Kuntayhtymän johto tiedottaa

Johtoryhmässä 15.8.2017 käsiteltyjä asioita
Tuloskortti 2018; mittarit uusiksi (myös lukio mukaan). Kuntayhtymätasoisiksi mittareiksi hyväksyttiin:

  • Opiskelijamittari: Työllistyminen, Jatko-opintoihin sijoittuminen, Opiskelijapalautteen tulos, Työelämäpalautteen tulos
  • Henkilöstömittari: Päteviä opettajia % päätoimisista, Henkilöstökoulutus % palkoista, Hankerahoitus €/vuosi, Opettajien työelämäjaksot
  • Asiakkuus/yrittäjyys ja työelämä: Työelämäpalautteen tulos, Aikuiskoulutuksen volyymi opiskelijavuosina, Osakeyhtiön volyymi opiskelijavuosina, Oppisopimusopiskelijoiden volyymi opiskelijavuosina
  • Ydinprosessi: Opiskelijapalautteen tulos, Opiskelijoiden työllistyminen, Opiskelijoiden jatko-opintoihin sijoittuminen, Suoritettujen tutkintojen määrä, Suoritettujen osatutkintojen määrä, Opiskelijoiden keskeyttämisprosentti (negatiivinen)
  • Talous: Lssky:n suhteellinen asema valtionosuuden jaossa (tavoite täsmentyy myöhemmin), Investoinnit euroina, Vuoden tulos

Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle tuli myönteinen päätös. Hankkeen nimi safe.netizens@eu. Rahoituspäätös on 27 610 euroa.

Uusi hanke ESR-haku, toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen,

Erityistavoite, 9.1.; Mennään mukaan hankehakuun. Hanke on jatkoa Innostamo yrittäjyyshankkeelle.

Sskky koordinoi. Alustava hanke-aikataulu on 1.1.2018-31.12.2020.

Skills Finland ry:n varsinainen kokous 27.9.2017, johon mahdollisesti Tarja Asula osallistuu.

Syksyn käyttösuunnitelma 2:n opiskelijamäärä on 1563. Talousarvion 2018 opiskelijamäärä on 1587.

Käytiin läpi Jouko Tevasaaren ja Juha Jokisen vastuualueiden työryhmät.

Jouko Tevasaaren johdolla työssäoppimista kehittää top-kehitystyöryhmä.

Juha Jokisen johdolla erityisopetusta kehittää Novidan erva-työryhmä ja opiskelijoiden ohjauspalveluita opo-työryhmä.

Käytiin läpi seminaarin 26.9.2017 ohjelmarunkoa.

Seminaarin aloitus lounaalla klo 11.30. Varsinainen ohjelma alkaa klo 12.15.

Seminaarin osallistuu uuden yhtymähallituksen lisäksi koulutuspäälliköt, tukipalvelut, apulaisrehtorit, lukion rehtori Hannu Lahti, talous- ja hallintojohtaja, vs. kuntayhtymäjohtaja Leena Suonkanta ja pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Seuraavassa joryssä jatketaan ohjelman suunnittelua.

Amken tiedotus Kouluterveyskyselystä
Ammattiin opiskelevista 83 prosenttia pitää koulunkäynnistä, mutta lukiolaisista yhtä myönteisiä on 72 prosenttia. Tieto on viime viikolla julkaistusta Kouluterveyskyselystä, jonka vastaajien joukossa ovat mm. ammatillisen koulutuksen ja lukion 1 ja 2 vuoden opiskelijat. Kysely toteutettiin maalis-toukokuussa 2017 eli samaan aikaan, kun kuntavaalien, reformin ja leikkausten ympärillä vellonut keskustelu ammatillisesta koulutuksesta oli kielteisimmillään.

Kouluterveyskyselyn tulos on myös samankaltainen kuin viime joulukuussa julkaistussa Oskun AMIS 2016 -tutkimuksessa. Sen mukaan jopa 94 prosenttia ammattiin opiskelevista kertoi olevansa ylpeitä opiskelemastaan alasta ja noin 90 prosenttia ammattiin opiskelevista kertoi uskovansa, että tulee pärjäämään elämässä hyvin.

AMKEn sivuilta löytyy infograafi, johon on koottu 2015-2016 julkaistuista opiskelijakyselyistä keskeisiä opiskelijoiden näkemyksiä opinnoistaan: http://www.amke.fi/media/grafiikka/mita_mielta_koulutuksesta.pdf

Kouluterveyskysely kertoo myös ammatillisen koulutuksen ja lukion opiskelijoiden terveyseroista.

Lisätietoja Kouluterveyskyselystä löytyy THL:n sivuilta https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia

Asiasta on uutisoitu myös AMKEn sivuilla: http://www.amke.fi/ajankohtaista/uutiset/uutinen/ammattiin-opiskelevat-pitavat-koulunkaynnista-muita-enemman.html

Kuntayhtymän puheenjohtajisto seuraavalle 4-vuotiskaudelle on valittu

Yhtymävaltuusto
pj Eija Maikola (kok), Uusikaupunki
vpj Sanna Vuolle (kesk), Loimaa
2. vpj Matti Kaurila (kok), Pöytyä

Yhtymähallitus
pj Tuomas Levomäki (kesk), Loimaa
vpj Olavi Suominen (kok), Loimaa

Tarkastuslautakunta
pj Marja Jalli (kesk), Koski Tl
vpj Virpi Ojala (kok), Huittinen


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Opintoalan kehittämissuunnitelman laadinta
Pedagoginen rehtori esitteli koulutuspäälliköille menetelmän, jolla he suunnittelevat opintoaloilleen kehittämissuunnitelman yhdessä henkilöstönsä kanssa. Osaamisen kehittämissuunnitelmissa tulisi vastata mm. seuraaviin kysymyksiin: mitä osaamista kehitetään, miten sitä kehitetään (konkreettinen osaamisen kehittämisen menetelmä), kuka kehittämisestä vastaa, missä aikataulussa kehittäminen tapahtuu, mitä resursseja osaamisen kehittäminen edellyttää sekä kuinka osaamisen kehittämistä seurataan ja arvioidaan. Osaamisen kehittämissuunnitelman tulisi rohkaista työntekijää menemään ns. mukavuusalueensa ulkopuolelle, harjoittelemaan uutta opittavaa asiaa. Kehittämissuunnitelmassa tulisi myös kuvata oppimisprosessi, jolloin kehittämissuunnitelmassa ei vain kuvata oppimisen tavoitteita, vaan myös miten tavoite saavutetaan.

Kehittämissuunnitelman laadinnan pitää pohjautua kuntayhtymän visioihin, arvoihin sekä asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Suunnitelman valmistuttua koulutuspäällikkö keskustelee siitä vastaavan apulaisrehtorin kanssa ja he yhdessä varmistavat onko suunnitelma toteuttamiskelpoinen ja minkälaisia resursseja siihen on mahdollista saada.

Osaamisen kehittämistä voisi ohjata 70-20-10 –sääntö, jonka mukaan 10 % osaamisen kehittämisestä tapahtuu ulkoa ostetun koulutuksen avulla, 20 % sisäisen koulutuksen ja osaamisen jakamisen avulla ja 70 % työssä oppien.

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit sekä koulutuspäälliköt

Laki kieltää koulutuskorvaukset koulutussopimuksissa
Työelämällä on merkittävä rooli ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Työelämän edustajat osallistuvat tutkintojen ja koulutusten kehittämiseen. Lisäksi osa koulutuksesta ja opiskelijoiden arvioinnista tapahtuu työpaikoilla. Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ei muuta näitä periaatteita, jotka ovat olleet voimassa 1990-luvun alusta.

Vuoden 2018 alusta voimaan tuleva laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) kieltää koulutuskorvausten maksamisen koulutussopimuksesta. Oppisopimuskoulutuksessa niitä voidaan maksaa jatkossakin, mikäli koulutuksesta aiheutuu työnantajalle kustannuksia. Asiasta säädetään uuden lain 73 pykälän 3 momentissa.

Poikkeuksen muodostaa vaativaan erityiseen tukeen oikeutetun opiskelijan koulutussopimus, jonka osalta koulutuksen järjestäjä ja koulutussopimustyöpaikka voivat sopia koulutuskorvauksesta. Koulutuksen järjestäjä voi saada järjestämislupaansa vaativan erityisen tuen tehtävän, jonka puitteissa järjestetään koulutusta opiskelijoille, joilla on vaikeuta oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. Tällöin korvauksella katetaan esimerkiksi opiskelijan fyysisestä vammasta aiheutuvista järjestelyistä aiheutuvia kustannuksia

Laki kieltää koulutuskorvausten maksamisen yksiselitteisesti, joten niihin ei voi käyttää ammatilliseen koulutukseen myönnettävää valtionosuusrahoitusta. Oppisopimuskoulutuksen osalta tilanne ei muutu.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät ovat maksaneet työssäoppimisen korvauksia lähinnä sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta. Opetushallituksen keräämien tietojen mukaan korvaukset ovat olleet noin 5,5 miljoonaa euroa vuosittain. Muilla aloilla työssäoppimisen korvausten maksaminen on ollut harvinaista.

Merkittävimmät muutokset 1.1.2018 alkaen ovat seuraavat:

Koulutussopimus korvaa nykyisen ammatilliseen peruskoulutukseen liittyvän työssäoppimisen. Koulutussopimus tarjoaa työnantajalle mahdollisuuden tutustua mahdollisiin tuleviin työntekijöihin ja myös tehdä itsestään mielenkiintoisen työnantajan ammattiin pian valmistuvien parissa.

Opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Koulutussopimus on tavoitteellista ja ohjattua oppimista työpaikoilla. Vastuu ohjauksesta jakautuu koulutuksen järjestäjälle ja työpaikalle, joka nimeää vastuullisen työpaikkaohjaajan.

Oppisopimuskoulutus joustavoituu, kun sitä voidaan työnantajan ja opiskelijoiden tarpeiden mukaisesti yhdistää oppilaitoksessa opiskelemiseen. Lisäksi työnantajat voivat hyödyntää oppisopimusta nykyisen henkilöstönsä lisäkouluttamisessa tai uuden henkilöstön rekrytoimisessa.

Ensi vuoden alusta opiskelija voi nykyistä helpommin siirtyä oppilaitoksesta tai koulutussopimuksesta oppisopimuskoulutukseen ja tarvittaessa takaisin palkattomaan opetukseen. Oppisopimuksen kestolle ei tule minimikestoa ja sitä on mahdollista käyttää esimerkiksi kesätöiden opinnollistamisessa.

Opiskelijan osaamisen arviointiin jatkossa osallistuvat koulutuksen järjestäjän ja työelämän edustajat. Nykyisin näyttötutkintoja arvioidaan kolmikantaisesti ja mukana ovat työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustaja. Opiskelija osoittaa osaamisensa käytännön työtehtävien yhteydessä näytöllä, joka järjestetään työpaikalla tai perustellusta syystä muussa ympäristössä.

Ammatillisen koulutuksen säädökset: http://minedu.fi/ammatillisen-koulutuksen-lainsaadanto

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit.


Päälliköt tiedottavat

Novidan tulityösuunnitelma
Novidalle on laadittu kaikki toimipaikat kattava tulityösuunnitelma. Sisältöä tiivistettynä:

  • Tulityöt on tehtävä vakituisella tulityöpaikalla aina, kun se on mahdollista.
  • Tilapäisellä tulityöpaikalla tulityötä saa tehdä vain henkilö, jolla on voimassa oleva tulityökortti. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina kirjallista tulityölupaa.
  • Oppilaitoksen alueella kiinteistön korjaukseen ja ylläpitoon liittyvät tulityöluvat myöntää kiinteistöpäällikkö Rauno Merta. Hänen varahenkilöinään toimivat tarvittaessa Liedossa Pertti Hirvonen, Loimaalla Kari Valtanen ja Uudessakaupungissa kiinteistönhoitajat Jussi Koski ja Juha Peura.
  • Opetustoimintaan liittyvät tulityöluvat myöntävät tulitöitä teettävät opettajat. Ulkopuolisilla työmailla tulityöluvan myöntää työmaan turvallisuudesta vastaava opettaja, työmaan vastaava mestari tai kiinteistön omistaja.

Tulityösuunnitelma löytyy intrasta.

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Rauno Merta puh. 044 723 0125


 Yleisiä tiedotteita

Käyntikortit
Jos tarvitset uusia käyntikortteja, tilaa ne tästä. Kortit lähtevät painoon syyskuun lopussa, joten toimi pian.

Yhtymävaltuuston 14.9.2017 kokouksen pöytäkirja
Yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa kokouslistat Koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymävaltuuston pöytäkirjat ja esityslistat. Lisätietoja antaa vs. kuntayhtymäjohtaja puh. 040 9001 279.

Digiviikko opetuksessa
Järjestettävät koulutukset:

Simppeli verkkokurssiohjelma
Simppeli on nimensä mukaisesti hyvin yksinkertainen ohjelma, jolla voit luoda verkkokurssin.
Miten sinä voisit hyödyntää opetuksessasi Simppeliä?
Haluaisitko luopua paperilapuista ja kalvoista?
Simppelillä voit helposti tehdä verkkoon kurssin, jonka opiskelijat voivat suorittaa vaikka kotitehtävänä omalla ajallaan tai itsenäisesti tietokoneen ääressä.
Simppelillä voit helposti ja nopeasti tehdä kokonaisen kurssin, osia siitä, yksittäisen tehtävän, kokeen tai vaikka työssäoppimisen päiväkirjan.
Simppeliin ei tarvitse erikseen rekisteröityä, ei muistella monimutkaisia salasanoja, vain sähköpostiosoitteesi riittää.
Opiskelijoiden vastaukset tulevat sinun sähköpostiisi, joten niiden tarkastaminen on sinulle vaivatonta.
Käy kokeilemassa http://simppeli.novida.fi/

Kouluttajat Petri Hakanen, petri.hakanen@novida.fi puh. 040 900 1584 tai Paula Kairinen, paula.kairinen@novida.fi puh. 044 090 1324.

Office365: ClassNotebook
Luokan OneNote-muistikirja -sovelluksella opettaja pystyy nopeasti määrittämään henkilökohtaisen työtilan jokaiselle opiskelijalle, sisältökirjaston oppimateriaalin jakamista varten sekä yhteistyötilan oppitunteja ja opiskelutehtäviä varten. Kaikki tämä voidaan sisällyttää yhteen muistikirjaan.
Kun opetuksessa on käytössä luokan OneNote-muistikirjat, opettajat voivat kätevästi lisätä oppilaita jaettuun muistikirjaan ja samalla toteuttaa eriyttävää opetusta, jakaa aineistoa sekä luoda digitaalisia yhteistyötiloja. Kun oppilaat työskentelevät yhdessä, opettaja pystyy antamaan palautetta reaaliaikaisesti.

Koulutusajankohdat: ma 18.9. 14.15-16, ti 19.9. 12.15-16.00

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

Office365: Forms
Microsoft Formsin avulla voit luoda kyselyitä, kokeita ja äänestyksiä sekä tarkastella saapuvia tuloksia helposti. Kun olet luonut kokeen tai lomakkeen, voit kutsua käyttäjiä vastaamaan siihen missä tahansa selaimessa ja jopa mobiililaitteissa. Kun vastaukset on lähetetty, voit sovelluksen sisäisten analytiikkaominaisuuksien avulla arvioida tuloksia. Lomakkeen tiedot, esimerkiksi koetulokset, voidaan helposti tuoda Exceliin lisäanalyysia tai arvostelua varten.

Koulutusajankohdat: ke 20.9. klo 14.15-16, ke 27.9. klo 14.15-16.00

Kouluttaja Eija Parikka, eija.parikka@novida.fi, puh. 044 090 1222

3D-tulostus ja 3D-suunnittelu
Liedon ja Loimaan toimipaikoissa kouluttaja Ari Hietala ari.hietala@novida.fi puh. 044 761 6045
Uudenkaupungin toimipaikka kouluttaja Marko Kivistö marko.kivisto@novida.fi puh. 044 700 0012

Sovi ajankohta kouluttajan kanssa.

Lisätietoja antaa Juha Skyttälä juha.skyttala@novida.fi tai Petri Lähde petri.lahde@novida.fi

DigiRoihun koulutukset
Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien syksyn tarjontaa löytyy alta:

Syksy 2017
VisuVal – opetuksen visualisointi valmentavalla otteella (uusittu!)
Verkon avoimet palvelut oppitunnilla (10.10. ja 12.10.)
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä  (14.11.)
OneNote Class Notebook (16.11.)


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Vakka-Suomen opot, kuraattorit ja erityisopettajat kävivät Uudenkaupungin toimipaikassa tutustumassa oppilaitokseen.