TOP-jakson alkaessa

 • Varmista, että opiskelijalla on riittävä osaaminen työelämässä oppimiseen.
 • Perehdytä opiskelija työelämän pelisääntöihin.
 • Varmista, että opiskelija ymmärtää tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset.
 • Varmista työpaikan soveltuvuus tavoitteena olevaan osaamisen hankkimiseen.
 • Ohjaa ja tue opiskelijaa urasuunnittelussa ja tarvittaessa työpaikan hankinnassa sekä päivitä opiskelijan HOKSia.
 • Varmista työpaikan työturvallisuus- ja vastuukysymykset.
 • Tee tarvittaessa AVI:lle ilmoitus nuoren henkilön vaarallisten töiden teettämisestä.
 • Käy läpi yhdessä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa tavoitteet ja keskeiset käytännön työtehtävät.
 • Suunnittele työelämässä oppiminen opiskelijan ja työelämän edustajan kanssa ja päivitä tarvittaessa opiskelijan HOKSia.
 • Sovi ohjauksen ja tuen keinoista ja toimintatavoista (esim. erityinen tuki).
 • Selvitä yhteyshenkilö ja sähköpostiosoite OPH:n työpaikkakyselyyn, johon vastaa työpaikan vastuuhenkilö (toimitusjohtaja, yksikön johtaja, päällikkö tai muu päättävä taho).
 • Tarkista, että kaikkien osapuolten yhteystiedot ovat ajantasaiset ja oikein.
 • Sovi työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa yhteydenpidon muodoista ja mm. poissaoloilmoituskäytännöistä.
 • Varmista opiskelijan opintososiaaliset edut.
 • Perehdytä työpaikkaohjaaja HOKSiin, tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja työelämässä oppimiseen.
 • Varmista, että työpaikkaohjaajalla/mentorilla on tiedossa opiskelijan HOKSiin kirjatut tavoitteet.
 • Tarvittaessa sovi, miten voit tukea työpaikkaohjaajaa opiskelijan oppimisen ohjaamisessa, osaamisen kehittymisen arvioimisessa ja opiskelijalle palautteen antamisessa.
 • Kerro Novidan työpaikkaohjaajakoulutuksista ja Novidan työpaikkaohjaajaksi -sivuston sisällöstä.

TOP-jakson aikana

 • Ohjaa ja tue sekä anna ja vastaanota palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä.
 • Seuraa osaamisen hankkimisen edistymistä ja päivitä tarvittaessa HOKSia.
 • Käy välipalautekeskustelu opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Tee yhteistyötä työpaikkaohjaajan kanssa. Pidä yhteyttä ennakkoon sovituilla tavoilla.

TOP-jakson päättyessä

 • Päivitä HOKSia ja arvioi opiskelijan lisäohjauksen tarpeita.
 • Selvitä työpaikan ja opiskelijan kokemus työpaikkajakson tavoitteiden toteutumisesta.
 • Varmista, että opiskelijalla on riittävästi osaamista näyttöön.
 • Ohjaa opiskelijaa urasuunnittelussa ja/tai ammatissa etenemisessä.
 • Ota vastaan ja anna palautetta TOP-jaksosta. Kehitä työpaikalla järjestettävää koulutusta työpaikan ja opiskelijoiden palautteiden perusteella.
 • Perehdytä työpaikkaohjaaja OPH:n työpaikkaohjaajakyselyyn, johon vastataan ko. työpaikkajakson päättyessä.