Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kuntosali_Myllykyläntie

Kuntayhtymän henkilökunta voi ylläpitää fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ohjatun tyhy-toiminnan, palloilulajien ja esim. talon oman kuntosalitarjonnan avulla. Kuva on Myllykyläntien toimipaikasta.

Kevään tyhy-kyselyn tulosten arviointi ja toimenpideohjelma
Laajennettu johtoryhmä ja päälliköt kokoontuivat 7. kesäkuuta Liedon Vanhalinnaan käsittelemään kevään 2016 henkilökunnan tyhy-kyselyn tuloksia ja esimiehille tehtyä organisaatiouudistuksen toteutukseen liittynyttä kyselyä. Jokainen osallistuja oli laatinut annetun ennakkotehtävän mukaisesti esitelmän, jossa hän nosti esille omasta mielestänsä johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviä vaikeita asioita ja esitteli niiden kehittämiseksi laatimansa ehdotukset. Päivän päätteeksi sovittiin yhdessä kaksi isoa kehittämislinjausta. 1. esimiehet ja päälliköt vievät eteenpäin omissa puheenvuoroissaan esille nostamiaan asioita. 2. Käynnistettävät toimenpiteet painottuvat tiedottamiseen, kouluttamiseen ja tehtäväkuvauksiin. Tarkempi kuvaus kehittämistoimenpiteistä samoin kuin esimiesten ja päälliköiden esitelmät löytyvät kuntayhtymän tästä linkistä. Lisätietoja antavat laajennetun johtoryhmän jäsenet ja päälliköt.

Yhtymähallitus 23.8.
Yhtymähallitus kokoontuu päättämään mm. seuraavista asioista:
– koulutilan toimintakertomus
– välitilinpäätös 30.6.2016
– talousarvion toteutuma heinäkuulta
– valtuuston kevään kokouksen päätösten toimeenpano
– kuntayhtymän stipendirahaston sääntö
– antaa lausunnon OKM:n esityksestä rahoituslain muuttamiseksi
– antaa lausunnon OKM:n esityksestä laiksi opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä
– rehtori Kosken oikaisuvaatimus
– syksyn opiskelijamäärä
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Johtoryhmässä todettua
Keskusteltiin opetushenkilöstön vuosityöaikakokeilusta ja asiantuntijana kokoukseen osallistuivat OAJ:n Varsinais-Suomen hallituksen puheenjohtaja Sirpa Suomi ja LSKKY:n OAJ/JUKO pääluottamusmies Jorma Mörsky. Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet.

Henkilökortit
Henkilökorttien valokuvaukset tehtiin keväällä. Suurin osa henkilökunnasta, 187 ihmistä, kävi valokuvassa. Uudet henkilökortit jaetaan henkilökunnalle syyskuun loppuun mennessä. Opettajien henkilökortin valokuva tulee myös Wilmaan samalla tavalla kuin opiskelijoiden valokuva. Lisätietoja antaa atk-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335.

Novidan www-sivujen yhteystiedot
Www-sivujen yhteystietoihin on mahdollista laittaa muiden tietojen lisäksi myös henkilön valokuva. Osan kohdalla tämä onkin jo käytössä. Koulutusalavastaavat ja tukipalveluiden esimiehet tulevat henkilökorttien jaon jälkeen keräämään tiedot niistä henkilöistä, jotka kieltävät henkilökortissa olevan valokuvan laittamisen www-sivuilla oleviin yhteystietoihin. Lisätietoja antavat lehtori Paula Kairinen puh. 044 090 1324 ja atk-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335.

paka-iltalinja2016

 

Hiusalan iloinen iltalinja aloitti opintonsa opettaja Satu Railon (vasemmalla alhaalla) johdolla. Aikuiset nuoret tulevat mm. Loimaalta, Eurasta, Forssasta, Pöytyältä, Turusta ja Humppilasta. Moni heistä on päivät töissä, osalla on oma perhe ja kaikki opiskelevat iltaisin.

 

 


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo –suunnitelma
Kuntayhtymällä on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo –suunnitelma vuosille 2014-2016. Vuoden 2015 alusta tuli voimaan tasa-arvolain osittaisuudistus sekä uusi yhdenvertaisuuslaki, jonka mukaan uuden lain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee laatia 1.1.2017 mennessä.

Kuntayhtymän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo –suunnitelma on päivitetty uusien säännösten edellyttämällä tavalla eli tehty terminologiaa koskevat tekniset korjaukset sekä lisätty uusien säännösten mukaiset asiat suunnitelmaan. Kuntayhtymän henkilökuntaa pyydetään antamaan lausuntonsa ja mahdolliset muutosesityksensä oheisesta uusien lakien mukaisesta kuntayhtymämme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo –suunnitelmasta 2017-2018 talous- ja hallintojohtajalle leena.suonkanta@novida.fi 30.9.2016 mennessä. LIITE: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2016-2017

Tiedoksi kuntayhtymän/ammattiopistomme tilauksia tekeville

Kun tilataan EU-alueelta tuotteita, ilmoittakaa aina y-tunnuksemme laskuttajalle laskutustietoihin, jotta saamme käännetyn verovelvollisuuden laskun. Näin menetellen kuntayhtymällä on mahdollisuus saada arvonlisäveron palautus/vähennys tilauksen tuotteista. Lisäksi on hyvä ilmoittaa VAT-numeromme, joka on FI 02040233.


Rehtorit- ja apulaisrehtorit tiedottavat

Yhteisöllisen päivän 9.8. ryhmätöiden satoa osa 2
Päivän teemana oli yhteisöllisesti löytää yhteiset pelisäännöt ryhmän toiminnalle. Ryhmän piti valita mielestään kolme tärkeintä ja ehkä myös tähän saakka hankalinta asiaa, joihin ryhmä miettii asiaa korjaavia toimenpiteitä käyttöön otettaviksi tiimin toimintatavoiksi. Ne ovat kunkin ryhmän lukuvuoden kolme kehittämiskohdetta, joiden toteutumista myös arvioidaan.

Catering-, hius- ja kaudenhoitoalat
1.      Hyvä johtaminen
– kuuntelemisen taito
– kaikille tasainen kuormitus
– asioiden eteenpäin vieminen
– ajan tasalla pitäminen
– kohtuulliset työjärjestykset
– sovituista ohjeista ja toimenpiteistä pidetään kiinni ja niiden toteutumista seurataan

2.    Huono tuuri
– yhdessä ratkaisujen löytäminen
– ymmärtäväisyys
– mahdollisuudet opettajien tuntien vaihtoon
– samanaikaisuusopettajuus
– kuraattorin palveluiden hyödyntäminen

3.    Viestintä
– enemmän kasvotusten tapahtuvaa viestintää
– säännölliset palaverit viikoittain, ”tiistaipalaverit”
– 2 koulutusalan yhteistä kokoontumista vuodessa Loimaa / Uki, samaan yhdistettäisiin tutustumiskäynti tai pieni koulutus
– oikea aikaista ja kohdennettua viestintää
– sähköpostivastaukset viimeistään seuraavana päivänä

Liiketalous- ja media-alat
Hyvä johtaminen, mitä se on ja miten kehitetään
1.    Johtamisprosessit kuntoon
– Johtamisella autetaan sitä, että oppilaitoksen perustehtävät tulevat hyvin hoidetuksi. Siksi kiinnostus opiskelijasta ja hänen saamansa palvelu laadusta tulee ohjata johtamisprosessia.
– Kuka tekee, mitä tekee, milloin tekee ja miten –niistä syntyy johtamisprosessin vuosikello. Ennakoitavuus parantaa prosessin laatua, muutoin jatkuvaa ”tulipalon sammuttamista”
– Tiedon kulku siten , että tiedottaminen on tasapuolista ja avointa ja oikea-aikaista ja yhdenmukaista. Ristiriitaiset viestit aiheuttavat hämmennystä. Miten saadaan tieto ”valumaan” organisaation tasolta toiselle oikea-aikaisesti ja saman sisältöisenä?
2.    Kokouskäytäntöjen kehittäminen.
– Opettajakokousten kehittäminen siten, että perinteisten opettajakokousten lisäksi teemakokouksia, joissa eri toimipisteiden saman alan opettajat kokoontuvat hakemaan ratkaisua jonkun tärkeän teeman esim. erityisopetus ongelmiin.

Opintotoimistot, taloustoimisto, ruokapalvelut, kiinteistötoimi
1.    Viestintä
– päätettiin muutaman kerran vuodessa työryhmittäin kokoontua yhteen, vähintään 2 kertaa vuodessa
– videoneuvotteluita voidaan pitää edellä mainittua useammin
– viikkotiedotteessa on ryhmän mielestä liikaa tekstiä, jota ei jaksa lukea, kuviakin on toisinaan ihan liikaa (5 sivua!), sisällysluettelon muotoon
– kannatettiin toimipaikkakohtaista kalenteri Uudenkaupungin toimipaikan malliin
– päätettiin pyytää Juha Skyttälältä ryhmämailiosoitteet eri työryhmille
– tiedotuksen tulisi tapahtua ajoissa eli sen pitäisi olla suunnitelmallista
– pakko osallistua erinäisiin tilaisuuksiin on ryhmän mielestä vanhanaikaista
2.    Asiakaslähtöisyys
– tilaisuuksien ajankohta ym. lähtee aina opetushenkilökunnan lähtökohdista, esim. 9.8. päivä ei ollut hyvä keittiöille, opintotoimistoille, kiinteistöille eikä palkanlaskennalle. Tukipalveluille voisikin olla oma yhteisöllinen päivänsä.
– asiakaspalautteen anto; opiskelijakyselyissä tehty osittain tukipalveluakin koskevia kysymyksiä, mutta vastaukset eivät kohtaa palvelun antajaa, asiakaspalautteen kerääminen ei ole ollut systemaattista
– palataan asiaan ja parannetaan tilannetta
– tieto kattavasti kulkemaan, esim. kehittämisideat
– liukuva työaika; kannatetaan
3.    Oma vireys
– liukuva työaika edesauttaisi vireyden säilymistä. Se lisää omaa ajanhallintaa.
– yhteisöllisyys; jos työkaveri ”nuukahtaa”, kaveriapu auttaa!
– yhteenkuuluvaisuus; tykypäivät ja muut yhteiset tapaamiset
– yhteisöllisyys; tulisi kasvattaa pienin askelin; oma tiimi sitten oma talo ja lopuksi ky-taso ja valita kaikille sopiva ajankohta
– työ ei saa mennä liian tiukaksi, vaikka säästetään henkilöstökuluissa ja väkeä vähennetään; pitää jäädä energiaa myös vapaa-aikaan

Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde, puh. 040 900 1340, edellisten alojen koulutusalavastaavat ja talous- ja hallintopäällikko Leena Suonkanta, puh. 040 900 1279.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 23.8.2016 kokouksen esityslista
Yhtymähallituksen kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa Novidan intranetissä kohdassa (kokouslistat) Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja.

Koulutusta tarjolla – Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hanke
Digitaalisten työkalujen käyttö opetuksessa -hanke on LSKKY:n oma hanke, jonka rahoittajana on AVI. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan eri toimipaikkojen ja Loimaan, Liedon ja Uudenkaupungin lukioiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on opetushenkilöstön digitaalisen osaamisen parantaminen täydennyskoulutuksen ja vertaisoppimisen keinoin sekä löytää ne digitaaliset monimuoto-työkalut, jotka parhaiten soveltuvat opetuksen apuvälineiksi ja ne oppimistilanteet, joissa digitaalisista työkaluista on hyötyä.

Koulutukset toteutetaan työpajoina ensi syksyn ja kevään aikana ja valittavana on alla olevat viisi teemaa.

Työpajojen Starttivaiheen teemat ovat:
1. Sosiaalinen media (Facebook ym.)
2. Mobiililaitteet (älypuhelimet, aktiivitaulut ym.)
3. Virtuaalitodellisuus (pelit, simulaattorit, ym.)
4. Sähköiset oppimisympäristöt (Moodle ym.)
5. Etäyhteysohjelmistot ja -laitteet (videoneuvottelu, AC, Skype ym.)

Hankkeen työpajat käynnistyvät nyt syksyllä ja jatkuvat myös keväällä. Jos em. teemoista jokin kiinnostaa, keskustele koulutukseen osallistumisesta koulutusalavastaavan tai esimiehesi kanssa ja ilmoita kiinnostavat teemat hänelle. Näin kesän jälkeen keväällä tehdyt ilmoittautumiset ja teemavalinnat kannattaa myös tehdä uusiksi.

Lisäksi Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. Näistä koulutuksista on linkki alla, joihin kannatta myös tutustua. Keskustele koulutukseen osallistumisesta koulutusalavastaavan tai esimiehesi kanssa ja ilmoita kiinnostavat teemat hänelle sekä sopivat koulutusajankohdat. DigiRoihun teemoja on mahdollista myös järjestää omassa oppilaitoksessammekin.
Linkki DigiRoihu-hankkeen koulutuksiin.
Lisätietoja antaa Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Loimaan viimeisen vuoden lähihoitajaopiskelijat (sote16Losh & sote16Lovt) sekä opettaja Heidi Haapaniemi-Kahala olivat mukana ikäihmisten päivässä Pappisten lavalla maanantaina 15.8. Lähihoitajaopiskelijat vastasivat lavan koristeluista ja järjestivät ikäihmisille mielekästä ohjelmaa kuten runon lausuntaa, maatilalle sijoittuvan mielikuvamatkan tuolijumppana sekä hauskan adjektiivitarinan. ANKA –yhtye soitti tunnettuja sekä monille muistoja herättäviä tanssikappaleita ja tanssilattialla olikin melkoisesti ruuhkaa. Maa-  ja kotitalousnaiset vastasivat päivän tarjoiluista. Tansseihin osallistui tänä vuonna ennätysmäärä ikäihmisiä ja tunnelma lavalla oli iloinen. Päivä onnistui erinomaisesti ja lähihoitajaopiskelijat saivat paljon positiivista palautetta. Lisätietoja Heidi Haapaniemi-Kahala puh. 044 ­­090 1269.

20160815_14194320160815_14483320160815_143018