Kuntayhtymän johto tiedottaa

Kansainvälisiä työssäoppijoita
Itävallan Grazin Landesberufsschulesta tullee kaksi parturi-kampaaja opiskelijaa työssäoppimaan 22.9. – 9.10 Loimaalle. Yhtymähallitus vierailee Grazin yhteistyöoppilaitoksissa ja -yrityksissä 29.-30.10. Kaksi saksalaista sähköalan työssäoppijaa tulee 1.11.-14.12. Loimaalle.
Lisätietoja antaa kv-koordinaattori Suvi Mikkilä puh. 044 782 9216.

Lukiokoulutuksen valtionavustuksen hakeminen
Kuntayhtymä on hakenut Opetushallitukselta lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvaraista korotusta vuodelle 2019. Vuonna 2018 kuntayhtymän saama opiskelijakohtainen valtionosuus on 5517,53 euroa. Valtakunnallinen keskimääräinen yksikköhinta on 6070.92 euroa. Loimaan kaupunki tukee vuosittain kuntayhtymän lukiokoulutuksen järjestämistä noin 2000 eurolla opiskelijaa kohti. Kuntayhtymä on esittänyt vuoden 2019 yksikköhinnan harkinnanvaraiseksi korotukseksi 6071 euroa. Opetushallitus päättää valtionavustuksen myöntämisestä.

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on vuosilomalla 10.-12.9. (maanantai-keskiviikko). Sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja Suonkanta.

Novidan opiskelijat mukaan vaikuttamaan Loimaan kaupungin strategiaan
Loimaan kaupunki kutsuu kaikki Novidan opiskelijat mukaan kaupungin uuden strategian valmisteluun. Opettajia pyydetään käyttämään pieni hetki sopivaksi katsomastaan oppitunnista ja opettajan johdolla antamaan nuorille mahdollisuus ideoida tulevaa kaupunkistrategiaa.

Valmisteluun innostetaan mukaan nuorten lisäksi myös opettajat, asukkaat, järjestöt ja kylät, seniorit sekä yritykset ja muut yhteistyötahot. Näkemykset, ehdotukset ja uudet avaukset ovat tärkeitä.

Sinulla on mahdollisuus kertoa omat mielipiteesi ja näkemyksesi vastaamalla 6.9. – 27.9.2018 avoinna olevaan kyselyyn. Kysely avautuu linkistä:   https://fi.surveymonkey.com/r/loimaa.
Lisätietoja antaa Loimaan kaupungin kehitysjohtaja Matti Tunkkari


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Viivästyskorot myyntilaskuissamme
Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.7.–31.12.2018 on 0,0 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).  Laskutuksessamme käytämme viivästyskorkona täten 7 % vuodessa ellei jonkun sopimuksen osalta ole muuta sovittu.

Maksullisen palvelutoiminnan arvonlisäverovelvollisuus
KHO on päätöksessään 115/2018 päättänyt, että yhtiön, joka toimii yksityisenä urheiluhierojakouluna, ei ole suoritettava arvonlisäveroa oppilashierontapalvelujen myynnistä.  Myyntiä oli myös ulkopuolisille asiakkaille. Asiassa oli siis kysymys siitä, oliko kyseisen yrityksen harjoittama oppilashierontapalvelujen myynti vapautettu arvonlisäverosta osana arvonlisäverosta vapautettua koulutustoimintaa. KHO:n oikeudellinen arviointi ja johtopäätökset asiassa perustuvat mm. EU:n arvonlisäverodirektiivien artikloihin. Edellytyksenä arvonlisäverottomuudella on lähinnä kolmen edellytyksen täyttyminen:

  1. verosta vapauttamisen edellytyksenä on ensinnäkin, että koulutusta antavan laitoksen on suoritettava sekä pääasiallinen opetuspalvelu että tähän palveluun läheisesti liittyvä palvelujen suoritus
  2. toisena edellytyksenä on arvonlisäverodirektiivin 134 artiklan a alakohdan mukaisesti, että kyseiset palvelujen suoritukset ovat välttämättömiä vapautettujen liiketoimien toteuttamiselle (Kun otettiin huomioon, että asiassa saadun selvityksen mukaan oppilaiden opettajien valvonnassa suorittama asiakkaiden hieronta on välttämätön osa hierojaoppilaiden koulutusta, sekä se, että oppilashierontapalveluja tarjotaan vain opintojaksojen aikana, KHO katsoi myös tämän edellytyksen täyttyvän)
  3. kolmantena edellytyksenä on arvonlisäverodirektiivin 134 artiklan b alakohdan mukaisesti, ettei palvelujen suoritusten pääasiallinen tarkoitus ole lisätulojen hankkiminen kyseisille yhteisöille tällaisilla liiketoimilla, jotka kilpailevat suoraan arvonlisäveroa maksavien kaupallisten yritysten harjoittaman toiminnan kanssa.

Verottajan ohjeiden mukaisesti olemme maksaneet arvonlisäveroa maksullisesta palvelutoiminnasta. KHO:n päätöksellä tullee olemaan vaikutuksia kaikkien ammatillista koulutusta järjestävien maksullisen palvelutoiminnan arvonlisäverollisuuteen. Mutta jäämme odottelemaan lisätietoa ja ohjeistusta asiaan.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Liedon koulutuspäällikön sisäinen haku
Yhtymähallitus päätti 28.2.2017, että 1.8.2017 alkaen opettajien lähiesimiehinä toimii kahdeksan (8) kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen osio C, liitteen 4, 7 §:n 3 mom. mukaista toistaiseksi virkasuhteessa olevaa opettajaa, joista käytetään nimikettä koulutuspäällikkö. Tehtäviin määrätään henkilöt kahdeksi vuodeksi (lukuvuodet 2017-2018 ja 2018-2019).

Koulutuspäälliköltä edellytetään hyvää henkilöstöjohtamista, talousosaamista, hyviä yhteistyötaitoja, täsmällisyyttä ja vastuuntuntoisuutta, johtamiskokemusta ja toistaiseksi voimassa olevaa päätoimista virkasuhdetta 1.9.2018 (lehtori tai päätoiminen tuntiopettaja) alkaen. Koska koulutuspäällikkö on opettajien lähiesimies, on hänen läsnäolonsa oppilaitoksessa välttämätöntä annettujen resurssien puitteissa. Eduksi katsotaan näytöt hyvästä johtamiskokemuksesta ja hyvistä johtamistuloksista.

Koska Liedon koulutuspäällikkö Eeva Lehtinen siirtyy muihin tehtäviin 21.9.2018 alkaen, avataan tehtävä uudelleen sisäiseen hakuun. Tämä on ajalle 1.10.2018 – 31.7.2019 ulottuva määräaikainen koulutuspäällikön tehtävä. Liedon koulutuspäällikön tehtävän opetustuntien huojennus on 15,7 vvh, joka määräytyy Liedon ryhmien lukumäärän lisäksi opiskelijoista, tutkinnoista, henkilökunnasta ja taloudesta. Lisäksi tehtävästä maksetaan 215 €/kuukausi suuruinen TVA-lisä.

Tehtävän hakuaika on 10. – 17.9.2018 klo 16 mennessä. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan pedagogiselle rehtorille. Hakijat haastatellaan. Pedagoginen rehtori valitsee koulutuspäällikön apulaisrehtorin esityksestä.

Lisätietoja antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde, puh. 040 900 1340 ja Liedon apulaisrehtori Tarja Asula, puh. 040 900 1322

Lukion uudet viranhaltijat
Novidan lukion uudet viranhaltijat syksyllä 2018:
Enni Grönlund, kemia ja matematiikka
Vesa Parttimaa, opinto-ohjaus (lukio ja kaksoistutkinto)

Lisätietoja: rehtori Hannu Lahti, 050 512 6049


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasen 60 v. syntymäpäiväkahvit nautittiin viime perjantaina. Kuvassa vasemmalla talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta ja oikealla yhtymähallituksen puheenjohtaja Tuomas Levonmäki.