BikeMenu2 -hankkeessa kehitetään pyöräilyyn ja paikallisuuteen, erityisesti lähiruokaan, perustuvaa matkailua. Hankkeen päätavoitteena on luoda lounaisesta Suomesta kansainvälisesti houkutteleva ja vastuullinen pyörämatka- ja aktiivilomakohde. Alue käsittää Turku–Pori–Hanko-kolmion ja siihen liittyvät saaristot.

Omin voimin liikkuminen ja paikallisuuteen tutustuminen ovat matkailun vahvoja trendejä korona-ajan jälkeen. Nykypyörämatkailija käyttää lomallaan enemmän rahaa kuin muut, mutta myös vaatii hyvää ja laadukasta palvelua. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia majoitus- ja ruokailupalvelujen ohella opastukseen, pyöränvuokraukseen ja -huoltoon ja matkatavaroiden kuljetukseen liittyvälle yrittäjyydelle.

Hankkeen koordinaattorina toimii Ukipolis Oy.

Toteutusaika: 1.4.2022 – 30.11.2023
Novidan budjetti: 13 000 €
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Leader-ryhmät Ravakka, Varsin Hyvä, I Samma Båt, Ykkösakseli, Joutsenten reitti, Karhuseutu, Pyhäjärviseutu sekä Pomoväst)
Yhteyshenkilöt: Lasse Alisaari, lasse.alisaari@novida.fi,  044 790 1320 ja Mertsi Töttölä, mertsi.tottola@novida.fi, puh. 050 431 1162

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke http://digiosaava.fi/www/ on kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen.

Hankkeessa luodaan ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus ja tähän sisältyvä osaamisen kehittämisen polku. Lisäksi hanke suunnittelee tähän liittyvän koulutuskokonaisuuden.

Novida osallistuu hankkeen kaikkiin työkokonaisuuksiin:

1. Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
2. Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
3. Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen
4. Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri
5. Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka
7. Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
8. Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

Valtakunnallista ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoa koordinoi Työtehoseura ry.

Toteutusaika: 1.1.2022 -31.12.2023
Novidan budjetti: 49 234 €
Rahoittaja: Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2022, OKM
Yhteyshenkilö: Anne Mähönen, anne.mahonen@novida.fi, puh. 044 771 4890

Etäopintoja työelämän tarpeisiin -hankkeen ensisijainen tavoite on edistää Vakka-Suomen yritysten osaamiseen perustuvaa kilpailukykyä sekä alueella asuvien ja työskentelevien henkilöiden kouluttautumismahdollisuuksia.

Alueen yrityksiin on työllistynyt paljon toisen ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneita henkilöitä, joilla on työtehtäviin liittyvä tarve ja tahtotila täydentää osaamistaan. Tarvelähtöisen opiskelun tulee olla mahdollista työn ohessa ilman paikkakunnalta pois muuttoa.

Tuloksellinen etäopiskelu on haastavaa, koska osaamistavoitteiden saavuttaminen vaatii pitkälle vietyä itseohjautuvuutta ja ryhmän kollektiivinen tuki puuttuu. Tämän vuoksi hankkeen yhtenä tavoitteena on pilotoida tapoja, joilla etäopiskeluun voidaan luoda yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.

 • Hankkeessa rakennetaan ja pilotoidaan yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja, joilla ohjataan toisen asteen tutkinnon suorittaneita, korkea-asteella jo opiskelevia ja työelämässä opintoja suunnittelevia henkilöitä ilman tutkintotavoitetta suoritettaviin osaamista täydentäviin etäopintoihin.
 • Toteutuksessa hyödynnetään Uudenkaupungin kaupungin varustamaa etäopiskelukampusta ja pilotoidaan keinoja, joilla etäopiskeluun luodaan yhteisöllisyyttä ja vertaistukea.

Hankeaika: 1.5.2020 – 31.12.2023
Novidan budjetti: 49 600 €
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Satakunnan ELY-keskus, Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry)
Yhteyshenkilö: Elina Siivonen, elina.siivonen@novida.fi, puh. 050 307 6557

HOIVA – Hoiva-avustajaksi Novidassa -hankkeen tavoitteena on kouluttaa 31.03.2024 mennessä 30 hoiva-avustajaa yhteistyössä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien (Aura, Huittinen, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä ja Uusikaupunki) sekä näissä kunnissa sijaitsevien työelämän yhteiskumppaneiden kanssa.

Opiskelijahankinnassa painotetaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien alueita. Pääasiallisina kohderyhminä ovat työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt. Potentiaalisina kohderyhminä nähdään lähiammateissa toimivat, Ukrainan pakolaiset, epävarmoissa tai lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat sekä työvoiman ulkopuolelta työelämään palaavat. Toteutettavan palvelun toissijaisia kohderyhmiä ovat Novidassa muulla rahoituksella hoiva-avustajaksi opiskelevat henkilöt sekä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän peruskuntien työttömät työnhakijat.

 • Toteutetaan hoiva-avustajaksi valmistavaa koulutusta, joka kattaa kasvun ja osallisuuden edistämisen (25 osp) sekä ikääntyvien osallisuuden edistämisen (35 osp) tutkinnon osat Novidan Liedon, Loimaan ja Uudenkaupungin toimipaikoissa.
 • Tehdään opiskelijahankintaa JOTPA-avustuksella toteutettavaan ja muuhun hoiva-avustajakoulutukseen muun muassa hakevalla toiminnalla.
 • Toteutetaan sekä avustuksella toteutetun että muiden hoiva-avustajaopintojen aikaisia tukitoimia oppilaitoksissa ja varmistetaan opintojen loppuunsaattaminen sekä työelämään sijoittuminen.

Hankeaika: 19.10.2022 – 31.3.2024
Novidan budjetti: 121 330 €
Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa)
Yhteyshenkilö: Suvi Laurikkala, suvi.laurikkala@novida.fi, puh. 050 376 1046

Hymy-hankkeen tavoitteena on kehittää turvallinen, viihtyisä ja tasavertaisia osallistumisen mahdollisuuksia tarjoava oppimisympäristö. Oppilaitosyhteisön toimintaa tarkastellaan sosiaalisena kokonaisuutena. Pääkohderyhmänä ovat opiskelijat, joiden yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia parannetaan. Henkilöstön ymmärrystä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin merkityksestä vahvistetaan työpajojen, uusien toimintamallien sekä yhteistyöverkostojen avulla.

Hankkeessa kehitetään toimintamalleja opiskelijakunta- ja tutortoimintaan, kiusaamisen ja häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä nopeaan puuttumiseen, aloittavien ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden syrjäytymisen ja keskeyttämisen ehkäisemiseen sekä hyvinvointijohtamisen kokonaisuuden kehittämiseen.

Toteutus tapahtuu laajassa verkostossa, jonka kehitystyötä, parhaita käytäntöjä ja osaamista hyödynnetään kohtaamisten, vierailuohjelman ja vertaisoppimisen kautta omien toimenpiteiden suunnitteluun.

Hankeaika: 19.12.2022 – 30.4.2025
Novidan budjetti: 104 400 €
Verkostokumppanit: Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry (koordinaattori), AhlmanEdu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto, SASKY koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Varalan Urheiluopisto
Rahoittaja: OPH (Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus)
Yhteyshenkilö: Anne Mähönen, anne.mahonen@novida.fi, puh. 044 771 4890

ILKE – ilmasto- ja kestävyyskasvatus osaksi arkea on Novidan ammattiopiston ja lukion yhteinen hanke.

Hankkeen ensimmäinen tavoite on ottaa käyttöön systemaattinen ilmastovastuullisuuden ja kestävän kehityksen johtamisen toimintamalli, jonka avulla mahdollistetaan ja varmistetaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuosien 2021-2035 hiilineutraalisuustiekartan tavoitteiden toteutuminen.

Hankkeen toinen tavoite on Novidan ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen vahvistaminen uusien oppimisympäristöjen avulla. Oppimisympäristöjen teemat ovat 1) energian säästäminen (tekniset ratkaisut), 2) uusiutuvan energian tuotanto ja 3) kulutusjousto. Yhdessä opiskelijoiden kanssa suunniteltavien ympäristöjen tulevia käyttäjiä ovat ammattiopiston tekniikan alojen ja lukion fysiikan kurssien opiskelijat.

Toteutusaika: 27.09.2022 – 31.05.2024
Novidan budjetti: 103 605 €
Rahoittaja: OPH
Yhteyshenkilö: Anne Mähönen, anne.mahonen@novida.fi, puh. 044 771 4890

Ketterää osaamista -hankkeella vastataan seutukaupunkien osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin. Haasteen osaavan työvoiman saatavuudelle asettaa väestön sekä varsinkin korkea-asteen koulutuksen keskittyminen suurempiin kaupunkeihin.

Hankkeen tavoitteena on

 • juurruttaa jokaiselle osatoteuttajalle tarvelähtöinen ja dynaaminen Monikampus-toimintamalli, joka pitää sisällään mm. tarvittavan toisen asteen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen suorittamisen mahdollisuudet seutukaupungeista käsin.
 • luoda seutukaupunkien yhteinen korkeakouluvisio.
 • luoda toimintamalleja osaajatarpeiden paikalliseen tunnistamisen sekä tiedon keräämiseen ja tallentamiseen
 • toteuttaa seutukaupungeissa tarvelähtöisiä, ketteriä koulutuspilotteja mallina paikallisen yhteistyön mahdollisuuksista.
 • luoda pysyviä toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyöverkostoja ketterään osaamisen kehittämiseen.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteystyössä Loimaan ja Uudenkaupungin kaupunkien kanssa. Novida osallistuu neljään työpakettiin:

TP1 Monikampus Finland toimintamallin juurrutetut paikalliset ratkaisut
TP2 Ennakointitiedon hyödyntäminen sekä akuutin osaajatarvetiedon tunnistamisen ratkaisut
TP3 Ketterä osaamisen kehittäminen
TP 4 Viestintä ja tulosten levittäminen

Hanketta koordinoi Koulutuskeskus Brahe. Muita osatoteuttajia ovat Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus, Iisalmen kaupunki, Koulutuskuntayhtymä Sasky, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu ja Keuruun kaupunki. Verkostokumppaneita ovat Kalajoen kaupunki, Kurikan kaupunki, Someron kaupunki, Lieksan kaupunki ja Ylivieskan kaupunki.

Toteutusaika: 1.1.2022 – 30.9.2023
Novidan budjetti: 107 556 €
Rahoittaja: TEM, AKKE-määräraha (Etelä-Pohjanmaan liitto)
Yhteyshenkilö: Elina Siivonen, elina.siivonen@novida.fi, puh.  050 307 6557

OA-hanke on valtakunnallinen koordinaatiohanke, jossa laaditaan kokonaisselvitys oppimisanalytiikan hyödyntämisen mahdollisuuksista ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Selvityksen pohjalta luodaan suositukset ja mallit oppimisanalytiikan hyödyntämiseen. Työssä huomioidaan kansallinen, koulutuksenjärjestäjien, opettajien ja opiskelijoiden näkökulmat oppimisanalytiikkaan. Työstöversiot ovat kaikkien kommentoitavissa ja tuotokset levitetään laajasti käyttöön.

Novida osallistuu toimijoina ja selvitystyön tekijöinä kahteen työpakettiin:
TP1. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käytön yhteisen kansallisen visio- ja tavoitetilan muodostaminen
TP6. Oppimisanalytiikan etiikka ja lailliset kysymykset ammatillisessa koulutuksessa

OA-hanketta koordinoi Helsingin kaupunki, Stadin ammattiopisto. Muita osatoteuttajia ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Yrkesakademin i Österbotten, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Perho Liiketalousopisto Oy, Suomen Yrittäjäopisto, Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Keuda, Vantaan ammattiopisto Varia, Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto, Kotkan-Haminan koulutuskuntayhtymä, EKAMI, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Hyria koulutus Oy, Savon koulutuskuntayhtymä, SAKKY, SASKY koulutuskuntayhtymä, Etelä-Savon Koulutus Oy, ESEDU, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, YSAO, Careeria, Turun kaupunki, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja Saimaan ammattiopisto Sampo.

Toteutusaika: 1.1.2022 – 31.12.2023
Novidan budjetti: 23 800 €
Rahoittaja: OKM
Yhteyshenkilö: Satu Kaurala, satu.kaurala@novida.fi,  044 090 1214

Oma polku -hankkeessa edistetään työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllistymistä tarjoamalla kohtaavaa ja ohjaavaa palvelua.

Uraohjaajien toimenpiteet kattavat koko palveluketjun: opiskelijarekrytoinnin, tarvelähtöisen koulutuspolun suunnittelun, henkilökohtaistamisen sekä ohjauksen ja tuen opintojen aikana työllistymiseen asti.

Toteutuksessa painotetaan moniammatillisen ja työelämäyhteistyön toimintatapojen kehittämistä. Työnantajia sitoutetaan koulutuspolkujen suunnitteluun mahdollisimman varhain: osallistumaan opiskelijavalintoihin, yhdessä kouluttamiseen, työvaltaisiin polkuihin ja tarveperusteisiin tutkinnon osiin.

Opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnitteluun sekä opintojen aikaiseen tehostettuun ohjaukseen ja tukeen osallistuvat myös opintoaloilta nimetyt (osa-aikaiset) kummiopettajat.

Opiskelijoiden yksilölliset erityisen tuen tarpeet (kuten lukemisen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen ongelmat, elämänhallinnan ongelmat) huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijoille järjestetään neuvontaa tukien hakemiseen ja tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana.

Hankeaika: 1.8.2020 – 30.6.2023
Novidan budjetti: 277 778 €
Rahoittaja: OKM
Yhteyshenkilö: Paula Kairinen paula.kairinen@novida.fi, puh. 044 090 1324

OPVA haltuun -verkostohankkeessa kehitetään opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä.

Hankkeen tavoitteena on
1. OPVA:n parhaiden käytäntöjen valtakunnallinen jakaminen
2. opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä
3. henkilöstön osaamisen kasvattaminen.

Hankkeen myötä Novidan kaikkiin toimipaikkoihin luodaan valmiudet OPVA-opintojen tarjoamiseen maahanmuuttajataustaisille ja myös suomea äidinkielenään puhuville ammatillisten perustutkintojen opiskelijoille.

Turun kaupunki/Turun ammatti-instituutti koordinoi valtakunnallista 63 koulutuksen järjestäjän verkostohanketta.

Toteutusaika: 1.1.2022 -31.12.2023
Novidan budjetti: 42 600 €
Rahoittaja: Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2022, OKM
Lisätietoja: Suvi Laurikkala, suvi.laurikkala@novida.fi, puh. 050 376 1046

PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeessa keskitytään ohjausprosessin ja -menetelmien digitalisointiin, digiosaamisen kehittämiseen sekä jatkuvan oppimisen edistämiseen varsinaissuomalaisissa koulutusorganisaatioissa.

Novida osallistuu PODI-hankkeessa viiteen työpakettiin, joiden sisällöt ovat seuraavat:

 • Digitaalisen oppimisen ja ohjauksen tukeminen (jatkuvan haun opiskelijoiden digitaitojen kehittäminen)
 • Opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työpaikkaohjaajien digitaitojen kehittäminen (taitojen ja tarpeiden kartoittaminen, digiluotsitoiminta, materiaalit)
 • Monikulttuurinen työpaikkaohjaus (itseopiskelun mahdollistaminen)
 • Prosessien ja palvelujen kehittäminen (sähköisten ajanvaraus- ja ohjauspalveluiden pilotoinnit)
 • Ohjausverkoston yhteistyön ja juurruttaminen

Toteutusaika: 1.9.2021 – 30.11.2023
Novidan budjetti: 93 485 €
Verkostokumppanit: Turun ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kaupunki (Turun ammatti-instituutti), Turun yliopisto, Åbo Akademi.
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian vuoksi toteuttamia toimia.
Yhteyshenkilö: Anne Mähönen, puh. 044 771 4890, anne.mahonen@novida.fi

Sekä varhaiskasvatus että sosiaali- ja terveydenhuolto kärsivät työvoimapulasta, ja molemmilla aloilla tilanteen odotetaan pahenevan vuosikymmenen loppua kohden. POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hankkeen tavoitteena on helpottaa tätä ongelmaa jatkuvan oppimisen keinoin.

Varhaiskasvatuksessa ennakoitu työvoimapula koskee erityisesti korkeakoulutettua työvoimaa. POLJIN-hanke pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan luomalla sosiaali- ja terveysalaa sekä kasvatus- ja ohjausalaa ammatillisella toisella asteella opiskeleville polun varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin. Lisäksi hankkeessa jatkokehitetään Turun kristillisen opiston aiemmassa hankkeessa (Ohjauksen nivelet kuntoon/OPH) luomaa mallia, jossa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana työskentelevät saavat mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon työnsä ohessa. Mallia kokeillaan koko hankealueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Sosiaali- ja terveysalalla hanke keskittyy jo alalla työssä olevien urakehityksen edistämiseen täydennys- ja jatkokoulutusten (ammatti- ja erityisammattitutkinnot) avulla. Jatkuvaan oppimiseen pohjautuvaa urasuunnittelua kehitetään yhdessä alan työnantajien kanssa. Alan pitovoiman lisäksi hankkeessa kehitetään myös sosiaali- ja terveysalan ja sen koulutuksen vetovoimaa. Toimenpiteet tässä keskittyvät opintojen aloittamisen sujuvoittamiseen aikuisopiskelijoilla ja etenkin maahanmuuttajilla. Erityinen kohderyhmä ovat ulkomaisen alan tutkinnon suorittaneet maahanmuuttajat, joiden tutkinto ei tuo suomalaista ammattikelpoisuutta; näille rakennetaan joustava, työelämälähtöinen, tutkintoon nopeutetussa ajassa johtava polku.

Mainittuja alakohtaisia toimenpiteitä tukemaan hankkeessa kehitetään jatkuvan oppimisen tuen malleja ja menetelmiä sekä uusia ohjausmuotoja toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Jatko-opintoihin hakeutumista edistämään hankkeessa pilotoidaan myös ammatillisten oppilaitosten jatko-opintokoordinaattorin työnkuva.

Hankkeen toteuttaa Turun kaupungin/Turun ammatti-instituutin vetämä verkosto, jossa muina jäseninä ovat WinNova, Salon seudun ammattiopisto ja Turun kristillinen opisto.

Toteutusaika: 1.8.2023 – 31.7.2026
Novidan budjetti: 295 099 €
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Yhteyshenkilö: Anne Mähönen, anne.mahonen@novida.fi, puh. 044 771 4890

Tieto-osaava https://www.tietoosaava.fi/ on valtakunnallinen verkostohanke, jonka tavoitteena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia muutoksia ja parannuksia ammatillisen koulutuksen tietojohtamisessa. Tietojohtaminen sisältää tietojen ja sisältöjen hyödyntämisen kansallisista tietovarannoista (eHOKS, valtakunnallisten opinto- ja tutkintorekisterien, opiskelija- ja työelämäpalaute, Vipunen) kuin koulutuksen järjestäjän omien tietojärjestelmien tuottaman sisällön (esim. opintohallintojärjestelmät).

Digitaalista tietoa ja sisältöä hyödynnetään johtamisessa koulutuksen järjestäjän oman toiminnan seurannassa ja kehittämisessä kuin myös ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden seurannassa kytkeytyen toimintalainsäädännön edellyttämiin toimiin koulutuksen järjestämisessä.

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on parantaa tiedon tuotantoon liittyviä prosesseja, niiden mittaamista ja arvioimista, tiedon analysointiin liittyviä kyvykkyyksiä sekä kansallisten indikaattori- ja tilastotietoihin liittyvää määrittelyä, kehittämistä ja hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestämisessä.

Novida osallistuu hankkeessa neljään työkokonaisuuteen:
1 Tiedon hyödyntäminen
2 Tiedon tarve
3 Tiedon laatu ja tiedon siirto
4 Tiedon syöttö ja tallentaminen

Valtakunnallista ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkostoa koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Toteutusaika: 1.1.2022 -31.12.2023
Novidan budjetti: 68 000 €
Rahoittaja: Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2022, OKM
Yhteyshenkilö: Anne Mähönen, anne.mahonen@novida.fi, puh. 044 771 4890

TUKEVA-hankkeen päätavoitteena on varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kilpailukyvyn parantaminen sekä yritysten kehittämistoiminnan aktivointi. Hankkeen osatavoitteena on selvittää varsinaissuomalaisten elintarvikealan yritysten kehittämistarpeita ja liiketoiminnan kehittymisen esteitä, analysoida toimintaympäristön ja kuluttajakysynnän muutostekijöitä ruokaketjun toimijaverkostossa sekä ennakoida tulevaisuuden kehityssuuntia.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä ovat Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten haastattelut (SWOT-analyysi). Haastatteluiden tulokset ovat pohjana yritysten aktivointi-, verkostoitumis- sekä keskustelutilaisuuksien teemoituksessa. Näiden tavoitteena on alueen ruokaketjun yritysten ja sidosryhmien aktivoiminen yhteistyöhön. Hankkeen lopputuloksena tuotetaan ruokaketjun kehitystarveraportti ”Varsinais-Suomen ruokaketjun yritysten ja toimintaympäristön tulevaisuuden kehittämistarpeet”.

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat varsinaissuomalaiset Annex I tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä non-Annex I tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseudulla. Sekundaarisena kohderyhmänä ovat ruokaketjun eri toimijatasot sekä jakelu- ja kuluttajaverkostot.

Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Muita osatoteuttajia ovat Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta, Ukipolis Oy ja Yrityssalo Oy.

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2023
Novidan budjetti: 55 584 €
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (Varsinais-Suomen Ely-keskus)
Yhteyshenkilöt: Lasse Alisaari, lasse.alisaari@novida.fi,  044 790 1320 ja Mertsi Töttölä, mertsi.tottola@novida.fi, puh. 050 431 1162

Varsinais-Suomen ruokaketjun koordinaatiohankeen päätavoitteena on lisätä ruokasektorin yritysten kasvupotentiaalia ja kehittymismahdollisuuksia uusien verkostojen ja kumppanuuksien, aktiivisen vuoropuhelun sekä tiedonvaihdon ja –välityksen avulla. Hankkeen koordinaattori on Turun yliopiston Brahea-keskus. Muita osatoteuttajia ovat Yrityssalo Oy, Ukipolis Oy ja Paraisten kaupunki.

Hankeaika: 1.9.2022 – 31.3.2024.
Novidan budjetti: 69 960 €
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 (siirtymäkausi 2021-2022), Varsinais-Suomen ELY-keskus
Yhteyshenkilöt: Lasse Alisaari lasse.alisaari@novida.fi,  044 790 1320 ja Mertsi Töttölä mertsi.tottola@novida.fi, puh. 050 431 1162

VASKI-hanke https://vaski.info/ on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Opetushallituksen rahoittaman ohjelman tavoitteena on tukea Agenda 2030-tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa sekä vahvistaa kestävää kädenjälkeä.

Hankkeen pääpaino on ekologisessa kestävyydessä, huomioiden kuitenkin myös sosiaalinen, kulttuurillinen ja taloudellinen kestävyys. Tavoitteena on pysyvien toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten saavuttaminen. Hankkeen eri teemojen tuloksena syntyy ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta.

Novida osallistuu hankkeessa seuraaviin työpaketteihin:
1. Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekartan rakentaminen
4. Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt
7. Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta
8. Asiantuntijatuki oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelmatyöhön

VASKI-hankkeen pääkoordinoija on Sataedu ja osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Luovi. Mukana on 61 ammatillista oppilaitosta, mikä kattaa suuren osan Suomen ammatillista oppilaitoksista.

Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2023
Novidan budjetti: 30 000 €
Rahoittaja: OPH
Yhteyshenkilö: Anne Mähönen, anne.mahonen@novida.fi, puh. 044 771 4890

Viljelijäneuvosto-hankkeen tavoitteet:

 • Vihannesten laadun ja viljelyn kannattavuuden parantaminen uusia menetelmiä kehittämällä ja viljelijöiden osaamista lisäämällä
 • Ympäristökuormituksen ja torjunta-ainejäämien vähentäminen sekä vihannesten luomuviljelyn lisääminen
 • Uusien tuotteiden kehittäminen
 • Kriisitilanteisiin varautuminen

Hankkeessa perustetaan kasvikohtaisia viljelyneuvostoja, joissa viljelijät yhteistyössä toisten viljelijöiden ja alan yritysten kanssa suunnittelevat, kokeilevat ja toteuttavat vihannesviljelyn kehittämistoimenpiteitä. Kasvikohtaisia viljelijäneuvostoja ovat mm. porkkanan, sipulin, varhaisperunan sekä erikois- ja luomuvihannesten viljelyryhmät. Lisäksi kaikissa näissä ryhmissä suunnitellaan vihannestilojen varautumista kriisitilanteisiin.

Toteutusaika: 1.6.2020 – 31.12.2023
Novidan budjetti: 296 500 €
Rahoittaja: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Yhteyshenkilö: Susanna saari, susanna.saari@vihanneslaitila.fi, puh. 050 324 3006

Novidan hankekoordinaattorina toimii laatupäällikkö Anne Mähönen, anne.mahonen@novida.fi, puh. 044 771 4890.
Kunkin hankkeen yhteyshenkilö on mainittu hanke-esittelyssä.