Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Asetus Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnista
Asetus tulee voimaan 1.8.2022. Opiskelijoilla on oikeus saada vähintään 12 tuntia opetusta ja ohjausta yhtä osaamispistettä kohti. Tuntimäärä voi kuitenkin tarvittaessa joustaa tästä ylös- tai alaspäin riippuen opiskelijan oppimisvalmiuksista ja yksilöllisistä valinnoista. Arvioinnin lähtökohtana on kuitenkin aina vähintään 12 tunnin opetus- ja ohjausmäärä osaamispistettä kohden. Aiemmin vastaavanlaisesta vähimmäistuntimäärästä ei ollut säädetty, joten uusi asetus vahvistaa opiskelijoiden oikeutta laadukkaaseen opetukseen. Lisätietoja Novidan osalta antavat rehtorit.

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta
OKM:n www-sivuilta Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö löytyy laajasti erilaisia oppivelvollisuuteen liittyviä kysymyksiä ja ministeriön vastauksia. Aivan sivuston lopusta löytyy myös kysymyksiä ja vastauksia 1.8.2022 voimaan tulevasta asetuksesta Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnista.

Tässä on muutama esimerkki:

Kohdassa ”Mitä tarkoittaa opetus ja ohjaus?” sekä ”Kenen antama opetus ja ohjaus otetaan huomioon?” käytetään käsitettä ”opetushenkilökunta”. Opetushenkilökunta pitää sisällään sekä opettajat, että ohjaajat. Tämä on tarkistettu asian valmistelusta vastaavalta hallitusneuvokselta.

Kohdassa ”Miten huomioidaan vastuullisen työpaikkaohjaajan antama ohjaus? Entä muu ohjaus työpaikalla?” todetaan, että opiskelijaa voivat vastuullisen työpaikkaohjaajan lisäksi ohjata myös muut koulutustyöpaikan henkilöstöön kuuluvat tai voidaan hyödyntää toisesta työpaikasta tulevaa ohjausresurssia. Ilman tätä muutosta 12 tunnin arvioinnissa olisi laskettu mukaan ainoastaan vastuullisen työpaikkaohjaajan ja opettajan antama ohjaus.

Kohdassa ”Missä vaiheessa opetuksen ja ohjauksen määrän arviointi tehdään? Tuleeko tehtyä arviota muuttaa toteutuneen opetuksen ja ohjauksen määrän perusteella?” kyse on HOKS:in laadinnan yhteydessä tehdyn suunnitelman annettavan opetuksen ja ohjauksen määrästä. HOKS:iin kirjattua määrää ei tarvitse muuttaa toteutuneen opetuksen ja ohjauksen mukaisesti.

Sivistysvaliokunnan mietintö koulutuspoliittisesta selonteosta
Valiokunnan mietintö löytyy osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_19+2021.aspx
Toisen asteen koulutusta (lukio ja ammatillinen koulutus) käsittelevät kohdat sekä valiokunnan kannanotot (= eduskunnan edellytykset) voit lukea tästä. Valiokunnan kannanotot ovat valtioneuvoston koulutuspoliittista selontekoa sitovia edellytyksiä.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja.

Hallintosihteerin sijainen
Heidin työloman sijaisena 14.3. alkaen toimii meille entuudestaan tuttu Tarja Huhti kolmena päivänä viikossa. Tarjan tavoittaa sähköpostilla tarja.huhti(at)novida.fi ja puhelimella 040 1597 247. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Työelämältä saadut palautteet
Työpaikkaohjaajakysely käynnistyi 1.7.2021. Novidan ensimmäinen työpaikkakysely toteutettiin helmikuussa 2022 niille työpaikoille, joissa syyslukukauden aikana oli ollut koulutus- tai oppisopimuksia. Työelämäpalautetta kerätään myös ulkomailla suoritetuista työelämäjaksoista.

11.3.2022 mennessä olemme saaneet 510 työpaikkaohjaajan vastausta, minkä perusteella vastausaktiivisuus on noin 50 %. Työpaikkapalautetta saimme 179:ltä työpaikalta, mikä vastaa 45 % kyselyn saaneista. Sekä työpaikkaohjaajien kyselyssä että työpaikkakyselyssä tyytyväisyyttä Novidan toimintaan järjestää työelämässä oppimista arvioitiin keskiarvolla 4,1 (asteikko 1-5).

Työelämältä saadut palautteet tulevat vaikuttamaan ensimmäistä kertaa vuoden 2023 rahoitukseemme. Rahoituksen määrä riippuu sekä vastausaktiivisuudesta että vastaajien antamasta numeerisesta palautteesta suhteutettuna muiden koulutuksen järjestäjien tuloksiin.

Valtakunnallisesti kerättävä työelämäpalaute on kaksiosainen: 1) Työpaikkaohjaajakysely, jonka vastauslinkin OPH lähettää automaattisesti työpaikkaohjaajalle aina opiskelijan työpaikkajakson päättyessä. 2) Työpaikkakysely, johon OPH muodostaa puolivuosittain työpaikkakohtaisen vastauslinkin ja toimittaa Novidalle oppilaitosyhteistyöstä vastaavalle työpaikan yhteyshenkilölle välitettäväksi.
Lisätietoja antavat työelämäkoordinaattori Outi Vauhkonen, laatupäällikkö Anne Mähönen, rehtorit ja koulutuspäälliköt.

Kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset
Kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset alkavat tiistaina 15.3. jatkuen keskiviikkoon 30.3. Vaikka koronarajoituksista ollaan luopumassa muualla yhteiskunnassa, on YTL linjannut, että yo-kokeissa noudatetaan tiukkoja terveysturvallisuusohjeita. Esimerkiksi maskit ovat edelleen käytössä kokeissa.

Ylioppilaskokeiden aikataulu:
Ti 15.3. äidinkieli, lukutaidon koe
To 17.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
Pe 18.3. äidinkieli, kirjoitustaidon koe
Ma 21.3. englanti, pitkä oppimäärä
Ke 23.3. matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä
Pe 25.3. maantiede, uskonto, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, kemia, terveystieto
Ma 28.3. ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
Ke 30.3. filosofia, psykologia, historia, fysiikka, biologia

Kuvia ja tapahtumia

Kaksi tyttöä polttarivaatteissa. Juomaa, karkkeja, suukkoja. Ruoka-annos: pihvi, perunat, kastike. Kahvitarjoilu.

Myllykyläntien cateringalan RAV19Lo ryhmän opiskelijat viettivät ravintolassa polttariteemaa.

Uudenkaupungin toimipaikan RAV21-kokit ja elintarvikealan opiskelijat opettajineen olivat loihtineet näyttävän Gelato-baarin herkullisine sorbetteineen ja jäätelöineen