Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Työhyvinvointikyselyn tuloksia
Kevään 2018 kyselyyn vastasi 135 henkilöä, mikä on noin 58 % vakinaisen ja määräaikaisen henkilökunnan kokonaismäärästä. Kustannuspaikoittain vastaajien määrä jakautui seuraavasti: Lahti 10, Asula 22, kuntayhtymä 21, Jokinen 41 ja Tevasaari 41. Opetushenkilöstöön kuuluu 100 ja muuhun henkilöstöön 35.

Kuntayhtymän arvot tunnetaan kohtuullisen hyvin, työterveyshuoltoon ollaan tyytyväisiä ja viikkotiedotetta luetaan erittäin säännöllisesti.

Koko organisaation sisäistä kehitystyötä ei pidetä toimivana ja kehittämistyön ei koeta olevan tuloksellista. Henkilöstöä ei kannusteta aktiivisesti kehittämään osaamistaan ja tiedonkulussa on parantamisen varaa.

Koulutusalan ja työyksikön toiminnan näkökulmasta kehityskeskusteluja ei koeta toimivina ja tarkoituksenmukaisina. Myös tavoitteiden seuraamisessa ja poikkeamiin reagoimisessa on parantamisen varaa kuten myös työyksikön johtamisessa ja kehittämisessä henkilöstöä kuunnellen ja arvostaen. Yhteistyö koulutusalalla ja työyksikössä koetaan toimivaksi sekä ilmapiiri kannustavaksi ja työntekijää tukevaksi. Toimintaa pidetään myös tavoitteellisena ja tuloksellisena. Pääsääntöisesti työtehtäviin perehdyttäminen on koettu riittäväksi.

Tekemättömistä töistä tunnetaan usein kiirettä ja paineita. Kiusaamista ja syrjintää työyhteisössä ei juurikaan koeta ja oman työtehtävän tulos- ja muut tavoitteet tiedetään hyvin. Myös työkyky koetaan pääsääntöisesti riittäväksi samoin kuin itsensä aktiivinen osaamisen kehittäminen ja yhteistyö lähiesimiehen kanssa toimivaksi.

Työhyvinvointikyselyssä annettiin myös sanallista palautetta, joka tullaan käymään huolellisesti läpi johtoryhmässä ja esimiesten keskuudessa. Pedagogisen rehtorin johdolla apulaisrehtorit ja lukion rehtori käsittelevät omien tulosalueidensa antamia palautteita henkilökuntansa kanssa ja sopivat yhdessä niistä asioista, joita lähtevät viipymättä kehittämään. Johtoryhmässä katsotaan millaisia muutoksia palautteen perusteella koko kuntayhtymän toiminnassa pitää tehdä. Työhyvinvointikyselyn tulokset esitetään myös yhtymähallitukselle.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

EU:n tietosuoja-asetus GDPR
EU:n tietosuoja-asetus GDPR astuu voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa 25.5.2018. Asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja-asetusta täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Hallitus on antanut eduskunnalle ehdotuksen uudeksi kansalliseksi tietosuojalaiksi. Tietosuojalaki tulisi esityksen mukaan voimaan 25.5.2018, kun myös EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ryhdytään soveltamaan.

LSKKY:n intraan on avattu itseopiskelusivu. Työnantaja velvoittaa jokaisen työntekijän opiskelemaan sivun tehtävät 25.5.2018 mennessä ja lopuksi ilmoittamaan sähköisellä kaavakkeella työantajalle hyväksytyn suorituksen.

Tästä pääset intran itseopiskelusivustolle

Lisätietoja antaa LSKKY tietosuojatyöryhmän jäsenet: Suonkanta Leena, Laaksonen Olli, Merikanto Marko, Sjöblom Kimmo ja Skyttälä Juha


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidassa on avoinna kolme opinto-ohjaajan virkasuhdetta
Tehtävät ovat avoinna Kuntarekryssä ja MOL:issa 11.5. klo 12.00 saakka. Kaksi on opinto-ohjaajan vakinaisia virkoja ja yksi määräaikainen virkasuhde.
Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340

Arviointioppaita reformin tueksi
Arvioinnin tueksi työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen on Parasta osaamista –hankkeessa luonnosteltu lehtiset opettajalle, opiskelijalle sekä työpaikkaohjaajalle. Nämä löydät oheisista linkeistä Arviointiopas-opettajalle-luonnos-20180410
arviointiopas-opiskelijalle-luonnos-20180321
Arviointiopas-tyopaikkaohjaajalle-luonnos-20180411
Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340

Tiedotus- ja kuulemistilaisuus Turuntien kiinteistöstä
Torstaina 3.5.2018 klo 14.00 pidetään Turuntien opiskelijaruokalassa tiedotus- ja kuulemistilaisuus Turuntien henkilöstölle ilmanvaihdon peruskorjauksesta. Tilaisuudessa kiinteistöpäällikkö Rauno Merta kertoo peruskorjauksen käytännön järjestelyistä, mitä mahdollisia vaikutuksia peruskorjauksella on koulutyöhön keväällä, kesällä ja alkusyksystä.
Lisätietoja antaa Rauno Merta puh. 044 723 0125


Yleisiä tiedotteita

Ensiapukoulutusta henkilökunnalle
Loimaalla järjestetään 4.-5.6.2018 Ensiapukurssi EA1. Kurssi pidetään Turuntiellä, luokkatilana toimii 204 ja kouluttajana Ella Eronen-Levonen. Ilmoittautumiset suoraan Ellalle sähköpostilla. ella.eronen-levonen(at)novida.fi
Paikkoja on rajallinen määrä (16) ja ensisijaisesti paikat annetaan opettajille, joilta puuttuu tämän vuoden suunnittelupäiviä. Loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoa antaa Ella Eronen-Levonen.

Yhtymähallituksen 24.4.2018 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat . Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Loimaan Turuntien toimipisteen ilmanvaihdon peruskorjauksen sopimukset allekirjoitettiin viime viikolla. IV- Pelti Luuri Oy on putki- ja ilmanvaihtourakoitsija ja samalla päätoteuttaja, Loimaan Sähkötalo Oy on sähköurakoitsija, Trentec Team Oy on rakennusautomaatiourakoitsija ja Sarkintalo Oy tekee rakennustekniset työt.

Liedon sähköasentajaopiskelija Tuukka Arola on työssäoppimassa Hannoverissa Nexans:lla (www.nexans.de) 4 viikkoa.

Novidan Loimaan työssäoppimispaikoissa vaihdossa olevat itävaltalaiset, ranskalaiset ja saksalaiset nuoret tutustuivat kv-koordinaattori Suvi Mikkilän johdolla suomalaiseen sauna- ja mökkielämään Melliläjärvellä.

Saksalaiset hyppivät +3 asteiseen veteen jäiden sekaan ja kertoivat tämän olevan hieno elämys, joka tullaan muistamaan pitkään.

Tiistaina 24.4. viettivät Myllykyläntiellä ”luokkakokousta” 42 Myllykyläntieltä 1960-luvulla ammattiin valmistunutta kertoen kuulumisiaan, ruokaillen ja tutustuen oppilaitokseen koulutuspäällikkö Satu Kauralan johdolla.