Hakeutumisvelvoite


Oppivelvollisuuden laajentuessa 9. luokkalaisia koskee hakeutumisvelvoite, joka tarkoittaa, että kaikki 9. luokkalaiset hakevat toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Hakeutumisvelvoite jatkuu opiskelupaikan vahvistumiseen saakka. Oppivelvollinen on Suomessa vakinaisesti asuva lapsi ja nuori.

Novidassa voit suorittaa oppivelvollisuutta. Oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa myös nivelvaiheen koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, lukiossa tai muussa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvassa koulutuksessa kuten kansanopistossa.

HUOM! Laki koskee niitä nuoria, jotka suorittavat 1.1.2021 perusopetuksen oppimäärää. Se ei koske aikaisemmin perusopetuksen suorittaneita, Tuvan suorittaneita eikä 10-luokalta valmistuneita. Turvapaikanhakija ei ole oppivelvollinen, koska ei ole vakinaista kotikuntaa ja oleskelulupaa.

Maksuton toinen aste


Oppivelvollisuuden laajentuessa 18 ikävuoteen toisen asteen tutkinto on jatkossa maksuton.
Opetuksen ja kouluaterian lisäksi maksuttomia ovat:

* oppikirjat ja -materiaalit
* opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
* vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Keväällä 2021 peruskoulun päättävät opiskelijat saavat ensimmäisenä maksuttoman toisen asteen koulutuksen.

Opiskelijaedut


Koulumatkatuki
* koulumatkatuen kilometrirajaa lasketaan 10 kilometristä 7 kilometriin
* kaikilta oppivelvollisilta poistuu 43 euron koulumatkatuen omavastuu

Myös 54 euron kuukausittaisia vähimmäismatkakustannuksia koskevasta rajasta luovutaan.

Kouluateria
* lämmin kouluateria on maksuton

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa koulumatkatukeen ja opintotukeen.
Lisätietoa löydät Kelan sivuilta ja videosta:
www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee
www.youtube.com/watch?v=3NXIQMVLtXA

Opintojen edistyminen


* Opintojen tulee edetä yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
* Ammatillisessa koulutuksessa tutkinto suunnitellaan suoritettavaksi enintään neljässä vuodessa.
* Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija on suorittanut toisen asteen tutkinnon tai täyttänyt 18 vuotta.

Opiskelu ja työ


Oppivelvollisuutta on mahdollisuus suorittaa myös oppisopimuskoulutuksessa, jolloin opinnot suoritetaan pääasiassa tai osittain työpaikalla.

* Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa ammatillisen tutkinnon. Koulutus antaa valmiudet työelämään sekä avaa ovet jatko-opintoihin.
* Muu työssäkäynti on myös mahdollista opintojen ohella oppivelvollisuuden laajentuessa.
* Opiskelijan tulee varmistaa, että opinnot edistyvät yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opintojen keskeyttäminen


Oppivelvollisuuden laajentuessa opinnot voidaan keskeyttää vain erityisestä syystä. Syyt voivat olla:

* pitkäaikainen sairaus tai vamma
* äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa
* tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu)
– ulkomailla opiskelija jatkaa oppivelvollisuutta vastaavassa koulutuksessa. Tämä voi olla esimerkiksi paikallinen koulu.
* elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen

Kaksoistutkinto


Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös kaksoistutkinnolla, jolloin opiskelija saa molemmat tutkinnot maksuttomana.

*  Kaksoistutkintoa suorittavat opiskelevat samanaikaisesti ammatillista tutkintoa sekä ylioppilastutkintoa.
* Opinnot ovat maksuttomia, kunnes opiskelija täyttää 20 vuotta tai saa sitä ennen tutkinnot suoritettua.
* Opintojen määrä ei vaikuta maksuttomuuden kestoon.

Tukea ja ohjausta


Oppivelvollisuuden laajentuessa opinto-ohjausta lisätään. Jokainen opiskelija saa yksilöllistä ohjausta peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.
* Jos opiskelupaikka jää kevään yhteishaussa saamatta, sitä voi hakea yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa. Opinto-ohjauksesta vastaa perusopetuksen järjestäjä.
* Koulutusalaa tai oppilaitosta voi vaihtaa jatkossakin, jolloin oppilaan nykyinen oppilaitos ohjaa vaihdossa.

Novidassa voit opiskella seuraaviin ammatteihin