Kuntayhtymän johto tiedottaa

Johtoryhmän asioita 1.8. pidetyssä kokouksessa
OKM:lle on lähetetty runsaasti vastineita järjestämishakemuksista. Vankilakoulutuksen hakemuksia on 21, 57 laajennettua oppisopimuskoulutuksen hakemusta ja 108 työvoimakoulutuksen hakemusta. Uusia tutkinnonanto-oikeuksia haettiin 900. Kuntayhtymämme on hakenut järjestämisluvat työvoimakoulutukselle, vankilaopetukselle ja laajennetulle oppisopimuskoulutukselle. OKM pyrkii siihen, että ilmoitetussa aikataulussa pysytään eli syyskuun loppuun mennessä on tarkoitus tehdä päätökset järjestämisluvista.

Iltaopiskelijoiden ruokailua ei lisätä ainakaan syksyn osalta. Jatketaan entisellä tavalla eli leipä/sämpylä -linjalla.

Meneillään olevia aikuiskoulutuksia ovat lähiesimiestyön ammattitutkinto, sähköasentajan ammattitutkinto, yrittäjän/myynnin ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto sekä tekniikan erikoisammattitutkinto.

Työvoimakoulutuksessa (kone- ja metalliala) on tällä hetkellä 26 opiskelijaa.

Viikolla 40 on digiviikko. Teemaviikko on osa DigiRoihu-hanketta. Digitaalisuus näyttäytyy kaikessa opetuksessa. Peda-roihu-hankkeeseen liittyen koulutuspäälliköt ja rehtorit osallistuvat koulutuksiin, jotka liittyvät reformeihin ja kouluttavat edelleen opettajia kyseisestä asiasta.

Meriteknologiafoorumiin Turussa 31.8. kuntayhtymästä osallistuivat Leena Suonkanta, Jouko Tevasaari ja Juha Jokinen. Ylijohtaja Mika Tammilehdon sanoma oli, että luokaa yhteisiä toimintamalleja, jotka ovat käytettävissä kaikissa oppilaitoksissa sekä toimikaa yhteisrintamassa. OKM:ltä tulossa haettavaksi 2 M€ hankkeisiin, jotka Varsinais-Suomessa on mahdollista osoittaa positiivista rakennemuutosta tukeviin yhteishankkeisiin.

Petri Lähde ja Hannu Lahti tapasivat maanantaina 28.8. opetusministerin erityisavustajan Helsingissä ns. ruokalukioasian merkeissä.

Lisähausta ei ole tullut merkittävää muutosta opiskelijamääriin.
Johtoryhmän muistio on kokonaisuudessaan luettavissa intrasta.

Yhtymävaltuuston kokous
Uudet valtuutetut kokoontuvat ensimmäiseen kokoukseensa 14.9.2017. Käsiteltävinä asioina on mm. yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten valinta.

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointiprojekti (ESR) toteutetaan 1.8.2015 – 31.7.2018

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi -projektin tavoite on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin.

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu (Koski)
Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän on tallennettava tietovarantoon seuraavat tiedot ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa koulutuksessa olevista opiskelijoistaan

1) suoritettava tutkinto, tutkinnon osa tai osat taikka koulutus;

2) tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen aloittaminen, väliaikainen keskeytyminen ja päättyminen;

3) suoritetut tutkinnon ja koulutuksen osat ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueet sekä niiden laajuus, osaamisen arviointi sekä suoritettu tutkinto tai koulutus;

4) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 b §:ssä tarkoitetut opiskelijavuosien laskennassa tarvittavat tiedot sekä mainitussa laissa tarkoitetun perus- ja suoritusrahoituksen painotusperusteena käytettävät tiedot.

Ylijohtaja Mika Tammilehdon mukaan Koski-palvelu tulee suunnitellun aikataulun mukaan käyttöön 1.1.2018.  Kuntayhtymässämme asiaa hoitavat talouspäällikkö Olli Laaksonen ja opintotoimistojen opintosihteerit.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Liikettä niveliin –hanke:
Liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen Novidassa
Novida sai myönteisen rahoituspäätöksen Liikettä niveliin –hankkeelle lukuvuodeksi 2017-2018.

Liikkuva koulu –ohjelman tavoitteena on lisätä toisen asteen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja edistää opiskelukykyä kehittämällä opiskeluyhteisöjä ja opiskelupäivää. Keskeistä kehittämisessä on toiminnan integroituminen oppilaitosten, opiskeluyhteisöjen ja opiskelijoiden arkeen, laaja-alainen kehittäminen, yhdessä tekeminen sekä toimintaa tukeva rakenne, jossa toiminnalla on nimetyt vastuuhenkilöt ja johon johto on sitoutunut. Painotuksena on erityisesti vähän liikkuvien opiskeli­joiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä opiskelijoiden opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen.

Liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen nähdään Novidassa tärkeänä. Tauottamisella ja järkevällä tekemisellä taukojen aikana voitaisiin parantaa opiskelijoiden keskittymistä ja jaksamista oppitunneilla. Samalla voitaisiin opettaa tapoja oman työkyvyn edistämiseen. Energian purkamisen ja järkevä tekemisen on todettu myös vähentävän häiriökäyttäytymistä ja levottomuutta. Aktivoiva tekeminen kavereiden kanssa vähentää myös sosiaalisista syistä tapahtuvaa ajankäyttöä tupakkapaikoilla. Yhdessä tekeminen parantaa myös yhteisöllisyyttä ja koulussa viihtymistä, mikä osaltaan vaikuttaa positiivisesti koulutuksen läpäisyasteeseen.

Tällä hetkellä ammatillisiin perustutkintoihin kuuluvan oppiaineen liikunta, terveystieto ja työkyvyn ylläpito laajuus on vain kaksi osaamispistettä. Novidassa tämä tarkoittaa yhteensä 36 lähiopetustuntia kolmen vuoden aikana. Kouluterveyskyselyt vuosien ajalta kuitenkin osoittavat, että juuri ammattikoululaisten terveystottumukset kaipaisivat lisähuomiota. Vastaavasti lukiolainen saa kolmen vuoden opintojensa aikana yhteensä 76 tuntia liikunnan opetusta ja 38 tuntia terveystiedon opetusta.

Pakollisten liikuntatuntien vähäisyyden vuoksi ammattiin opiskelevien nuorten liikuttamisessa koulupäivän tauoilla ja vapaa-ajan liikunta­harrastuksilla onkin erityisen suuri merkitys myös tulevan työssäjaksamisen kannalta. Opiskelun ohessa pidettävät liikuntatauot opettavat hyviä tapoja työpäivän rytmittämiseen ja lisäävät jaksamista raskaissa työtehtävissä. Ammattiin valmistuvien nuorten tulee olla sellaisessa fyysisissä kunnossa, että selviytyvät tulevassa työssä.

Liikkuva koulu –tutkimuksen mukaan 16−18-vuotiaista nuorista oman terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia on kolmasosa. 20 % nuorista liikkuu erittäin vähän, alle 30 minuuttia päivässä.

Tavoitteena on saada kaikki Novidan toimipisteet aktivoitumaan ja löytämään kukin oma kehitys­polkunsa, joka mahdollistaa opiskelijoille mielekkäitä liikkumisen kokemuksia jokaisena lähiopetus­päivänä. Liikettä niveliin -hankkeen kautta lisätään matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia niin opiskelijoille kuin myös henkilöstölle.

Hankkeen toteuksessa painotetaan erityisesti

 • vähän liikkuvien opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisäämistä,
 • opiskelijoiden opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn vahvistamista,
 • yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä
 • sukupuolten tasa-arvon edistämistä (Kuntayhtymän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-suunnitelman 2017–2018 linjauksien toteuttamista).

Hankeen avulla sitoutetaan opiskelijoita ja henkilökuntaa liikunnalliseen toimintakulttuuriin osoit­tamalla hyödyt oppimisen, työrauhan, koulun yhteishengen, opiskelijoiden osallisuuden ja vaikut­tamisen sekä oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvoinnin lisääntymisenä. Liikunnan mahdollisuuksia voidaan edistää:

 • työsaleissa ja laboratoriotiloissa,
 • luokkatiloissa,
 • käytävillä ja yhteisissä tiloissa,
 • piha-alueilla sekä
 • yhteisöllisillä tapahtumilla ja tempauksilla.

Tarkoituksena on tehdä myös rakenteellisia ratkaisuja, jotta muutokset jäävät pysyviksi ja edelleen kehitettäviksi. Tärkeää on toiminnan pitkäjänteisyys, jolloin opiskelijat vievät mukanaan liikunnallista toimintakulttuuria myös työelämään.

OKM on 8.9.2016 tehdyllä päätöksellä myöntänyt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle lukiokoulutuksen järjestämisluvan Loimaan kaupunkiin 1.1.2017 lukien. Vuoden 2016 loppuun asti järjestämislupa oli Loimaan kaupungilla. Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös ideoida ja toteuttaa yhteishenkeä nostettavia koko toisen asteen kattavia liikunta- ja kulttuuritapahtumia Loimaalla. Yhteisöllisyyden kautta pyritään edistämään myös opiskelijoiden halukkuutta yksilöllisten opinto­polkujen rakentamiseen ammatillista ja lukion opintotarjontaa yhdistämällä.

Lukuvuoden 2017-2018 suunnitellut toimenpiteet

Toimenpiteet on ryhmitelty seuraavien otsikoiden alle:

 • liikkuva koulu -tavoitteiden avaaminen opiskelijoille ja henkilökunnalle,
 • toimipaikkakohtaisen liikunnallisen toimintakulttuurin kehittäminen,
 • välituntiliikunnan kehittäminen ja aktivoiminen,
 • matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminnan organisointi,
 • yhteisöllisten liikunnallisten tapahtumien ja tempauksien järjestäminen sekä
 • oppituntien aikaisen istumisen katkaiseminen ja ergonomian kehittäminen.

Lukuvuoden 2018-2019 toimenpiteet tulevat painottumaan lukuvuoden 2017-2018 aikana käynnistetyn liikunnallisen toiminnan jatkamiseen ja liikunnallisen toimintakulttuurin vakinaistamiseen.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii pedagoginen rehtori Petri Lähde ja sihteerinä laatupäällikkö Anne Mähönen. Muut jäsenet ovat Novidan liikunnanopettajat ja opiskelijoiden edustaja. Ohjaus­ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran rahoituspäätöksen saavuttua ja sen jälkeen noin kolmen kuukauden välein. Hankkeen toteutuksen päävastuun ottaa Uudenkaupungin toimipaikan liikunnanopettaja Juha Laine.

Keväällä 2017 Novida rekisteröityy Liikkuvaksi kouluksi ja syksyllä 2017 Liedossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa aloittavat toimintansa Liikettä niveliin –työryhmät. Tarkoituksena on kehittää pitkäjänteisesti askel-askeleelta Novidan rakenteita ja käytänteitä liikunnallisten lähiopetuspäivien mahdollistamiseksi. Tavoitteena on hyvinvoiva opiskelija, joka jo opiskeluvuosinaan sisäistää liikun­nallisen elämäntavan merkityksen hyvinvoinnilleen sekä työssään hyvin jaksava ja viihtyvä henkilökunta.

Lisätietoa asiasta saa hankkeen toimijoilta


 Yleisiä tiedotteita

Novida mukana maailmanennätyksen tekemisessä


Pro Luomu ry on kutsunut kaikki suomalaiset mukaan syömään luomupuuron maailmaennätystä. Tempaus järjestetään keskiviikkona 6.9.,
jolloin myös Novidan yksiköissä syödään luomupuuroa.

Katso lisätiedot http://www.luomupuuro.fi/

Digiviikko opetuksessa
Järjestettävät koulutukset:

Simppeli verkkokurssiohjelma
Simppeli on nimensä mukaisesti hyvin yksinkertainen ohjelma, jolla voit luoda verkkokurssin.
Miten sinä voisit hyödyntää opetuksessasi Simppeliä?
Haluaisitko luopua paperilapuista ja kalvoista?
Simppelillä voit helposti tehdä verkkoon kurssin, jonka opiskelijat voivat suorittaa vaikka kotitehtävänä omalla ajallaan tai itsenäisesti tietokoneen ääressä.
Simppelillä voit helposti ja nopeasti tehdä kokonaisen kurssin, osia siitä, yksittäisen tehtävän, kokeen tai vaikka työssäoppimisen päiväkirjan.
Simppeliin ei tarvitse erikseen rekisteröityä, ei muistella monimutkaisia salasanoja, vain sähköpostiosoitteesi riittää.
Opiskelijoiden vastaukset tulevat sinun sähköpostiisi, joten niiden tarkastaminen on sinulle vaivatonta.
Käy kokeilemassa http://simppeli.novida.fi/

Kouluttajat Petri Hakanen, petri.hakanen@novida.fi puh. 040 900 1584 tai Paula Kairinen, paula.kairinen@novida.fi puh. 044 090 1324.

Office365 -koulutukset
Office365: Online Word, Excel, PowerPoint
Onlinella voit tarkastella, muokata ja jakaa Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja laitteillasi suoraan selaimessa. Näin voit työskennellä missä tahansa ja yhteiskäyttää tiedostoja.

Koulutusajankohdat: ke 30.8. klo 15-16, to 31.8. klo 15-16

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

Office365: OneNote
OneNote on digitaalinen muistikirja, johon voit keskitetysti koota erilaiset muistiinpanot ja tiedot – kaikki kotona, töissä tai koulussa muistettavat asiat. OneNotessa paperi ei lopu koskaan. Muistikirjan tiedot on helppo järjestää, tulostaa ja jakaa. Käytössäsi on myös nopea hakutoiminto, jonka ansiosta löydät etsimäsi tiedot kätevästi. Koska muistikirjat tallennetaan sähköisesti, ne ovat käytettävissä sijainnista riippumatta.

Koulutusajankohdat: ti 5.9. klo 14.15-16, ke 6.9. klo 10-11.45

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

Office365: ClassNotebook
Luokan OneNote-muistikirja -sovelluksella opettaja pystyy nopeasti määrittämään henkilökohtaisen työtilan jokaiselle opiskelijalle, sisältökirjaston oppimateriaalin jakamista varten sekä yhteistyötilan oppitunteja ja opiskelutehtäviä varten. Kaikki tämä voidaan sisällyttää yhteen muistikirjaan.
Kun opetuksessa on käytössä luokan OneNote-muistikirjat, opettajat voivat kätevästi lisätä oppilaita jaettuun muistikirjaan ja samalla toteuttaa eriyttävää opetusta, jakaa aineistoa sekä luoda digitaalisia yhteistyötiloja. Kun oppilaat työskentelevät yhdessä, opettaja pystyy antamaan palautetta reaaliaikaisesti.

Koulutusajankohdat: ma 18.9. 14.15-16, ti 19.9. 12.15-16.00

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

Office365: Forms
Microsoft Formsin avulla voit luoda kyselyitä, kokeita ja äänestyksiä sekä tarkastella saapuvia tuloksia helposti. Kun olet luonut kokeen tai lomakkeen, voit kutsua käyttäjiä vastaamaan siihen missä tahansa selaimessa ja jopa mobiililaitteissa. Kun vastaukset on lähetetty, voit sovelluksen sisäisten analytiikkaominaisuuksien avulla arvioida tuloksia. Lomakkeen tiedot, esimerkiksi koetulokset, voidaan helposti tuoda Exceliin lisäanalyysia tai arvostelua varten.

Koulutusajankohdat: ke 20.9. klo 14.15-16, ke 27.9. klo 14.15-16.00

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

3D-tulostus ja 3D-suunnittelu
Liedon ja Loimaan toimipaikoissa kouluttaja Ari Hietala ari.hietala@novida.fi puh. 044 761 6045
Uudenkaupungin toimipaikka kouluttaja Marko Kivistö marko.kivisto@novida.fi puh. 044 700 0012

Sovi ajankohta kouluttajan kanssa.

Lisätietoja antaa Juha Skyttälä juha.skyttala@novida.fi tai Petri Lähde petri.lahde@novida.fi

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien syksyn tarjontaa löytyy alta:

Syksy 2017
VisuVal – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella (uusittu!)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä (12.9.)
Office 365- ja OneDrive-perusteet (14.9.)
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla (10.10. ja 12.10.)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä  (14.11.)
OneNote Class Notebook (16.11.)

Maksutonta koulutusta opettajille

 

 

 

 

 


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Juanfran Fernández Izquierdo(vasemmalla) ja Guillermo Redondo Galán(oikealla) espanjalaisesta yhteistyökoulustamme, I.E.S Santiago Apostolista, ovat olleet kesällä työssäoppimassa Invenir Oy:ssä Loimaalla. Ennen kotiinlähtöään he kävivät tutustumassa tekniikan opintoaloihin Loimaalla. Ville Rämö(keskellä) esittelee heille Motoman-robottia.