Kuntayhtymän johto tiedottaa

Apurahahakemus luonnontiedelukiolle
Loimaan Seudun MTK on jättänyt Suomen Kulttuurirahastolle 20 000 euron apurahahakemuksen Novidan luonnontiedelukion kehittämistä varten. Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Ahokas allekirjoitti Novidan kanssa yhteistyössä laaditun apurahahakemuksen 8.2. MTK on vahvasti mukana tukemassa ”ruokalukion” saamista Loimaalle. Lisätietoja antavat puheenjohtaja Pekka Ahokas puh. 0500 741 282 rehtori Hannu Lahti puh. 050 512 6049 ja laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890

Eniten ammatillisia tutkintoja
Vuonna 2016 oli Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 71,4 % (3,3 milj.) suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon. Lukumääräisesti eniten oli suoritettuna toisen asteen ammatillisia tutkintoja. Joka kolmannen (34,1%) suomalaisen kohdalla korkein suoritettu tutkinto oli toisen asteen ammatillinen tutkinto. Lukiokoulutuksen oli suorittanut 6,8%. Vuonna 2016 vajaa 29 % 15-vuotta täyttäneistä ei ollut suorittanut perusasteen jälkeistä tutkintoa. Vastaava osuus vuonna 2007 oli 35,2 %. Pelkästään perusasteen tutkinnon varassa olevien osuus väestöstä on pienentynyt vajaassa kymmenessä vuodessa noin kuusi prosenttiyksikköä. Tutkintoa vailla olevien määrä ja osuus ikäryhmästä on vanhemmissa ikäluokissa korkea. Vuonna 2016 noin 18 %:lla 50─64-vuotiaista ei ollut perusasteen jälkeistä tutkintoa; osuus on pienentynyt vuosikymmenen alun tilanteeseen verrattuna noin 9 prosenttiyksikköä. Yli 65-vuotiaista ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oli nyt joka toinen. Nuoremmissa ikäryhmissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuosina, vaan noin 15 % 20─49-vuotiaista on ollut perusasteen tutkinnon varassa. Lähde:OPH.

AMK opiskelijavalinta uudistuu
Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä. Opiskelijavalinnat toteutetaan hakijaystävällisemmin ja kustannustehokkaammin. Todistusvalintaa varten ammattikorkeakoulut kehittävät pisteyttämistä ylioppilastodistuksen lisäksi ammatillisen perustutkinnon todistukselle. Pisteytysmallin kehittämistyön lähtökohtana on ollut korkeakouluopinnoissa vaadittavien oppimisvalmiuksien arviointi. Lisätietoja: www.amk-opiskelijavalinnat.fi

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on tällä viikolla vuosilomalla tiistaista perjantaihin.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Työnantajan osallistuminen työntekijän silmälasikustannuksiin
Silmälasikustannuksia voidaan verottajan ohjeiden mukaan pitää terveydenhuoltoon kuuluvina vain, jos kyse on lääkärin tai optikon määräämistä työhön liittyvistä erikoislaseista (esimerkiksi näyttöpäätelasit) välttämättömine sankakustannuksineen. Näihin kuluihin sisältyvät myös optikon tai silmälääkärin kulut. Työntekijälle syntyy veronalaista etua, jos työnantaja korvaisi työntekijälle tavallisten silmälasien hankkimisen.

Yhtymähallituksen päätöksen mukaan Päätetyöskentelylasit korvataan vain niille, joiden kokonaistyöaikaa vastaavasta työajasta yli 50 % kuluu päätteen äärellä. Virka-/työsuhteen kuntayhtymäämme pitää olla vakituinen ja henkilön on tullut olla koulutuskuntayhtymän palveluksessa vähintään yksi (1) vuosi. Omat silmälasit tulee olla ajan tasalla. Työterveyshuollon on ensin tutkittava, että työergonomia on kunnossa. Ns. päätetyöskentelylasit korvataan vasta, jos oireet jatkuvat (työterveys punnitsee). Päätetyöskentelylasit korvataan enintään joka 3. vuosi. Korvattaviksi tulevat linssit kokonaan ja kehyksistä enintään 150 €. Päätetyöskentelylasien tarpeen osoitus tulee olla joko silmälääkärin tai erikoisoptikon toteama. Päätöksen päätetyöskentelylasien korvaamisesta tekee talous- ja hallintojohtaja.

Koska asian suhteen on ollut hieman kangertelua, niin tähdennän vielä, että ennen lasien hankintaa pitää tehdä anomus talous- ja hallintojohtajalle ja esittää anomuksen liitteenä työterveyden todistus ergonomian tarkistamisesta ja optikon tai silmälääkärin tutkimus siitä, että näyttöpäätelasit ovat välttämättömät ao. henkilölle ja että omien silmälasien voimakkuudet on ennen tätä tarkistettu. Hyväksyjien ei pidä hyväksyä silmälasilaskuja ennen kuin ao. henkilö on esittänyt, että asiasta on tehty päätös.

Toimistopapereiden hankinta
Kuntayhtymä on sitoutunut hankkimaan toimistopaperinsa Kuntahankintojen puitesopimuksella puitesopimuskauden 1.2.2018-31.1.2022. Kilpailutuksen on voittanut Lyreco Oy.

EU-kynnysarvot (ilman arvonlisäveroa) 1.1.2018 alkaen
Kuntayhtymät. Hankintalain 26 §

Hankinnan lajiEuroa
Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 221 000
Rakennusurakat 5 548 000

 

Kansallisiin kynnysarvoihin ei ole tullut muutoksia. Ne ovat edelleen seuraavat:

Tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 60 000
Rakennusurakat 150 000

 

Pilkkomiskielto:
Hankintaa ei saa pilkkoa eriin tai laskea sen arvoa poikkeuksellisin menetelmin hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi. Tavarahankintaa tai palveluhankintaa ei myöskään saa liittää rakennusurakkaan tai hankintoja muutoin yhdistellä keinotekoisesti hankintalain säännösten soveltamisen välttämiseksi.

Hankinnan sallittu jakaminen tulee erottaa pilkkomisesta:
Pilkkomiskielto ei kuitenkaan estä hankinnan jakamista osiin sellaisissa tapauksissa, joissa kunkin erän hankinta toteutetaan hankintalain menettelytapavaatimusten mukaisesti. Laajan hankinnan jakaminen osiin saattaa olla hankinnasta aiheutuvan taloudellisen tai teknisen riskin jakamisen tai kilpailuolosuhteiden huomioimisen kannalta perusteltua. Jotta tarjouskilpailuun osallistuisi riittävästi tarjoajia, on erityisesti yhteishankinnoissa pohdittava osatarjousten mahdollistamista. Tällöin myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Hankintalaki kannustaa tällaiseen jakamiseen ja tästä säädetään tarkemmin hankintalain 75 §:ssä. Menettely ei ole pilkkomiskiellon vastaista, jos sen tavoitteena ei ole lain velvoitteiden kiertäminen. Ilman kilpailuttamista samanaikaisesti tai lyhyehkön ajan kuluessa tilattavien samanlaisten tavaroiden, palvelujen tai rakennustöiden osalta kysymyksessä voidaan kuitenkin katsoa olevan pilkkomiskiellon vastainen menettely. Toistuvat hankinnat voidaan toteuttaa esimerkiksi puitejärjestelyin.

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1279.


Päälliköt tiedottavat

Kiertotalous tutuksi –hanke käynnistyy
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoittaa LSKKY:n kiertotalousaiheista kehittämisohjelmaan, johon sisältyy myös lukion ja ammattiopiston yhteinen ”Olipa kerran hampurilainen” –opintokokonaisuus. Hanke päättyy kesäkuussa 2019.

Hanke pitää sisällään uudessa tutkintorakenteessa olevan kestävän kehityksen pakollisen yhden osaamispisteen sekä valinnaisen kolmen osaamispisteen laajuisen sisällön kehittämisen. Lisäksi hankkeen avulla kehitetään kaikkien opettajien kiertotalousosaamista.

Hanke on käynnistynyt Loimaalla lukion ja ammattiopiston opiskelijoille suunnatulla Olipa kerran hampurilainen -opintokokonaisuudella. Hanketta ruvetaan nyt työstämään ryhmässä, jossa on edustajia kaikista Novidan toimipaikoista. Saadun rahoituksen myötä myös Novidan kestävän kehityksen työryhmän toiminta aktivoidaan pitkän tauon jälkeen.

Maaliskuussa Uudessakaupungissa käynnistyy talonrakennusalalla ympäristöosaamisen opintojakso, jossa kokeillaan uusia opetussisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Pilotointi jatkuu huhtikuussa Liedossa talonrakennuksen ja liiketalouden ympäristöosaamisen opetuksessa.
Lisätietoja antavat koulutuspäällikkö Mari Laihonen puh. 044 706 6777 ja laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890.


Yleisiä tiedotteita

Attendo Työterveyshuolto Loimaan seutu tiedottaa
35-55-vuotiaiden ikäryhmätarkastukset tehdään 5 vuoden välein ja siitä ylöspäin 1-3 vuoden välein. • Mikäli altistut työssäsi melulle, pölylle, kemikaaleille tai teet fyysisesti raskasta työtä, on tärkeä käydä tarkastuksissa 3 vuoden välein. Uudet vakinaiset työntekijät voivat varata ajan itse työhöntulotarkastukseen. Tarkastukseen on hyvä tuoda mukana esitäytetty lomake.

Muita syitä hakeutua tarkastukseen on se, että et ole aiemmin ollut tarkastuksessa tai olet huomannut työkyvyn alentumista, motivaation heikkenemistä tai ongelmia terveydessä, työnäkemisessä tai muissa asioissa. Tarkastus kestää 60-90 minuuttia. Terveystarkastusajan varaus puh. (02) 7764 100. Aikoja voi etsiä/varata myös netistä http://www.attendo.fi/loimaantyoterveyshuolto – huomioi, että varaat ajan nimetyltä hoitajalta. Jos et pääse varattuna aikana tarkastukseen niin peru aikasi puh. (02) 7764 100, koska peruuttamattomasta vastaanottokäynnistä peritään sakkomaksu suoraan asiakkaalta.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Uudenkaupungin  sähköalan perustutkinnon 17 opiskelijat Niko Sand (vas.), Juuso Pernu ja Aapo Nurmi (oik). harjoittelevat asennustöitä.

Uudenkaupungin sote-alan 16a opiskelijat Sofia Heijari (vas.) ja Silja Runola pitävät liikkuva koulu hankkeen kautta hankittuja välineitä hyvinä ja liikkumaan kannustavina.

Uudenkaupungin toimipaikan rakennusalan opiskelijat harjoittelevat laatoitusta.

Loimaan Seudun MTK:n puheenjohtaja Pekka Ahokas (oik.), laatupäällikkö Anne Mähönen, pedagoginen rehtori Petri Lähde ja rehtori Hannu Lahti laativat ”ruokalukiolle” apurahahakemuksen Suomen Kulttuurirahastoon.