Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Teams-taustakuva
Novidan Teams-kokouksiin ja opetustilaisuuksiin voi ottaa käyttöön kuntayhtymän virallisen taustakuvan videokuvaa varten. Taustakuvaa on parin kuukauden ajan testattu esimiesten keskuudessa ja se on todettu hyväksi. Taustakuva on laitekohtainen. Valitettavasti taustakuvaa ei ole mahdollista ladata kuntayhtymän laitteisiin keskitetysti Admin hallintakeskuksen kautta ja taustakuva lisätään laitteille Teams-sovellustilassa kun kokoustila on käytössä. IT-päällikkö lähettää henkilökunnalle sähköpostilla taustakuvan lataamista koskevat ohjeet. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja IT-päällikkö puh. 040 900 1335.

Yhtymävaltuuston kokous
Pidetään tiistaina 8.12. Kokous toteutetaan Novidan videolaitteiden avulla kolmelta paikkakunnalta: Loimaa, Lieto ja Uusikaupunki. Varsinais-Suomen kiihtymisvaiheessa olevan koronatilanteen vuoksi kokouksessa ja kokouspaikoilla noudatetaan tiukkoja turvallisuuteen liittyviä ohjeita. Jos mahdollista, epidemiatilanteessa yleisöä pyydetään harkitsemaan huolella, kannattaako kokouspaikalle tulla. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

TYHY-kyselyn tulosten käsittelyä
Johtoryhmä kuuli viime perjantaina Novidan Uudenkaupungin toimipaikan apulaisrehtorin ja koulutuspäälliköiden tulevat toimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyden kehittämiseksi. Lisätietoja antavat johtoryhmän jäsenet ja Uudenkaupungin apulaisrehtori.

Yhtymähallituksen, johdon, esimiesten ja pääluottamusmiesten 24.11. seminaarin tuloksia
Seminaarin fasilitaattorit ovat purkaneet aineiston ja päätyneet esittämään seuraavia toimenpiteitä ja toimenpiteiden toteutumisen mittareita. Tavoitteet on asetettu vuodelle 2021, mutta toteuttaminen käynnistetään välittömästi ja toteutuminen arvioidaan esitetyillä mittareilla vuoden 2021 lopussa. Ehdotukset on käsitelty myös kuntayhtymän johtoryhmässä 27.11.2020.

1. Työelämässä ja väestössä tapahtuvat muutokset ja miten ne huomioidaan ennakoinnissa. Aiheeseen alusti tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, Varsinais-Suomen liitto.
Keskustelun perusteella sovittiin yksi konkreettinen toimenpide ja miten sen toteutumista mitataan. Fasilitaattorina toimi pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Toimenpide: Ennakointi työelämän kanssa, mietitään yhdessä koulutusaloittain kehityssuuntaa. Mittaaminen kuntayhtymän tuloskortin kohteiden avulla: opiskelijavirta, työllistyminen, alan houkuttavuus ja jatko-opintoihin suuntautuminen.

2. Oppilaitosten vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan ja työelämän kanssa. Aiheeseen alusti hallituksen puheenjohtaja Pekka Heikonen, Pemamek Oy. Keskustelun perusteella sovittiin yksi konkreettinen toimenpide ja miten sen toteutumista mitataan. Fasilitaattorina toimi apulaisrehtori Jouko Tevasaari.

Toimenpide: Yritysten näkyvyyden lisääminen Novidan toimitiloissa ja kumppanussopimusten määrän kasvattaminen. Mittaaminen: 10 uutta kumppanussopimusta vuoden 2021 aikana.

3. Kuntayhtymän ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä biotalous. Aiheeseen alustaa ilmasto- ja ympäristöasiantuntija, laivaoperaattori Esko Pettay, Meriaura Group/Sybimar Oy. Keskustelun perusteella sovittiin yksi konkreettinen toimenpide ja miten sen toteutumista mitataan. Fasilitaattorina toimi apulaisrehtori Juha Jokinen.

Toimenpide: Novidan henkilöstö sitoutuu huomioimaan ympäristö ja ilmastovaikutukset arjen toiminnassa, päätöksissä sekä opetustyössä. Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on kuntayhtymän hiilineutraalisuus.
Mittaaminen: Tarjouspyyntöihin lisätään vaatimus, että hankinnan tulee vastata asetettuja ilmasto- ja ympäristövaatimuksia. Hankintapäätöstä tehtäessä kirjataan ja arvioidaan hankinnan ympäristövaikutukset asteikolla 1…5.

4. Opiskelijasta yrittäjäksi. Aiheeseen alusti koulutus- ja osaamisasioiden päällikkö Johanna Vainio, Varsinais- Suomen Yrittäjät. Keskustelun perusteella sovittiin yksi konkreettinen toimenpide ja miten sen toteutumista mitataan. Fasilitaattorina toimi rehtori Hannu Lahti.

Toimenpide: Rohkaistaan ja tuetaan ammattiin valmistuvia osallistumaan yrityksien sukupolven vaihdokseen jatkamalla yritystoimintaa jo toimivissa yrityksissä. Mittaaminen: Tavoitteeseen liittyvän hankkeen puitteissa tapahtuva seuranta.

Lisätietoja toimenpiteistä ja mittareista antavat fasilitaattorit.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Primus-ryhmä tiedottaa
Näyttösuunnitelman kirjaamiseen on otettu käyttöön eHoks-tiedonsiirron vaatimia muutoksia. Näistä tiedotettiin opettajille sähköpostitse 3.12.2020. Kaikki uudet näyttösuunnitelmat tulee tehdä huomioiden uudet ohjeet. Korjattavista näyttösuunnitelmista lähetetään erilliset listat asianomaisille henkilöille.
Tarvittaessa lisätietoja primus@novida.fi

Keskustelupalsta etätyöskentelystä
Etätyöskentelystä on avattu henkilökunnalle intraan keskustelupalsta, jossa voi kertoa etäopetuksen sujumisesta ja jakaa hyviä käytänteitä muiden käyttöön. Palsta löytyy osoitteesta https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/Lists/Keskustelupalsta/AllItems.aspx.
Lisätietoa asiasta antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.

Päälliköt tiedottavat

Nao joulukuussa 2020. Kuva Susanna Kauppi.

Hygge hankkeen kuulumisia
Novidan Hygge-tiimiin kuuluvat vuonna 2021 Heidi Haapaniemi-Kahala (Loimaa), Susanna Kauppi (Loimaa), Marika Leppänen (Lieto), Mia Flemming (Uusikaupunki), Tiina Salonen (Uusikaupunki) ja Virpi Louhivuori (Uusikaupunki).

Hygge-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuoda ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala houkuttelevammaksi hyvinvointiteknologian ja yritysyhteistyön avulla. Keväällä 2021 aloittava ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala on saanut poikkeuksellisen paljon osallistujia.
Hankkeen myötä on hyvinvointiteknologian laitteisiin saatu merkittävää lisäystä muistuttavalla lääkedosetilla, Envodos-lääkeautomaatilla, Severolla (sähkökäyttöinen lääkemurskain) sekä Menumat-ateriapalvelulaitteella. Eräs tärkeä hankinta sosiaali- ja terveysalalle oli sosiaalinen palvelurobotti Nao, joka on hurmannut sekä opiskelijoita että opettajia. Viimeisin hankinta on omiVista Mobil -interaktiivinen pinta, pyörillä liikuteltava laite, jonka avulla voidaan heijastaa erilaisia aktiviteetteja pöydälle tai lattialle.

Keväällä 2021 toiveena ja tavoitteena on päästä jalkauttamaan näitä hyvinvointiteknologia laitteita työelämän eri yksiköihin ja esitellä niiden hyödyntämistä asiakkaan arjessa sekä esitellä tulevaa hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä valinnaista tutkinnon osaa. Uusikaupunki on vastannut tämän valinnaisen tutkinnon osan suunnittelusta ja toteutussuunnitelman laadinnasta. Lieto on vastannut Novidan Hygge-hankkeen sivustosta ja 360°-kameran hyödyntämisestä opetuksessa mm. digitaalisen opetusympäristön kehittämisessä.
Seuraa tästä Hygge Hankkeen-etenemistä.
Lisätietoa Hygge-hankkeesta antavat koulutuspäälliköt Timo Kulmala, Suvi Laurikkala, Paula Kairinen sekä Hygge-tiimin jäsenet.

Perusteista poluille -hanke
Perusteista poluille on OPH:n rahoittama Oikeus osata -ohjelmaan kuuluva 18 oppilaitoksen verkostohanke, jonka koordinaattorina toimii Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Luksia. Hanke käynnistyy tammikuussa, ja sillä on toteutusaikaa 30.6.2022 asti. Kehittämistavoitteita on kolme:
1. Kaikenikäisten opiskelijoiden perustaitojen vahvistaminen oppivelvollisuuden tuleva laajeneminen huomioiden.
2. Yhteisten tutkinnon osien suorittamistapojen monipuolistaminen.
3. Yhteisten tutkinnon osien verkkototeutusten tuen kehittäminen.
Novidan kokonaisbudjetti on n. 65 000 €.
Lisätietoja antaa laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890 ja pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.