Kuntayhtymän johto tiedottaa

Psykologi- ja kuraattoripalvelut 50 000 uudelle opiskelijalle
OKM on sivuillaan tiedottanut, että oikeus oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisiin psykologi- ja kuraattoripalveluihin laajennetaan koskemaan kaikkia ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä valmentavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Palveluiden laajentamiseen panostetaan 5,6 miljoonaa euroa. Muutoksen myötä palveluiden piiriin pääsee noin 50 000 uutta opiskelijaa. Hallitus antoi eduskunnalle 19.9. esityksen oppilas- ja opiskeluhuoltolain muuttamisesta.

Muutoksen taustalla on eduskunnan kesäkuussa hyväksymä uusi laki ammatillisesta koulutuksesta, joka tulee voimaan vuoden 2018 alussa. Ammatillista koulutusta koskevat säädökset kootaan yhteen lakiin ja osa työvoimakoulutuksesta siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle. Osaamisen arvioinnissa siirrytään yhteen näyttöön perustuvaan ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomaan tapaan suorittaa ammatillinen tutkinto. Raja-aitojen poistuessa psykologi- ja kuraattoripalveluiden piirissä olevien opiskelijoiden joukkoa laajennetaan.

Johtoryhmässä käsiteltyjä asioita 22.9.2017
Viimeisteltiin tuloskorttia ja toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2018.

Hankkeista:

 • Jättäydytään pois OpsoDiili-jatkohankkeesta verkostokumppanina, sen sijaan haetaan rahoitusta oppisopimuksen kehittämisen toimintaan yhdessä muiden toimijoiden, kuten Rasekon ja Sskky:n kanssa.
 • Parhaillaan on tekeillä Live-Lisää vetovoimaa –hankesuunnitelma. Hanke on Teknologia-alojen kehittämistä. Mukana Varsinais-Suomen oppilaitokset.  Budjetti on 84 500 euroa Lskky:n osalta. Hankkeen rahoittaa ESR.
 • Pore-hankkeen yhteishaku syyskuun lopulla. Hankkeeseen palkattaisiin työelämäagentteja, jotka tekisivät yhteistyötä yrityksen ja oppilaitoksen välillä. Yksi projektihenkilö Valmetille ja toinen kaikkiin muihin yrityksiin Uudessakaupungissa. Ja Loimaalle palkattaisiin yksi työelämäagentti.
 • Anne Mähönen ja Mari Laihonen osallistuivat 22.9.2017 Kiertotalous tutuksi -hankkeen tiimoilta Työpajaan Helsingissä.
 • Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi Loimaalla –hankkeelle saatiin avustusta 50 000 euroa. Tästä tarkempi selostus rehtoritiedotuksissa.

Muita asioita:

 • Uudenkaupungin toimipaikan hyvinvointiviikko viikolla 40.  Hyvinvointityöryhmät tulossa  päätettäväksi.
 • Seminaari luottamushenkilöille 26.9.2017; viimeisteltiin ohjelma.

Lisätietoja vs. kuntayhtymäjohtaja Leena Suonkanta, puh. 0409001279.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi Loimaalla -hanke
Saimme myönteisen päätöksen OKM:n rahoittamana Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi Loimaalla -hankkeelle. Hankkeen koordinaattorina toimii Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö. Hankkeen ohjausryhmässä puheenjohtajana toimii Evankelisen kansanopiston rehtori Tuomas Lankinen, sihteerinä Kimmo Vanha-Juhe ja Novidasta Petri Lähde sekä Anne Mähönen.  Rahoitusta hanke sai 50 000 €, jonka lisäksi siinä on 10 %:n omavastuuosuus. Hanke on kaksivuotinen.

Novidan toimija hankkeessa tulee olemaan opinto-ohjaaja Tiina Mattila. Työ koostuu koulutuspolkujen ja tutustumisten järjestämisestä toiselle asteelle sekä yhteisöllisten päivien järjestämisestä yhteistyössä Novidan Liikettä niveliin –hankkeen kanssa.

Lisätietoa asiasta antavat pedagoginen rehtori Petri Lähde ja laatupäällikkö Anne Mähönen

Seitsemän veljestä –teatteriesitys 2.2.2018
Henkilökunnan tyhy-toimintana on varattu 70:lle nopeimmalle lippu Seitsemän veljestä – teatterinäytökseen 2.2.2018 Turun kaupunginteatteriin. Ilmoittaudu tästä.

Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Ammatillisen koulutuksen toiminta- ja rahoituslainsäädäntö uudistuu vuoden 2018 alusta lukien. Uudistunut lainsäädäntö ja uusi rahoitusmalli muuttavat ammatillisen koulutuksen tiedonkeruita ja tietotarpeita. 

Opetushallitus on tiedottanut asiasta seuraavaa:

 Tiedonkeruun rakenne

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisesti ilmoitettavat kustannukset ja tulot

 • Yksi lomake koulutuksen järjestäjäkohtaisesti (Liitteenä lomake 1).
 • Yhteisiä kustannuksia ei jyvitetä/vyörytetä opetuskustannuksiin järjestäjän toimesta.
 • Kustannuksiin ei sisällytetä erillisillä valtionavustuksilla rahoitettavien hankkeiden kustannuksia
  • Koulutuksen järjestäjän yhteiset kustannukset; majoitus, opiskelijaruokailu, oppisopimuskoulutuksessa maksettavat opintososiaaliset edut, omien tilojen ylläpitokustannukset, vuokrat ja koulutuksen järjestäjän muut yhteiset kustannukset. Kustannukset jaotellaan henkilöstö- ja muihin menoihin sekä poistoihin.
  • Oppisopimuskoulutuksessa kysytään erikseen työnantajalle maksetut koulutuskorvaukset
  • Koulutuksen järjestäjän muun kuin valtionosuudella rahoitettavan toiminnan menot ja tulot
  • Arvonlisäverot
  • Investoinnit
  • Koulutuksen järjestäjän/ylläpitäjän tasetiedot kirjanpitolain tasekaavan mukaan
  • tasetiedot kysytään, kun koulutus on järjestäjän/ylläpitäjän päätoimiala

Opetuksen kustannukset ja tulot

 • Seurantaryhmäkohtaiset lomakkeet (lomakemalli)
 • Opetuskustannusten ja tulojen seurantatasot (lomakemalli)
 • Opetustoiminnan kustannukset ilmoitetaan erikseen
  • ”oppilaitosmuotoinen” ammatillinen koulutus
  • oppisopimuskoulutus
  • vankilaopetus

Kustannukset jaotellaan henkilöstö- ja muihin menoihin sekä poistoihin. Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

 • Kustannuksiin ei sisällytetä erillisillä valtionavustuksilla rahoitettavien hankkeiden opetustoiminnan kustannuksia.
 • Valtionosuustoimintaan kohdistuvissa tuloissa ilmoitetaan opiskelijoilta perittävät maksut, työnantajilta henkilöstökoulutuksena järjestettävästä koulutuksesta perittävät maksut sekä muut tulot. Tulot ilmoitetaan arvonlisäverottomina.

Vuoden 2017 kustannukset ja tulotiedot tullaan kysymään järjestäjiltä vuoden 2017 ns. vanhan tiedonkeruujärjestelmän mukaisesti maaliskuussa 2018. Vuoden 2017 kustannusten tiedonkeruusta annetaan erilliset ohjeet. Kyselyn lomakkeiden tietosisältö on pääsääntöisesti sama kuin vuoden 2016 kustannustiedon keruussa.


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 26.9.2017 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Loimaan lukion opettajia Saksassa Art and Space in the City Erasmus+ -hankkeen kolmipäiväisessä kokouksessa viikon 37 lopussa.

Uudenkaupungin liiketalouden opiskelijat kävivät yritysvierailulla Kustavissa.

Kustavin Merineule valmistaa neuleita, joissa on mahdollisimman paljon luonnonmateriaaleja.

Ryhmä kävi tutustumassa myös idylliseen Vartsalan Vanhaan Kouluun, jossa on myynnissä mm. omassa kynttiläpajassa valmistettuja kynttilöitä.