Kuntayhtymän johto tiedottaa

Vuoden 2019 valtionosuuksien määräytyminen
Vuonna 2019 laskennallinen rahoitus jakautuu samoin kuin vuonna 2018 eli perusrahoitus 95%, suoritusrahoitus 5% (vain tutkinnot, ei tutkinnon osia), vaikuttavuusrahoitus 0%. Strategiarahoituksen prosenttiosuudesta (0 – 4 % välyksessä) päätetään valtion talousarvioesityksen yhteydessä

Vuoden 2019 rahoitus tulee perustumaan vastaaviin tietoihin vuodelta 2017 kuin perustui vuoden 2018 rahoitus vuodelta 2016. Suoritusrahoituksessa käytetään Tilastokeskuksen keräämiä vuoden 2017 tutkintotietoja, joihin Tilastokeskus yhdistää tutkintorekisteristään tiedot aikaisemmasta pohjakoulutuksesta. Opiskelijavuositietona käytetään OPH:n keräämiä vuoden 2017 opiskelija-, opiskelijatyövuosi- ja opiskelijatyöpäivätietoja. Opiskelijavuosia koskien siirtymäsäännöksessä on todettu seuraavasti: ”4. Poiketen siitä, mitä 32 d §:ssä säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 tavoitteellista opiskelijavuosimäärää painotetaan varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneiden opiskelijamäärien sekä opiskelijatyövuosien ja opiskelijatyöpäivien perusteella. Opiskelijavuosien määrittelyssä yksi opiskelija ja yksi opiskelijatyövuosi vastaavat yhtä opiskelijavuotta.”

Ammatillisten opettajien työaika muuttuu
Osana työehtosopimusneuvottelujen tulosta KT ja OAJ ovat sopineet, että ammatillisten oppilaitosten OVTES tulee sisältämään uuden työaikamallin, johon siirrytään vaiheittain 1.8.2020 mennessä.


Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausi ja korotukset
Neuvottelutuloksen mukaan kunta-alan sopimuskausi on 1.2.2018–31.3.2020. Sopimuskauden ensimmäisenä vuonna kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 1.5. lukien yleiskorotus, joka on 26 euroa tai vähintään 1,25 prosenttia. Seuraavaksi tulee 1.1.2019 paikallinen 1,2 prosentin suuruinen järjestelyerä ja 1.4.2019 vielä yhden prosentin yleiskorotus.

Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä
Lisäksi neuvotteluosapuolet ovat sopineet paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta. Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan tai kuntayhtymän koko henkilöstö. Kertaerä on 9,2 prosenttia varsinaisesta palkasta ja se maksetaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019.

Työaikoja koskevat päivitykset
Neuvottelutulokseen sisältyy laaja KVTES:n työaikoja koskeva päivitys. Uudet määräykset tulevat voimaan toukokuusta 2018.
Toimistotyöaikaan ja yleistyöaikaan on neuvoteltu määräykset, joiden mukaan määräytyvät säännöllinen työaika, lisätyö ja ylityö viikoilla ja tasoittumisjaksoissa, joihin sisältyy poissaoloja.
Määräys eräiden asiantuntijoiden työajasta (37,5 tuntia) poistuu. Jatkossa näiden ryhmien työaika on 38 tuntia 15 minuuttia.
Liukuvan työajan järjestelmä on uusittu vastaamaan muun muassa työaikalainsäädännön vaatimuksia.
Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevien työaikakorvausmääräyksiä on selkeytetty.

Palkallinen tilapäinen hoitovapaa, isyysvapaa ja varhaiskasvatus
Palkallisen tilapäisen hoitovapaan raja pitenee 10-vuotiaasta lapsesta 12-vuotiaaseen. Isyysvapaalta maksetaan jatkossa kuuden päivän sijaan isyysvapaan 12:n ensimmäisen päivän palkka. Samalla poistuu erityismääräys palkan takaisinperinnästä tilanteessa, jossa palkansaajalle on myönnetty määräaikainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke. Nämä muutokset tulevat voimaan takautuvasti 1.2.2018.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi
Neuvottelutulokseen sisältyvät määräykset mahdollisuudesta vaihtaa lomanmääräytymisvuosien 2017–2018 sekä 2018–2019 lomaraha vapaaksi sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin.
Vaihtamismahdollisuus edellyttää, että määräysten käyttöönotosta sovitaan ensin paikallisesti.

Opettajasopimus
OVTES:n neuvottelutuloksen merkittävin uudistus on vuosityöaikajärjestelmän ottaminen käyttöön kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Vuosityöaikajärjestelmä korvaa muun muassa nykyiset OVTES:n C-osion liitteet 4-9 sekä osion E, joita kuitenkin noudatetaan oppilaitoksessa vuosityöaikajärjestelmään siirtymiseen asti.
Siirtyminen uuteen järjestelmään tapahtuu työnantajan päätöksellä aikaisintaan 1.8.2018 ja viimeistään 1.8.2020. Vuosityöaikajärjestelmän ottaminen käyttöön vaatii oppilaitokselta paikallisen valmistautumistyön.
OVTES:n korotusajankohdat ovat seuraavat: 1.5.2018 yleiskorotus 1,17 prosenttia, 1.12.2018 8 vuoden vuosisidonnaisen lisän vähentäminen, 1.1.2019 paikallinen järjestelyerä 0,9 prosenttia ja 1.4.2019 yleiskorotus 0,99 prosenttia.

Teknisten sopimus (TS)
TS:n allekirjoituspöytäkirjassa sovittiin kahden työryhmän perustamisesta. TS:n 8 §:n määräyksiä uudistavan työryhmän tehtävänä on selvittää, miten sopimuksen 8 §:n (palkkaryhmät) sisältöä tulisi uudistaa ja tehdä toimenpide-ehdotukset TS-työryhmälle 1.12.2018 mennessä. TS:n 8 §:n ja siitä johtuviin muutoksiin varattiin keskitettyä järjestelyerää 0,3 prosenttia.
Samoin sovittiin, että paikallisen järjestelyerän suuruus on 1.1.2019 lukien 0,9 prosenttia. Osuudesta on 0,3 prosenttiyksikköä käytettävä henkilökohtaisiin lisiin paikallisen henkilökohtaisen lisän järjestelmän perusteella. Määräys eräiden asiantuntijoiden työajasta (37,5 tuntia) poistuu. Jatkossa näiden ryhmien työaika on 38 tuntia 15 minuuttia.

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Leena Suonkanta puh. 040 900 1279.


Päälliköt tiedottavat

Turvallisuushavainnon käsittely
Kun teette turvallisuushavaintoja, niin kirjatkaa havainnon aiheuttaja riittävän selkeästi, jotta siihen voidaan nopeasti puuttua. Tieto ilmoituksista tulee apulaisrehtorille, koulutuspäällikölle, lukiossa rehtorille sekä kaikissa tapauksissa myös työsuojelupäällikölle. Havainnot tulee käsitellä nopealla aikataululla ja saattaa toimintaympäristöt turvalliseksi kaikille toimijoille.

Koulutuspäällikkö vastaa koulutusalansa osalta siitä, että turvallisuushavainnossa ilmoitettu vaaran aiheuttaja tulee poistettua tai toimintaympäristö saatettua turvalliseksi. Kun vaaran aiheuttaja on poistettu, niin siitä tehdään ilmoitus siitä työsuojelupäällikölle. Työsuojelupäällikkö käsittelee asian Op vakuutuksen linkkipalvelussa. Jokainen toimija on velvollinen tunnistamaan vaaroja toimintaympäristössään. Yhdessä pidämme työpaikan turvallisena.
Wilma etusivun kohdasta linkit löytyy Turvallisuushavainnon ilmoittaminen
Intrasta kohdan Henkilöstö alta Turvallisuus löytyy Turvallisuushavainnon ilmoittaminen Lisätietoja antaa työsuojelupäällikkö Kari Valtanen puh. 040 900 1295


Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 27.2.2018 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.


Kuvia ja tapahtumia viikon varrelta

Turuntien yksikössä Loimaalla pidettiin 8.2.2018 Taitaja 2018 semifinaalin osakilpailu yrittäjyydessä. Kisaan osallistui 5 kolmihenkistä joukkuetta Omniasta, Saskysta ja Tredusta. Tredun joukkue kisasi itsensä Tampereella pidettävään finaaliin.

Uudenkaupungin Toimintakeskus Pajalassa herkuteltiin torstaina pirtelöillä. Pirtelöitä tehtiin Pajalan asiakkaiden ja SOT16A opiskelijoiden kanssa yhdessä. Nam! oli herkullista ja terveellistä.