Kuntayhtymän johto tiedottaa

Lausunto rahoitusasetuksen muutoksesta, opiskelijapalaute
Yhtymähallitus antaa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön asetusluonnoksesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta. Muutos koskee koulutuksen järjestäjän saamaan vaikuttavuusrahoitukseen kuuluvaa opiskelijapalautetta ja sen keräämistä. Opiskelijapalaute vaikuttaa vuoden 2020 rahoitukseen ja sen osuus 15%:n vaikuttavuusrahoituksesta tulee olemaan 2.5%.

Opiskelijapalaute kysytään opiskelijoilta, joiden tavoitteena on suorittaa ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen osa tai osia. Palautekyselyt eivät koske Valmaa eikä Telmaa eikä tutkinnon osaa pienempiä suorituksia tai muuta ammatillista koulutusta. Valtakunnallinen opiskelijapalautekysely ei koske myöskään opiskelijoita, jotka suorittavat tutkinnon tai tutkinnon osan menemällä suoraan näyttöön. Palaute annetaan kaksi kertaa opintojen aikana. Sama opiskelija voi olla vain yhden kerran opiskelijapalautteen antajana yhtä opiskelijapalautekyselyä kohden yhdellä koulutuksen järjestäjällä.

Kysely sisältää useita kysymyksiä, joista koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen vaikuttavia kysymyksiä olisivat seuraavat:

Aloituskysely
Kyselyyn vastataan opintojen alkaessa, kun henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) on ensimmäisen kerran hyväksytty. Kysely on yhteinen koko tutkintoa suorittaville ja pelkästään tutkinnon osaa tai osia suorittaville.
– Pääsin aloittamaan opintoni sopivassa aikataulussa.
– Aikaisemmat opintoni, työkokemukseni ja muu osaamiseni selvitettiin monipuolisesti.
– Sain vaikuttaa tutkinnon osien valintaan.
– Kanssani selvitettiin mitä tukea tarvitsen opinnoissani, jotta saavutan tavoitteeksi asetetun osaamisen.

Päättökysely
Päättökyselyyn vastataan opintojen loppuvaiheessa, kun opiskelija on osoittanut HOKSissa tavoitteena olevan tutkinnon tai tutkinnon osan tai osien suorittamiseksi tarvittavan osaamisen. Päättökyselystä tehdään kaksi samansisältöistä kyselylomaketta, joista toinen annetaan vastattavaksi koko tutkinnon suorittaneille ja toinen tutkinnon osan tai osia suorittaneille. Kyselyt ovat erillisiä johtuen niiden suunnitellusta erilaisesta painoarvosta vaikuttavuusrahoituksen perusteena. Päättövaiheen palaute kysytään näytön suorittamisen jälkeen, vaikka arviointi tai todistus annettaisiin vasta myöhemmin.
– Minulle laadittu HOKS mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen.
– Opetustilat, välineet, työpaikat, digitaaliset ja muut oppimisympäristöni edistivät oppimistani.
– Olen tyytyväinen minulle tarjottuihin mahdollisuuksiin opiskella työpaikalla.
– Sain riittävästi opetusta ja ohjausta, jotta opintoni etenivät suunnitellusti.
– Sain tarvitsemaani tukea opintojeni etenemiseen.
– Työtehtävät, joissa suoritin näyttöni, olivat aitoja.
– Osaamiseni arvioitiin osaamisen arviointikriteerien mukaisesti.
– Opiskelijoita kohdeltiin yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
– Koulutus paransi valmiuksiani työelämään siirtymiseen, siellä toimimiseen tai jatko-opintoihin.
– Koulutus antoi valmiuksia yrittäjyyteen.
– Uskon, että pystyn hyödyntämään koulutuksen aikana saamaani osaamista ja ammattitaitoa.
– Olen tyytyväinen saamaani koulutukseen.
– Suoritin koko tutkinnon (kyllä/ei) Suoritin _kpl tutkinnon osia.

Vastausasteikko on (5) täysin samaa mieltä … (1) täysin eri mieltä
Asetusluonnos liitteineen on luettavissa ministeriön internetsivulla http://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM021:00/2018
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Ministeriö sai runsaasti strategiarahahakemuksia
Yhteensä 110 koulutuksen järjestäjää haki 94 M€ strategiarahoitusta. OKM jakaa jaossa olleet 34 M€ kesäkuussa. Eniten strategiarahaa haettiin reformin toimeenpanon tukeen yhteensä 76 M€. Hakijoita oli 108. Fuusioiden tukemiseen 17 koulutuksen järjestäjää haki yhteensä 14 M€. Uusia fuusioita näistä on 4, joihin sisältyy 8 koulutuksen järjestäjää. Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen hakijoita oli 13.

Hakemuksissa oli yhteensä 240 kehittämiskohdetta. Yleisimmät teemat kehittämisessä ovat yksilölliset opintopolut ja uudet pedagogiset toimintamallit, työelämäyhteistyö, digitaaliset ratkaisut, toimintaprosessien ja toiminnan ohjausjärjestelmien uudistaminen, tiedolla johtaminen sekä ohjauksen kehittäminen.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Opaslehtisiä ammatillisen koulutuksen järjestämisen tueksi
Opetushallitus on laatinut opaslehtiset, joista toinen sisältää tukea näyttöjen suunnitteluun ja järjestämiseen sekä osaamisen arviointiin ja toinen erityisen tuen järjestämiseen sekä mukauttamiseen ja poikkeamiseen liittyviin kysymyksiin ammatillisessa koulutuksessa. Oppaiden linkit löytyvät osoitteesta
http://www.oph.fi/reformintuki/103/0/opaslehtisia_ammatillisen_koulutuksen_jarjestamisen_tueksi_29_3_2018

Sähköpostien allekirjoituksien oikeellisuus
Yhteistyökumppaneilta tulee viestiä siitä ettei Novida ole kovinkaan tunnettu toimija kaikissa toimipaikoissamme. Novida –brändin tunnettavuus koostuu monista eri seikoista, mutta myös jokainen meistä voi omalta osaltaan vaikuttaa tähän asiaan. Sähköposteja lähetettäessä viestin alla lukee aina henkilön yhteystiedot. Allekirjoituksen tulee kertoa missä oppilaitoksessa henkilö toimii sekä henkilön nimike, jotta vastaanottaja ymmärtää millä näkökulmalla asiaa kerrotaan. Oppilaitoksemme virallinen nimi on Novida – ammattiopisto ja lukio, joka tulee siis lukea kaikkien Novidassa työskentelevien henkilöiden sähköpostin allekirjoituksessa. Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Tilinpäätös- ja EU-tietosuoja tiedotustilaisuus henkilöstölle
Talous- ja hallintojohtaja pitää tilinpäätöksestä tiedotustilaisuuden ja lyhyen koulutuksen EU-tietosuoja-asioista keskiviikkona 2.5.2018 klo 14.15 alkaen Myllykyläntien auditoriossa. Uudenkaupungin auditoriosta ja Liedon etäluokasta tilaisuutta voi seurata videoyhteyden kautta. Tervetuloa kuulemaan. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 24.4.2018 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.

Työelämäpalkitut 2018

Novida palkitsi työpaikkaohjaajia ja työssäoppimispaikkoja
Jokakeväinen Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten työelämäseminaari ja työelämän palkitsemistilaisuus pidettiin 19.4.2018 Novidan Uudenkaupungin toimipaikan auditoriossa.

Tilaisuudessa käsiteltiin ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia asioita, reformin mukana tuomia uudistuksia, Varsinais-Suomen alueellisia muutoksia sekä oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. Puhujina olivat Novidan pedagoginen rehtori Petri Lähde, Varsinais-Suomen Elyn analyytikko Juha Pusila ja Valmet Automotiven resursointiasiantuntija Katja Karresuo-Siitonen.

Vuodenvaihteessa voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi on vastaus työelämän ja opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin, kertoo Petri Lähde. Väyliä kouluttautua tarjotaan joustavammin ja entistä enemmän. Byrokratiaa pyritään poistamaan ja aikuiset sekä nuoret opiskelevat samoja asioita. Joustava haku mahdollistaa sen, että opiskelun voi aloittaa milloin vain itselle elämäntilanteeseen parhaiten sopii. Opiskelijan ohjaus ja tuki kasvavat henkilökohtaisten opintopolkujen myötä. Novidassa työpaikalla tapahtuva koulutus ei lisäänny, mutta monessa muussa ammatillisessa oppilaitoksessa kyllä, kertoo Petri Lähde.

Juha Pusila kertoi esityksessään V-S suomen positiivisesta rakennemuutoksesta. Palvelusektorin toiminnot menevät eri alojen sisälle ja kasvattavat osuuttaan. Alkutuotannossa työpaikat näyttävät vähenevän ja esimerkiksi rakentamisessa työpanos on pysynyt suhteellisen vakaana. Positiivinen rakennemuutos on sitä, että syntyy teollisia työpaikkoja lisää. V-S alueella 2016-2017 vuosien aikana työllisyys on kasvanut 12 000 uudella työpaikalla, kertoo Pusila. Varsinais-Suomi on selkeästi muuttovoittoinen maakunta.

Valmet Automotiven Katja Karresuo-Siitonen kertoi autoalan murroksesta, ja sen tuomista valtavista mahdollisuuksista. Tänä vuonna palkataan 1000 uutta työntekijää, mainitsi Katja. 1,5 vuotta sitten oppilaitosyhteistyö otettiin mukaan Valmetin strategiaan. Yhteistyö sisältää mm. harjoittelujaksoja, lopputöiden tekemistä, projektitöitä ja oppimistehtäviä, tutkimustoimintaa, luennoitsijoita. Rekrytointiyhteistyö on esimerkiksi sitä, että työharjoittelujaksoilla yrityksessä nähdään hyvin opiskelijoiden osaaminen, ja sitä kautta monet palkataan yritykseen kesätöihin/töihin. Rekrytointikoulutusta tehdään yhteistyössä monien ammatillisten oppilaitosten kanssa. Esimerkiksi Novidassa koulutetaan Valmetiin trukkikuskeja. Opettajatkin voivat päivittää tietojaan ja osaamistaan yrityksessä.

Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset palkitsivat diplomein alueensa työssäoppimispaikkoja ja työpaikkaohjaajia, jotka ansiokkaasti opiskelijoita työn tekemiseen oman työnsä ohella työpaikoillaan ohjaavat. Kriteereitä olivat mm. laadukas ohjaus, pitkäjänteinen yhteistyö ja opiskelijoiden huolellinen perehdyttäminen työssäoppimispaikkaan sekä työhön.

Novida palkitsi seuraavat työpaikkaohjaajat ja yritykset:

Loimaa:
Hannu Rakkolainen, Dinolift Oy
Jari Koivusaari, LVI-Optimus Oy

Uusikaupunki:
Timo Koski, Autokorjaamo Timo Koski
Petri Siiri, V-S Automaatio Oy

Lieto:
Tommi Leino, LP Electric Oy
Juha Salkimo, Liedon LVI-työ Oy

TOP-kuulumisia ulkomailta
Novidan Aarretalossa Loimaalla artesaaniksi tekstiilialalla opiskeleva Jenni Vanhanen suorittaa parhaillaan opintojaan Viron kansallismuseossa Eesti Rahva Muuseum. 2016 avattu uusi upea museorakennus sijaitsee Tartossa. Jennin kokemuksia voit lukea hänen blogistaan https://tartotextile.wordpress.com

Sisustusalan artesaaniopiskelijoita on työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa ulkomailla, kaksi Irlannissa ja kaksi Italiassa. Heidän kuulumisiaan voit lukea Aarretalon blogista
http://aarretalo.blogspot.fi/


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Lukion kolme opettajaa olivat Kanadassa Erasmus+ ANGE projektin kokouksessa viikolla 15. Kuvassa keskellä opetusministeri Hélène David.

Viisi opiskelijaa ja kaksi opettajaa Sloveniassa Erasmus+ safe.netizens@eu projektin kokouksessa viikolla 16, kuva Bledistä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sähköalan opiskelijat Atte Aaltonen ja Antero Kallio
ovat Saksassa Bad Bentheimissä lähellä Alankomaiden
rajaa työssäoppimassa neljä viikkoa. Työssäoppimis-
paikka Bentec valmistaa mm. öljynporaustorneja
www.bentec.com