Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Varhaisen tuen toimintamalli
Kuntayhtymäjohtaja on hyväksynyt työsuojelutoimikunnan esityksen, kuntayhtymän varhaisen tuen toimintamalliksi. Toimintamalli on saatettu sähköpostilla koko henkilökunnan tiedoksi ja luettavaksi. Lisätietoja antaa työsuojelupäällikkö puh. 040 900 1295, työsuojelutoimikunta ja kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhteistyötoimikunta
Käsitteli viime viikon tiistaina kuntayhtymän ehdotuksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaksi 2019 sekä ehdotuksen vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 sekä yhteistyötoimikunnan jäsenet.

Lyhyen aikavälin osaamistarpeet
Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus sisältää ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden työmarkkinatilanteen nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Uusin katsaus perustuu elo-syyskuussa 2018 tuotettuihin arvioihin, joita ELY-keskukset ja alueiden koulutuksen tarjoajat ovat tarkentaneet lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ennakoinnin näkökulmasta. Opetushallitus on koonnut näkemykset raportiksi yhteistyössä KEHA-keskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Raportit on luettavissa tästä: Oph:n raportti ja Työ- ja elinkeinoministeriön raportti.. Raporttiin on koottu myös toimialakohtaisia kehittämishaasteita.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Etukäteistietoa tilinpäätökseen 2018 valmistautumisesta ja sen laadinnassa avustamisesta
Reskontrat suljetaan keskiviikkona 16.1.2019 klo 10.00, jonka jälkeen laskujen kirjaaminen vuodelle 2018 ei enää onnistu. Tästä syystä laskut tulee kuitata vastaanotetuksi/hyväksytyksi, vaikka eräpäivä olisi myöhempi kuin 16.1.2019. Tässä ei siis saa tuijottaa eräpäivää vaan kaikki viime vuodelle kuuluvat laskut on käsiteltävä heti.

  1. Varastolaskutukset/asiakaslaskutukset (= osastojen töiden myyntilaskut) tehtävä viimeis-tään11.1.2019
  2. Sisäiset laskut; kaikki tilinpäätösvuodelle 2018 kuuluvat sisäiset erät laskutettava 11.1.2018 mennessä ja toimitettava tiedot taloustoimistoon
  3. Työelämäpalvelut: vuokramenokohdistukset, samoin kuin muutkin tuloutukset aloille on tehtävä 11.1.2019 mennessä. Samoin työelämäpalveluiden ja osakeyhtiön väliset ulkoiset laskut.
  4. Mikäli tiedossa on jokin vuodelle 2018 kuuluva menoerä, josta ei kuitenkaan ole tullut laskua reskontrien sulkemiseen mennessä, pitää asiasta toimittaa tarkka tieto taloustoimistoon, jotta asia saadaan kirjattua ns. menojäämänä oikealle vuodelle => tuloista samaten tiedot mm. hankkeiden ym. osalta.

Tilinpäätöskäsittelyt yhtymähallituksessa: 26.2.2019 tilinpäätöksen ensimmäinen käsittely (alustavat tiedot) yhtymähallituksessa ja 26.3.2019 tilinpäätöksen hyväksyminen yhtymähallituksessa. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Koulutussuunnitelma vuodelle 2019 ja korvauksen hakeminen
Laki koulutuksen korvaamisesta on vuodesta 2014 lähtien mahdollistanut korvauksen hakemisen koulutussuunnitelman mukaisiin koulutuksiin työttömyysvakuutusrahastolta. Vuoden 2019 henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaan vuoden 2019 koulutusteemamme tulevat (yh 27.11.2019) olemaan:

Opetus- ja koulutushenkilöstö
– ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämät perehdyttämiskoulutukset
– työelämätuntemus
– pedagoginen osaaminen, mm. verkkopedagogiikka ja digitalisointi
– tietotekninen osaaminen- pedagogisten muutosten johtaminen
– osaamisperusteinen ohjaaminen ja arviointi (opettajat)
– erityisopetuksen toteutus
– taloudellinen ajattelu ja sisäinen yrittäjyys
– robotiikka
– viestintä

Tukipalvelu- ja hallintohenkilöstö
– atk-ohjelmistot ja tietotekniikka, käyttöjärjestelmät, digitalisaatio
– osaamisen ja ammattitaidon päivittäminen, ajankohtaispäivät
– asiakaspalvelutaidot
– taloudellinen ajattelu ja sisäinen yrittäjyys
– ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät koulutukset
– viestintä

Johtohenkilöstö
– muutosjohtaminen
– resurssijohtaminen, taloudellinen ajattelu ja sisäinen yrittäjyys
– ammatillisen koulutuksen rakenne- ja rahoituslaki
– yritys- ja elinkeinoelämän tuntemus
– ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät koulutukset
– viestintä

Henkilökuntaa oheistetaan WebTallennuksessa koulutukseen anoessaan valitsemaan:
Keskeytykset, Muut poissaolot, Palkalliset. tämän jälkeen haetaan omat tiedot Työn edellyttämä koulutus. Tämän jälkeen valitse Poissaolon syy. Poissaolon syy on joko 0051 Johtamis- ja esimieskoulutus/-valmennus, jos koulutussuunnitelman mukaista tai 0055 Osaamisen kehittäminen, jos koulutussuunnitelman mukaista 0551 Koulutus (tämä kohta valitaan, mikäli koulutus ei ole edellä mainittuja.

Työnantaja voi saada koulutuskorvausta koulutuspäivästä, joka on kestänyt vähintään 6 tuntia. Maksimissaan koulutuskorvausta voi saada 3 päivältä/vuosi/henkilö. Mikäli koulutus kestää vähemmän kuin 6 h/päivä, pyydän henkilökuntaa merkitsemään Lisätietoja kohtaan tuntimäärän. Koulutuskorvausta anottaessa tuntimäärät koulutuksista voidaan laskea yhteen niin, että saadaan kahdesta tai useammasta lyhyestä koulutuksesta vähintään 6 tunnin koulutus. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Vuosityöaikaan siirtymisen työryhmän työ käynnistyi
LSKKY:n johtoryhmä antoi pedagogiselle rehtorille tehtäväksi koota työryhmä valmistelemaan esitystä siitä, miten Novidassa valmistaudutaan ja toteutetaan opettajien vuosityöaikaan siirtyminen. Valmisteluryhmään kuuluvat kaikki rehtorit sekä opettajien pääluottamusmies Eveliina Hyytiä. Työryhmän esitys annetaan kuntayhtymän johtoryhmälle joulukuun aikana. Esitys sisältää suunnitelmat tiedottamisesta, koulutuksesta, arviointi- ja suunnitteluryhmän perustamisesta, työajan suunnittelun ja seurannan ohjelmista, vuosityöaikaan siirtymisen soveltamisohjeen valmistelu – ja hyväksymistavasta sekä vuosityöajan kirjaamisohjeen valmisteluun liittyvistä asioista. Lisätietoa asiasta antavat työryhmän jäsenet, rehtorit, apulaisrehtorit sekä pääluottamusmies

Uusi Amis -materiaalia saatavilla
Parasta osaamista –hankkeen osaamisen arviointioppaat ja muistilistat työelämässä oppimiseen opettajille, työpaikkaohjaajille ja opiskelijoille ovat nyt valmiina käyttöön ja jakoon. Materiaalit löytyvät osoitteesta
https://blogit.jao.fi/parastaosaamista/2018/11/19/oppaita-ja-mustilistoja-valmiina-kayttoon/

Innokkaasti edelläkävijänä! – Kohti opetus- ja ohjaushenkilöstön uudistuvia identiteettipositioita -artikkelikirjan taustalla toimii Parasta osaamista -verkostohanke (2017–2019), jonka yhtenä tehtävänä on kartoittaa ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeita sekä edistää niitä. Verkostohankkeessa on mukana kymmenen ammatillisen koulutuksen järjestäjää sekä kaikki viisi ammatillista opettajakorkeakoulua.

Työelämä ja työtehtävät muuttuvat. Muutokset koskevat myös ammatillista koulutusta ja erityisesti ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja työskentelyyn liittyviä osaamistarpeita. Muuttuneessa ympäristössä opetus- ja ohjaushenkilöstön on muodostettava uusi käsitys omasta ammatillisesta identiteetistä. Tämä artikkelikirja sisältää 14 artikkelia, jotka kaikki jäsentävät omalta osaltaan uudistuvaa identiteettiä ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaustyössä. Artikkelit on luokiteltu kolmeen eri teemaan: uudistuvaan opettajuuteen, osaamisperusteinen ammatillinen koulutus, työelämä oppimisympäristönä. Artikkelien kirjoittajat ovat kokeneita ammatillisen koulutuksen opettajia, opettajien kouluttajia, asiantuntijoita ja tutkijoita. Kirja löytyy osoitteesta: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154032/HAMK_innokkaasti-edellakavijana_ejulkaisu_8_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Lisätietoja antaa pedagoginen rehtori Lähde puh. 040 900 1340.


Päälliköt tiedottavat

Työpaikoilla esiintyvä väkivalta
SAK:n kyselyn mukaan useampi kuin joka kymmenes nainen on kohdannut väkivaltaa työssään vuoden aikana. Kuntayhtymässämme on opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa kaikenlainen kiusaaminen ja häirintä ehdottomasti kielletty. Meillä on tässä asiassa nollatoleranssi kaikkien toimijoiden kesken.

Loukkaava ja epäasiallinen käyttäytyminen eivät kuulu terveelliseen ja turvalliseen työyhteisöön. Jokainen työyhteisön jäsenen tulee huolehtia omasta asiallisesta käyttäytymisestään ja siitä, että mahdolliset väärinkäsitykset selvitetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen pitää ilmaista selkeästi ja yksiselitteisesti, että kokee käyttäytymisen kiusalliseksi tai loukkaavaksi. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely työnantajan toimesta edellyttää, että asia tuodaan esimiehen tietoon.

Kuntayhtymän toimintaohjeet on kirjattu intraan häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ehkäisemisen toimintamalli.  Lisätietoa linkistä https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Henkil%C3%B6st%C3%B6.aspx.
Lisätietoja antaa työsuojelupäällikkö Kari Valtanen puh. 040 900 1295


Yleisiä tiedotteita

Eläketurvakeskus hyödyntää KOSKI-palvelua

Lain mukaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla voidaan tietoja luovuttaa viranomaiselle, jolla lain mukaan on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä. Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään. Luovutuspalvelulla voidaan luovuttaa myös lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon sisältyviä 7–9 §:ssä tarkoitettuja tietoja, eräitä ylioppilastutkintorekisteriin sisältyviä tietoja lukuun ottamatta koesuorituksia ja arvostelumerkintöjä sekä opiskelijavalintarekisteriin sisältyviä eräitä tietoja.

Opetushallitus ja Eläketurvakeskus ovat solmineet tietopalvelusopimuksen, jonka mukaisesti tietoja voidaan alkaa luovuttaa KOSKI-palvelusta Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskus aloitti KOSKI-tietovarannon käytön 15.11.2018 ja se käyttää tietoja suoritetuista ammatillista tutkinnoista sekä korkeakoulututkinnoista eläkepäätösten tekemiseen. Eläketurvakeskus on ensimmäinen Opetushallituksen ulkopuolinen KOSKI-tietovarantoa käyttävä viranomainen. Ajantasainen lista kaikista KOSKI-tietovarantoa käyttävistä viranomaisista: https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=75671724

Taitaja9
Torstaina 15.11. palkittiin Turuntiellä Loimaan Taitaja9 -paikalliskilpailun neljä parasta joukkuetta:

 

1. Laiskurit (Auran yhtenäiskoulu)
2. Alfaurokset (Alastaron Yläaste)
3. Kukkaset (Puistokadun koulu)
4. Mäet (Kartanon koulu)

Kakkukahvittelun lomassa jaettiin voittajille perinteiset työkalupakkipalkinnot ja kunniakirjat. Seuraavaksi joukkueiden matka jatkuu Turun Juhannuskukkulalla 28.11. pidettäviin aluekilpailuihin.

Yhtymähallituksen 27.11.2018 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Novidan Myllykyläntien toimipaikka kuulee kaksi kertaa vuodessa kaikkien luokkien opiskelijoiden edustajia keskeisistä koulutukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tilaisuus järjestettiin viime maanantaina.

Novidan Liedon toimipaikan sote17Li, sairaanhoidon ja huolenpidon opiskelijoita harjoitustyösalissa opettaja Marika Lepääsen (vas.) ohjauksessa.

Novida oli mukana RekryExpo-messuilla 21.11. Turun messukeskuksessa Loimaan seudun yhteisosastolla.

Uudenkaupungin toimipaikan liiketoiminnan opiskelijat Suvi Nurmi ja Taru Siivonen ovat KV-vaihdossa Derryssä, Pohjois-Irlannissa 12.11. – 15.12. välisen ajan. Kuvassa Taru top-paikkansa edessä.

Suvi Nurmi työskentelee Barnardos-nimisessä hyväntekeväisyysliikkeessä Pohjois-Irlannin Derryssä.

Sote-alan opiskelija Emilia Verainen (6. oikealta) suorittaa Thaimaassa Chon Burissa kansainvälistä työssäoppimisjaksoa.

 

SITRA kv-hankkeen aloituskokous pidettiin 22.-23.11 Riiassa Latviassa. Novidan kv-koordinaattori Suvi Mikkilän (vas.) lisäksi kokouksessa olivat hankekumppanit Latviasta, Islannista, Alankomaista, Norjasta ja Saksasta.