Kuntayhtymän johto tiedottaa

Kuntayhtymän strategian päivitystyön käynnistyminen
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston SITRA asiantuntija Kalle Nieminen tulee kertomaan koko henkilökunnalle megatrendeistä keskiviikkona 7.2. klo 15.00-16.00 Myllykyläntien auditorioon. Liedosta ja Ukista tilaisuuteen osallistutaan videolaitteiden kautta. Tilaisuus on avoin myös yhtymähallituksen jäsenille.

Tämän päivän valinnat ja teot rakentavat tulevaisuuden todellisuutta. Millaisen tiedon varassa päätämme tulevaisuudesta? Mitä voimme jo nyt ennakoida tulevaisuuden kehityssuunnista? Esityksessä tullaan käsittelemään aikamme isoja megatrendejä.

Kalle Nieminen uskoo valtion vahvaan rooliin innovaatioiden takana. Päivätyössään hän toteuttaa tätä konkreettisesti vetämällä Ratkaisu 100 –haastekilpailua, jossa etsitään ratkaisuja osaamisen parempaan tunnistamiseen ja hyödyntämiseen maailmassa, jossa ihmiset ja tieto liikkuvat entistä enemmän. Parhaan idean kehittäjät saavat ratkaisun toteuttamiseen miljoona euroa. Sidosryhmiltä Kalle on saanut monta nimitystä mm. Johtava Kokeilija, Kokeiluhörhö ja Innovaatiokilpailunörtti. Kymmeniä puheenvuoroja kokeilukulttuurista ja tulevaisuuden trendeistä pitänyt Kalle innostuu puhumisen lisäksi tekemisestä. Hän rakastaa tavoitteellisten työpajojen fasilitointia ja hihojen käärimistä. Post-it laput kulkevat aina repussa.
Kalleen kannattaa olla yhteydessä koskien innovaatiokilpailuja, kokeilukulttuuria tai megatrendejä.

Tilaisuus on opettajille vapaaehtoinen, mutta toivomme runsasta osanottoa. Pilvipalvelimeen on avattu portaali, jossa jokainen voi seurata strategiatyön etenemistä ja osallistua strategian työstämiseen. Yhteys pilvipalvelimeen avataan jokaiselle erikseen lähetettävällä sähköpostiviestillä.

Reformityö jatkuu
OKM tukee vuosina 2017-2020 reformin toimeenpanoa n. 60 milj. eurolla. Tuen avulla kehitetään yhtenäiset toimintamallit ja digitaaliset työkalut mm. henkilökohtaistamiseen, osaamisen arviointiin, oppi- ja koulutussopimukseen. Malleihin voi tutustua OKM:n www-sivuilla.
OKM on nimennyt reformilähettiläät, jotka tukevat tavoitteiden toteutumista oppilaitosten arjessa. Tehtävään on valittu 20 henkilöä. Varsinais-Suomen lähettiläs on opinto-ohjaaja Tuula Paakkola (tuula.paakkola(at)turunakk.fi) Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta. Reformilähettiläs toimii koulutuksen järjestäjän käytännön työn tukijana ja henkilöstön vertaistukena reformin toimeenpanossa sekä innostavat uusiin toimintatapoihin. OKM on myöntänyt rahoitusta Suomen Yrittäjät ry:lle yrityksiin kohdistuvan viestinnän lähettiläisiin vuodelle 2018. Lähettiläät rekrytoidaan oppilaitoksista.

Syksyllä 2017 annettua ammatillisen koulutuksen asetusta tullaan muuttamaan siten, että ns. sora-tutkinnot tuodaan asetukseen ja oikeudesta maksuttomaan ateriaan määrätään nykyistä tarkemmin.  Sora-säädöksiä valmistellaan ministeriön asettamassa erillisessä työryhmässä. Myös opiskelijoilta kerättävää palautejärjestelmää, joka vaikuttaa koulutuksen järjestäjän rahoitukseen, valmistellaan tämän kevään aikana. Opintopolku-palvelua kehitetään vastaamaan jatkuvan haun asiakaslähtöisiä tarpeita.
Reformiin kannattaa tutustua OKM:n lyhyiden videopätkien avulla https://youtu.be/laDlHTSpla0
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymähallitus päätti
– SORA-toimielimen kokoonpanosta vuosille 2018-2020 ja, että pedagoginen rehtori voi päättää korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja asuntolasta erottamisesta
– Novidan koulutustarjonnasta ja aloituspaikoista lv. 2018-2019
– lukion kurssitarjonnan painottumisesta luonnontieteellisiin aineisiin 1.8.2018 alkaen ja 31.7.2018 mennessä hakea uudelleen lupaa lukion erityistä koulutustehtävää varten
– eräistä palveluista perittävistä maksuista
– hakea oikaisua OKM:n päätökseen rahoituksessa käytettävien suoritteiden määrästä
– merkitä tiedoksi AVI:n lopullinen päätös Turuntienkiinteistön  sisäilmaan liittyvästä nimettömästä kantelusta
– hyväksyä työsuojelun toimintaohjeen 2019-2021
– myöntää täyttöluvan kahden määräaikaisen projektityöntekijän palkkaamiseen HYVÄ PORE –hankkeeseen
– hyväksyä irtainta omaisuutta koskevan leasing-puitesopimuksen ja sen kokonaislimiitiksi 200 000 €
– kilpailuttaa Ukin kiinteistöhuollon ulkoistamisen liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Tarkastuslautakunta kokoontuu
Myllykyläntiellä torstaina 1. helmikuuta klo 9.00 alkaen. Lautakunta keskittyy Myllykyläntien kone- ja tuotantotekniikan, sähköalan, rakennusalan ja talotekniikka-alan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiseen.


Rehtori ja apulaisrehtorit tiedottavat

Uudet todistusmääräykset ammatillisessa koulutuksessa
Opetushallitus on antanut uudet todistusmääräykset, jotka ovat astuneet voimaan 15.1.2018. OPH ei ole toimittanut uutta todistusmallia ja koulutuksen järjestäjät laativat todistukset itse. Ennen vuodenvaihdetta näyttötutkintona perustutkinnon suorittaneiden todistukset menivät tutkintotoimikuntien hyväksyttäviksi. Nyt koulutuksenjärjestäjät hyväksyvät itse kaikki perustutkintojen suorittajien todistukset. Todistuksien laatiminen LSKKY:ssä edellyttää seuraava.

– näyttötutkintona ennen 2018 aloittaneiden vuonna 2018 arvioidut näytöt kirjataan samaan paikkaan kuin vuonna 2017,
– arviointikeskustelun päivä on näytön valmistumispäivä,
–  todistus tutkinnon suorittamisesta tai suoritetuista tutkinnon osista päivätään viimeisen tutkinnon osan näytön valmistumispäivälle,
– todistukset ja opintosuoritusotteet tulostaa perustutkintojen osalta opintotoimistot, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osalta Hanna Reunanen,
– todistuksen allekirjoittaa apulaisrehtori ja ryhmäohjaaja,
– opintosuoritusotteen allekirjoittaa ryhmäohjaaja sekä
– tieto opintojen päättymisestä eli valmistumisesta tai opiskelijan pyytäessä todistusta ja todistuksen tulostamisesta tulee toimittaa opintotoimistoon viimeisen arviointimerkinnän jälkeen.
Lisätietoa asiasta antavat talouspäällikkö Olli Laaksonen puh. 0400 377 321 , koulutussuunnittelija Hanna Reunanen puh. 040 900 1337 ja pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340


Päälliköt tiedottavat

Läheltä piti tilanteista ilmoittaminen
Läheltä piti -tapauksella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa tilanteeseen liittyvät tekijät ovat aiheuttaneet vaaran, mutta henkilö- ja materiaalivahingoilta on kuitenkin säästytty. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi esineiden tai henkilöiden putoamiset, kaatumiset, liukastumiset, törmäykset, puristumiset ja muut vastaavat tilanteet. Tilanteessa mukana olevat henkilöt ovat selvinneet pelkällä säikähdyksellä ja ei ole aiheutunut materiaalivahinkoja. Työtapaturmien estämisessä tärkeä asia on kuitenkin ennakointi, eli korjaavien toimenpiteiden tekeminen ennen kuin mitään on todella sattunut.

Jotta ennakointi olisi mahdollista, työpaikalla tulee olla järjestelmä, johon sattuneet läheltä piti –tapaukset voi kirjata ylös ja niiden perusteella voidaan kehittää ja parantaa työpaikkaa. Läheltä piti tilanteiden ilmoittamista varten Novida-  ammattiopisto ja lukiossa on käytössä tapaturmavakuutusyhtiömme tarjoama palvelu. Palvelussa käytetään läheltä piti-tapauksista nimeä ”Turvallisuushavainnot”. Turvallisuushavaintoja pääsee henkilökunta ilmoittamaan kahta kautta.

Wilma etusivun kohdasta linkit  löytyy Turvallisuushavainnon ilmoittaminen

Intrasta kohdan Henkilöstö alta Turvallisuus löytyy Turvallisuushavainnon ilmoittaminen

Lisätietoja antaa työsuojelupäällikkö Kari Valtanen puh. 040 900 1295.


Yleisiä tiedotteita

Opetustehtäviin Myllykyläntielle on palkattu
Tiina Lahti äidinkielen sivutoimiseksi tuntiopettajaksi 17.1.–23.3.2018.
Lisätietoja antaa apulaisrehtori Jouko Tevasaari puh. 040 900 1282.

Yhtymähallituksen 23.1.2018 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Kevään yhteishaku
Yhteishaku on 20.2.-13.3.. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (VALMA) haku on 22.5.-24.7. Lisätietoja antavat opinto-ohjaajat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Liiketalouden opiskelija Anni Rantasuo (vas.) on ollut KV-vaihdossa työssäoppimassa Derryssä, Pohjois-Irlannissa paikassa nimeltä Bardano’s Children’s Store.

Julia Isoniemi (oik.) aloitti KV-työssäoppimisen paikassa Action Cancer (hyväntekeväisyysliike) ja siirtyi myöhemmin Annin kanssa samaan työpaikkaan.

Derryssä opiskelijoita kävi ohjaamassa Hanna Pyhäranta, joka on kuvassa media-assistenttiopiskelija Kim Kuutin kanssa. Hänen työssäoppimispaikkansa on nimeltään Piecemakers.

Lukion kv-yhteistyö on myös mukavaa yhdessäoloa. Slovenian nuoret lauloivat ja soittivat kansainvälisessä safe.netizens@eu Erasmus+ tapahtumassa Novidan lukiolla Loimaalla.

Unkarilaiset, espanjalaiset, italialaiset ja suomalaiset lukiolaiset kuuntelivat slovenialaisten nuorten esitystä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uudenkaupungin toimipaikan avoimet ovet 27.1.

Uudenkaupungin toimipaikan avoimien ovien päivässä lauantaina 27.1. muun muassa pengottiin paikallisten yritysten myyntieriä.

Prosessiteollisuuden alalla valmistettiin limaa.

Liiketalouden opiskelijat kauppaamassa kenkäkaupan tuotteita.

Yhteistyöyrityksen taidonnäytteitä hotelli-, ravintola- ja catering-alalla.

Sähköosastolla pääsi tutustumaan myös sähköasennuksen historiaan.