Kuntayhtymän johto tiedottaa

Reformin täyteinen lukuvuosi käynnistyi
Lukuvuoden tärkeimpiä asioita on ammatillisen koulutuksen reformin vieminen käytännön tasolle. Opiskelijoiden kannalta keskeisiä muutoksia ja vaikutuksia ovat mm. seuraavat asiat.

 • Yhteishaku säilyy ja lisäksi uusia opiskelijoita otetaan ns. jatkuvalla sisäänotolla.
 • Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksessa, oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.
 • Kaikki tutkintojen perusteet uudistuivat.
 • Opiskelija suorittaa joko koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osia.
 • Tutkinto voi muodostua eri tutkintojen opinnoista.
 • Koulutusalat poistuivat ja opiskelijalle laaditaan alat ylittäviä yksilöllisiä opintopolkuja.
 • Tutkinnon voi koota eri oppilaitoksista.
 • Jaksojärjestelmä menettää merkityksensä.
 • Siirrytään luokattomaan, erilaisista ryhmistä muodostuvaan opetukseen.
 • Merkittävä osa koulutuksesta tapahtuu työssäoppimalla joko työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa ”työpaikkalaboratorioissa”.
 • Opiskelijan oma vastuu oppimisesta ja yksilöllisten tavoitteiden määrittämisestä lisääntyy.
 • Tutkinnot suoritetaan aikaisempaa nopeammassa ajassa.
 • Opinto-ohjauksen merkitys lisääntyy.
 • Nuoret ja aikuiset opiskelevat samoissa ryhmissä.
 • Kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy ja erityisesti työssäoppiminen ulkomailla kasvaa.
 • Eri kulttuureista tulleiden opiskelijoiden osuus kasvaa.
 • Työelämän työtehtävät eivät välttämättä suoraan liity suoritettuun tutkintoon.
 • Valmistutaan moniosaajiksi.
 • Tutkinnon suorittaneilla säilyy jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin.
 • Opiskeluaika ja työelämässä toimiminen voivat vuorotella.
 • Työelämään voidaan jäädä ilman loppututkintoa.

Koulutuskuntayhtymässä tuetaan opiskelijoita ja henkilökuntaa muutosten toteuttamisessa. Pedagogisen rehtorin johdolla rehtorikunta ja koulutuspäälliköt vievät uudistuksia eteenpäin.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymähallituksen elokuun kokous
Yhtymähallitus kokoontuu tiistaina 28.8. Uudenkaupungin toimipaikassa. Hallitus käsittelee seuraavia asioita.

 • valtuuston toukokuun kokouksen päätösten toimeenpano
 • talousarvion toteutuma heinäkuulta
 • vuoden 2018 välitilinpäätös
 • tarkastuslautakunnan 2017 arviointikertomus
 • lukiouudistukseen liittyviin asetuksiin ja ylioppilastutkintoa koskevaan lainsäädännön uudistukseen sekä valtakunnallisista opinto ja tutkintorekisteri koskevan lain muuttamiseen liittyvät lausunnot
 • lehtori Sami Pyöttiälän oikaisuvaatimus
 • koulutilan isännän oikaisuvaatimus.

Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450

OKM:n ehdotus valtion vuoden 2019 talousarvioon ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen rahoituksesta
Ammatillinen koulutus 2019 (1000 €)
v. 2017               v. 2018               v. 2019               2018/2019 muutos (1000€)
716535               774071               818251               44180

Ammatillisen koulutuksen toiminnalliset tavoitteet 2019

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suuntaavat koulutuspalveluitaan työelämän osaamistarpeiden mukaisesti reagoiden ennakoivasti ja joustavasti toiminta-alueillaan tapahtuviin muutoksiin. Koulutustarjontaa kohdennetaan osaajapula-aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ohjataan tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvilla, vuosittaisen rahoituksen määräämiseksi tehtävillä suorite- ja strategiarahoituspäätöksillä sekä informaatio-ohjauksella. Toiminnanohjausprosesseja tehostetaan ja prosessien läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutteisuutta lisätään ministeriön ja koulutuksen järjestäjien välistä päätöksenteko- ja asiointijärjestelmää kehittämällä.

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta vahvistetaan tutkintorakennetta ja tutkintoja kehittämällä. Tutkintorakenneuudistuksen myötä vuoden 2019 alusta lukien ammatillisia perustutkintoja on 43, ammattitutkintoja 65 ja erikoisammattitutkintoja 56.

Jatketaan ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäystä nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Ammatillisen osaamisen piloteissa lisäpanostusta kohdennetaan erityisesti alan vaihtajien osaamistarpeisiin vastaamiseen sekä sujuvoittamaan uuden työvoiman rekrytointia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisen työvoimakoulutuksen tarjontaa lisätään myös työ- ja elinkeinoministeriön pääluokasta tarkoitukseen siirrettävällä määrärahalla. Ammatillisen koulutuksen tarjontaa kohdennettaessa varaudutaan työttömien omaehtoisen koulutuksen kysynnän kasvuun.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat palveluvalikoimallaan oikea-aikaisesti, osuvasti ja laadukkaasti työelämän ja yksilöiden osaamistarpeisiin.

Työpaikkojen roolia keskeisenä oppimisympäristönä kaikessa ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan. Työpaikalla järjestettävää koulutusta järjestetään tarpeen mukaan joustavasti koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät ja ottavat käyttöön yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista tukevia pedagogisia toimintamalleja ja ohjauspalvelujen malleja sekä niitä tukevia digitaalisia ratkaisuja, jotka parantavat toiminnan vaikuttavuutta. Henkilökohtaistamista ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista tukeva sekä siirtymävaiheita sujuvoittava digitaalinen henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (eHOKS) otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät aktiivisesti järjestäjärakennetta sekä keskinäistä yhteistyötä ja työnjakoa toiminta-alueillaan.

Lukiokoulutus ja lukioon valmistava koulutus 2019 (1000 €)
Laskennalliset kustannukset (opiskelijamäärä * yksikköhinta)600 513 000
— kunnallinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma (86 510 * 6 004,29 €)505 584 000
— yksityinen lukiokoulutus, nuorten opetussuunnitelma (9 220 * 6 347,90 €, sis. alv.)57 276 000
— kunnallinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma (5 760 * 3 360,57 €)20 211 000
— yksityinen lukiokoulutus, aikuisten opetussuunnitelma (1 720 * 3 620,10 €, sis. alv.)6 281 000
— erityinen koulutustehtävä11 161 000
Kuntien rahoitusosuus-440 279 000
Valtionosuus160 234 000


Lukiokoulutuksen toiminnalliset tavoitteet 2019
.
Lukiokoulutuksen uudistuksilla vahvistetaan opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää kansainvälistymistä tukevaa osaamistaan ja mahdollisuuksia tutustua korkeakouluihin ja korkeakouluopintoihin jo lukio-opintojensa aikana lukion sijaintipaikasta riippumatta. Uudistuksilla lisätään opiskelijoiden hyvinvointia, tuetaan opinnoissa etenemistä ja ehkäistään syrjäytymistä.

Ylioppilastutkinnon kokeiden rajoittamattomalla uusimismahdollisuudella lisätään opiskelijan oikeuksia, vähennetään henkisiä paineita ja lisätään yhdenvertaisuutta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukiolainsäädännön 2018 uudistukset toteutetaan asteittain ottaen huomioon opiskelijan oikeusturvan toteutuminen. Uudistuksilla varmistetaan laaja yleissivistys. Opintojen uusi rakenne mahdollistaa entistä joustavamman opetuksen järjestämisen ja laajempien opintokokonaisuuksien rakentamisen. Se vähentää opintojen pirstaleisuutta ja vahvistaa opiskelijoiden kokonaisuuksien hallintaa.

Lukion toimintarakenteiden uudistumisen myötä opiskelijan työskentelyä, oppimista ja osaamisen kehittymistä arvioidaan opintojakson suorittamisen aikana entistä monipuolisemmin. Opiskelijan edellytykset itsearviointiin lisääntyvät.

Ylioppilastutkinto toteutetaan vuonna 2019 hyödyntämällä kaikissa kokeissa tieto- ja viestintätekniikkaa. Ylioppilastutkintolainsäädännön vuoden 2018 uudistus otetaan asteittain käyttöön ottaen huomioon kokelaiden oikeusturvan toteutuminen. Uudistuksilla vahvistetaan ylioppilastutkinnon asemaa lukion päättötutkintona ja sen hyödynnettävyyttä korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Opetustehtäviin Turuntielle ja Myllykyläntielle on palkattu seuraavat henkilöt 

Toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin
Esa Mustalahti                             Kone- ja tuotantotekniikka
Mika Peltola                                 Sähkö- ja automaatioala
Jouko Säätelä                               Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja lukion liikunta

Lukuvuodeksi 2018 – 2019
Pirjo Lahtonen                             Sosiaali- ja terveysala
Kirsi Mäki                                      Sosiaali- ja terveysala
Sari Bly                                           Kauneudenhoitoala
Katja Kangasvieri                        Kauneudenhoitoala
Jouko Lautaoja                            Sähkö- ja automaatioala
Kimmo Alatalo                             Kone- ja tuotantotekniikka
Kai Koskela                                   Kone- ja tuotantotekniikka
Esa Mäki                                        Rakennusala   13.8.2018 – 8.2.2019

Lisäksi uutena Myllykyläntien keskusvarastonhoitajana on 1.8.2018 aloittanut Marko Koivisto.

Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.

Opinto-ohjaus Liedon ja Loimaan toimipaikoissa 1.8.2018 alkaen
Kaisa Kastio-Moisio toimii Liedon toimipaikassa opinto-ohjaajana keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä Turuntien toimipisteessä maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.
Sari Jalonen toimii Hämeentien toimipisteessä opinto-ohjaajana keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä Myllykyläntien toimipisteessä maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.

Lisätietoja antavat apulaisrehtorit Tarja Asula puh. 040 900 1322 ja Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.


Päälliköt tiedottavat

Turuntien toimipisteen opintotoimistossa on 1.8.2018 aloittanut uusi opintosihteeri Merja Haonperä. Merjan tavoittaa sähköpostilla merja.haonpera@novida.fi

 

 


Yleisiä tiedotteita

Ja koska kertaus on opintojen äiti, niin muistutukseksi:

Markkinointikoordinaattorit palveluksessanne!
Hoidamme Novidan markkinointia yhdessä ja erikseen, Marko Merikanto Loimaalla ja Päivi Vihe Uudessakaupungissa. Raja-aidat eivät suinkaan ole muuria, eivätkä edes piikkilankaa. Tuuramme toinen toisiamme aina tarpeen tullen.

Asiat, joiden kanssa voit kääntyä puoleemme voivat olla esimerkiksi
– opiskelijahakuja koskevat lehti-ilmoitukset
– koulutusesitteet, oppaat, roll-upit yms.
– liikelahjat, jakotavarat
– erilaisten tilaisuuksien järjestäminen
– lehdistötiedotteet ja –kutsut
– maksullinen markkinointi Facebookissa ja Instagramissa
– nettisivujen korjaukset/muutokset/lisäykset

Päivi, 0440 886 369 / Marko, 040 900 1339

 

ja lisäksi

 • kuvauspyynnöt (valokuva tai pienimuotoinen video) – etenkin kun alalla tapahtuu jotain erikoista tai mukavaa
 • ehdotukset opiskelijoista, joista voimme kirjoittaa tarinoita somekanavissa julkaistavaksi
 • ehdotukset opiskelijoista, jotka voisivat kirjoittaa tarinoitaan oppilaitoksen blogiin

Joidenkin toimintojen vastuuta olemme jakaneet: some-kanavista vastaa Päivi ja nettisivuista puolestaan Marko.

Ota yhteyttä – innostutaan ja innostetaan yhdessä :)

 


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Tiina Kjellinin (kesk.) siirtyessä ansaitulle vapaalle uutena päätoimisena opinto-ohjaajana Myllykyläntiellä ja Hämeentiellä aloittaa Sari Jalonen (oik.) ja Turuntiellä ja Liedossa Kaisa Kastio-Moisio (vas.). Uudessakaupungissa opinto-ohjaajana jatkaa Pasi Junttanen.

Kiinteistöpäällikkö Rauno Merta on kesän aikana vastannut Turuntien kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kokonaisuudistuksesta.

Laatupäällikkö Anne Mähösen työhuone on elokuusta alkaen Turuntien yksikössä.

Myllykyläntiellä lukuvuoden käynnisti opettajien ja uusien opiskelijoiden yhteistilaisuus viime viikon torstaina.

Maarit Säteri aloitti siivoojana 30.7. Loimaan Turuntien toimipisteessä.