Hyödynnä aiemmin hankittu osaaminen

Opiskelijalla on oikeus saada opiskelusuunnitelmassa huomioiduksi aiemmin hankittu osaaminen, joka keskeisiltä osin vastaa tutkinnon tavoitteita ja vaatimuksia. Tämä osaaminen voidaan tunnistaa sekä tunnustaa tai arvioida osaksi suoritettavaa tutkintoa. Osaamisen tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon osia osaamisesi mukaan.

Osaamista on voinut kertyä aiemmista opinnoista tai työkokemuksen kautta.

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista voit hakea

 • osana henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimista opintojen alussa tai
 • myöhemmin opintojakson sisällön selvittyä.

Muista aina pohtia, onko osaamisen tunnustamisen hakeminen tarkoituksenmukaista ammattitaitosi kehittymisen näkökulmasta. Voit pohtia asiaa myös yhdessä vastuuopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.

HOKS-keskustelussa arvioit ja sovit yhdessä vastuuopettajasi kanssa, mitä aiempaa osaamista haet liitettäväksi osaksi suoritettavaa tutkintoa

 1. Jos sinulla on saman tutkinnon voimassa olevan tutkinnon perusteen mukaisia ammatillisia opintosuorituksia, aikaisemmat suoritukset sisällytetään tutkintoosi. Sinun tulee toimittaa todistus ja opintosuoritusote opinto-ohjaajalle, joka kirjaa suoritukset.

 2. Jos sinulla on saman tutkinnon ei-voimassa olevia ammatillisia opintosuorituksia, opettajat arvioivat osaamisesi ajantasaisuuden ja aiempien opintojen vastaavuuden. Toimita todistukset ja opintosuoritusote vastuuopettajalle, joka ohjaa sinua tekemään osaamisen tunnustaminen anomuksen. Ammatillisten opintojen tunnustajaksi nimetty opettaja arvioi osaamisen ajantasaisuuden yhdessä alan toisen ammatillisen opettajan kanssa.


 3. Jos sinulla on opintosuorituksia toisesta ammatillisesta tutkinnosta, lukiosta tai korkeakoulusta, opinto-ohjaaja sisällyttää suoritukset osaksi tutkintoa tai ohjaa sinua osaamisen tunnustamisen anomuksen tekemisessä. Tarvittaessa opettaja/opettajat arvioivat osaamisen ajantasaisuuden.


 4. Jos olet hankkinut osaamista muulla tavoin kuin opinnoissa, esimerkiksi työkokemuksen kautta, vastuuopettaja kirjaa osaamisesi HOKSiin. Tämän lisäksi hankit puuttuvan osaamisen suunnitellusti ja/tai osoitat osaamisesi näytössä.

Aiemmin hankitun osaamisen ajantasaisuutta voidaan arvioida opintotodistusten lisäksi esimerkiksi työtodistusten, portfolion, osaamiskartoituksen tai haastattelun avulla.

Jos olet opiskellut aiemmin ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa tai korkeakoulussa, voit saada osaamisen tunnustamisia yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin. Varaa aika opinto-ohjaajalta heti opintojen alussa. Sovit opinto-ohjaajan kanssa, mitä osa-alueita sisällytetään tai anotaan tunnustettavaksi. Pääsääntöisesti pakolliset osa-alueet tunnustetaan, jos osaaminen on ajantasaista. Valinnaisten osa-alueiden osalta voit valita, tunnustetaanko osa-alueet vai opiskeletko ne Novidassa.

 1. Jos sinulla on ammatillisia opintoja, jotka on suoritettu voimassa olevan tai siirtymäajalla olevan tutkinnon perusteen mukaan, opinto-ohjaaja kirjaa suoritukset suoraan osaksi tutkintoasi.

 2. Jos sinulla on ei-voimassa olevan perusteen mukaan suoritettuja ammatillisia opintoja, opinto-ohjaaja ohjaa sinua tekemään osaamisen tunnustamisen anomuksen. Tunnustajaksi nimetty yhteisten tutkinnon osien opettaja arvioi osaamisesi ajantasaisuuden ja vastaavuuden toimittamiesi dokumenttien perusteella. Tunnustaja voi myös pyytää sinua osoittamaan osaamisesi ajantasaisuuden haastattelussa tai kartoituksella/tehtävillä Vauhdittamossa.


 3. Jos sinulla on lukio-opintoja, jotka on suoritettu 1.8.2005 voimaan tulleen tai sen jälkeisen lukion opetussuunnitelman mukaan, opinto-ohjaaja sisällyttää suoritukset suoraan osaksi tutkintoasi.


 4. Jos sinulla on vanhempia lukio-opintoja, opinto-ohjaaja ohjaa sinua tekemään osaamisen tunnustamisen anomuksen. Tunnustajaksi nimetty yhteisten tutkinnon osien opettaja arvioi osaamisesi ajantasaisuuden ja vastaavuuden.


 5. Jos sinulla on korkeakouluopintoja, opinto-ohjaaja kirjaa suoritukset suoraan tai ohjaa sinua tekemään osaamisen tunnustamisen anomuksen yhteisten aineiden opettajalle sen mukaan, onko korkeakouluopintojen opetussuunnitelma voimassa vai ei. Aiemmin hankitun, oppilaitoksissa arvioidun osaamisen ajantasaisuutta voidaan arvioida opiskelutodistusten lisäksi työtodistusten, portfolion, haastattelun tai Vauhdittamossa tehtävien osaamiskartoitusten tai testien avulla.


 6. Jos sinulla on osaamista, mutta osaamisesta ei ole arvosanaa, voit osoittaa osaamisesi kokeella tai osaamiskartoituksella. Tutustu huolellisesti osa-alueen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Varmista ensin, että osaat asiat, joita arviointikriteereissä edellytetään. Sen jälkeen voit sopia osaamisen osoittamisesta. Osaamistavoitteisiin voit tutustua verkossa: eperusteet-> hae oma tutkintosi -> avaa perustutkinnon perusteen tiedot-> tutkinnon muodostuminen-> yhteiset tutkinnon osat-> osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinen)

 • Osaamisen tunnustaminen tehdään aina alkuperäisten tutkintotodistusten ja opintosuoritusotteiden pohjalta tai OmaOpintopolku-palvelusta jaettavien suoritustietojen pohjalta.
 • Tunnustamisten käsittelyä varten sinun tulee liittää Wilmaan todistuskopio tai toimittaa opinto-ohjaajalle linkki suoritusten jakamisesta OmaOpintopolku-palvelusta.

Huomioithan, että mikäli olet toimittanut todistuskopion, sinun täytyy ottaa osaamisen tunnustamisen keskusteluun myös alkuperäinen todistus todistusten tarkastamista varten.

Jos osaaminen ei vastaa opintojen tavoitteita tai osaamisesta ei ole oppilaitoksessa annettua arvosanaa, osaamista ei voida tunnustaa.

Esimerkki 1:

Marjo on työskennellyt päiväkodissa ja askarrellut lasten kanssa. Marjo hakee työkokemuksensa perusteella taiteen ja luovan ilmaisun osaamisen tunnustamista. Marjo toimittaa hakemuksensa liitteenä työtodistuksen.

Taiteen ja luovan ilmaisun tavoitteisiin kuuluu luova ilmaisu ja luova kirjoittaminen.  Lisäksi taiteen ja luovan ilmaisun tavoitteisiin kuuluu myös taiteen lajien ja hyvinvointivaikutusten sekä paikallisen ja kansallisen taiteen tuntemus.

Opettaja ei voi tunnustaa taidetta ja luovaa ilmaisua, koska luovan ilmaisun osaamisesta ei ole oppilaitoksen antamaa arvosanaa eli numeroa.

Lisäksi pelkkä luova ilmaisu ei kata kurssin tavoitteita. Marjon täytyy tuntea taiteen lajeja ja hyvinvointivaikutuksia sekä paikallista ja kansallista taidetta. Marjon täytyy myös osoittaa, että hän hallitsee luovan kirjoittamisen.

Marjon täytyy opiskella nämä asiat.

Esimerkki 2:

Teuvo on toiminut esimiestehtävissä 10 vuotta. Teuvo tuntee työmarkkinatilanteen ja opiskelemansa alan ammatilliset verkostot. Teuvo on tehnyt alaisilleen työsopimuksia, joten alan työehdot ja työlainsäädäntö ovat hänelle hyvin tuttuja. Teuvon osaaminen vastaa työelämässä osaamisen tavoitteita.

Teuvo hakee työelämässä toimimisen osaamisen tunnustamista. Hän toimittaa hakemuksensa liitteenä työtodistuksen.

Opettaja ei voi tunnustaa työelämässä toimimisen osaamista, koska osaamisesta ei ole oppilaitoksen antamaa arvosanaa. Opettaja voi kuitenkin ilmoittaa,
miten Teuvon osaaminen voidaan arvioida.