Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Hyvää ja rauhallista joulua koko henkilökunnalle

Kiitos kuluneesta vuodesta ja rauhallista joulun aikaa
Kuntayhtymän puolesta kiitän henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta. Vuosi on ollut monella tapaa työn täyteinen ja siihen on liittynyt niin iloisia kuin vähemmän mukavia asioita. Yhdessä olemme niistä kaikista kuitenkin selvinneet. Ammatillisen koulutuksen tulevat suuret muutokset luovat sekä toivoa että epävarmuutta. LSKKY on merkittävä varsinaissuomalainen kouluttaja ja meiltä valmistuneet nuoret ja aikuiset rakentavat tulevaisuuden Suomea. Olemme opiskelijoista ja henkilökunnastamme erittäin ylpeitä.
Rauhallista joulua ja hyvää Suomen itsenäisyyden 100-vuotista vuotta henkilökunnalle ja heidän läheisillensä.
Antti Virtanen
kuntayhtymäjohtaja

Yhtymähallituksen kokous 20.12.

  • toteaa talousarvion toteutumavertailun marraskuulta
  • antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 2017
  • hyväksyy kuntayhtymän henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2017
  • antaa OKM:lle lausunnon esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
  • päättää lausunnon antamisesta OKM:lle ylioppilastutkinnon hyödyntämistä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä

Johtoryhmässä 13.12. todettua
Johtoryhmä käsitteli lukiota koskevia asioita. Sovittiin, että rehtori Lahti osallistuu alkukevään ajan asiantuntijana LSKKY:n johtoryhmätyöhön. Lukion ja ammattiopiston yhteinen nimi voisi olla Novida – ammattiopisto ja lukio. Nimestä päättää yhtymähallitus ja päätös pyritään tekemään mahdollisimman pian.

Lukion henkilökunnan ruokailussa siirrytään käyttämään polettia ja ruokailu peritään suoraan palkasta. Käynnistetään neuvottelu kaupungin kanssa opiskelijoiden polettiruokailusta. Lukion toimitilasopimus on vielä valmistelun alla. Lukiokoulutuksen siirtoa valmistellut talousryhmä kokoontuu seuraavan kerran tarvittaessa.

Viestintäryhmässä on valmisteltu lukiokoulutuksen tuomista Novidan www-sivuille.
Opiskelijahuoltoryhmään ja hyvinvointiryhmään esitetään jäseneksi lukion lehtori Kirsi Toivolaa.
Lukion kv-hankkeista toinen on päättymässä ja toinen käynnistynyt. Teemana on taiteen sijoittuminen tilan. Seuraava hankkeen kansainvälinen kokous pidetään Loimaalla.
Kuntayhtymä lähtee hakemaan urheilulukio ja –amis statusta valtioneuvostolta. Valmistelutyötä johtavat Petri Lähde ja Hannu Lahti.

Ratkaistaan lukion opinto-ohjauksen järjestäminen 1.8.2017 alkaen.

Lukion työaikapääte
Lukion tilaan sijoitetaan tammikuun puoliväliin mennessä vastaava työaikapääte kuin kaikissa kuntayhtymän toimipaikoissa. Työaikapäätettä eivät käytä opettajat. Lisätietoja laitteen teknisestä käytöstä antaa atk-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335 ja muusta käytöstä talous- ja hallintojohtaja Suonkanta puh. 040 900 1279.

HAAGA-HELIA Ammatillisen opettajakorkeakoulun neuvottelukunta
Opettajakorkeakoulu esittää AMK:n hallitukselle neuvottelukunnan jäseneksi ajalle 1.1.2017 – 31.12.2018 kuntayhtymäjohtaja Antti Virtasta. HAAGA-HELIA antaa opettajakoulutusta Helsingissä ja Turussa.

Hakuaika ammatilliseen opettajankoulutukseen, erityisopettajankoulutukseen ja opinto-ohjaajankoulutukseen
Seuraava ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku on 4.-26.1.2017 osoitteessa www.opintopolku.fi. Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun edustajat kertovat opiskelusta Turun opettajankoulutusryhmässä keskiviikkona 11.1.2017 klo 14-16 Turun AMK:ssa, Lemminkäisenkatu 30, tila B161 Ahti.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Korjaus viime viikon viikkotiedotteeseen
Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät olivat viime viikon viikkotiedotteessa suoraan verottajan päätöksestä. Päivärahat pitävät paikkansa, mutta kellonaikojen osalta KVTES:n määräykset poikkeavat tästä, mikä oli jäänyt tiedotteeseeni korjaamatta. KVTES:n mukaan kokopäiväraha maksetaan, kun virkamatka on kestänyt yli 12 tuntia ja osapäiväraha, kun virkamatka on kestänyt yli kahdeksan tuntia tai yli kuusi tuntia, jos enemmän kuin kolme tuntia matkasta on tapahtunut kello 16-7. Alla taulukko korjattuna:

Työmatkan kestoaikaPäivärahan enimmäismäärä
yli 8 tuntia (osapäiväraha)19 €
yli 12 tuntia (kokopäiväraha)41 €

Tarkemmat määräykset löytyvät KVTES:n liitteen 16 kohdasta Matkakustannusten korvaukset. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Työsopimuslain muutoksia 1.1.2017
Koeajasta voidaan sopia niin määräaikaisessa kuin myös toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Koeajan enimmäispituus on tähän saakka ollut pääsääntöisesti neljä (4) kuukautta. Jatkossa koeaika voi aina olla enintään kuuden (6) kuukauden pituinen.

Työsopimuslaissa on säädetty työnantajan takaisinottovelvollisuudesta. Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä irtisanomalleen, TE-toimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Säännöksen tarkoituksena on suojella työntekijää työttömyydeltä ja varata hänelle tilaisuus palata ammattitaitoaan vastaavaan työhön. Lakiuudistuksen myötä takaisinottovelvoitteen määräaika lyhenee neljään kuukauteen. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuitenkin kuusi kuukautta. Ennen lakiuudistuksen voimaantuloa päättyneisiin työsuhteisiin sovelletaan vanhaa takaisinottovelvoitetta. Samoin työ- ja virkaehtosopimuksissa mahdollisesti olevat laista poikkeavat kirjaukset jäävät edelleen voimaan.

Takaisinottovelvollisuus ei koske määräaikaisessa työsuhteessa olleita työntekijöitä eikä työntekijöitä, joiden työsopimus on irtisanottu tai purettu työntekijästä johtuvasta syystä ns. individuaaliperusteella. Takaisinottovelvollisuus ei ulotu myöskään työntekijöihin, joiden työsopimus on päättynyt koeajan perusteella. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

Talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohje
Yhtymähallitus hyväksyy 20.12. talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Alustavat ohjeet löytyvät linkistä. Mikäli niihin tulee muutosta, tiedotetaan asiasta tammikuun ensimmäisessä viikkotiedotteessa. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.

 Rauhallista Joulua ja Hyvää uutta vuotta 2017!


Yleistä

Attendon työterveyshuolto joulun aikana
Perjantaina 23.12. sulkee klo 14.00 ja maanantaina 26.12. on suljettuna. Ajalla 19.12.2016 – 8.1.2017 palvelee arkipäivisin klo 8.00 – 16.00. Ajanvaraus puh. 02 7764100.

Lindströmin asiakastiedote
Katso tästä Lindströmin tiedote joulun ja vuodenvaihteen arkipyhien vaikutuksesta palvelupäiviin.

Yhtymähallituksen 20.12.2016 kokouksen esityslista
Yhtymähallituksen kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa (kokouslistat) Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Tapahtumia ja kuvia viikon varrelta

Sote Kuntoutuksen opiskelijat lähdössä toiminnallisesti oppimaan sauvakävelytekniikkaa, kuntosaliharjoittelua, allavoimistelua ja vesijuoksua sekä suorittamaan Kansalaisen uimataitotestiä. Ja ennen kävelyä luonnollisesti suoritetaan lämmittelyjumppa, mallia näyttää opettaja Tea Keskitalo.

Siivooja Riitta Honkasen eläkkeelle lähdön kahvit juotiin 7.11. Riitta oli kuntayhtymän palveluksessa vuoden 1994 elokuusta alkaen.

Berliinin OSZ-Tiem oppilaitoksen sähköasentajaopiskelijat Marco Friedrichsen (3. vas.), Robert Weilack (2 oik.) ja Harun Öztürk (oik.) olivat työssäoppimassa Ukissa. Opettaja Jari Mäkelä (2. vas.) järjesti työssäoppimispaikat Valmetilla, Elektrovalolla ja VS-automaatiolla. Kv-vastaava Outi Tanhuanpää (va.) huolehti, että vaihtoon liittyvät käytännön asiat sujuivat. Opiskelijat olivat tyytyväisiä jaksoonsa ja Jarilta saamaansa ohjaukseen.