Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Strategiarahan 2021 tuotoksia (osa 1)
Novida sai strategiarahaa 2021 yhteensä 70 000 €, josta 40 000 € kohdistui Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen ja 30 000 € tieto-osaamisen parantamiseen. Alla on kuvattu kehittämisen vaikutuksia Novidan toiminnassa Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamisessa.

Novidan erityisen tuen prosessien kehitystarpeet ja vahvuudet on kartoitettu ja tiedostettu. Vuodesta 2022 rakennettiin Novidassa ”Erityisen tuen teemavuosi”. Vuoden aikana lisättiin ja tasalaatuistettiin koko opetus- ja ohjaushenkilöstön tietoisuutta erityisen tuen opiskelijoiden tuen tarpeista sekä keinoista ohjata, tukea ja kannustaa opiskelijoita. Vuoden aikana työpajoissa esille nostettuja teemoja olivat muun muassa selkokielisyys, saavutettavuus, erityisen tuen erilaiset diagnoosit, mielenterveyden haasteet ja niiden vaikutukset opiskeluun sekä erityisen tuen kirjaukset opiskelijahallintojärjestelmään.

Opiskelijahallintojärjestelmään tehtävien erityisen tuen toimenpiteiden kirjauksien rakennetta ja sisältöjä uudistettiin. Kertyvä tieto edistää aikaisempaa paremmin opiskelijakohtaisen erityisen tuen suunnittelua ja kokonaisuuden seurantaa.

Erityisestä tuesta vastaavat opettajat (ervat) tuntevat nykyaikaiset käytettävissä olevat erityispedagogiikan apuvälineet ja parhaat metodit eri oppimisympäristöissä (ml. digiympäristöt ja työpaikat). Työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä tarjottavan erityisen tuen käytäntöjä on tarkennettu.

Novidan erityisen tuen toimijat ovat muodostaneet yhteisöllisen verkoston, joka edistää vertaisoppimista, työhyvinvointia ja jaksamista vaikeiden asioiden äärellä. Opetus- ja ohjaushenkilöstö tuntee erityisen tuen toteutusmallit ja saa ervoilta ja erityisopettajilta aikaisempaa paremmin tukea arjen haasteisiin.

Opiskelijalle erityisen tuen teemavuoden toimenpiteet näyttäytyvät aikaisempaa tasalaatuisempana ja laadukkaampana erityisen tuen palvelupolkuna.

Teemavuoden toimenpiteillä pyrittiin erityisen tuen opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja näin samalla ehkäisemään opintojen keskeytymistä. Vuonna 2022 Novidan ammattiopiston opiskelijoiden negatiivinen ero-% aleni lukemaan 5,83 % vuoden 2021 lukemasta 6,54 %.

Vuoden 2021 aikana erityisopettajien ja ammatillisen erityisoppilaitoksen (Spesia) asiantuntemusta hyödynnettiin erityisen tuen toimintamallien ja prosessien kehitystarpeiden ja vahvuuksien kartoittamiseen. Kartoitusten ja opiskelijapalautteen perusteella laadittiin kehittämissuunnitelma sekä päivitettiin erityisen tuen suunnitelma ja siihen liittyvät IMS-toimintajärjestelmän prosessikuvaukset.

Lisäsuoriterahoituksella palkatut erityisopettajat ja koulutuspäälliköt muodostivat työryhmän, joka koordinoi erityisen tuen kehittämisen toimenpiteitä. Ervojen ja erityisopettajien tehtävänkuvat päivitettiin. Oppivelvollisuusiän nousu osaltaan lisäsi vastuuopettajilta edellytettävän ohjauksen määrää. Erityisen tuen uudistetut prosessit ja vastuuopettajia koskevat toimintaohjeet huomioitiin vastuuopettajan oppaan päivityksessä ja sen sisältämissä vuosikohtaisissa ja muutostilanteiden muistilistoissa.

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit, koulutuspäällikkö ja laatupäällikkö

Kuvia ja tapahtumia

Tuva22CUu kävi hiihtoputkessa. Kukaan ryhmän opiskelijoista ei ollut aiemmin hiihtänyt. Homma sujui hienosti, hiki tuli ja hauskaa oli. Hieno kokemus, eikä opiskelijoiden mukaan ollut ihan helppoa hommaa ensikertalaiselle, silti kierrosta hiihdettiin hymyssä suin!

Novidan koulutuspäälliköt vierailivat 29.3.2023 Loimaan Myllykylän ja Turuntien yksiköissä. Päivän aikana suunniteltiin ensi lukuvuoden aikatauluja sekä tutustuttiin yksiköiden oppimisympäristöihin. Kuvasta puuttuu koulutuspäällikkö Paula Kairinen.