Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

KVTES 2017 allekirjoitettu
Sopijaosapuolet ovat allekirjoittaneet Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen joka on voimassa 1.2.2017-31.1.2018. Keskeisiä muutoksia ovat viikkotyöajan pidentyminen 30 minuutilla ja lomarahojen vähentäminen 30 %:lla. Kilpailukykysopimus alentaa kunnallisten työnantajien työvoimakustannuksia, mutta vaikutukset kuntatalouteen ovat lyhyellä aikavälillä kiristäviä. Sopimuksen mukaan kaikkien työnantajien sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä. Lisätietoja antaa palkkasihteeri Päivi Kankare puh. 0440 901317

Ammatillisen koulutuksen reformi
OKM:n asettama seurantaryhmä käsitteli reformin lakiluonnosta 17.10. kokouksessa. Hallituksen esitysluonnoksen laajuus on 188 sivua ja se on ollut myös sivistyspoliittisen ministerityöryhmän käsittelyssä ja hallituspuolueet jatkavat esityksen käsittelyä. Seurantaryhmä on suhtautunut kriittisesti luonnokseen. Esimerkiksi rahoituspykälät ovat vielä auki. Hallituksen esitys annetaan helmikuussa 2017 eduskunnalle. Lakiluonnos tulee lausunnolle lokakuun lopussa ja lausuntoaikaa on kuusi viikkoa.  Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450

Ammatillisen koulutuksen yhtiöittäminen
Osana ammatillisen koulutuksen reformia on hallituspuolueiden kesken keskusteltu myös ammatillisen koulutuksen järjestämismuodon yhtiöittämisestä. Hallituspuolueilla ei ole asiasta selkeätä yhteistä näkemystä, ja todennäköisesti reformi ei tule edellyttämään yhtiömuotoista koulutuksen järjestäjää.

Opiskelijahuolto ja sote -uudistus
Hallituksen lakiluonnoksessa sote- ja maakuntalaiksi esitetään oppilas- ja opiskelijahuollon vastuun jakamista koulutuksen järjestäjän, kunnan ja maakunnan kesken. Kouluterveydenhuolto, psykologit ja kuraattorit siirtyisivät maakunnan vastuulle ja muu yhteisöllinen oppilashuolto jäisi kunnille ja koulutuksen järjestäjille.

Varsinais-Suomi menetti 2008-2015 noin 20 000 työpaikkaa
V-S menetti vajaassa kymmenessä vuodessa maakunnista eniten työpaikkoja, lähes 11 % , kun menetykset muissa maakunnissa olivat noin 4 % – 7 % tasoa. Työpaikkojen määrä on nyt lähtenyt V-S:ssa kasvuun ja mm. Turun telakan työntekijöiden määrä tulee kolminkertaistumaan. Uudenkaupungin autotehdas tulee työllistämään enemmän kuin koskaan. Työvoiman liikkuvuus tulee korostumaan samoin kuin hallittu asuntopolitiikka.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Lomarahojen vähentämisen vaikutus KVTES:ssä ja TS:ssä

Kilpailukykysopimuksessa sovitusta lomarahojen vähentämisestä 30 prosentilla nykyisestä tasosta lomanmääräytymisvuosien 2016–2017, 2017–2018 ja 2018–2019 osalta on sovittu erillisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Sen mukaan lomaraha maksetaan 30 prosentilla alennettuna 1.2.2017–30.9.2019 välisellä ajanjaksolla.

Lomanmääräytymisvuosien lomarahaprosentit

KVTES
2014–2016
(–31.1.2017)
LMV
2016–2017
(1.2.2017–) 
LMV
2017–2018 
LMV
2018–2019
1.6 %4,2 %4,2 %4,2 %
2.5 %3,5 %3,5 %3,5 %
3.4 %2,8 %2,8 %2,8%

 

Erillinen virka- ja työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017. Tämän vuoksi, mikäli palvelussuhde päättyy 31.1.2017 mennessä vuosilomaetuudet määräytyvät 31.1.2017 voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten mukaan. Lomarahaa ei vähennetä.

Työaikoja koskevat KVTES:n ja TS:n sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2017 lukien

KVTES:n ja TS:n työaikaluvun yleistyöaikaa, toimistotyöaikaa, jaksotyöaikaa sekä 37 t työaikaa koskeva kilpailukykysopimuksen mukainen ratkaisu on toteutettu pidentämällä säännöllistä työaikaa 30 minuuttia viikossa. Muutoksen yhteydessä myös arkipyhälyhennyksen pituutta on kunkin työaikamuodon kohdalla muutettu. Myös ylityörajoja on muutettu. Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan sopimusten yksityiskohtiin:

KVTES: www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2016/Sivut/04-16-kvtes.aspx

TS: www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2016/Sivut/08-16-ts.aspx

OVTES:n muutokset kiky-sopimuksen johdosta 

Työaika pidentyy keskimäärin 24 tunnilla. Työajan pidennys on kohdennettu kaikille opettajaryhmille tasapuolisesti osa-aikaisuus ja palvelussuhteen pituus huomioiden. Työajan pidennys kohdistuu muuhun kuin opetustyöhön.

Sopimuskaudella ei tehdä palkantarkistuksia. KT:n kotisivuilta löytyvät palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien ovat voimassa sopimuskauden loppuun 31.1.2018 asti.

Kilpailukykysopimuksen mukainen lomarahan vähentäminen 30 prosentilla koskee niitä OVTES:n piirissä olevia, joilla on oikeus lomarahaan.

Rehtorin (3 §), apulaisrehtorin ja aikuiskoulutusjohtajan (4 §) sekä opinto-ohjaajan (6 §) kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys toteutuu KVTES:n toimistotyöajan pidentymisen kautta. KVTES:n säännöllinen viikkotyöaika (KVTES LUKU III 8 §) pidentyy 36 tuntiin 45 minuuttiin 1.2.2017 lukien.

Linkki: www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/yleiskirjeet/2016/Sivut/10-16-ovtes.aspx


Päällikköt tiedottavat

Talouspäällikkö tiedottaa:

duck1 duck2 duck3

 UUSI LINTULAJI BONGATTU UUDESSAKAUPUNGISSA

Uudenkaupungin toimipaikan opiskelijaravintolaan lehahti viikolla 41 uusi lintulaji. Ravintolan leipätiskille laskeutuivat Daaliaksi ja Taaviksi nimetyt Foodduck (Anas Ateriensis) -lintulajiin kuuluvat leviteannostelijat. Daalia ja Taavi annostelevat automaattisesti levitteen leivälle. Annostelijat ovat helppokäyttöisiä, erittäin hygieenisiä, vähentävät levitehävikkiä ja jätteiden määrää. Daalia ja Taavi ovat saaneet opiskelijoilta uteliaan ja innostuneen vastaanoton. Sympaattisina lintuina he ovat luoneet myös hymyn monen opiskelijan huulille.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan aloittavatko Daalia ja Taavi pesänrakennuspuuhat keväällä. Lisätietoja ankkapariskunnasta saa heidän keinoemoltaan Eija Pitkäseltä.


Hankkeet

Lisää tukea tutkinnon suorittamiseen ja työelämään siirtymiseen-hanke jatkaa erityisopetuksen käytäntöjen kehittämistä siten, että tukea tarvitsevien tunnistaminen tapahtuisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hankkeen tavoitteena on tukea opetus- ja ohjaushenkilöstöä tuen tarpeessa olevien tunnistamisessa ja yksilöllisessä ohjaamisessa. Hankkeen aikana kehitetään keinoja, joilla erityisopetusvastaavien (Ervat) toimintaa voidaan edelleen vahvistaa yhteistyössä alan opettajien kanssa. ERVA-koordinaattorin roolia ja vastuuta kehitetään ja selkeytetään siten, että Erva-koordinaattori toimii ammatillisten- ja yhteisten aineiden opettajien tukena erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistamisessa ja tarvittavien tukitoimien suunnittelussa. Lisäksi Erva-koordinaattori järjestää koulutus- ja ohjaustilaisuuksia opetushenkilöstölle. Hankkeen kesto 16.12.2015-31.12.2016.  Lisätietoja Nina Routi.

ProVakka-hankkeen tavoitteena on prosessiteollisuuden koulutuksen laadun ja vetovoimaisuuden parantaminen kehittämällä uusia toimintatapoja koulutuksen järjestäjien ja yritysten yhteistyölle. Tavoitteena oppilaitoksessa toteutettavan ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen tavoitteellinen, suunnitelmallinen vuorottelu ja joustavien opintopolkujen toteutuminen. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää monipuolisesti tutkintojärjestelmää, tutkijojen laaja-alaisuutta, tutkinnonosia muista tutkinnoista sekä toteuttaa koulutuksen järjestäjän omia paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia. Hankkeen kesto 16.12.2015-31.12.2016. Lisätietoja Mari Laihonen.

Puoti-hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista, nykyistä toiminnallisempaa ja konkreettisempaa työelämäyhteistyötä ja yrittäjyyskasvatusmallia, josta hyötyisivät sekä yritykset että yritysten tulevat työntekijät eli opiskelijat. Novidan Puodin tavoitteena on toimia perinteisestä työsalista poiketen tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Lisäksi Puoti-hankkeen tavoitteena on perustaa oppilaitoksen tiloihin konkreettinen kauppaliike, jossa myydään oppilaitoksen omia tuotteita, yhteistyöyritysten tuotteita, yhteistyöyritysten outlet-tuotteita sekä osuuskunta Makuvakan tuotteita. Puodin yhteyteen avataan pienimuotoinen kahvila ja mahdollisesti oppikirjakierrätystä. Lisäksi tavoitteena on perustaa verkkokauppa em. tuotteiden markkinointia ja myyntiä varten. Hankkeen kesto 1.4.2016-kevät 2017.  Lisätietoja Hanna Pyhäranta.

3D käyttöön!-hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten 3D-tietämystä ja -osaamista ja rakentaa verkosto, joka yhdessä oppien nostaa 3D-osaamista seutukunnassa. Hanke edistää 3D-tulostusta hyödyntävien yritysten perustamista ja olemassa olevien yritysten kiinnostuksen heräämistä 3D-mallinnukseen sekä parantaa siten erityisesti pienten yritysten kilpailukykyä seutukunnassa. Hankkeen aikana tehdään selvitys yritysten mallinnus- ja tulostustarpeista. Hankkeen aikana toteutetaan mm. työpajoja ja tiedotustilaisuuksia, joiden tavoitteena on käytännön tasolla lisätä 3D-tulostusta koskevaa osaamista. Hankkeen kesto 1.6.2016-31.8.2018.  Lisätietoja Marko Kivistö.


Yleisiä tiedotteita

Digihankkeet Novidassa
DigiTyökalut työpajat

DigiTyökalut-hankkeen työpajaohjelmaa on tarjolla kolmella eri paikkakunnalla koko syksyn ajan työpajakalenterin mukaisesti. Työpajoissa perehdytään tämän päivän digityökalujen käyttöön opetuksessa. Tulevia työpajateemoja ovat Facebook ja Blogger.

Teemoitetut työpajat ovat iltapäivisin, mutta aamupäivisin on myös mahdollista saada digitukea nonstopina. Jos jokin opetuksessa käyttämäsi digityökalu esim. Moodlen tentti ei ota toimiakseen tai Office 365 on yhtä pilveä, tule ratkaisemaan ongelma digituessa. Katso työpajakalenterista paikkakunnat ja päivät, milloin työpajat ja digituki ovat toimipaikassasi. Kiinnostuitko? Seuraile blogia osoitteessa digityokalut.blogspot.fi. Ilmoittautumiset digitukeen tai työpajoihin jarkko.kantola(at)novida.fi tai p. 040 900 1343.

Digituen päivystyspaikat:
Lieto, opettajien työhuone (Opintie 1)
Loimaa, Turuntien opettajien huone (Turuntie 31)
Uusikaupunki, B-talon opettajien huone 2. krs. (Liljalaaksonkatu 23)

DigiTyökalut työpajakalenteri syksylle 2016
Facebook
Blogger

DigiRoihun koulutukset

Turun lähellä asuvilla/töissä käyvillä on mahdollisuus osallistua DigiRoihu-hankkeen tarjoamiin koulutuksiin TOP-keskuksessa Turussa. DigiRoihun koulutuksien syksyn tarjotinta on alla:

Blogi opetuksessa 27.10.2016
Webinaarisarja etä- ja verkko-opetuksesta 14.10.-1.12.2016
iPad opetuksen ja oppimisen välineenä 29.11.2016
Pelillisiä oppimisympäristöjä verkossa 8.-10.11.2016
OneNote Class Notebook 24.11.2016
Simulaatiokouluttajan pedagogiset taidot yleinen 25.11.2016

Lisätietoja Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343.


YHTYMÄHALLITUKSEN 25.10.2016 KOKOUKSEN ESITYSLISTA

Yhtymähallituksen kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa Novidan intranetissä kohdassa (kokouslistat) Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

img_4208

Kiinteistöpäällikkö Rauno Merta ihastelee kuntayhtymän komeaa mäntymetsää.

img_4211

Kuntayhtymän metsiä hoidetaan ammattitaitoisesti ja puuta korjataan säännöllisesti. Kuva on viime viikon puunkorjuusta.

img_4217

Päätehakkuussa eli uudistushakkuussa vanha puusto poistetaan kokonaan ja metsä uudistetaan istutuksilla. Avohakkuu on yksi päätehakkuun laji ja sillä estetään tuholaisten, kuten kirjanpainajan, pesiytyminen kuntayhtymän metsiin. Kuntayhtymäjohtaja tutustuu hakkuualueeseen.

img_4219

Noin kolme vuotta sitten suoritetun avohakkuun jälkeen istutettu taimikko kasvaa hienosti kuntayhtymän metsässä.

 

wp_20161013_005

Ammatillisen koulutuksen edustajia Unkarista, Sloveniasta ja Espanjasta vieraili Loimaan lukion kutsumana myös Novidassa. Vieraat ovat kiinnostuneita kansainvälisestä opiskelijavaihdosta Novidan kanssa. Kuvassa myös apulaisrehtori Tevasaari, lukion rehtori Lahti ja Novidan kv-koordinaattori Mikkilä.

t9_kilpailut-turuntie2 t9_kilpailut-turuntie

Taitaja9-kilpailut on saatu Loimaalla päätökseen. Kolmen viikon aikana (26.9.-13.10) Turuntien, Hämeentien ja Myllykyläntien toimipisteissä vieraili yli 400
9. -luokkalaista ja kolmen hengen T9-kilpailujoukkueita oli 65.

wp_20161010_017 wp_20161010_001

Luonnonvara-alan opiskelijat tutustuvat opettaja Virpi Loivarinteen kanssa ns. robottinavettaan. Varsinais-suomalaisella nykyaikaisella maitotilalla lypsämisen suorittavat täysautomaattiset robotit. Kahden robotin järjestelmä vaatii miljoonien investoinnit.

vanhusten-viikko

Vanhustyön osaamisalan lähihoitajat olivat ulkoiluttamassa vanhusten viikolla Kyrön Kotikarpalon palvelukeskuksen asukkaita. Ulkoilun ohessa kävimme apteekkiasioilla, kaupassa sekä lisäksi kiersimme Kyrön kuntolaatikon kautta. Heittelimme hernepussia pesuvatiin ja muistia virkistettiin arvoituksilla samalla kun nautimme terassilla ulkoilmasta. Asukkaat piristyivät silmin nähden ja päivästä jäi opiskelijoillekin hyvä mieli.  Ulkoilemassa opiskelijat Jenna Ruohola, Janina Tolvanen ja Leena Hermas sekä opettaja Katariina Salonen.