Ammatillinen koulutus

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuollosta säädetään erillisellä lailla; laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013). Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia on muutettu joidenkin säännösten osalta vuoden 2023 alusta liittyen opiskeluhuoltopalveluiden siirtymiseen kunnista hyvinvointialueille (377/2022).

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja koko oppilaitosyhteisöä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona tukevaa. Opiskeluhuolto muodostuu yhteisöllisestä ja yksilöllisestä opiskeluhuollosta (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013, 3-5 §.)

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa on myös huomioitu, että koulutusta alle 18-vuotiaalle opiskelijalle suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lapseen tai lapsiin kohdistuvia toimia tehtäessä tulee aina arvioida sen vaikutuksia lapseen ja eri lapsiryhmiin.

Tässä suunnitelmassa opiskeluhuollolla tarkoitetaan kaikkia Novidan opiskeluhuolto- ja ohjauspalveluita.

Novidassa opiskeluhuollon ja -ohjauksen palveluista vastaa opiskelupalvelupäällikkö. Opiskelupalvelupäällikkö on erityisopettajien ja opinto-ohjaajien lähiesihenkilö sekä yhdyshenkilö muille opiskeluhuollon toimijoille.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistoiminnassa omistajakuntien kanssa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varha vastaa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja lääkäreiden palveluista sekä kuraattori- ja psykologipalveluista.

Novidan opiskeluhuoltotyötä (ks. kuva 1) ohjaa kuntayhtymän hallituksen asettama Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän opiskeluhuollon ohjausryhmä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon koordinoinnista vastaa Novidan opiskeluhuoltoryhmä. Käytännön toteutuksesta vastaavat hyvinvointityöryhmät ja muu henkilökunta toimipisteittäin.

Alla olevasta kaaviosta käy selville, kenelle opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon palvelut kuuluvat.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA) olevat opiskelijat ovat oikeutettuja opiskeluhuollon (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri) palveluihin. Kaikilla alle 29-vuotiailla opiskelijoilla on oikeus etsivän nuorisotyön palveluihin.

Muiden opiskelijoiden osalta opiskeluhuollon palveluista ja eduista tiedotetaan sekä tarvittaessa ohjataan opiskelijaa hakemaan ko. etuja ja palveluita.

Ammatillisessa koulutuksessa kaikilla opiskelijoilla on oikeus saada eri oppimisympäristöissä opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden saavuttamisen.

Lisäksi opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta sekä tarvittaessa erityistä tukea.

Koulutusta alle 18-vuotiaalle opiskelijalle suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.​

Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään koko oppilaitosyhteisössä opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristöjen terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien on edistettävä opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä kotien ja oppilaitoksen välillä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 4 §.)

Ammattiopiston opinto-opas: https://www.novida.fi/ammattiopiston-opinto-opas/

Yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat
Novidassa järjestetään yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi erilaisia tapahtumia sekä toimintapäiviä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Päivien tarkoituksena on edistää yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta oppilaitoksessa. Samalla myös pyritään yhteistoiminnan kautta lisäämään opiskelijoiden sitoutumista ryhmään ja opintoihin. Siten tämä toiminta ennalta ehkäisee ongelmatilanteiden syntymistä. Yhteisöllisiä tapahtumia ovat mm. aloitusviikko, hyvinvointipäivät ja päättävien opiskelijoiden päivä. Lisäksi yhteisöllisyyttä tuetaan erilaisin teemapäivien avulla lukuvuosittain, kuten joulujuhlat ja kevätjuhlat. Tämän lisäksi koulutusaloilla pidetään vielä yhteisöllisyyttä ja ryhmähengen muodostumista tukevia tapahtumia oman opintoalan opiskelijoille.

Opiskelijoiden osallisuus
Novidan jokaisessa toimipaikassa toimii opiskelijakunta. Opiskelijakunnalle on nimetty myös ohjaava henkilö. Opiskelijakuntatoiminnan tavoitteena on omalta osaltaan edistää oppilaitoksen hyvinvointia ja tuoda esille opiskelijoiden ideoita, ajatuksia ja kannanottoja opiskeluympäristön sekä opetustoiminnan kehittämiselle. Opiskelijakuntatoiminta on lakisääteistä. Novidan opiskelijakuntatoimintaan on laadittu opas.

Tutor-toiminnan tavoitteena on vertaistuki opiskelijalle. Tavoitteena on saada jokaiselle opintoalalle tutor-opiskelijoita. Tutorit toimivat opiskelijoiden tukena opintoaloilla, ja vastaavat arjen kysymyksiin. Tutor-opiskelijoilla on myös tärkeä rooli koulun tutustumispäivinä oppaina, ohjaajina sekä esittelijöinä. Novidan tutor-toimintaan on laadittu opas.

Opiskeluhuollon toteuttamiseksi tarvitaan oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi moniammatillisia yhteistyöverkostoja. Opiskelijoiden huoltajilla on keskeinen rooli opiskeluhuollon kokonaisvaltaisen tuen toteuttamisessa.

Opiskeluhuollon toimijat osallistuvat paikallisesti erilaisiin työryhmiin, joissa edistetään nuorten hyvinvointia ja kehitetään nuorten sekä perheiden palveluja. Nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle on määritelty nuorisolaissa tehtäviksi mm. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista. Ryhmissä on edustettuina nuorisopalvelut, sosiaalipalvelut, lastensuojelu, TE-toimisto, poliisi, sivistystoimi, seurakunta, terveyspalvelut ja työllisyyspalvelut. Eri toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdään myös tapahtumien, hyvinvointipäivien ja opiskelija-asioiden tiimoilta. Etsivän nuorisotyön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kaikilla paikkakunnilla.

Moniammatillisissa verkostoissa tehdään nuorten palvelu- ja ohjausverkostoon kuuluvien lisäksi yhteistyötä kolmannen sektorin, kelan, maahanmuuttajien auttamisessa toimivien, peruskoulujen, alueen muiden toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yhteistyö opiskelijoiden huoltajien kanssa 
Novida on aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä sekä ylläpitämisessä opiskelijoiden vanhempien ja huoltajien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. Yhteistyö aloitetaan peruskoulujen vanhempainilloissa sekä avoimien ovien tilaisuuksissa.

Nuoren siirtyessä perusasteelta Novidaan lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen opiskeluhuoltohenkilöstö käy luottamukselliset tiedonsiirtokeskustelut tarpeen mukaan. Tiedonsiirtoa tehdään lomakkeilla nivelvaiheessa. Mikäli tarpeelliseksi koetaan, jatketaan yhteistyötä huoltajien kanssa nivelvaiheen keskustelujen jälkeen opintojen sujumisen varmistamiseksi.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään syyslukukaudella kotiväenilta, jossa esitellään oppilaitosta ja sen tiloja sekä henkilökuntaa. Tarpeen mukaan myös toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoiden kotiväelle voidaan järjestää kotiväenilta.

Ryhmän vastuuopettaja seuraa opiskelijan opintomenestystä ja poissaoloja ja on kotiin yhteydessä varsinkin opintojen ensimmäisen jakson aikana. Opiskeluhuoltohenkilöstö sekä erityisopettaja pitävät yhteyttä koteihin omien tehtäviensä hoitamiseen liittyen.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä yksittäiselle opiskelijalle annettavia:

 • opiskeluterveydenhuollon palveluja
 • psykologi- ja kuraattoripalveluja
 • monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan ja tarpeen vaatiessa hänen huoltajansa suostumukseen. Lähtökohtaisesti opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Novidassa opiskelevien opiskelijoiden voidaan ajatella olevan ikänsä ja kehitystasonsa puolesta niin valveutuneita, että heidän oma suostumuksensa yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon riittää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että huoltajia ei otettaisi mukaan työskentelyyn. Tietyin edellytyksin opiskelija voi kieltää huoltajaa osallistumasta itseään koskevaan asiankäsittelyyn tai tiedon saantiin. Sosiaali- ja terveydenhuollonhenkilöstön arvioidessa opiskelijan kieltäytymisen perusteita asiaa arvioidaan seuraavien kriteerien kautta: Kertomatta voidaan jättää, jos arvioidaan opiskelijan olevan vaarassa, jos asiasta kerrotaan huoltajille. Tällaisissa tapauksissa pitää ottaa lastensuojelu mukaan.

Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi
Opiskelijalle on järjestettävä keskusteluaika opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä tai kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana työpäivänä. Pyynnön voi esittää opiskelija itse, opiskelijan huoltaja tai muu henkilö, eikä yhteydenottopyynnön muodolla ole merkitystä. Psykologin ja kuraattorin ammattitaitoon kuuluu kiireellisyyden ja oikean vastaanottajatahon arviointi.

Mikäli oppilaitoksen tai toinen opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelija tarvitsee opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on viipymättä otettava yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.  Jos yhteydenottoa ei voida tehdä yhdessä opiskelijan kanssa, on opiskelijalle annettava tieto yhteydenotosta ja sen syistä sekä tieto keskustelumahdollisuudesta psykologin tai kuraattorin kanssa.  Salassapitosäännökset eivät estä yhteydenottoa.

Alaikäisen opiskelijan huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta. Alaikäinen voi yhteydenoton kieltää, jos opiskelijahuollon palveluiden ammattihenkilö (psykologi tai kuraattori) on arvioinut, että opiskelija kykenee ikänsä, kehitystasonsa ja asian laadun puolesta kyseiseen päätökseen.

Yhteydenottovelvollisuus koskee kaikkia oppilaitoksessa työskenteleviä sekä muita henkilöitä, jotka ovat ammatillisissa tehtävissään saaneet tiedon tuen tarpeesta.

Oikeus tukeen ja ohjaukseen:

 • Psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus riittävään tukeen ja ohjaukseen opiskeluun ja kehitykseen liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.  Tarvittaessa opiskelija on ohjattava muiden opiskeluhuollon palveluiden pariin tai muuhun kehitystä tukevaan toimintaan.
 • Terveydenhoitajan työaika on järjestettävä siten, että opiskelija saa arkipäivisin virka-aikana yhteyden opiskeluterveydenhuoltoon.
 • Vastuuopettaja voi tarvittaessa pyytää opiskeluhuollon edustajan mukaan HOKSin laadintaan tai sen päivitykseen. Monialaisissa asiantuntijaryhmän kokouksissa voidaan myös tehdä HOKS:aan päivityksiä.

Opiskeluhuolto- ja ohjauspalveluissa korostuu varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä työ. Täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla yhteistyötä huoltajien kanssa tehdään ainoastaan opiskelijan suostumuksella. Tavoitteena on edistää opiskelijan oppimista ja opiskelujen sujumista kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa opiskeluhuolto- ja ohjauspalveluiden toimijat tekevät monialaista yhteistyötä.

Opiskeluhuolto- ja ohjauspalveluiden toimijoiden työtehtävät jakaantuvat alla olevan mukaisesti. Opiskelija voi kuitenkin aina kääntyä asiansa tai huolensa kanssa kenen tahansa Novidan työntekijän puoleen.

Kuraattori

 • elämänhallinnan haasteet
 • pulmia sosiaalisissa suhteissa
 • muutokset elämäntilanteissa
 • lievä mielialaoireilu
 • päihteet
 • taloudelliset tukiasiat
 • muiden tukitoimien tai avun kartoittaminen
 • konsultaatio opettajille ja muulle koulun henkilöstölle

Psykologi

 • mielialaoireilu
 • stressin hallinta
 • ahdistuneisuus- tai paniikkioireilu
 • muut psyykkiset vaikeudet
 • oppimis- ja keskittymisvaikeudet
 • äkilliset kriisitilanteet
 • muutos elämäntilanteessa
 • konsultaatio opettajille ja muulle koulun henkilöstölle

Terveydenhoitaja ja lääkäri

 • lakisääteiset terveystarkastukset
 • puolustusvoimien ennakkoterveystarkastukset (kutsuntatarkastukset)
 • terveyteen ja sairauteen liittyvä asiat
 • mielialaoireilu
 • jaksaminen
 • univaikeudet
 • päihteet
 • seksuaaliterveys
 • konsultaatio opettajille ja muulle koulun henkilöstölle

Opinto-ohjaaja

 • Nivel (siirtymä) vaiheiden asiat / ohjaus
 • HOKSin mukaisen opintojen etenemisen ohjaus
 • Opintoihin liittyviin valintoihin ohjaaminen
 • Alavalintaan liittyvät kysymykset / ohjaus
 • Jatko-opintoihin ohjaus
 • Jälkiohjaus
 • (Ohjausyhteistyö)

Erityisopettaja

 • erityisen tuen tarpeen kartoitus (myös lukiossa)
 • erityisen tuen suunnitelmien laatiminen ja päivittäminen (myös lukiossa)
 • psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen (lukio)
 • Oppimisvaikeudet ja niissä tukeminen (lukio)
 • erityisopetus yto-opinnoissa sekä ammatillisten opintojen ja työssäoppimisen tukena
 • mukauttamiseen liittyvät asiat

Ammatillinen ohjaaja

 • seuraa ja tukee opiskelijoiden opintojen etenemistä
 • huolen puheeksi ottaminen opiskelijan ja huoltajan kanssa
 • tekee tarvittaessa yhteistyötä opiskeluhuollon kanssa

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijat, erillisrahoituksella vuonna 2023

 • yhteisöllinen opiskeluhuolto
 • ryhmäyttäminen ympäri vuoden
 • ryhmämuotoisen toiminnan vetäminen
 • maahanmuuttajien tukeminen
 • neuropsykiatristen haasteiden huomioiminen

Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä (MAR). MAR-tapaamisen pääpaino on keskustelussa ja tuen suunnittelussa.

 • on tärkeää selvittää syitä vaikeuksien taustalla useammasta näkökulmasta
 • on tarve kokonaisvaltaisemmalle näkemykselle tuen tarpeista ja tuen mahdollisuuksista
 • lisäksi voi olla, että opiskelijalla on jo useita ammattihenkilöitä tukiverkostossaan ja täytyy sopia työnjaosta
 • MAR-ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta lakien määrittelemällä tavalla (ts. nimetön tai nimellinen konsultaatio)
 • opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohteisten edellytystensä mukaisesti.
 • Opiskeluhuoltoa toteutetaan aina yhteistyössä opiskelijan kanssa. Mukana voi olla myös hänen huoltajansa tai laillinen edustajansa opiskelijan niin halutessa. Huoltajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

MAR-tapaamisen koollekutsuja ja vastuuhenkilö
MAR-tapaamisen koollekutsuja voi olla kuka tahansa opetuksen tai opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva, jolla herää huoli opiskelijan voinnista ja oppimisesta tai opintojen etenemisestä. Koollekutsuja voi olla esimerkiksi opettaja, vastuuopettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, psykologi tai kuraattori. Koollekutsuja ja opiskelija kutsuvat MAR-työskentelyyn tarpeellisia asiantuntijoita tai opiskelijan läheisiä opiskelijan suostumuksella.

Koollekutsuja on vastuuhenkilönä siihen asti, kunnes monialaisen asiantuntijaryhmän keskuudesta sovitaan puheenjohtaja ja vastuuhenkilö, joka kirjoittaa muistion. Puheenjohtajan ja vastuuhenkilön tehtävät voi antaa eri henkilöille työskentelyn sujuvuuden takaamiseksi kokoustilanteessa.

Opiskelijan suostumus ennen MAR–tapaamista
Opiskelija tai hänen huoltajansa/laillinen edustajansa kirjallisen suostumuksen on oltava yksilöity niin, että suostumuksen antaja ymmärtää, mihin hän on suostumuksensa antamassa ja minkä asian ympärillä aiotaan keskustelua käydä. Suostumuksen voi antaa opiskelija puolesta myös hänen huoltajansa tai laillinen edustajansa, jos opiskelija itse ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi kykene arvioimaan itsenäisesti asian merkitystä. Suostumus kysytään palaveria koottaessa tai vilma-viestillä ennen MAR –tapaamista. MAR -tapaamisen alussa vastuuhenkilö siirtää tiedon muistioon. (Kirjallinen suostumuslomake)

MAR-muistion laatiminen
Tapaamisesta kirjoitetaan MAR-muistio (opiskeluhuoltokertomus), joka löytyy opiskelijan vilmasta muistio –välilehdeltä. Muistiolomakkeessa on huomioitu Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 20§:n vaatimukset opiskeluhuoltokertomuksen laatimiseksi.

Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltokertomus tallentuu opiskeluhuoltorekisteriin Primus-järjestelmään, jonka vastuuhenkilöksi koulutuksen järjestäjä on nimennyt tietohallintopäällikön. Terveydenhoitajan potilaskertomus tallentuu hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään ja kuraattorin sekä psykologin opiskelijatiedot tallentuvat Aura -opiskelijatietojärjestelmään.

Turvallisuuden varmistaminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä suunnitelmallista toimintakulttuurin kehittämistä, yhteistä valmistelua ja yhteisten toimintatapojen luomista. Koulutuksen järjestäjä perehdyttää henkilöstönsä ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaiset toimintatapoihin erilaisissa ongelmatilanteissa sekä huolehtii tiedottamisesta ja suunnitelmien päivityksestä.

Novidassa on laadittu suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi kiusaamiselta.pdf

Suunnitelma kriisi-, uhka- ja vaaratilanteiden varalle
Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaan sisältyy kriisisuunnitelma, jossa kuvataan toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Suunnitelmassa kuvataan kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat kriisitilanteissa sekä toimintavalmiuksien harjoittelu. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan tämän kokonaisuuden johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako. Suunnitelmassa kuvataan sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä koulutuksen järjestäjän ja koulun välisen tiedottamisen periaatteet.

Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset sekä psykososiaalisen tuen järjestämisen periaatteet. Novidan jokaisessa toimipaikassa on sovittu toimintatavoista äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelmaa päivitetään yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma. (Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 §). Suunnitelman päivittämisessä hyödynnetään Opetushallituksen materiaalia: Kriiseihin varautuminen | Opetushallitus (oph.fi)

Novidassa on laadittu suunnitelma kriisien varalta.

Novidan opiskeluhuollon toteutumista ja arviointia seuraavat Novidan opiskeluhuollon ohjausryhmä sekä Novidan opiskeluhuollon toimielin.

Tietoa opiskeluhuollon onnistumisesta saadaan kerätyllä palautteella;

 • Hyvinvointikysely sis. kiusaamisaiheen
 • ARVO aloitus- ja päättöpalaute
 • Kouluterveyskysely joka toinen vuosi (THL)
 • Opiskelijoiden palautekeskustelut
 • muut palautteet ja kyselyt

Opiskeluhuollon kokonaisuutta arvioidaan myös kerätyllä tilastotiedolla, kuten opintojen keskeytyksien määrällä, eronneeksi katsottujen ja eronneiden määrällä, terveydenhoitajalle ja kuraattorille pääsemistä määräajassa, terveydenhoitajalla käyntien määrällä ja käynnin syillä.

Opiskelupalvelupäällikkö Sanni Kouki.
puh. 040 682 4964
sanni.kouki@novida.fi

Kuraattorien, opinto-ohjaajien, psykologin ja terveydenhoitajien yhteystiedot

Lukiokoulutus

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuollosta säädetään erillisellä lailla; laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013). Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia on muutettu joidenkin säännösten osalta vuoden 2023 alusta liittyen opiskeluhuoltopalveluiden siirtymiseen kunnista hyvinvointialueille (377/2022).

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja koko oppilaitosyhteisöä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona tukevaa. Opiskeluhuolto muodostuu yhteisöllisestä ja yksilöllisestä opiskeluhuollosta (Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 1287/2013, 3-5 §.)

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa on myös huomioitu, että koulutusta alle 18-vuotiaalle opiskelijalle suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. Lapseen tai lapsiin kohdistuvia toimia tehtäessä tulee aina arvioida sen vaikutuksia lapseen ja eri lapsiryhmiin.

Tässä suunnitelmassa opiskeluhuollolla tarkoitetaan kaikkia Novidan opiskeluhuolto- ja ohjauspalveluita.

Novidassa opiskeluhuollon ja -ohjauksen palveluista vastaa opiskelupalvelupäällikkö. Opiskelupalvelupäällikkö on erityisopettajien ja opinto-ohjaajien lähiesihenkilö sekä yhdyshenkilö muille opiskeluhuollon toimijoille.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistoiminnassa omistajakuntien kanssa. Varsinais-Suomen hyvinvointialue eli Varha vastaa opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja lääkäreiden palveluista sekä kuraattori- ja psykologipalveluista.

Novidan opiskeluhuoltotyötä (ks. kuva 1) ohjaa kuntayhtymän hallituksen asettama Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän opiskeluhuollon ohjausryhmä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon koordinoinnista vastaa Novidan opiskeluhuoltoryhmä. Käytännön toteutuksesta vastaavat hyvinvointityöryhmät ja muu henkilökunta toimipisteittäin.

Alla olevasta kaaviosta käy selville, kenelle opiskeluterveydenhuollon ja opiskeluhuollon palvelut kuuluvat.

Lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat ovat oikeutettuja opiskeluhuollon (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri) palveluihin. Kaikilla alle 29-vuotiailla opiskelijoilla on oikeus etsivän nuorisotyön palveluihin.

Muiden opiskelijoiden osalta opiskeluhuollon palveluista ja eduista tiedotetaan sekä tarvittaessa ohjataan opiskelijaa hakemaan ko. etuja ja palveluita.

Lukiokoulutuksessa kaikilla opiskelijoilla on oikeus saada opetusta ja ohjausta, joka mahdollistaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten oppimistavoitteiden saavuttamisen.

Lisäksi opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta tarpeellista opinto-ohjausta sekä tarvittaessa erityistä tukea.

Koulutusta alle 18-vuotiaalle opiskelijalle suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.​

Yhteisöllinen opiskeluhuolto tarkoittaa toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään koko oppilaitosyhteisössä opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristöjen terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Kaikkien oppilaitoksessa opiskelijoiden kanssa työskentelevien on edistettävä opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä kotien ja oppilaitoksen välillä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 4 §.)

Yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat
Novidassa järjestetään yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi erilaisia tapahtumia sekä toimintapäiviä opiskelijoille ja henkilökunnalle. Päivien tarkoituksena on edistää yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunnetta oppilaitoksessa. Samalla myös pyritään yhteistoiminnan kautta lisäämään opiskelijoiden sitoutumista ryhmään ja opintoihin. Siten tämä toiminta ennalta ehkäisee ongelmatilanteiden syntymistä. Yhteisöllisiä tapahtumia ovat mm.  liikuntapäivät. Lisäksi yhteisöllisyyttä tuetaan erilaisin teemapäivien avulla lukuvuosittain, kuten esimerkiksi joulujuhlat.

Opiskelijoiden osallisuus
Novidan jokaisessa toimipaikassa toimii opiskelijakunta. Opiskelijakunnalle on nimetty myös ohjaava henkilö. Opiskelijakuntatoiminnan tavoitteena on omalta osaltaan edistää oppilaitoksen hyvinvointia ja tuoda esille opiskelijoiden ideoita, ajatuksia ja kannanottoja opiskeluympäristön sekä opetustoiminnan kehittämiselle. Lukion opiskelijat valitsevat keskuudestaan toimikunnan, joka järjestää koko opiskelijakunnan puolesta erilaisia toimintoja ja toimii yhdyselimenä opettajien ja oppilaskunnan välillä.

Toiminnan tavoitteena on yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisäämisen lisäksi käsitellä ja ottaa kantaa oppilaitoksen opiskelijoita koskeviin suunnitelmiin, kuten opiskeluhuolto-, opinto-ohjaus tai erityisopetussuunnitelmaan sekä erilaisiin ohjeistuksiin kuten poissaolo-, päihde- ja turvallisuuteen liittyvät ohjeet.

Tutor-toiminnan tavoitteena on vertaistuki opiskelijalle. Tutorit toimivat opiskelijoiden tukena opintojoen aloituksessa, ja vastaavat arjen kysymyksiin. Tutor-opiskelijoilla on myös tärkeä rooli koulun tutustumispäivinä oppaina, ohjaajina sekä esittelijöinä.

Lukiossa järjestetään opiskelijoiden kuulemistilaisuus vähintään kerran lukuvuodessa. Kuulemisiin osallistuvat esim. opiskelijatoimikunnan ja ohjausryhmien edustajat tai muut opiskelijoiden valitsemat opiskelijat. Tilaisuudesta tehdään muistio, joka käsitellään hyvinvointityöryhmässä ja seuraavassa opiskelijoiden kuulemistilaisuudessa toimenpiteineen.

Opiskeluhuollon toteuttamiseksi tarvitaan oppilaitoksen henkilökunnan lisäksi moniammatillisia yhteistyöverkostoja. Opiskelijoiden huoltajilla on keskeinen rooli opiskeluhuollon kokonaisvaltaisen tuen toteuttamisessa.

Opiskeluhuollon toimijat osallistuvat paikallisesti erilaisiin työryhmiin, joissa edistetään nuorten hyvinvointia ja kehitetään nuorten sekä perheiden palveluja. Nuorten ohjaus- ja palveluverkostolle on määritelty nuorisolaissa tehtäviksi mm. edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista. Ryhmissä on edustettuina nuorisopalvelut, sosiaalipalvelut, lastensuojelu, TE-toimisto, poliisi, sivistystoimi, seurakunta, terveyspalvelut ja työllisyyspalvelut. Eri toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdään myös tapahtumien, hyvinvointipäivien ja opiskelija-asioiden tiimoilta. Etsivän nuorisotyön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä kaikilla paikkakunnilla.

Moniammatillisissa verkostoissa tehdään nuorten palvelu- ja ohjausverkostoon kuuluvien lisäksi yhteistyötä kolmannen sektorin, kelan, maahanmuuttajien auttamisessa toimivien, peruskoulujen, alueen muiden toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yhteistyö opiskelijoiden huoltajien kanssa 
Novida on aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä sekä ylläpitämisessä opiskelijoiden vanhempien ja huoltajien kanssa. Yhteistyön tavoitteena on opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen. Yhteistyö aloitetaan peruskoulujen vanhempainilloissa.

Nuoren siirtyessä perusasteelta Novidaan lähettävän ja vastaanottavan oppilaitoksen opiskeluhuoltohenkilöstö käy luottamukselliset tiedonsiirtokeskustelut tarpeen mukaan. Tiedonsiirtoa tehdään lomakkeilla nivelvaiheessa. Mikäli tarpeelliseksi koetaan, jatketaan yhteistyötä huoltajien kanssa nivelvaiheen keskustelujen jälkeen opintojen sujumisen varmistamiseksi.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille järjestetään syyslukukaudella vanhempainilta, jossa esitellään oppilaitosta ja sen tiloja sekä henkilökuntaa. Toisen vuoden opiskelijoiden vanhemmille järjestetään vanhempainilta ylioppilaskirjoituksista.

Ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan opintomenestystä ja poissaoloja ja on tarvittaessa yhteydessä kotiin. Opiskeluhuoltohenkilöstö sekä erityisopettaja pitävät yhteyttä koteihin omien tehtäviensä hoitamiseen liittyen.

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan tässä yksittäiselle opiskelijalle annettavia:

 • opiskeluterveydenhuollon palveluja
 • psykologi- ja kuraattoripalveluja
 • monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu aina opiskelijan ja tarpeen vaatiessa hänen huoltajansa suostumukseen. Lähtökohtaisesti opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Novidassa opiskelevien opiskelijoiden voidaan ajatella olevan ikänsä ja kehitystasonsa puolesta niin valveutuneita, että heidän oma suostumuksensa yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon riittää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että huoltajia ei otettaisi mukaan työskentelyyn. Tietyin edellytyksin opiskelija voi kieltää huoltajaa osallistumasta itseään koskevaan asiankäsittelyyn tai tiedon saantiin. Sosiaali- ja terveydenhuollonhenkilöstön arvioidessa opiskelijan kieltäytymisen perusteita asiaa arvioidaan seuraavien kriteerien kautta: Kertomatta voidaan jättää, jos arvioidaan opiskelijan olevan vaarassa, jos asiasta kerrotaan huoltajille. Tällaisissa tapauksissa pitää ottaa lastensuojelu mukaan.

Toimenpiteet tarvittavien tukitoimien järjestämiseksi

Opiskelijalle on järjestettävä keskusteluaika opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä tai kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana työpäivänä. Pyynnön voi esittää opiskelija itse, opiskelijan huoltaja tai muu henkilö, eikä yhteydenottopyynnön muodolla ole merkitystä. Psykologin ja kuraattorin ammattitaitoon kuuluu kiireellisyyden ja oikean vastaanottajatahon arviointi.

Mikäli oppilaitoksen tai toinen opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelija tarvitsee opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on viipymättä otettava yhteyttä psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.  Jos yhteydenottoa ei voida tehdä yhdessä opiskelijan kanssa, on opiskelijalle annettava tieto yhteydenotosta ja sen syistä sekä tieto keskustelumahdollisuudesta psykologin tai kuraattorin kanssa.  Salassapitosäännökset eivät estä yhteydenottoa.

Alaikäisen opiskelijan huoltajalle on annettava tieto yhteydenotosta. Alaikäinen voi yhteydenoton kieltää, jos opiskelijahuollon palveluiden ammattihenkilö (psykologi tai kuraattori) on arvioinut, että opiskelija kykenee ikänsä, kehitystasonsa ja asian laadun puolesta kyseiseen päätökseen.

Yhteydenottovelvollisuus koskee kaikkia oppilaitoksessa työskenteleviä sekä muita henkilöitä, jotka ovat ammatillisissa tehtävissään saaneet tiedon tuen tarpeesta.

Oikeus tukeen ja ohjaukseen:

Psykologin tai kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus riittävään tukeen ja ohjaukseen opiskeluun ja kehitykseen liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.  Tarvittaessa opiskelija on ohjattava muiden opiskeluhuollon palveluiden pariin tai muuhun kehitystä tukevaan toimintaan.

Terveydenhoitajan työaika on järjestettävä siten, että opiskelija saa arkipäivisin virka-aikana yhteyden opiskeluterveydenhuoltoon.

Opiskeluhuolto- ja ohjauspalveluissa korostuu varhainen tuki ja ennaltaehkäisevä työ. Täysi-ikäisen opiskelijan kohdalla yhteistyötä huoltajien kanssa tehdään ainoastaan opiskelijan suostumuksella. Tavoitteena on edistää opiskelijan oppimista ja opiskelujen sujumista kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa opiskeluhuolto- ja ohjauspalveluiden toimijat tekevät monialaista yhteistyötä.

Opiskeluhuolto- ja ohjauspalveluiden toimijoiden työtehtävät jakaantuvat alla olevan mukaisesti. Opiskelija voi kuitenkin aina kääntyä asiansa tai huolensa kanssa kenen tahansa Novidan työntekijän puoleen.

Kuraattori

 • elämänhallinnan haasteet
 • pulmia sosiaalisissa suhteissa
 • muutokset elämäntilanteissa
 • lievä mielialaoireilu
 • päihteet
 • taloudelliset tukiasiat
 • muiden tukitoimien tai avun kartoittaminen
 • konsultaatio opettajille ja muulle koulun henkilöstölle

Psykologi

 • mielialaoireilu
 • stressin hallinta
 • ahdistuneisuus- tai paniikkioireilu
 • muut psyykkiset vaikeudet
 • oppimis- ja keskittymisvaikeudet
 • äkilliset kriisitilanteet
 • muutos elämäntilanteessa
 • konsultaatio opettajille ja muulle koulun henkilöstölle

Terveydenhoitaja ja lääkäri

 • lakisääteiset terveystarkastukset
 • puolustusvoimien ennakkoterveystarkastukset (kutsuntatarkastukset)
 • terveyteen ja sairauteen liittyvä asiat
 • mielialaoireilu
 • jaksaminen
 • univaikeudet
 • päihteet
 • seksuaaliterveys
 • konsultaatio opettajille ja muulle koulun henkilöstölle

Opinto-ohjaaja

 • siirtymävaiheiden asiat / ohjaus
 • henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisten opintojen etenemisen ohjaus
 • opintoihin liittyviin valintoihin ohjaaminen
 • jatko-opintoihin ohjaus
 • jälkiohjaus
 • ohjausyhteistyö

Erityisopettaja

 • siirtymävaiheiden asiat
 • erityisen tuen tarpeen kartoitus
 • erityisen tuen suunnitelmien laatiminen ja päivittäminen
 • psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen
 • oppimisvaikeudet ja niissä tukeminen
 • lausunnot Ylioppilastutkintolautakuntaan

Mielenterveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijat, erillisrahoituksella vuonna 2023

 • yhteisöllinen opiskeluhuolto
 • ryhmäyttäminen ympäri vuoden
 • ryhmämuotoisen toiminnan vetäminen
 • maahanmuuttajien tukeminen
 • neuropsykiatristen haasteiden huomioiminen

Yksittäisen opiskelijan tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä (MAR). MAR-tapaamisen pääpaino on keskustelussa ja tuen suunnittelussa.

 • on tärkeää selvittää syitä vaikeuksien taustalla useammasta näkökulmasta
 • on tarve kokonaisvaltaisemmalle näkemykselle tuen tarpeista ja tuen mahdollisuuksista
 • lisäksi voi olla, että opiskelijalla on jo useita ammattihenkilöitä tukiverkostossaan ja täytyy sopia työnjaosta
 • MAR-ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeelliseksi katsomiltaan asiantuntijoilta lakien määrittelemällä tavalla (ts. nimetön tai nimellinen konsultaatio)
 • opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohteisten edellytystensä mukaisesti.
 • Opiskeluhuoltoa toteutetaan aina yhteistyössä opiskelijan kanssa. Mukana voi olla myös hänen huoltajansa tai laillinen edustajansa opiskelijan niin halutessa. Huoltajalla ei kuitenkaan ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja.

MAR-tapaamisen koollekutsuja ja vastuuhenkilö

MAR-tapaamisen koollekutsuja voi olla kuka tahansa opetuksen tai opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva, jolla herää huoli opiskelijan voinnista ja oppimisesta tai opintojen etenemisestä. Koollekutsuja voi olla esimerkiksi opettaja, ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, psykologi tai kuraattori. Koollekutsuja ja opiskelija kutsuvat MAR-työskentelyyn tarpeellisia asiantuntijoita tai opiskelijan läheisiä opiskelijan suostumuksella.

Koollekutsuja on vastuuhenkilönä siihen asti, kunnes monialaisen asiantuntijaryhmän keskuudesta sovitaan puheenjohtaja ja vastuuhenkilö, joka kirjoittaa muistion. Puheenjohtajan ja vastuuhenkilön tehtävät voi antaa eri henkilöille työskentelyn sujuvuuden takaamiseksi kokoustilanteessa.

Opiskelijan suostumus ennen MAR–tapaamista

Opiskelija tai hänen huoltajansa/laillinen edustajansa kirjallisen suostumuksen on oltava yksilöity niin, että suostumuksen antaja ymmärtää, mihin hän on suostumuksensa antamassa ja minkä asian ympärillä aiotaan keskustelua käydä. Suostumuksen voi antaa opiskelijan puolesta myös hänen huoltajansa tai laillinen edustajansa, jos opiskelija itse ei ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi kykene arvioimaan itsenäisesti asian merkitystä. Suostumus kysytään palaveria koottaessa tai Wilma-viestillä ennen MAR-tapaamista. MAR-tapaamisen alussa vastuuhenkilö siirtää tiedon muistioon. (Kirjallinen suostumuslomake)

MAR-muistion laatiminen

Tapaamisesta kirjoitetaan MAR-muistio (opiskeluhuoltokertomus), joka löytyy opiskelijan Wilmasta muistio -välilehdeltä. Muistiolomakkeessa on huomioitu Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki 20§:n vaatimukset opiskeluhuoltokertomuksen laatimiseksi.

Opiskelijan yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskeluhuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Jos sivulliselle annetaan opiskeluhuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.

Yksilökohtainen opiskeluhuoltokertomus tallentuu opiskeluhuoltorekisteriin Primus-järjestelmään, jonka vastuuhenkilöksi koulutuksen järjestäjä on nimennyt tietohallintopäällikön. Terveydenhoitajan potilaskertomus tallentuu hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään ja kuraattorin sekä psykologin opiskelijatiedot tallentuvat Aura -opiskelijatietojärjestelmään.

Turvallisuuden varmistaminen edellyttää koulutuksen järjestäjältä suunnitelmallista toimintakulttuurin kehittämistä, yhteistä valmistelua ja yhteisten toimintatapojen luomista. Koulutuksen järjestäjä perehdyttää henkilöstönsä ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaiset toimintatapoihin erilaisissa ongelmatilanteissa sekä huolehtii tiedottamisesta ja suunnitelmien päivityksestä.

Novidassa on laadittu suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi kiusaamiselta.pdf

Suunnitelma kriisi-, uhka- ja vaaratilanteiden varalle
Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelmaan sisältyy kriisisuunnitelma, jossa kuvataan toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Suunnitelmassa kuvataan kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat kriisitilanteissa sekä toimintavalmiuksien harjoittelu. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan tämän kokonaisuuden johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako. Suunnitelmassa kuvataan sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä koulutuksen järjestäjän ja koulun välisen tiedottamisen periaatteet.

Kriisisuunnitelmaa päivitetään yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma. (Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 §). Suunnitelman päivittämisessä hyödynnetään Opetushallituksen materiaalia: Kriiseihin varautuminen | Opetushallitus (oph.fi)

Novidassa on laadittu suunnitelma kriisien varalta.

Novidan opiskeluhuollon toteutumista ja arviointia seuraavat Novidan opiskeluhuollon ohjausryhmä sekä Novidan opiskeluhuollon toimielin.

Tietoa opiskeluhuollon onnistumisesta saadaan kerätyllä palautteella;

 • Hyvinvointikysely sis. kiusaamisaiheen
 • Aloitus- ja päättöpalaute
 • Kouluterveyskysely joka toinen vuosi (THL)
 • Opiskelijoiden palautekeskustelut
 • muut palautteet ja kyselyt

Opiskeluhuollon kokonaisuutta arvioidaan myös kerätyllä tilastotiedolla, kuten opintojen keskeytyksien määrällä, eronneeksi katsottujen ja eronneiden määrällä, terveydenhoitajalle ja kuraattorille pääsemistä määräajassa, terveydenhoitajalla käyntien määrällä ja käynnin syillä.

Opiskelupalvelupäällikkö Sanni Kouki.
puh. 040 682 4964
sanni.kouki@novida.fi

Kuraattorin, opinto-ohjaajan, psykologin ja terveydenhoitajan yhteystiedot