Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus
Kokoontuu tiistaina 26.1. Teams-kokouksessa.

Novida ja korona
Novidassa ei ole syksyn kahden tapauksen jälkeen esiintynyt koronavirusta ja muutoinkin kuntayhtymän jäsenkunnissa tilanne on hyvin rauhallinen. Noudatamme sairaanhoitopiirin suosituksia ja jatkamme osittaisessa hybridimallissa 7.2. saakka. Ministerit kokoontuvat tänään maanantaina päättämään mahdollisista uusista koronasuosituksista. Jos suosituksilla on vaikutusta toisen asteen koulutukseen, kokoontuu laajennettu johtoryhmä päättämään niiden vaikutuksista Novidaan. Tarvittaessa asiasta tiedotetaan välittömästi wilma-viestillä ja www-sivuilla.

Koulutuskuntayhtymät ja valtionosuudet 2021
OKM on myöntänyt n. 160:lle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle n. 1.8 miljardia euroa valtionosuuksia. Koulutuskuntayhtymien, joita on yhteensä 40, osuus tästä on puolet n. 917,5 M€. LSKKY saa n. 17.8 M€ ja olemme 20:ksi suurin kuntayhtymäpohjainen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Kuntayhtymistä 19 suurinta saa yhteensä n. 794 M€ ja loput 21 yhteensä n. 123,5 M€. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 9008450.

KARVI:n raportit
Novida osallistui Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen arviointiin sosiaali- ja terveysalan ja logistiikan perustutkinnon ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien arvosanoista ja näyttöjen toteuttamistavoista 2018–2020. Karvi on toimittanut Novidan raportit laatupäällikölle. Oppilaitosten tulokset ovat hyvin yhtenäisiä. Tämä kuvastaa myös tasaista laatua siitä riippumatta, missä oppilaitoksessa tutkintoja suoritetaan. Erityisesti arviointi on kaikilla tasalaatuista, joka kertoo yhtenäisistä arviointiperusteista. Novidan sote-alalla annetaan näyttöjä työpaikoilla enemmän kuin muissa alan oppilaitoksissa. Lisätietoja antavat koulutuspäälliköt ja laatupäällikkö.

Kesätyöpaikkoja nuorille
Teknologiateollisuus kannustaa jäsenyrityksiänsä tarjoamaan nuorille kesätyöpaikkoja ja ilmoittamaan niistä https://www.mytech.fi/kesatyot Sivustolla on jo runsaasti kesätyöpaikkoja haussa.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Laaja vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Koulutuskuntayhtymän koko henkilöstö on vakuutettu tapaturmien varalta myös vapaa-aikana. Oheisena OP-Pohjolan esite kyseisestä vakuutuksesta. Kyseessä on merkittävä työsuhde-etuus, joka kannattaa huomioida.

Opiskelijan työharjoittelijavakuutus
Koulutuskuntayhtymällä on 21.1.2021 alkaen ns. työharjoittelijavakuutus. Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut äkillinen, ennalta arvaamaton tapahtuma. Vakuutettuna on työssäoppimisyrityksen omistama, sen hyödyksi käyttämä tai muutoin sen halussa oleva omaisuus. Vakuutuksesta korvataan vahinko ainoastaan siltä osin kuin korvausta ei ole mahdollista saada muun vakuutuksen kuten esimerkiksi yrityksen tai opiskelijan henkilökohtaisen vakuutuksen perusteella. Korvattavuuden edellytyksenä on lisäksi, että vahinko on välitön seuraus työssäoppimassa olevan oppilaan toiminnasta. Lisätietoja molemmista vakuutuksista antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Oma polku -hanke
LSKKY on mukana useissa kehittämistoimenpiteissä omistaja- ja ympäristökuntiensa kanssa. Oma polku on OKM:n rahoittama, 250 000 €:n hanke ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022, jossa tehdään erityisesti kuntien työvoimatoimijoiden kanssa yhteistyötä potentiaalisten työllistyvien haku- ja koulutuspalveluiden tiimoilta työllistymisen edistämiseksi.

Tavoitteet
Uudenkaupungin kaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jonka avulla 1) vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä sekä edistämällä pitkäaikaistyöttömien työllistymistä että tukemalla työkyvyttömien työttömien pääsyä oikean etuuden pariin. 2) vähennetään ja ehkäistään nuorisotyöttömyyttä ja lyhennetään nuorten työttömyysjaksoja entistä aikaisemmalla puuttumisella. 3) katkaistaan etenkin Varsinais-Suomea vaivaava maahanmuuttajien palvelukierre, joka johtaa muuta väestöä huonommin työllistymiseen.

Samoja kehitystarpeita on myös muilla LSKKY:n peruskunnilla. Hankkeen tavoitteena on tukea kuntakokeilun tavoitteiden saavuttamista ja työvoimapulan ratkaisemista kehittämällä osaamisen hankkimisen palveluketjua opiskelijarekrytoinnista työllistymiseen asti.

Hankkeessa syvennetään LSKKY:n, kuntien, työhallinnon ja alueen työ- ja elinkeinoelämän yhteistyötä, varmistetaan työllistymisen kannalta tehokkaan ohjauksen ja ammatillisen koulutuksen saatavuus sekä tarvelähtöisyys.

Tiina Alkio

Riitta Ahlqvist

Toteutustapa ja hanketyöntekijät
Hankkeessa edistetään työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllistymistä tarjoamalla kohtaavaa ja ohjaavaa palvelua. Hankkeeseen on palkattu kaksi täysipäiväistä hanketyöntekijää, 8.2. aloittava Tiina Alkio Uudenkaupungin/Liedon ja 1.2. aloittava Riitta Ahlqvist Loimaan toimipaikkoihin. Toimenpiteet kattavat koko palveluketjun: opiskelijarekrytoinnin, tarvelähtöisen koulutuspolun suunnittelun, henkilökohtaistamisen sekä ohjauksen ja tuen opintojen aikana työllistymiseen asti.

Toteutuksessa painotetaan moniammatillisen ja työelämäyhteistyön toimintatapojen kehittämistä. Työnantajia sitoutetaan koulutuspolkujen suunnitteluun mahdollisimman varhain: osallistumaan opiskelijavalintoihin, yhdessä kouluttamiseen, työvaltaisiin polkuihin ja tarveperusteisiin tutkinnon osiin.

Opiskelijoiden yksilöllisten polkujen suunnitteluun sekä opintojen aikaiseen tehostettuun ohjaukseen ja tukeen osallistuvat myös opintoaloilta nimetyt osa-aikaiset kummiopettajat. Peruskuntien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella hankkeessa on todennäköisesti tarvetta ainakin sosiaali- ja terveysalan, kone- ja tuotantotekniikan, liiketoiminnan, logistiikan, maatalousalan, ravintola- ja catering-alan sekä tekniikan eri alojen kummiopettajille.

Opiskelijoiden yksilölliset erityisen tuen tarpeet (lukemisen, luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen ongelmat, elämänhallinnan ongelmat) huomioidaan suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelijoille järjestetään neuvontaa tukien hakemiseen ja tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta myös työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana.

Oma polku -hanketta vetää Novidassa koulutuspäällikkö Paula Kairinen. Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäällikkö Paula Kairinen.

Erityisen tuen suunnitelma
Novidan Erityisen tuen suunnitelma on päivitetty: https://ims.lskky.fi/servlet/doc/168/approved/file Lisätietoja antavat apulaisrehtori Juha Jokinen puh. 050 376 1040 ja pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 26.1.2021 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.

Kuvia ja tapahtumia

Rav20Lo juhlisti etäkoulun loppumista.

Etäopinnoissa läpikäytyjä tarjoiluopin saloja saatiin nyt toteuttaa käytännössä.