Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kuntayhtymän organisaatio 2023
Kuntayhtymän johtamis- ja esimiestyötä koskeva kehittämistyö on käynnistetty. Kuntayhtymän johtoryhmä täydennettynä rehtoreilla piti ensimmäisen kokouksen viime perjantaina. Ryhmä kokoontuu vuoden 2021 aikana neljä kertaa ja seuraavat kokoukset pidetään 19.11., 2.12. ja 17.12. Valmistelutyöhön tullaan eri tavoin osallistamaan koko henkilökunta. Myös erilaisia kuulemistilaisuuksia tullaan henkilöstöryhmille järjestämään. Työryhmän vuoden 2022 kokouksista päätetään myöhemmin. Työryhmä tulee aluksi kokoontumaan kahden viikon välein ja tarvittaessa myöhemmin hieman harvemmin. Tavoitteena on, että yhtymähallitus voisi päättää kuntayhtymän organisaatiosta ja johtamisjärjestelmästä vuoden 2022 loppuun mennessä. Mahdolliset muutokset nykyiseen organisaatioon toteutettaisiin 1.8.2023 alkaen. Lisätietoja antavat työryhmän jäsenet.

Yhtymävaltuuston kokous
Yhtymävaltuusto kokoontuu tiistaina 9.11. valitsemaan mm. yhtymähallituksen.

Kuntayhtymäjohtaja vuosilomalla
Antti on vuosilomaalla 11.-12.11. Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä talous- ja hallintojohtajaan.

Ammattiosaamisen visio 2040
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. on laatinut ammattiosaamisen visio 2040, joka on julkaistu piirrosanimaationa ja esitteenä. Visioon voi tutustua AMKEn verkkosivuilla

Jatkuvan oppimisen palvelu ja työllisyyskeskus
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Keskus analysoi työelämän osaamis- ja työvoimatarpeita, rahoittaa työikäisille tarkoitettuja koulutuksia, kehittää tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja ja tukee alueellista ja muuta yhteistyötä. Palvelukeskus osallistuu myös jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskusta koskeva laki tuli voimaan 1.9.2021.

Palvelukeskuksen toiminta käynnistyy asteittain. Johtaja aloitti keskuksessa 11.10.2021. Muun henkilökunnan rekrytointi alkaa marraskuussa. Palvelukeskuksessa tulee työskentelemään noin 15 henkilöä, joista 5 määräaikaisissa tehtävissä vuosina 2021–2024. Palvelukeskus sijaitsee Opetushallituksen tiloissa Hakaniemessä ja toimii Opetushallituksen erillisyksikkönä. Laki jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti etätyöstä
Yhtymähallitus hyväksyi 26.10.2021 työryhmän tekemät ehdotukset etätyötä koskevista periaatteista sekä hyväksyi etätyösopimuksen kokeiluna ajalla 1.11.2021 – 31.5.2023. Kokeilun päätyttyä ja siitä saatujen tulosten perusteella yhtymähallitus käsittelee asian uudelleen.

Työtehtäviä voidaan suorittaa etätyönä, kun
– niihin ei liity henkilökohtaiseen kontaktiin liittyvää asiakaspalvelutyötä
– niillä on selkeät, mitattavat tavoitteet ja aikataulut
– ne ovat ensisijaisesti yhden henkilön itsenäisesti suorittamia
– työ ei vaadi erikoistyövälineitä, joita on vaikea sijoittaa muualle kuin työpaikalle
– työntekijän jatkuva läsnäolotyöpaikalla ei ole välttämätön esim. työn ohjaukseen tai työjärjestelyihin liittyvistä syistä
– työhön liittyvät yhteydenpito voidaan hoitaa tietoliikennevälineillä, kuten puhelimella ja sähköpostilla
– niiden hoitaminen ei aiheuta tarpeettomia tietoturvariskejä

Käytännössä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä etätyön piirissä ovat talouden- ja hallinnon henkilökunta, rehtorit, Primus-ryhmä, oppisopimustoimisto, työelämäpalvelut, markkinointi ja viestintä, tietohallintapäällikkö, kiinteistöpäällikkö, laatupäällikkö, talous- ja hallintojohtaja. Lisäksi ns. hanketyöntekijöille voidaan myöntää etätyöoikeus tehtävästä riippuen. Liitteenä Etätyötä koskevat periaatteet kokonaisuudessaan. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja.

Yleisiä tiedotteita

Parasta kumppanuutta Novidassa -päivä
Keskiviikkona 3.11. kokoonnuttiin Ilmaristen Matkailutilalle Lietoon työelämäkumppanuusasioiden ääreen. Päivän aikana jaettiin onnistuneita esimerkkejä työelämäyhteistyöstä niin käytännön arjen kuin myös strategisella tasolla. Päivä oli ensimmäinen vaihe kumppanuustyölle, jota tullaan jatkamaan alakohtaisissa työryhmissä.

Päivässä tarkasteltiin työpaikkaohjaajilta syksyn aikana saatua palautetta sekä viime lukuvuoden opiskelijoiden päättökyselyn tuloksia. Palautteiden pohjalta ideoitiin ratkaisuja työpaikkaohjaajien entistä parempaan tukemiseen TOP-jaksoilla ja TOP-yhteistyön tasalaatuisuuden parantamiseen. Lisäksi työstettiin toimintamalleja työelämä- ja opiskelijapalautteiden sekä työelämän erilaisten yhteydenottojen käsittelyyn.

Päivä oli antoisa ja tuotti lukuisia ideoita eteenpäin vietäväksi. Työseminaari toteutettiin OPH:n rahoittamien Kohti huippulaatua Lännessä – ja JoPeda-hankkeiden kautta.
Lisätietoja antavat työelämäkoordinaattori Outi Vauhkonen, Älykäs ennakointi -hankkeen projektipäällikkö Anneli Frantti, laatupäällikkö Anne Mähönen ja pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Työpajassa vallitsi innostunut ilmapiiri ja tuotoksia syntyi runsaasti.

Anneli (vas.) ja Outi vetivät työpajan.

Kuvia ja tapahtumia

Novidan uudet oppimisympäristöt yhteistyössä yritysten kanssa
Loimaalla vietettiin uusien oppimisympäristöjen avajaisia 5.11. Yhteistyön tiivistäminen työelämän kanssa innoitti Novidaa kehittämään opetustiloja oppilaitoksen sisällä. Tuloksena on syntynyt ”yritys oppilaitoksessa” -teemalla kehitettyjä ammattialakohtaisia oppimisympäristöjä.

Oppimisympäristöillä Novida vastaa työelämän muuttuviin haasteisiin ja kouluttaa työelämän tarpeita vastaavia tulevaisuuden osaajia.

Novida lisää yritysten näkyvyyttä oppilaitoksen tiloissa ja tekee kumppanuusyhteistyösopimuksia. Avajaistilaisuudessa otettiin käyttöön Pemamek Oy:n ja Keskusautohalli Oy:n oppimisympäristöt.

Sähköauto-oppimisympäristön avasivat Keskusautohalli Oy:n toimitusjohtaja Petri Arvo (kesk.) ja Novidan apulaisrehtori Jouko Tevasaari (oik.), Keskusautohalli Oy:n teknisen palvelun päällikkö Antti Aali (vas.).

Robottisolu-oppimisympäristön avauksen suoritti Pemamek Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäkitalo (oik.). Novidan opettajat Jarkko Kantola (vas.) ja Jorma Mörsky.

Palvelualojen ammattiliiton PAM:n edustaja Jarkko Seppälä oli tiistaina 2.11.2021 kertomassa Loimaalla palvelualojen opiskelijoille opiskelijajäsenyydestä.