Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Novidan koronaohjeet
OKM ja THL ovat yhdessä päivittäneet opetustoimen koronaohjeistusta. Ohjeiden mukaan toinen aste jatkaa terveysturvallisesti lähiopetuksessa. Johtoryhmä kokoontuu tänään maanantaina ylimääräiseen kokoukseen ja päivittää Novidan koronaohjeistuksen.

Koronaohjeita päivitetty
OKM on yhdessä OPH:n kanssa päivittänyt koronaohjeita. Toista astetta koskevia asioita ovat:
– Toisen asteen koulutukselle ei ole etäopetussuositusta.
– Etäopetukseen siirtymisestä päättävät koulutuksen järjestäjät.
– Karanteenissa tai erityksessä olevan opiskelijan oikeus opetukseen on turvattava mahdollisimman täysimääräisesti.
– Kotitestien mahdollista käyttöönottoa kouluissa valmistelee STM.
Ohjeisiin voi tutustua osoitteessa Varautumista kasvatuksen ja koulutuksen turvaamiseksi jatkettava | Opetushallitus (oph.fi)

TYHY-kyselyn tuloksista 2021
Kyselyyn vastasi loppusyksystä 110 henkilöä kuntayhtymän 245 työntekijästä. Vastausprosentti oli noin 45 % (2020 vastausprosentti oli 45 % ja 2019 56 %).
Yleisesti voidaan todeta, että kuntayhtymän ja oman koulutusalan/työyksikön osalta lähes jokaisen väittämissä esitettyjen asioiden tulokset paranivat tai pysyivät ennallaan vuoden 2020 tuloksiin nähden.

Kuntayhtymämme arvot tunnetaan hyvin, työterveyteen ja työsuojelutoimintaan ollaan tyytyväisiä. Viikkotiedotetta luetaan säännöllisesti. Koulutusalan/työyksikön ilmapiiri on kannustava ja yhteistyö on toimivaa. Uudet työntekijät ovat saaneet riittävästi perehdytystä työtehtäviin. Omiin työtehtäviin ja aikatauluun pystytään vaikuttamaan, työkyky koetaan riittävän ja työtiloihin sekä -välineisiin ollaan tyytyväisiä. Nykyisiin työtehtäviin ollaan tyytyväisiä ja omaa osaamista kehitetään aktiivisesti. Työ- ja vapaa-aika pystytään erottamaan riittävästi ja koronan aikana tiedottaminen ja tehdyt toimenpiteet ovat olleet riittäviä. Yhteistyö lähiesimiehen kanssa koetaan toimivaksi. Keväällä 2021 etätyö siihen osallistuneilta onnistui hyvin. Työyhteisössä ei koeta tai nähdä juurikaan epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai syrjintää.

Tulosen perusteella parantamisen varaa on edelleen sisäisessä kehitystyössä, kehittämistyön tuloksellisuudessa ja tiedonkulussa. Puutteita koetaan myös työyksikön johtamisessa ja kehittämisessä henkilöstöä kuulemalla, tavoitteiden seurannassa ja niihin reagoinnissa sekä kehityskeskustelujen toimivuudessa. Esimiehiltä toivotaan enemmän palautetta tehdystä työstä ja jonkin verran tunnetaan kiirettä ja painetta tekemättömistä töistä. Opettajien siirtyminen vuosityöaikaan ei koeta hyvin onnistuneeksi.

TYHY-kyselyn tulosten käsittely kuntayhtymässä
Työsuojelupäällikkö on toimittanut työhyvinvointikyselyn tulokset työsuojelutoimikunnalle, rehtoreille, talous- ja hallintojohtajalle sekä kuntayhtymäjohtajalle. Työsuojelutoimikunta, jonka käytössä oli kyselyn koko materiaali, on tehnyt kuntayhtymälle ehdotuksen vuoden 2022 aikana kehitettävistä asioista. Jokainen rehtori on saanut oman toimialueensa tulokset sekä koko kuntayhtymän yhteenvedon. Rehtorit ja koulutuspäälliköt sekä talous- ja hallintojohtaja käsittelevät oman alueensa tuloksia yhdessä henkilökuntansa kanssa ja sopivat yhdessä kehitettävistä asioista.

Työsuojelutoimikunnan, rehtoreiden ja talous- ja hallintojohtajan yhdessä henkilökuntansa kanssa laatimat kehittämisehdotukset tulevat johtoryhmälle tiedoksi. Rehtorit ja koulutuspäälliköt esittelevät toimenpiteet johtoryhmän kokouksissa tammi-helmikuun aikana.

Työhyvinvointikyselyn yhteenveto ja työsuojelutoimikunnan toimenpide-ehdotukset käsitellään yhtymähallituksen helmikuun kokouksessa.
Lisätietoja antavat työsuojelupäällikkö Kari Valtanen ja kuntayhtymäjohtaja.

Neljä skenaariota aluekehityksen suunnasta
Aluekehitys on yksi Suomen keskeisimmistä yhteiskuntapoliittisista haasteista. TEM tilasi yliopistotutkijoilta raportin, jonka tavoitteena on tunnistaa Suomen aluekehityksen mahdolliset kehityskulut ja esittää ne vuoteen 2040 ulottuvina skenaarioina. TEM hyödyntää raporttia Suomen aluekehitysstrategian laadinnassa. Mielenkiintoinen ja ehdottomasti lukemisen arvoinen raportti julkaistiin joulukuussa 2021. Raportti on luettavissa osoitteessa Suomen aluekehityksen skenaariot 2040 (valtioneuvosto.fi)

Ammatillisen koulutuksen todistusmääräys muuttuu 15.1.2022
Muutokset perustuvat ammatillisen koulutuksen lakiin 531/2017, jonka tutkintovientiä koskevat muutokset (15 a ja 15 b §) tulivat voimaan 1.1.2022. Samassa yhteydessä määräyksestä poistettiin tutkinnon perusteiden siirtymäsäännöksiä koskeneet todistusmerkinnät ja tehtiin muutama määräystä selventävä korjaus.

Ammatillisen koulutuksen perustutkinnon perusteet uudistuvat 1.8.2022
Uudet tutkinnon perusteet on julkaistu OPH:n ePerusteet-palvelussa. https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
Uudistus koskee yhteisiä tutkinnon osia ja kaikille perustutkinnoille yhteisiä ammatillisia valinnaisia tutkinnon osia. Lisäksi tutkinnon perusteisiin on päivitetty ja tarkennettu arviointia ja lupia ja pätevyyksiä koskevia tekstejä sekä valinnaisten osien (tutkinnon osa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta ja paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan) kuvauksia. Osaan perustutkintoja on uudistettu myös ammatilliset tutkinnon osat.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Kari Valtanen koulutuspäälliköksi
Lehtori Kari Valtanen aloittaa Novidan koulutuspäällikkönä Loimaan sähkö- ja automaatio-, rakennus- ja talotekniikan aloilla 17.1.2022 lähtien. Kari toimii tehtävässään osa-aikaisena koulutuspäällikkönä. Samalla koulutuspäällikkö Iiro Aaltosen aloiksi tulevat Hämeentieltä maatalouden ja logistiikan alat sekä Myllykyläntieltä kone- ja tuotantotekniikan- sekä autoala. Lisätietoa antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt.

Novidan ero- ja keskeyttämistilastot vuonna 2021
Novidan ammatillisten perustutkintojen opiskelijoiden ero- ja keskeyttämisprosentit ovat kasvaneet. Lukiossa luvut ovat pienet. Ammattiopistossa negatiivinen eroprosentti oli vuoden 2021 aikana 6,8 (v. 2020: 5,4), positiivinen eroprosentti 4,4 (3,4) ja eroprosentti yhteensä 11,1 (8,9). Loimaan ammattiopistossa negatiivinen 5,8 (6,6), positiivinen 5,3 (6,3), yhteensä 11,1, (13), Liedossa negatiivinen 11,6 (3,9), positiivinen 5,4 (4,7), yhteensä 17,0 (8,6), Uusikaupunki: negatiivinen 6,3 (3,7), positiivinen 2 (4,7), yhteensä 8,3 (8,4). Lukiossa vuoden 2021 negatiivinen eroprosentti oli 0,7, positiivinen 4 ja yhteensä 4,8. Tarkempia tietoja aloittain löytyy linkistä https://ims.lskky.fi/servlet/doc/627/approved/file. Lisätietoa antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt

Novidan opiskelijavuosilukuja vuodelta 2021
Novidan omien alojen kokonaisia oppisopimuksia oli vuoden 2021 aikana 41,6 opiskelijavuotta, kun vuoden 2020 aikana niitä kertyi 44,2. Tämän lisäksi on ollut toki siirtymäoppisopimuksia. Suurimmat koulutettavat oppisopimusmäärät tulivat Uudenkaupungin ja Loimaan sosiaali- ja terveysalalta, kummassakin n. 14 opiskelijavuotta.

Kaiken kaikkiaan Novidalle kertyi oppisopimuksista 219,39 (v. 2020 252,81) opiskelijavuotta, joista perustutkinnoista 117,45 (97,01), ammattitutkinnoista 64,23 (91,44) ja erikoisammattitukinnoista 37,72 (64,36) opiskelijavuotta.

Ammattitutkintoja kertyi Novidalle vuoden 2021 aikana 355,18 (v. 2020 379,51) ja erikoisammattitutkintoja 204,82 opiskelijavuotta (313,29).
Lisätietoa antavat pedagoginen rehtori, työelämäpalvelut sekä oppisopimustoimisto.

Päälliköt tiedottavat

Ketterää osaamista -hanke käynnistyy tällä viikolla
Raahelaisen koulutuskeskus Brahen koordinoimalla verkostohankkeella vastataan Loimaan ja Uudenkaupungin osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden haasteisiin. Haasteen osaavan työvoiman saatavuudelle asettaa väestön sekä varsinkin korkea-asteen koulutuksen keskittyminen suurempiin kaupunkeihin.

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa jokaiselle osatoteuttajalle tarvelähtöiset ja dynaamiset Monikampus-toimintamallit. Toimintamallit pitävät sisällään muun muassa tarvittavan 2. asteen ammatillisen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen suorittamisen mahdollisuudet seutukaupungeista käsin. Samalla luodaan seutukaupunkien yhteinen korkeakouluvisio. Lisäksi hankkeen tavoitteena on benchmarkata käytäntöjä olemassa olevan ja muualla tuotettavan ennakointitiedon keräämisestä ja systemaattisesta hyödyntämisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriö osoittanut hankekokonaisuuden rahoituksen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta. Etelä-Pohjanmaan liitto toimii rahoittajaviranomaisena. Novidan osuuden kokonaisbudjetti on 107 556 € ja toteutusaika 1.1.2022 – 30.6.2023. Lisätietoja antavat laatupäällikkö Anne Mähönen ja pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Novidan Moodle verkko-oppimisympäristö poistuu käytöstä 31.12.2022

Novidan vierasverkko
Toimipaikkojen WIFI Vieras -verkko poistuu käytöstä ja tilalle on tullut Novidan vierasverkko. Uudessa verkossa käyttäjä tekee verkkoon liittymisen jälkeen oman tunnuksen ja tunnus voimassa 5vrk, jonka jälkeen se on uusittava, jos jatkaa käyttöä. Verkkoa voivat käyttää myös opiskelijat, joilla oma työasema käytössään. Tarkemmat ohjeet tästä. Lisätietoja antaa tietohallintopäällikkö Juha Skyttälä, juha.skyttala@novida.fi, 040 900 1335.

Yleisiä tiedotteita

Primusryhmä tiedottaa
Opintososiaalisten etuuksien sähköisten lomakkeiden testauksesta.

Oppisopimusopiskelija on oikeutettu tietyin edellytyksin opintososiaalisiin etuuksiin. Opintososiaalisista etuuksista sovitaan oppisopimusta solmittaessa. Jos opintososiaalisia etuja myönnetään opiskelijalle, opiskelijan tulee hakea ne oppisopimuksen voimassaoloaikana. Etuuksia ovat päiväraha, perheavustus, matkakorvaus ja majoittumiskorvaus.

Opintososiaalisten etuuksien hakeminen, käsittely ja hyväksyntä tullaan ottamaan käyttöön Wilmassa sähköisesti. Käyttöönottoa testataan ensin yhteistyössä oppisopimustoimiston ja luotsiopettajien kanssa. Sähköisten lomakkeiden käyttöönotosta testauksen jälkeen ohjeistetaan myöhemmin.

Oppisopimuksen laatimisen yhteydessä sopimuksen tekijä ja opiskelija käyvät läpi haettavat opintososiaaliset etuudet. Opiskelija hakee etuudet oppisopimuksen voimassaoloaikana, jonka jälkeen hakemus lähtee käsittelyyn ja hyväksyntään Wilman kautta. Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa oppisopimusopiskelijalle maksetut opintososiaaliset etuudet (päiväraha ja perheavustus) verohallinnon tulorekisteriin. Väärin perustein maksetut etuudet voidaan periä takaisin.
Lisätietoja antaa primusryhmä primus@novida.fi ja oppisopimus@novida.fi

Kuvia ja tapahtumia

Hius- ja kauneudenhoitoalan uutena opettajana Loimaalla on aloittanut Päivi Koskelin-Luhtala.

Hius- ja kauneudenhoitoalan opettajan Seila Hoppendorffin läksiäisiä vietettiin Myllykyläntiellä 7.1.2022 Seilan siirtyessä kohti uusia haasteita.

Loimaan sähkö- ja automaatioalan ammatillisen ohjaajan Jukka Laaksosen läksiäisiä vietettiin Myllykyläntiellä 14.12.2021 Jukan siirtyessä kohti uusia haasteita.

Lumilyhdyt ja yli kaksimetrinen lumiukko tervehtivät Hämeentien päärakennukseen saapuvia ihmisiä viime keskiviikkona.

Ryhmä Maa21Lo teki lumiteoksia Loimaalla kurssilla Taide ja luova ilmaisu. Oli sopiva sää ja kiva ulkoiluhetki oppituntien lomassa.