Lukion opinto-opas

1. OPISKELU NOVIDAN LUKIOSSA LOIMAALLA

1. Yleistä

Lukiossa opiskelu vaatii opiskelijalta suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Jotta opiskelusi etenisi toiveittesi mukaisesti, on paras laatia suunnitelma sekä seuraavaa lukuvuotta että koko lukiota varten. Lukujärjestyksen ja opinto-ohjelman suunnittelussa avustavat ryhmänohjaajasi, opinto-ohjaaja ja rehtori.

Jos haluat muuttaa ainevalintojasi, sinun on keskusteltava siitä opinto-ohjaajan kanssa. Muista, että opinto-ohjelmasi ja sen muuttaminen ei ole vain sinun yksityisasiasi, vaan ne vaikuttavat opetusryhmien kokoon. Sama koskee myös kurssin uudelleen suorittajien tekemiä muutoksia. Siksi kaikki opintosuunnitelman muutokset on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa ja merkittävä välittömästi kurssijärjestykseen.

Lukion suoritettuasi saat päättötodistuksen, kunhan sinulla on suoritettuna vähintään 150 opintopistettä ja kaikkien aineiden pakolliset opinnot. Jos aiot suoriutua lukiosta kolmessa vuodessa, sinun on heti alusta alkaen laadittava opintosuunnitelmasi sen mukaiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ensimmäisenä lukuvuonna opiskelet noin 60-70 opintopistettä, samoin seuraavana ja kolmantena vuotena loput 30-40. Yhden jakson aikana sinun on opiskeltava vähintään kahdeksan opintopistettä, ja käytännössä pystyt opiskelemaan korkeintaan 14 opintopistettä.

2. Opintojen kesto

Lukiossa voit itse vaikuttaa opinto-ohjelmaasi ja opintoihin käyttämääsi aikaan. Voit nopeuttaa opintojasi kahteen ja puoleen vuoteen tai hidastaa niitä neljään vuoteen. Rehtori voi lisäksi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle yhden lisävuoden. Jos haluat nopeuttaa opiskelutahtiasi, joudut yleensä lukemaan kaikissa jaksoissa 14 opintopistettä ja suorittamaan joukon opintoja itsenäisesti opiskellen. Pidennetty neljän vuoden vaihtoehto saattaa olla järkevä valinta esimerkiksi paljon aikaa vievän harrastuksen tai hyvin laajan opinto-ohjelman vuoksi. Neljäs opiskeluvuosi voi tulla kohdallesi myös pakottavaista syistä ns. etenemisesteiden vuoksi.

3. Opintojen suoritusjärjestys

Kunkin aineen pakolliset opinnot suoritetaan numerojärjestyksessä, ellei asiasta ole muuta mainintaa opintojaksojen selosteissa. Suoritusjärjestyksestä voidaan poiketa opettajan ja rehtorin luvalla. Rehtori voi myöntää aktiivisesta oppilaskunnassa toimimisesta tai muusta työstä koulun juhlien ja teemapäivien hyväksi oppilaskunta-toimintaopintopisteitä sekä kansainvälisen toiminnan opintopisteitä.

4. Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on ohjata opiskelijaa oikeisiin valintoihin lukio-opiskelussa ja samalla antaa tarvittavia tietoja jatko-opiskelua varten. Opinto-ohjauksen ensimmäisen opintojakson OP1 oppitunnit suoritetaan pääosin ensimmäisenä lukuvuotena. Lisäksi toiselle ja kolmannelle vuodelle jaettuun OP2-opintojaksoon kuuluvat kahden päivän mittainen työelämään tutustumisjakso (TET), vuosittaiset jatko-opintopäivät sekä kakkos-/abivuoden opintomessukäynti (STUDIA-messut).

Muu opinto-ohjaus tapahtuu henkilökohtaisena sekä pienryhmäohjauksena. Opinto-ohjaajalla on vastaanotto, johon opiskelijat voivat hakeutua oma-aloitteisesti sopimalla ajan Wilma-viestillä.

5. Koeviikko

Koeviikon kokeiden ajankohdat näet kunkin kurssin osalta Wilmassa omassa työjärjestyksessäsi.

Jos oppilas sairastuu koeviikolla, siitä on ilmoitettava opettajalle kunkin kokeen alkuun mennessä. Muussa tapauksessa poissaolo lasketaan lintsaukseksi ja kokeen suorituskerraksi.

6. Opintojen arviointi

Kurssin opettaja arvioi opintojakson sen päättyessä. Opintojakson arvosana määräytyy koearvosanan ja muun näytön perusteella. Muuhun näyttöön sisältyvät mm. tuntiosaaminen ja -aktiivisuus, kotitehtävistä huolehtiminen sekä erilaiset esitelmät, kirjoitelmat ja tutkielmat.

Kaikki opintojaksot arvostellaan itsenäisesti toisistaan riippumatta numeroin 4 – 10, joista neljä merkitsee hylättyä kurssin suoritusta tai kirjainarvosanoin S (suoritusmerkintä) ja H (hylätty). Arvosana K (kesken) merkitsee kurssin suorituksen keskeneräisyyttä.

Koesuoritus tai opintotyö hylätään ja opintojakso on suoritettava uudelleen, jos opiskelija syyllistyy kokeessa tai muissa opinnäytetöissä vilpin yritykseen tai vilpilliseen menettelyyn. Muiden kirjoittamien tekstien esittäminen omina töinä on vilppiä.

7. Opintojakson uusiminen

Hylätyn opintojakson kokeen (arvosana 4 tai H) uusintakokeeseen on osallistumisoikeus opiskelijalla, joka on saanut opintojaksosta hylätyn arvosanan tai joka on hyväksyttävästä syystä ollut poissa kokeesta. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi käydä opintojakson uudelleen opetukseen osallistumalla.

Uusintakoepäiviä on yksi. Uusintakokeet alkavat kello 14.30 ja kestävät kolme tuntia. Jos arvosana on uusintakokeen jälkeenkin hylätty, opintojakso on suoritettava uudelleen opetukseen osallistumalla.

Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava Wilmassa annettuun määräaikaan mennessä. Myös uusintakokeesta poissaolo on ilmoitettava.

Hyväksytyn opintojakson voi anomuksen perusteella uusia kerran uusintakoepäivinä. Opintojakson arvosanan on tällöin oltava selvästi muista ko. aineen arvosanoista poikkeava. Parempi arvosana jää voimaan.

8. Opintojen itsenäinen suorittaminen

Itsenäisessä kurssisuorituksessa opiskelija suorittaa opintojakson osallistumatta opetukseen. Tällöin opiskelija suorittaa opettajan ohjeiden mukaisesti opintoja ja tehtäviä, jotka vastaavat laajuudeltaan opintojakson suorittamista.

Itsenäinen opintosuorituksen voi tehdä jos opiskelija haluaa opiskella jonkun lukion opetussuunnitelmassa olevan pakollisen tai valtakunnallisen syventävän moduulin, joka ei valintojen vähäisyyden johdosta muuten toteudu. Myös työjärjestyksessä päällekkäin menevien opintojaksojen takia voi saada luvan itsenäiseen opintosuoritukseen. Itsenäinen opintojakso on suoritettava hyväksytysti.

Opiskelijan tulee aina ensisijaisesti pyrkiä suorittamaan opintojaksot tuntityöskentelynä.

Hylättyä (arvosana 4) opintojaksoa ei voi suorittaa uudelleen itsenäisesti.

Itsenäistä suoritusta harkitsevan opiskelijan tulee aloittaa opintojakson suorittaminen keskustelemalla aiheesta kyseisen aineen opettajan ja opon kanssa. Lupaa itsenäiseen kurssisuoritukseen anotaan rehtorilta erityisellä lomakkeella, joka on Wilmassa.

9. Pitkän matematiikan (MA) vaihtaminen lyhyeen (MB)

Kun matematiikan oppimäärää vaihdetaan pitkästä lyhyeen, suoritettuja
opintoja luetaan hyväksi seuraavalla tavalla:

Pitkän oppimäärän moduuli               Lyhyen oppimäärän moduuli
MAA2                                                        MAB2
MAA3                                                        MAB3
MAA6                                                        MAB8
MAA8                                                        MAB5
MAA9                                                        MAB7

10. Päättöarviointi

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

Opiskelijan opiskelemia
pakollisia ja                                                                            joista voi olla hylättyjä
valinnaisia opintoja,                                                             opintoja enintään

2–5 opintopistettä                                                                 0 opintopistettä
6–11 opintopistettä                                                                2 opintopistettä
12–17 opintopistettä                                                              4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän                                           6 opintopistettä

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

11. Päättöarvosanan korottaminen tenttimällä

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. Lisäksi arvosanaa voidaan korottaa, jos opiskelijan arvioinnista vastaavat päättävät, että opiskelijan tiedot ja taidot ovat hänen antamiensa näyttöjen perusteella oppiaineen päättövaiheessa opintojaksojen arvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

12. Wilma

Novidan Wilman välityksellä opiskelija voi tarkastella opintosuorituksiaan, arvosanojaan ja valintojaan. Wilmalla lähetetään myös opiskeluun liittyviä viestejä ja opiskelijan tulee seurata Wilmaa päivittäin. Keväällä tiettyyn aikaan avataan Wilmassa mahdollisuus tehdä seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat valintatarjottimelta.

Jokaisella opiskelijalla on Wilmaan käyttäjätunnus ja salasana. Ne jaetaan viimeistään vuoden ensimmäisessä ryhmänohjauksessa. Salasanan voi vaihtaa. Jos et muista salasanaasi tai käyttäjätunnustasi, käänny koulun kanslian tai opon puoleen.

Kunkin jakson opintosuoritukset näkyvät Wilmassa heti kun opettaja on toimeenpannut arvostelun.

Wilmaan annetaan käyttäjätunnukset myös alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden vanhemmille. Näin vanhemmat voivat halutessaan helposti seurata huollettaviensa opintomenestystä.

2. Opinto-ohjaus

opinto-ohjaaja Vesa Parttimaa
puhelin: 040 481 4827
sähköposti: vesa.parttimaa@novida.fi

Opinto-ohjauksen tehtävänä on ohjata opiskelijaa oikeisiin valintoihin lukio-opiskelussa ja samalla antaa tarvittavia tietoja jatko-opiskelua varten. Opinto-ohjauksen ensimmäisen opintojakson OP1 oppitunnit suoritetaan pääosin ensimmäisenä lukuvuotena. Lisäksi toiselle ja kolmannelle vuodelle jaettuun OP2-opintojaksoon kuuluvat kahden päivän mittainen työelämään tutustumisjakso (TET), vuosittaiset jatko-opintopäivät sekä kakkos-/abivuoden opintomessukäynti (STUDIA-messut).

Muu opinto-ohjaus tapahtuu henkilökohtaisena sekä pienryhmäohjauksena. Opinto-ohjaajalla on vastaanotto, johon opiskelijat voivat hakeutua oma-aloitteisesti sopimalla ajan Wilma-viestillä.

Jatko-opintopäivä

Jatko-opintopäivä pidetään vuosittain tammikuun puolivälissä perjantaina.

Lukiolaisen huoltajille

Kenen kannattaa opiskella lukiossa ja miksi?

Nuoren tulevaisuuden kannalta koulutus on parasta, mitä nuorelle voi antaa. Korkea koulutus on yksi avain hyvin palkattuihin ja motivoiviin, haasteellisiin työpaikkoihin.

Lukio-opinnot ovat yksi toimiva tie yliopistoihin ja korkeakouluihin. Lukio on myös toimivin tie ammattikorkeakouluihin. Lukio ei sulje pois mitään vaihtoehtoja. Lukiossa nuori saa kolme vuotta lisäaikaa pohtia tulevaisuuttaan.

Lukio on toimiva pohja myös ammatilliseen koulutukseen. Työmarkkinoiden kysytyin sähköasentaja on se, joka osaa tehdä työtä myös englanniksi ja venäjäksi.

Miten nuoren lukio-opintojen etenemistä voi seurata?

Lukion työvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Alaikäisen nuoren huoltajien tulee tuolloin huolehtia siitä, että he näkevät arvioinnin Wilmassa– peruskoulun tapaan arvosanat 4 ja 5 sekä K (=kurssi kesken)kertovat siitä, että jotain on vialla. Hyvistä arvosanoista tulee vastaavasti osata kiittää ja kehua.

Jokaisessa jaksossa opiskelijan tulisi saada 4-6 uutta opintojaksoa eli uutta arvosanaa, jotta lukio etenisi normaalissa tahdissa. 1. lukiovuoden eli viiden jakson opiskelun jälkeen opintopisteitä tulisi olla noin60, jotta valmistuminen kolmessa vuodessa on mahdollista.

Lukioon voi aina ottaa yhteyttä.

Wilma

Wilma on internetissä toimiva opiskelijahallintojärjestelmän sovellus, jonka välityksellä opiskelija voi tarkastella kurssisuorituksiaan, arvosanojaan ja valintojaan. Keväällä tiettyyn aikaan avataan Wilmassa mahdollisuus tehdä seuraavan lukuvuoden kurssivalinnat kurssitarjottimelta. Linkki Novidan Wilmaan https://novida.inschool.fi/.

Wilmaan annetaan käyttäjätunnukset myös alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden vanhemmille. Näin vanhemmat voivat helposti seurata huollettaviensa opintomenestystä.

Vanhempainillat

Vanhempainiltoja järjestetään vuosittain kolme seuraavasti:
– Loimaan seudun peruskoulujen 9-luokkalaisten vanhemmille tietoa lukiosta ja yhteishausta
– Lukion aloittaneiden opiskelijoiden vanhemmille
– 2-vuoden opiskelijoiden vanhemmille YO-kirjoitusaiheinen vanhempainilta

Poissaolot, lomien anominen

Enintään viiden päivän ennalta tiedetyt poissaolot anotaan ryhmänohjaajalta, sitä pidemmät poissaolot anotaan rehtorilta. Poissaoloanomus tehdään Wilmassa.

3. Opiskelijakunta

Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Käytännössä opiskelijakuntaa edustaa ja sen työtä johtaa opiskelijatoimikunta. Toimikunnan jäsenet valitaan vuosittain vapaaehtoisista oppilaskunnan keskuudesta konsensus-periaatteella, toisin sanoen vaaleja ei ole järjestetty. Toimikunnan aktiivijäsenet saavat toiminnastaan palkkioksi kaksi opintopistettä, oppilaskuntatoiminta 1:n eli OK1:n.

Opiskelijatoimikunnalla on vaikutusvaltaa. Lukiolaki määrää ja antaa mahdollisuuden kysyä oppilaskunnan mielipidettä lukion toimintaan ja opintojen järjestelyihin liittyvissä asioissa. Opiskelijatoimikunta voi tehdä aloitteita koulunkäyntiin ja viihtyvyyteen liittyvissä asioissa.

Opiskelijatoimikunnan puheenjohtajana toimii yleensä 2. vuoden opiskelija. Seuraavan lukuvuoden uusi puheenjohtaja valitaan pian uuden lukuvuoden alkamisen jälkeen, mihin asti edellinen puheenjohtaja jatkaa toimessaan. Seuraavaksi lukuvuodeksi opiskelijatoimikunnan vastuutehtäviin haluavien tulee ottaa uuden lukuvuoden alkaessa yhteys vanhaan toimikuntaa.

Opiskelijatoimikunta 2023-2024:

Markus Mäkelä 2C

Veeti Pajula 2C

Roger Penter 2C

Neea Salo 2C

Sanni Jylhäkoski 2B

Lauri Korkeakangas 2B

Luca Hietala 2A

Liina Perho 1B

Katariina Mäkinen 1B

Pulmu Peuralahti 1B

Petra Mäki 1B

Inkeri Lahti 1B

4. Opiskelijoiden poissaolot

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta (Lukiolaki 25§).

Jos opiskelija tarvitsee koulusta vapaata ennalta tiedettävän syyn vuoksi, pitää lupa poissaoloon hankkia etukäteen. Lupaa anotaan Wilman lomakkeella (Hakemukset ja päätökset- kohdasta). Yksittäisistä tunneista aina viiteen koulupäivään saakka luvan myöntää ryhmänohjaaja. Pidemmistä poissaoloista päättää rehtori. Autokoulua varten pitää jättää vapaa palkki ja sopia ajot siihen, ajotunnit eivät ole hyväksyttävä syy olla pois koulusta.

Kurssin opettaja merkitsee kursseiltaan poissaolleet opiskelijat Wilman poissaolotoimintaan. Jokaisesta poissaolosta on annettava välittömästi selvitys Wilmassa niille opettajille, joiden tunneilta opiskelija on ollut pois. Alaikäisten opiskelijoiden huoltajat selvittävät poissaolot Wilmassa. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää poissaolonsa Wilmassa itse.

Kurssin kokeeseen ei saa osallistua, jos poissaolot ovat selvittämättä.

Jos opiskelijalle kertyy selvittämättömiä ja asiattomia poissaoloja opintojaksolla, on syytä huolestua. Opiskelija, jolla on runsaasti poissaoloja, voidaan lähettää kurssin opettajan toimesta rehtorin puhutteluun selvittämään ongelmien syitä ja arvioimaan opintojaksolla jatkamisen edellytyksiä. Jos opintojaksolla jatkamiselle ei poissaolojen takia ole edellytyksiä, voi opettaja omalla päätöksellään poistaa opiskelijan opintojaksolta. Eri oppiaineissa ja oppiaineiden eri opintojaksoilla voivat jatkamisen edellytykset runsaiden tai asiattomien poissaolojen jälkeen olla erilaiset.

Kurssilta poistaminen tapahtuu siten, että opettaja poistaa Wilmassa opiskelijan ryhmästään, jolloin opintojakso poistuu myös opiskelijan työjärjestyksestä. Opettaja tiedottaa poistamisesta opiskelijaa ja opinto-ohjaajaa Wilma-viestillä, jossa samalla kehottaa opiskelijaa ottamaan yhteyttä opinto-ohjaajan. Opinto-ohjaajan kanssa opiskelija tarkistaa opintosuunnitelmansa. Opiskelijan runsaista poissaoloista johtuvat opintojaksoilta poistamiset käsitellään koulun pedagogisessa työryhmässä ja tarvittaessa oppilashuoltoasiana.

Jos opiskelija sairastuu koeviikolla, siitä on ilmoitettava opettajalle kunkin kokeen alkuun mennessä. Opettaja merkitsee poissaolon Wilmaan ja se selvitetään siellä kuten muutkin poissaolot. Ilman etukäteistä ilmoittamista poissaolo lasketaan luvattomaksi poissaoloksi ja kokeen suorituskerraksi.

5. Opiskelijoiden tuki – erityisopetus

Tuen tarpeen arviointi ja tuki on lakisääteistä
Lukiolaisella on oikeus oppilashuollollisiin toimenpiteisiin heti, kun tarvetta ilmenee.
Oppilashuollosta vastaavat lukion rehtorin johdolla erityisopettaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. (mm. Lukiolaki 1998 ja Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2013).

Erityisopetus lukiossa
Erityisopettaja teettää syyyslukukauden alussa ensimmäisen vuoden opiskelijoille Niilo Mäki- instituutin (NMI) nuorille tarkoitetun lukivaikeuksien seulontatestin, jonka perusteella vuosittain noin 5-10 opiskelijaa kutsutaan jatkotutkimuksiin, yksilötesteihin.

Opiskelijan etu tässä on se, että mahdollinen lukivaikeus tai muu oppimista vaikeuttava asia havaitaan mahdollisimman pian. Yhdessä opiskelijan kanssa mietitään hänelle sopivia tukitoimia niin kurssikokeissa kuin YO- kokeissakin. Tällaisia voivat olla mm. muistiinpanojen saaminen etukäteen oppitunnin aiheesta, lisäaika kokeessa sekä suullinen kokeen täydentäminen. (Opetussuunnitelman perusteet, OPH 2003.)

Ylioppilaskokeiden erityisjärjestelymahdollisuuksista tiedotetaan erikseen siinä vaiheessa, kun opiskelija on ilmoittautumassa ensimmäiseen koekertaansa.

6. Uusintakokeet

Uusintakokeisiin osallistuvat (hylättyjen kokeiden uusijat, kokeesta poissaolleet ja itsenäisten suoritusten tekijät) opiskelijat ilmoittautuvat suoraan opettajalle kyseisen kurssin opettajalle. Uusintakoetilaisuuteen voi ilmoittautua niin moneen kokeeseen kuin on halua tai tarvetta. Uusintakoe pidetään edellisen jakson päätyttyä seuraavan jakson alkupuolella koulun kalenteriin merkittynä päivänä. Koetilaisuus alkavat klo 14.30 ja kestävät enintään 3 tuntia.

Hyväksytyn kurssin voi anomuksen perusteella uusia kerran. Lupa hyväksytyn kurssin uusintaan anotaan erillisellä lomakkeella rehtorilta ja sillä pitää olla aineenopettajan puoltolause. Kurssin arvosanan on tällöin oltava selvästi muista ko. aineen kurssiarvosanoista poikkeava. Parempi arvosana jää voimaan.

7. Opiskelijahuolto

Erityisopettaja, opintopsykologi, terveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaaja
– Keneen, milloin ja miten otat yhteyttä?

Lukion erityisopettaja Kirsi Toivola – Kirsiin saa, voi ja tulee olla yhteydessä, jos;

 • alat miettiä, että onkohan minulla jotain haastetta oppimisessa tai opiskeluun motivoitumisessa
 • epäilet omien opiskelutekniikoidesi toimivuutta
 • joudut olemaan syystä tai toisesta paljon pois koulusta ja jäät siksi jälkeen opinnoissasi
 • kaipaat keskustelua oppimistasi tukevista tukitoimista (esim. lisäaika kurssikokeessa ja ylioppilaskokeissa)
 • kurssisuorituksiin alkaa kertyä esim. K- merkintöjä, jolloin yhdessä laadimme aikatauluja niiden poistamiseksi
 • kaipaat aikuista, joka kuuntelee sinua olipa “ongelmasi” sitten mikä tahansa – ohjaan tarvittaessa toisen ammattilaisen juttusille, jos eivät omat keinoni sinun auttamiseksi riitä

Ota yhteyttä

 • Wilman kautta
 • puh. 040-5851731 (myös WhatsApp)

Työhuoneeseeni saa AINA poiketa, jos ovi on raollaan!

Opintopsykologi Jarna Varholle voit varata ajan jos haluat päästä purkamaan oloasi yleisesti tai etsimään apua esim. seuraavissa mielenterveyteen liittyvissä asiossa:

-oma jaksaminen, uupuminen, mielialan lasku, masennus, ahdistus, erilaiset pelot, elämää rajoittava jännittäminen, vaikeat tunteet, itsetuhoiset ajatukset, traumat ja vaikeat muistot, elämänkriisit (esim. läheisen kuolema)…

Olethan minuun herkästi yhteydessä Wilma-viestillä tai puhelimitse (050 331 5646). Jos edes mietit, “pitäisikö minun jutella jonkun kanssa asioistani tai murheistani”, on se merkki siitä että kannattaa varata aika! Voimme yhdessä miettiä ensimmäisen tapaamisen jälkeen, sovitaanko uutta aikaa.

Terveydenhoitaja Eija Ahonen – Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajaan Eijaan voit ottaa yhteyttä esim.

 • jos olet huolissasi tai mietit omaa hyvinvointiasi tai terveyttäsi niin henkistä kuin fyysistä.
 • haluaisit keskustella elämäntavoista, arkirytmistä, unettomuudesta, päihteistä jne
 • et oikein tiedä mihin tulisi ottaa yhteyttä
 • kaipaat aikuista, joka kuuntelee sinua ja mahdollisesti ohjaa sinut eteenpäin toisen ammattilaisen avun piiriin.
 • varataksesi aikaa 1. vsk:n terveystarkastukseen tai 2. vsk:n koululääkärin terveystarkastukseen ( huom. pojat kutsutaan armeijan kutsuntatarkastukseen, joka korvaa tämän koululääkärin tapaamisen)

Ota yhteyttä:

 •  käymällä vastaanotolla vapaana vastaanottoaikana klo 10.15-11.15
 • Wilman kautta
 • puh 040 5267271

( huom. sairausasioissa ota yhteyttä suoraan terveyskeskuksen keskitettyyn ajanvaraukseen 02 761 2020)

Kuraattori Moonica Juhala-Nuutila auttaa esimerkiksi jos:

– sinulle on alkanut kertyä koulupoissaoloja

– vuorokausirytmisi ei tue jaksamistasi

– sinulla on ongelmia kotona

– olet tullut kiusatuksi tai sinulla on ongelmia kaverisuhteissa

– haluat jutella jostakin mieltä painavasta asiasta

Ota yhteyttä:

– wilma-viestillä

– puh:

Opinto-ohjaaja Vesa Parttimaa

Sovi henkilökohtainen aika laittamalla wilmaviesti. Opo ehdottaa sinulle aikaa vapaatunnillesi tai välitunnille, jos lukujärjestys on täynnä. Voit aina tulla myös katsomaan olenko paikalla ja vapaana.

Opon kanssa tehdään jokaisen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan liittyviä päivityksiä.

– Yksittäiset kurssien/opintojaksojen vaihdot tai siirrot (voit pyytää tehtäväksi wilmaviestillä)

– Yo-kirjoitussuunnitelman muutokset

– Opiskeluajan pidentäminen yli 3 vuoteen

– Jatko-opintosuunnitelmat

Puhelimella 0404 814 827 tai sähköpostillakin vesa.parttimaa@novida.fi voi tavoittaa.

Hammashoito
Tiedustelut ja ajanvaraus numerosta 02 7612018 ma–to klo 8–15 ja pe klo 8–14.

Loimaan kaupungista ja Oripäästä kotoisin oleville alle 18-vuotiaille jatkuu maksuton hammashoito hoitosuunnitelman mukaan ja heille lähetetään passiivinen kutsu kehotuksella varata aika suun terveystarkastukseen. 18 vuotta täyttäneille hoito on maksullista ja he varaavat ajan omatoimisesti.

Muista kunnista olevat lukiolaiset ovat oikeutettuja, paitsi kiireelliseen hammashoitoon, myös opintojen aikana yhteen suun terveystarpeen arviointiin opiskelupaikkakunnan hammashoitolassa. Maksukäytäntö on sama kuin edellä.

8. Novidan järjestyssäännöt


1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on luoda kouluyhteisön jäsenille viihtyisä ja turvallinen työja oppimisympäristö sekä taata koulun tavoitteiden saavuttaminen. Koulun yhtenä
tavoitteena on hyvien tapojen opettaminen ja edistäminen sekä yhteisöllisesti toimiva
oppimisympäristö.
Nämä järjestyssäännöt koskevat opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä soveltuvin osin myös
vierailijoita Novidan kaikissa toimipaikoissa. Oppilaitoksen alueena pidetään
koulurakennuksia tonttialueineen, joihin luetaan myös niille johtavat ajotieliittymät ja
porttialueet.
Sääntöjä tulee noudattaa myös muissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, kuten työpaikalla
tapahtuvan oppimisen aikana, opinto- ja työmatkoilla, yrityskäynneillä, virtuaaliopinnoissa
sekä sosiaalisessa mediassa.
Järjestyssääntöjen rinnalla noudatetaan myös muita kuntayhtymän ja Novidan toiminnasta
annettuja sääntöjä ja ohjeita.

2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet


a) Opiskelijan oikeudet
Oppilaitoksessa toimitaan Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo -suunnitelman ohjeen mukaisesti.
b) Opiskelijan velvollisuudet
Opetustunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana.
Opiskelijoiden tulee osallistua opetukseen HOKS:n (henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunitelman) mukaisesti. Poissaoloihin sovelletaan niistä erikseen annettuja
ohjeita.
Opiskelijalla tulee olla tarvittavat opiskeluvälineet mukanaan oppitunneilla, kokeissa ja
muissa koulun tapahtumissa.
Hyvien tapojen mukaisesti ulkovaatteet riisutaan ennen luokkaan menoa. Luokassa ja
ruokalassa ei pidetä lakkia tai pipoa päässä.
Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittamisesta tai
katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74)
mukaan.

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

a) Reilu käytös
Kouluyhteisön jäsenten tulee käyttäytyä toisiaan kohtaan asiallisesti ja oikeudenmukaisesti.
Oppitunneilla ja työtiloissa on säilytettävä hyvä työrauha. Kiusaamisesta ja häirinnän
ehkäisemisestä ja varhaisesta puuttumisesta on erillisohje.
Opiskelua ovat kaikki oppilaitoksen toimesta järjestetyt tilaisuudet koulualueella tai sen
ulkopuolella.
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.
b) Oleskelu ja liikkuminen
Kulkuvälineet on säilytettävä niille varatuilla paikoilla. Koulualueella ajettaessa tulee
noudattaa erityistä varovaisuutta. Pelastustiet on pidettävä vapaana ja esteettömänä.
Opiskelijoilla on lupa poistua koulun alueelta välitunneilla ja vapaatunneilla. Vapaatunnit
eivät ole kouluaikaa, joten opiskelija liikkuu koulualueen ulkopuolella omalla vastuullaan.
c) Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen
Kaikissa koulun tiloissa tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Roskaaminen on kielletty, ja
jätteet lajitellaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Oppimisympäristöt tulee siistiä aina
opetustilaisuuden jälkeen. Kestävien arvojen mukaisesti korostamme materiaalitehokkuutta
ja toimimme vastuullisesti emmekä aiheuta ylimääräistä hukka- tai ylijäämämateriaalia
simuloiduissa opiskelija- tai tilaustöissä.
d) Ruokailutavat
Ruokalaan ei mennä ulkovaatteet päällä eikä lakki päässä. Ruokajonossa jokainen odottaa
vuoroaan. Ruokalassa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja huolehditaan siisteydestä.
Ruokailuvälineet viedään niille kuuluvaan paikkaan ja tuoli nostetaan paikoilleen. Otathan
ruokaa vain sen verran minka syo t. Na in voit omalta osaltasi vaikuttaa ruokaha vikin ma a ra a n.
e) Turvallisuus
Opiskelija on velvollinen noudattamaan oppilaitoksen työturvallisuutta koskevia ohjeita.
Tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi lähimmälle opettajalle tai muuhun henkilökuntaan
kuuluvalle ja annetaan mahdollisuuksien mukaan tarvittava ensiapu.

4. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteiden käyttö oppituntien aikana on kielletty, jos opetus ei nimenomaan edellytä
niiden käyttöä. Mobiililaitteiden käyttöön antaa luvan kunkin oppitunnin opettaja.
Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa
internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

5. Päihteet ja vaaralliset esineet


Tupakkatuotteiden käyttö (esimerkiksi tupakka, sähkötupakka ja nuuskatuotteet), päihteiden
käyttö ja hallussapito sekä päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulun
alueella sekä kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa. Novida on savuton oppilaitos.
Oppilaitokseen ei saa tuoda sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa
kielletty, tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.
Teräaseiden yms. hallussapito ja tuonti teorialuokkiin on kielletty.

6. Hälytystilanteet

Hälytyksen tullessa kaikkien tulee toimia kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti. Palohälytyksen
sattuessa rakennuksesta on siirryttävä välittömästi kokoontumispaikoille.

7. Järjestyssäännön täydentäminen, rikkominen ja kurinpito

Rehtori voi antaa tätä sääntöä täydentäviä ja muita ohjeita.
Näiden sääntöjen rikkomisesta aiheutuvissa seuraamuksissa noudatetaan, mitä on säädetty
laissa ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 85 § Kurinpito todetaan.

8. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssääntöjä seurataan säännöllisesti ja tarkistetaan tarvittaessa.

9. Voimaantulo

Tämä järjestyssääntö on voimassa 1.8.2023 lähtien.

Loimaalla 1.8.2023
Petri Lähde
johtava rehtori

9. Opintososiaaliset edut

1. Koulumatkatuki
Koulumatkoja korvataan oppivelvollisille KELAn koulumatkatukijärjestelmän kautta.

Koulumatkatukeen eivät vaikuta opiskelijan ikä tai taloudellinen asema. Tukea voi saada niin kauan kuin opiskelija harjoittaa lukio-opintoja edellyttäen, että hänellä on päivittäinen tukiehdot täyttävä koulumatka.

Tuki on anottava kullekin lukuvuodelle erikseen. Lukion opintotoimisto auttaa tarvittaessa kaavakkeiden täyttämisessä. Hakemuksen lisäksi opiskelijan tulee täyttää erillinen ostotodistus. Lukion opintosihteeri tekee ostotodistukseen tarvittavat merkinnät ennen lipun ostamista.

2. Opintotuki
Valtion opintotukea myönnetään 17 vuotta täyttäneelle lukiolaiselle hakemuksesta https://www.kela.fi/opintotuki. Opintotukea myönnetään opintorahana tai opintolainan valtiontakauksena. Tuki myönnetään päätoimiselle opiskelijalle, joka suorittaa vähintään 75 kurssia/150 opintopistettä. Lukiokoulutuksessa opintotukilaki määrittelee lisäksi opiskelijan päätoimisuuden siten, että lukiolaisen tulee osallistuu vähintään 10 opintojaksolle tai kahteen ylioppilastutkinnon kokeeseen lukukaudessa. Opintorahan suuruus määräytyy hakijan iän, asumismuodon, siviilisäädyn ja vanhempien tulojen perusteella.

Hakemuslomakkeita saa mm. lukion opintotoimistosta. Hakemus on jätettävä asianmukaisin liittein varustettuna hyvissä ajoin ennen mahdollista maksuajankohtaa. Opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemuskuukautta seuraavan kuukauden alusta.

Opintotuen saajalla on velvollisuus ilmoittaa Kela:lle hakemuksen jättämisen jälkeen tapahtuvista olosuhdemuutoksista. Liikaa tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin.

10. Novidan lukion kurssit (OPS 2021)

Lukion kurssien sisällöt löytyvät lukion Pedanet-sivulta https://peda.net/loimaa/loimaan-lukio/opintijakso-opas-lops2021

11. Tilojen esittely

Loimaan lukio sijaitsee Yhteiskoulun kiinteistön vuonna 2005 viihtyisiksi saneeratuissa A- ja B- osissa. Lukiolle saavutaan Puistokatua pitkin.

12. Tuntikaavio

TUNTIKAAVIO2021

13. Ylioppilastutkinto pähkinänkuoressa

1. Perustiedot

Ylioppilastutkinto sisältää vähintään viisi koetta:

Lisäksi ylimääräisenä voi kirjoittaa yhden tai useamman aineen.

Ennen kokeeseen osallistumista opiskelijalla tulee olla opiskeltuna kyseisen tutkintoaineen pakolliset moduulit. Lyhyen oppimäärän kielissä, joissa ei ole pakollisia opintojaksoja, tulee olla suoritettuna vähintään 6 opintopistettä.

Tutkinnon voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan (esim. syksy-kevät-syksy). Ilmoittautumiset ovat jokaisella tutkintokerralla sitovia. Kokeesta pois jääminen tulkitaan yrityskerraksi. Kokeen pakollisuutta tai vapaaehtoisuutta ei voi muuttaa.

Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen on mahdollista vasta, kun opiskelija saa lukion päättötodistuksen tai ammatillisen päättötodistuksen.

Loimaan lukiossa suosittelemme hajauttamaan tutkinnon pääsääntöisesti kahdelle eri tutkintokerralle. Ensimmäisellä tutkintokerralla (esim. 3. lukiovuoden syksy) tulisi suorittaa n.1/3 tutkinnosta ja toisella kerralla (esim. 3. lukiovuoden kevät) n.2/3 tutkinnosta.

2. Reaaliaineiden kokeet

Reaaliaineilla on kaksi koepäivää, ja jokaisella aineella on oma kokeensa. Yhtenä koepäivänä voi suorittaa vain yhden kokeen. Opiskelija voi siis yhdellä tutkintokerralla valintansa mukaan suorittaa korkeintaan kahden reaaliaineen kokeen. Tutkintoa hajauttamalla voi osallistua useampaan kuin kahteen reaaliaineen kokeeseen.

Reaaliaineet on jaettu eri koepäiviin seuraavasti:

1. reaaliaineen koepäivä:  psykologia 2. reaaliaineen koepäivä: uskonto
 filosofia elämänkatsomustieto
 historia yhteiskuntaoppi
 fysiikka kemia
 biologia maantieto
terveystieto

3. Ylioppilaskokeen tutkintomaksut

Viisi ensimmäistä koetta ovat maksuttomuuden piirissä olevalle kokelaalle maksuttomia. Jos saa jostain näistä viidestä kokeesta hylätyn, voi osallistua kyseisen kokeen uusintaan ilman maksua. Jos kokelas osallistuu samalla tutkintokerralla useampaan kuin viiteen kokeeseen, voi hän itse valita, mitkä sen tutkintokerran kokeista suorittaa maksuttomasti.

4. Ylioppilaskokeen arvostelu ja arvosanat

Kokeiden vastaukset esipisteytetään lukiolla ko. aineen opettajien toimesta. Esipisteytyksen tuloksia ja perusteita voi kysyä opettajilta noin viikko kokeen jälkeen. Varsinainen arvostelu tapahtuu kuitenkin vasta ylioppilastutkintolautakunnassa, joka myös määrää montako pistettä tarvitaan varsinaisiin arvosanoihin.

Ylioppilaskokeiden arvosanat ovat:

lyhenne latinakielinen arvosana pisteitä

kompensaatio-

tapauksissa

arvosanoja

annetaan

prosentteina

L laudatur 7 pist 5%
E eximia 6 pist 15%
M magna cum laude approbatur 5 pist 20%
C cum laude approbatur 4 pist 24%
B lubenter approbatur 3 pist 20%
A approbatur 2 pist 11%
I (= hylätty) improbatur 0 pist 5%

5. Hylätyn yo-kokeen uusiminen, hyväksytyn yo-kokeen korottaminen

Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty koe, edellyttäen että tutkinnossa säilyy yksi vaativampi koe.

Hyväksytty kokeen saa yrittää korottaa ilman määrä- tai aikarajoituksia. Jos uusiminen tapahtuu ennen tutkinnon valmistumista, merkitään ylioppilastutkintotodistukseen paras arvosana.

6. Kompensaatio

Jos kokelas on suorittanut tutkintoon vaadittavista viidestä kokeesta yhden kokeen hylätyllä arvosanalla ja neljä hyväksytyllä arvosanalla, hän saa näistä neljästä kokeesta kompensaatiopisteitä arvosanojen perusteella seuraavasti:

 • laudatur 7 pistettä
 • eximia cum laude approbatur 6 pistettä
 • magna cum laude approbatur 5 pistettä
 • cum laude approbatur 4 pistettä
 • lubenter approbatur 3 pistettä
 • approbatur 2 pistettä

Kokelaan saamat kompensaatiopisteet lasketaan yhteen, ja 10 kompensaatiopistettä kompensoi hylätyn arvosanan.

7. Ylioppilastutkinnon täydentäminen

Tutkinnon täydentäminen uusilla aineilla (esim. lisäkielet, lisää reaaliaineiden kokeita) on mahdollista kun ylioppilastutkinto on hyväksytysti suoritettu. Tutkintoa voi täydentää missä tahansa suomalaisessa lukiossa, esim. siis tulevalla opiskelupaikkakunnalla. Ilmoittautuminen tehdään siihen lukioon, jossa koe aiotaan suorittaa.

8. Lukihäiriö

Jos kokelaalla on lukihäiriö hän voi joko anoa kokeiden erityisjärjestelyjä ja/tai lukihäiriön huomioon ottamista lopullisessa arvostelussa (ei kuitenkaan vielä koululta lähtevässä arvostelussa). Jos anotaan erikoisjärjestelyjä, yo-lautakunta edellyttää kahden asiantuntijan lausuntoa lukihäiriöstä. Asiassa on käytettävä yo-lautakunnan sähköistä lomaketta. Jos anotaan lukihäiriön huomioon ottamista lopullisessa arvostelussa, riittää yksi asiantuntijalausunto.

9. Sähköinen ylioppilaskoe

Halutessasi lue lisätietoja ja tarkempia ohjeita yo-tutkintolautakunnan kotisivulta

https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Ylioppilastutkintolautakunta

Ajankohtaista Novidassa