Toimielimet

Opiskeluhuollon ohjausryhmä 1.12.2021-31.7.2025

Lea Myllymäki: yhtymähallituksen edustaja
Simo Ruoho: yhtymähallituksen edustaja
Heikki Vainio: yhtymähallituksen edustaja
Petri Lähde: opetuksen edustaja
Juha Jokinen: opetuksen edustaja
opiskelijakunnan jäsen

Opiskelijahuoltotoimielin 1.12.2021-31.7.2025

jäsenet varajäsenet
Petri Lähde, pj
Juha Jokinen
Kaisa Kastio-Moisio
Kristiina Kaupinsalo
Mia Raitanen
Kirsi Toivola
Jarna Varho
Eevamaija Verho
Niina Närhi, opiskelijajäsen
Tiia Iivonen, huoltaja


Kaija Mustikkamaa
Hannu Ketonen
Katja Hakala
Päivi Isotuovola
Pirkko-Liisa Marttila
Katariina Vuorela
Jessi Isomaa


SORA-toimielin

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (951/2011) on säädetty tulemaan voimaan 1.1.2012. Uudistuksesta käytetään nimitystä SORA-lainsäädäntö (soveltumattomuuteen ratkaisuja). Sen 35 a pykälässä säädetään seuraavaa:

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.

Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.

Kokoonpano 1.1.2021-31.12.2023:

työelämän edustaja Heidi Kauti (puheenjohtaja), varajäsen Kirsi Theodorakis
koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen (varapuheenjohtaja) eläkkeellä 1.6.2023 alkaen, varajäsen talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala
opettajien edustaja (ammattiopisto) Suvi Laurikkala, varajäsen Siru Visti
opettajien edustaja (lukio) Kirsi Toivola, varajäsen Vesa Parttimaa
opiskelijahuollon edustaja opinto-ohjaaja Kaisa Kastio-Moisio (sihteeri), varajäsen Pasi Junttanen
opiskelijoiden edustaja Riina Pensikkala, varajäsen Tiia Viitanen

Ajankohtaista Novidassa