanvaraus sekä Suomi-Venäjä –liikenteen junaliput. Sovelluksen kautta saa käyttöönsä myös vaunukartat, jolloin halutun paikan varaaminen on helppoa. Ostosovelluksen liput tulostetaan e-lippuina, joiden tarkisteena on 2D-viivakoodi. Junaliput tulostetaan itse tai toimitetaan sähköpostiin tai matkapuhelimeen. Junalippua ostettaessa on otettava yhteyttä Juha Skyttälään VR:n asiakastunnisteen saamiseksi ja ostosovelluksen käyttäjätunnuksen ja salasanan saamiseksi, juha.skyttala@novida.fi

VR:n kanssa solmittu yhteistyösopimus sekä ostosovelluksen käyttäminen koskevat vain työhön liittyviä matkoja (koulutus- ja muut virantoimitus tai virkamatkat), joista laskut tulevat Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle. Omia henkilökohtaisia matkoja ja henkilökohtaisia työmatkoja ei voi ostaa.

Studia Generalia
Esitys ammatillisen koulutuksen reformin rahoituksen laskentaperusteista löytyy intrasta osoitteesta ammatillinen koulutus/ammatillisen koulutuksen reformi. Esitystä on korjailtu esityspäivän 5.4. jälkeen tulleen asetusluonnoksen 6.4. (Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista) tiedoilla.

Vuosilomien anominen lomakaudelle 2017
Lomanmääräytymisvuotta 1.4.2016-31.3.2017 koskevat vuosilomat lomakaudelle 2.5.-30.9.2017 tulee KVTES:n ja TS:n lomaoikeuden piiriin kuuluvien osalta anoa huhtikuun loppuun mennessä.

Uusi hankintalaki
Jos hankintayksikkö koostuu erillisistä toiminnallisista yksiköistä, on hankinnan arvoa laskettaessa otettava huomioon kaikkien yksittäisten toiminnallisten yksiköiden hankintojen ennakoitu kokonaisarvo, kun ne muodostavat yhden kokonaisuuden. Jos erillinen toiminnallinen yksikkö vastaa itsenäisesti hankinnoistaan tai tietyistä hankintojen ryhmistä, arvot voidaan ennakoida asianomaisen yksikön tasolla (hankintalain 27 §:n 5 momentti, perustuu hankintadirektiivin 2014/24 5 (2) artiklaan).

Käytännössä kysymys on siitä, ettei esimerkiksi kannettavia tietokoneita koskevia ostoja välttämättä lasketa yhteen koko kuntayhtymän tasolla, vaan yksittäisen toimipaikan tietokonehankinnat arvioidaan erikseen. Arvostustavasta riippuen samassa tietokonehankinnassa voi olla kyse joko hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle jäävästä pienhankinnasta, jos koulukohtaiset ostot alittavat 60 000 euroa tai EU-kynnysarvon ylittävästä tavarahankinnasta, jos kaikkien yksiköiden ostot lasketaan yhteen.

Sopimuksen ennakoitu arvo on riippuvainen sopimuksen tekevän yksikön itsenäisyydestä suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksiköt voivat itse merkittäviltä osin vaikuttaa siihen, millä tavalla niiden osana toimivien yksiköiden tai osastojen hankintoja arvioidaan. Jos erillisten toiminnallisten yksiköiden ostoja arvioidaan hankintayksikössä erikseen, on tärkeää varmistaa, että toiminnan itsenäisyyden vaatimukset täyttyvät. Muussa tapauksessa luvassa voi olla ikäviä yllätyksiä, jos ostot lasketaankin yhteen, hankinta ylittää kynnysarvon ja hankintayksikön katsotaan tehneen kielletyn suorahankinnan.

Hankinnan ennakoitua arvoa määritettäessä tulee pääsääntöisesti ottaa huomioon kaikki hankintayksikön tekemät kyseisen tavaran tai palvelutyypin ostot. Tästä pääsäännöstä voidaan kuitenkin poiketa. Jos hankintayksikkö koostuu itsenäisistä erillisistä yksiköistä, osastoista tai toimijoista, voidaan hankintasopimus arvostaa vain yksittäisen erillisen yksikön ostojen mukaisesti. Lisätietoa antaa talous- ja hallintojohtaja Suonkanta puh. 040 900 1279


Hankkeet

Digihankkeet Novidassa – DigiTyökalut-työpajat

Novidan Loimaan toimipaikassa lauantai 22.4. ei ollutkaan hiljainen viikonlopun päivä, sillä Myllykylän toimipisteessä perehdyttiin 3D-mallintamisen ja -tulostamisen mielenkiintoiseen maailmaan miniFactoryn 3D-tulostimilla. Koulutuspäivässä keskityttiin oman avaimenperän mallintamisen ja 3D-tulostamisen lisäksi 3D-tulostimien käyttöön, huoltoon ja ennen kaikkea innovatiivisiin mahdollisuuksiin kouluttajan Santeri Surma-ahon (Laite ja pienhuolto Conus) johdolla. Kuvassa vasemmalta Sanna Liinoja, Juha Skyttälä ja Santeri Surma-aho.

Digityöpajat jatkuvat Novidassa koko kevään ajan. Digiohjelmaa on tarjolla kolmella eri paikkakunnalla samoina viikonpäivinä kuin syksyllä eli maanantaisin työpaja pidetään Liedossa, tiistaisin Loimaalla ja keskiviikkoisin Uudessakaupungissa.

Työpajat ovat iltapäivisin, mutta aamupäivisin on myös mahdollista saada digitukea nonstopina. Jos jokin opetuksessa käyttämäsi digityökalu ei ota toimiakseen tai työpajat eivät vastaa ongelmaasi, tule digitukeen. Katso työpajakalenterista paikkakunnat ja päivät. Kiinnostuitko? Ilmoittautumiset digitukeen tai työpajoihin jarkko.kantola(at)novida.fi tai p. 040 900 1343.

Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hankkeen blogi löytyy osoitteessa digityokalut.blogspot.fi, jonka kautta saat lisätietoa työpajoista ja pajateemoista sekä digityökaluista.
DigiTyökalut – Työpajakalenteri kevät 2017
Class Notebook
OneDrive ja Office 365

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien kevään ja syksyn tarjontaa löytyy alta:

Kevät 2017
Simulaattorikoulutus (28.4.)

Syksy 2017
VisuVal – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella (uusittu!)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä (12.9.)
Office 365- ja OneDrive-perusteet (14.9.)
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla (10.10. ja 12.10.)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä  (14.11.)
OneNote Class Notebook (16.11.)

Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


Yleisiä tiedotteita

Attendon asiakastyytyväisyyskysely Loimaan toimipaikan henkilöstölle
Jatkuvan asiakaspalautteen ja arjen tapaamisissa saamiemme palautteiden lisäksi toivomme, että teillä olisi muutama minuutti aikaa vastata oheiseen kyselyyn. Kyselyn vastaamisaika 10.-28.4.2017. Teemme vuosittain myös asiakastyytyväisyyskyselyn vastaanotolla käyville asiakkaille ja mittaamme välitöntä asiakaskokemusta Happy or Not -laitteella. Linkki kyselyyn http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1480396&chk=4UK35AVE

Yhtymähallituksen 20.4.2017 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko (yhtymähallituksen pöytäkirjat). Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Järjestyksessä neljäs Laakeri, työelämäyhteistyö –seminaari kokosi Turkuun ison joukon työelämän ja koulutuksen edustajia. Tilaisuudessa luovutettiin diplomit hyville työelämäyhteistyökumppaneille.

Kaiken kaikkiaan 34 yrityksen tai muun organisaation edustajaa ympäri Varsinais-Suomen saivat diplomin muistoksi tärkeästä työstään opiskelijoiden ohjaajina. Novidan edustajat jakoivat diplomit seuraaville ansioituneille työpaikkaohjaajille/yrityksille: Jaana Järvinen Parturi-kampaamo Emilia, Heikki Lindholm Loimaan Autohuolto- Autosähköpiste Oy, Anne-Mari Laaksonen AnneMari`s, Ari Kauppi Hakulan Puu Oy, Pirkko Vuoriaho Attendo Hellä -hoivakoti, Tuula Kuusisto Valmet Automotive Oy.

Maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaostoon kuuluu 21 jäsentä. Edustettuna ovat keskeiset työmarkkinaosapuolet, ELY-keskus, eri koulutusasteet ja koulutuksen järjestäjien edustajat. Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen on jaoston asiantuntijajäsen.

Hämeentien yksikössä järjestettiin 18.4 Naudan poikima-apu koulutus ProAgrian Riitta Pietilän ja Novidan Virpi Loivarinteen toimesta. Päivä keräsi omien opiskelijoiden lisäksi suuren joukon ulkopuolisia kuulijoita. Eläinlääkäri Heidi Hiitiö vastasi päivän annista, joka oli todella antoisa aiheesta kiinnostuneille. Harjoitteita teimme luokassa menehtyneen vasikan avulla, jotta oikeissa käytännön tilanteissa kuulijat saavat itsekin rohkeutta auttaa poikivaa lehmää.